Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ligj. IXETIKA NË BIZNES DHE  KOMUNIKIMI
Në këtë kapitull do të njiheni me:- Format e komunikimit brenda organizatës së biznesit.- Pengesat  kryesore  që hasen...
KOMUNIKIMI Fjala latine “communis” që do të thotë “e përbashkët” Mjet me anë të të cilit individët arrijnë të shkëmbej...
Rëndësia e komunikimit Përcaktimin e synimeve dhe për transmëtimin e  tyre nëpër ndërmarrje,  Hartimin e planeve që d...
Procesi komunkimit në një njërmarrje                   UdhëheqjaPlanifikimi  Organizimi        ...
Format e komunikimit Rëndësia e informacionit Shumë probeme shkaktohen për shkak të qëndrimit ndaj transmetimit të info...
Komunikimi Informal E shperndan informacioni shpejtë, është zgjedhës në atë së çka transmeton, Plotëson bollëqet e lën...
Komunikimi Informal Saktësia e informacionit të transmetuar arrin masën 50-90%
Pengesat kryesore që hasen   gjatë komunikimit Mungesa dhe mangësitë e planifikimit, -  I pa menduar mirë, - I paplani...
Pengesat… Interpretimet e ndryshme të informacioneve - përzgjedhja e pjeses dhe menyrës që  transmetohet, - Mosha , n...
Pengesat… Shkalla e të dëgjuarit - Menaxheri duhet të  dëgjojë 50 % të kohës - Në praktikë vetëm 25% Kredibiliteti -...
Përmirësimi i etikës së      komunikimit Eliminimi i barrierave Sjelljet individuale të mbikqyrësve dhe menaxherëv...
Përmirësimi ….. Mënyra gojore e komunikimit: Informacioni duhet të dërgohet në një gjuhë të thjeshtë, Të tregohet qart...
 Komunikimi shërben edhe si mjet i rëndësishëm për lidhje me mjedisin e jashtëm, Informacioni shërben për të përmirësua...
Etika ne biznes dhe komunikimi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Etika ne biznes dhe komunikimi

25,588 views

Published on

 • Login to see the comments

Etika ne biznes dhe komunikimi

 1. 1. Ligj. IXETIKA NË BIZNES DHE KOMUNIKIMI
 2. 2. Në këtë kapitull do të njiheni me:- Format e komunikimit brenda organizatës së biznesit.- Pengesat kryesore që hasen gjatë komunikimit.- Përmirësimi i etikës së komunikimit në organizatën e biznesit
 3. 3. KOMUNIKIMI Fjala latine “communis” që do të thotë “e përbashkët” Mjet me anë të të cilit individët arrijnë të shkëmbejnë midis tyre informacione për operacionet dhe veprimtarinë e ndërmarrjes, Përfaqëson shkëmbimin e ideve, fakteve dhe mendimeve
 4. 4. Rëndësia e komunikimit Përcaktimin e synimeve dhe për transmëtimin e tyre nëpër ndërmarrje, Hartimin e planeve që drejtohen apo fokusohen ndaj arritjes së synimeve, Organizimin e burimeve njerëzore dhe të gjitha burimeve të tjera në mënyrë më efiqiente dhe më efektive, Udhëheqjen dhe motivimin e individëve për krijimin e një klime të përshtatshme për dhënjen e kontributit maksimal, Kuptimin e processit të vendimarrjes, Realizimin e kontrollit dhe përformancës.
 5. 5. Procesi komunkimit në një njërmarrje UdhëheqjaPlanifikimi Organizimi motivimi Kontrolli Funksionet menaxheriale Komunikimi Mjedisi i jashtëm: - Aksionerët - Klientët - Furnitorët - Huadhënësit - Shteti - Komuniteti etj.
 6. 6. Format e komunikimit Rëndësia e informacionit Shumë probeme shkaktohen për shkak të qëndrimit ndaj transmetimit të informatës, Komunikimi menaxherëve: - Komunikimi nga lart-poshtë, - Komunikimi poshtë –lart, - Komunikimi horizontal, - Komunikimi diagonal.
 7. 7. Komunikimi Informal E shperndan informacioni shpejtë, është zgjedhës në atë së çka transmeton, Plotëson bollëqet e lëna nga kanalet zyrtare të komunikimit, është i përqendruar në vendin e punës.
 8. 8. Komunikimi Informal Saktësia e informacionit të transmetuar arrin masën 50-90%
 9. 9. Pengesat kryesore që hasen gjatë komunikimit Mungesa dhe mangësitë e planifikimit, - I pa menduar mirë, - I paplanifikuar, - I pa specifikuar Problemet semantike apo gjuhësore - Moskuptimi i përmbajtjes së fjalëve
 10. 10. Pengesat… Interpretimet e ndryshme të informacioneve - përzgjedhja e pjeses dhe menyrës që transmetohet, - Mosha , niveli kulturor e arsimor etj Problemet e filtrimit të informacionit - “Manipulimi” me informacionit më qëllim të eliminimit të pjesës që nuk është në favor të degjuesit - Mbivlerësimi i punës së vet dhe nënvlerësimi i punës së të tjerëve
 11. 11. Pengesat… Shkalla e të dëgjuarit - Menaxheri duhet të dëgjojë 50 % të kohës - Në praktikë vetëm 25% Kredibiliteti - Kredibiliteti reciprok Informacionet e tepërta - Procesi i selektimit të informacionit
 12. 12. Përmirësimi i etikës së komunikimit Eliminimi i barrierave Sjelljet individuale të mbikqyrësve dhe menaxherëve Rishikimi i mënyrave të komunikimit,(intervistimi i punëtorëve, analizimi i dokumentacionit etj) Përdorimi i gjuhës së thjeshtë Forma e dhënies së informacionit Komunikimi me shkrim - Përdorimi i fjalëve të shkurtra dhe të thjeshta - Menjanimi i fjalëve të teoërta dhe të panevoshme - Zgjedhja e stilit të të shkruarit që I përshtatet situatës etj
 13. 13. Përmirësimi ….. Mënyra gojore e komunikimit: Informacioni duhet të dërgohet në një gjuhë të thjeshtë, Të tregohet qartë rëndësia e informacionit Përdorimi edhe i anës emocionale
 14. 14.  Komunikimi shërben edhe si mjet i rëndësishëm për lidhje me mjedisin e jashtëm, Informacioni shërben për të përmirësuar vendimarrjen në ndërmarrje, Etika varion sipas kulturës, kohës, marrësve të informacionit dhe përpjekja për të përcakruar kritere është e pamundur

×