Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Statistikë
Nocionet kryesore dhe mostra
Ardiana Gashi
1
Përmbajtja
2
 Nocionet kryesore statistikore
 Llojet e variablave dhe bazave të të dhënave
 Rëndësia e raportimit të sa...
1.3
Statistika?
“Statistika është mënyrë për të marrë informata nga të
dhënat”
Të dhënat
Statistika
Informatat
Të dhënat: ...
1.4
Shembull: Statistika për shqetësimin e studentëve…
Një student është i shqetësuar për kursin e statistikës, ngase ka
n...
Nëndarjet e statistikës
1. Statistika përshkruese: në formë tabelare, grafike ose
numerike
2. Statistika analitike: analiz...
Aplikimi i analizes statistikore në biznes
dhe ekonomi
 Tani përdorim i pasur statistikor= kyq për suksesin e
bizneseve
...
1.7
Konceptet kyqe në statistikë …
Popullacioni: dukuria masive
- popullacioni është grupi i të gjitha informatave me
inte...
1.8
Konceptet kyqe në statistikë
Parametër
Njësi përshkruese e popullacionit
Statistika (njesi statistikore)
Njësi përshkr...
1.9
Konceptet kyqe në statistikë
 Popullacioni ka parametra,
 Mostrat kanë statistika.
Parametri
Popullacioni
Mostra
Sta...
1.10
Inferenca statistikore …
Parametri
Popullacioni
Mostra
Statistika
Inferenca
Cka mund të nxjerrim për parametrat e pop...
1.11
Inferenca statistikore …
 Ne përdorim statistikat për të nxjerrë përfundime për
parametrat.
 Andaj, ne mund të vler...
Të dhënat dhe kuptimet themelore
Elementet janë njësitë për të cilat grumbullohen të
dhëna (për shtete, familje, punëtorë...
Të dhënat
Të dhëna kuantitative: cmimet, të hyrat, shpenzimet, etj..
Të dhëna kualitative: gjinia, i/e punësuar, martuar, ...
Llojet e të dhënave dhe informacioneve
Të dhënat janë tri varibla:
Të dhëna në intervale
Të dhëna nominale
Të dhëna rendor...
Të dhënat intervale…
• Numra real: gjatësia, pesha, cmimet, etj.
• Të referuara si kuantitative/sasiore ose numerike.
Të dhënat nominale…
Vlerat e të dhënave nominale janë kategoritë.
P.sh. Përgjigjiet në pyetjet për statusin martesor kodoh...
Të dhënat ordinare…
Në natyrë janë kategorike por vlerat janë të renditura:
P.sh. Sistemi i renditjes së notave:
dobët = 1...
Llojet e bazave të të dhënave
1. Të dhëna të serive kohore (time series): janë të dhëna
të grumbulluara rregulisht në inte...
Të dhënat nëpër seri kohore (time series)
Paga minimale, papunësia dhe të dhena të tjera për Puerto Rico-n
Të dhënat cross section
Të dhëna për vende të ndryshme për një vit: rritja ekonomike;
konsumi qeveritar, pjesëmarrja e të ...
Të dhënat pooled
Të dhëna për cmimin e shtëpive nëpër dy vite (shtëpi të ndryshme)
Të dhënat panel
Të dhëna për statistikat e krimit në dy vite për qytete të njejta
23
Rëndësia e raportimit të saktë të të
dhënave
Në vitin 1986 eksplodimi i anijes kozmike, ku 7
astronautë kanë vdekur, ës...
Shembull: Arsyet për mosinvestim në
Kosovë
Diskutoni nëse të dhënat e paraqitura
janë analizuar sic duhet!
%
1. Të painfor...
Shembull: Arsyet për mosinvestim në Kosovë
% %
1. Të painformuar nga institucionet e
Kosovës lidhur me kushtet për biznes ...
Mostra
1.26
 Popullacioni ka parametra,
 Mostrat kanë statistika.
Parametri
Popullacioni
Mostra
Statistika
Pjesë
Arsyeshmëria për mostër
27
Jo praktike për të anketuar tërë popullacionin (edhe
pamundësi ngase jo të gjithë pranojnë të
...
Përcaktimi i madhësisë së mostrës
28
Fazat:
1. Identifikimi i kornizës së mostrës
2. Përcaktimi i madhësisë së mostrës
3. ...
Mostra…
 Cili është popullacioni me interes?
 Për cilin grup doni të përgjithësoni rezultatet?
Të gjitha firmat
Nxënës...
Përcaktimi i madhësisë së mostrës:
Identifikimi i kornizës së mostrës
30
Korniza e mostrës është lista e plotë e të gjitha...
Përcaktimi i madhësisë së mostrës:
Identifikimi i kornizës së mostrës
31
Familjet: numrat e telefonit (vetëm ata që kanë t...
Përcaktimi i madhësisë së mostrës
32
Sa më e madhe mostra më i vogël gabimi në gjeneralizim
për popullacion.
Mostra reprez...
Përcaktimi i madhësisë së mostrës
33
Faktorët në përkufizimin e madhësisë së mostrës:
1. Besueshmërinë që kërkon nga të dh...
34
Përcaktimi i madhësisë së mostrës
95% niveli i besueshmërisë: nëse mostra caktohet 100
herë atëherë 95 nga këto mostra...
Përcaktimi i madhësisë së mostrës
35
r 2 x(p x q) (p x q) = (50% x 50%)
M1 = -------------
i 2
M1=>
r => Niveli i besimit
...
Përcaktimi i madhësisë së mostrës në
internet
36
http://ëëë.surveysystem.com/sscalc.htm
 Determine Sample Size
 Confiden...
Llojet e mostrave
37
 Mostrimi i bazuar në probabilitet,: është mostrim në të
cilin cdo njësi ka gjasa për të qenë pjesë ...
06/22/1638
Llojet e mostrave
Bazuar në probabilitet
E thjeshtë: Përzgjedh personat bazuar në metodën e
rastit
Sistematike:...
06/22/1639
Llojet e mostrave
Jo bazuar në probabilitet
 Mostra qëllimore: varësisht nga qëllimi i studimit zgjedh njësitë...
Stratifikimi i mostrës: shembull
Matja e standardit jetësor të familjeve kosovare
Popullacion: 300,000 familje në Kosovë
M...
41
Mospërgjigjia: norma e përgjigjieve
Arsyet për mospërgjigjie:
1. Refuzimi për tu përgjigjur
2. Paaftësia për tu përgjig...
42
Disa statistika mbi përgjigjien në anketa:
Në vendet e zhvilluara:
Me postë përgjigjen rreth 50%
Me kontakt direkt 75%
Sigurimi i cilësisë së të dhënave: kontrolli sasior dhe
cilësor
Kontrolli sasior: verifikimi i përfshirjes së numrit të nj...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi

7,794 views

Published on

Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi

Published in: Education
 • Login to see the comments

Statistike nocionet kryesore dhe mostra ligjerata 2 - ardiana gashi

 1. 1. Statistikë Nocionet kryesore dhe mostra Ardiana Gashi 1
 2. 2. Përmbajtja 2  Nocionet kryesore statistikore  Llojet e variablave dhe bazave të të dhënave  Rëndësia e raportimit të saktë të të dhënave  Mostra  Përcaktimi i madhësisë së mostrës dhe teknikat e mostrimit  Gabimet e mundshme gjatë mostrimit dhe grumbullimit të të dhënave  Sigurimi i cilësisë së të dhënave  Zhvillimi i një pyetësori dhe krijimi i një databaze
 3. 3. 1.3 Statistika? “Statistika është mënyrë për të marrë informata nga të dhënat” Të dhënat Statistika Informatat Të dhënat: Faktet numerike, të grumbulluara me qëllim të përfitimit të informacionit Informacioni: Njohuria e komunikuar lidhur me një fakt të caktuar. Statistika është mjet për krijimin e njohurive të reja prej numrave
 4. 4. 1.4 Shembull: Statistika për shqetësimin e studentëve… Një student është i shqetësuar për kursin e statistikës, ngase ka ndëgjuar që kursi është i vështirë. Profesori ju siguron studentëve rezultatet e provimit të afatit paraprak. Cka mund të nxirret nga numrat në vijim? Të dhënat Statistika Informata Lista e notave nga afati i fundit. 95 89 70 65 78 57 : Informatë e re për lëndën e statistikës. P.sh. Mesatarja e klasës. Përqindja e studentëve me notë mbi 75 pikë . Nota më e shpeshtë.
 5. 5. Nëndarjet e statistikës 1. Statistika përshkruese: në formë tabelare, grafike ose numerike 2. Statistika analitike: analizën e të dhenave për të kontrolluar/testuar hipoteza për popullacionin=gjykime statistikore (cfarë mund të jenë defektet në produkt, gjasat që një parti të fitojë zgjedhjet, etj). 5
 6. 6. Aplikimi i analizes statistikore në biznes dhe ekonomi  Tani përdorim i pasur statistikor= kyq për suksesin e bizneseve  Në procesin e vendimarrjes informatat kyqe e që janë edhe ndër kufizimet kryesore dhe që kushtojnë shumë  Statistika në biznes aplikohet për përshkrimin dhe analizën e gjendjes në biznese dhe për parashikime.  Në ekonomi parashikimet e inflacionit, rritjes ekonomike përfshijnë analizë të gjerë statistikore të treguesve ekonomik. 6
 7. 7. 1.7 Konceptet kyqe në statistikë … Popullacioni: dukuria masive - popullacioni është grupi i të gjitha informatave me interes për statisticientin. Shembull: Të dhëna për gjithë popullsinë e Kosovës. Mostra  Mostra është grup të dhënash të nxjerra nga popullacioni. p.sh. Të dhëna për 1% të popullsisë së Kosovës ose për qytete të caktuara.
 8. 8. 1.8 Konceptet kyqe në statistikë Parametër Njësi përshkruese e popullacionit Statistika (njesi statistikore) Njësi përshkruese e mostrës.
 9. 9. 1.9 Konceptet kyqe në statistikë  Popullacioni ka parametra,  Mostrat kanë statistika. Parametri Popullacioni Mostra Statistika Pjesë
 10. 10. 1.10 Inferenca statistikore … Parametri Popullacioni Mostra Statistika Inferenca Cka mund të nxjerrim për parametrat e popullacionit bazuar në statistikat e mostrës?
 11. 11. 1.11 Inferenca statistikore …  Ne përdorim statistikat për të nxjerrë përfundime për parametrat.  Andaj, ne mund të vlerësojmë, parashohim popullacionin bazuar në të dhënat nga mostra.  Atëherë ne mund të aplikojmë atë që dijmë për mostrën në popullacion nga i cili është nxjerrë mostra!
 12. 12. Të dhënat dhe kuptimet themelore Elementet janë njësitë për të cilat grumbullohen të dhëna (për shtete, familje, punëtorë) Variabla: karakteristikë e përbashkët e elementeve për të cilat jemi të interesuar (për punëtorë: gjinia, edukimi, paga, etj.) Vrojtim: Bashkësia e matjeve të grumbulluara për një element quhet vrojtim: 12 vrojtime të dhënat për 12 punëtorë. 12
 13. 13. Të dhënat Të dhëna kuantitative: cmimet, të hyrat, shpenzimet, etj.. Të dhëna kualitative: gjinia, i/e punësuar, martuar, shkolluar, etj.
 14. 14. Llojet e të dhënave dhe informacioneve Të dhënat janë tri varibla: Të dhëna në intervale Të dhëna nominale Të dhëna rendore/ordinare
 15. 15. Të dhënat intervale… • Numra real: gjatësia, pesha, cmimet, etj. • Të referuara si kuantitative/sasiore ose numerike.
 16. 16. Të dhënat nominale… Vlerat e të dhënave nominale janë kategoritë. P.sh. Përgjigjiet në pyetjet për statusin martesor kodohen: I/e pamartuar = 1, Martuar = 2, Ndarë = 3, I ve = 4 Të dhënat nominale quhen kualitative/cilësore ose kategorike.
 17. 17. Të dhënat ordinare… Në natyrë janë kategorike por vlerat janë të renditura: P.sh. Sistemi i renditjes së notave: dobët = 1, mjaftueshëm = 2, mirë= 3, shumë mirë= 4, shkëlqyeshëm = 5
 18. 18. Llojet e bazave të të dhënave 1. Të dhëna të serive kohore (time series): janë të dhëna të grumbulluara rregulisht në intervale të rregullta kohore: ditore, mujore, tremujore, … vjetore. 2. Të dhëna për njësi (cross-section): një ose më shumë të dhëna të grumbulluara në një moment të caktuar. 3. Të dhëna pooled: Te dhena per 100 familje ne 10 vite por te familjeve te ndryshme e qe na ofrojne 1,000 familje te vrojtuara. 4. Të dhëna Panel: disa firma anketohen neper disa periudha kohore, jane firmat e njejta. Keto te dhena na ofrojne mundesine te analizohet dallimet ne mes te firmave por edhe ndryshimet qe firmat pesojne me kalimin e kohes.
 19. 19. Të dhënat nëpër seri kohore (time series) Paga minimale, papunësia dhe të dhena të tjera për Puerto Rico-n
 20. 20. Të dhënat cross section Të dhëna për vende të ndryshme për një vit: rritja ekonomike; konsumi qeveritar, pjesëmarrja e të rinjëve në popullsi)
 21. 21. Të dhënat pooled Të dhëna për cmimin e shtëpive nëpër dy vite (shtëpi të ndryshme)
 22. 22. Të dhënat panel Të dhëna për statistikat e krimit në dy vite për qytete të njejta
 23. 23. 23 Rëndësia e raportimit të saktë të të dhënave Në vitin 1986 eksplodimi i anijes kozmike, ku 7 astronautë kanë vdekur, është shembulli më i mirë i komunikimit të dobët të numrave. Një natë para se të nisej u udhëzua të mos nisej anija për shkak të temperaturave të ulta që do të dëmtonin disa pjesë të anijes. Grafikët e pregatitur në nxitim u fokusuan në informata selektive (ndikimi i temperaturave të ulta) duke harruar informata të rëndësishme. NASA (The National Aeronautics and Space Administration) nuk u bind nga argumentet dhe anija u lëshua, dhe eksplodoi brenda 7 sekondave.
 24. 24. Shembull: Arsyet për mosinvestim në Kosovë Diskutoni nëse të dhënat e paraqitura janë analizuar sic duhet! % 1. Të painformuar nga institucionet e Kosovës lidhur me kushtet për biznes 16.3 2. Politika fiskale e pafavorshme 10 3. Korrupcioni 15 4. Burokracia 1.5 5. Arsye të tjera 12.5 9. Pa përgjigjie 44.6 100 24
 25. 25. Shembull: Arsyet për mosinvestim në Kosovë % % 1. Të painformuar nga institucionet e Kosovës lidhur me kushtet për biznes 16.3 30.50 2. Politika fiskale e pafavorshme 10 18.60 3. Korrupcioni 15 26.00 4. Burokracia 1.5 2.80 5. Arsye të tjera 12.5 22.10 9. Pa përgjigjie 44.6 100 100.00
 26. 26. Mostra 1.26  Popullacioni ka parametra,  Mostrat kanë statistika. Parametri Popullacioni Mostra Statistika Pjesë
 27. 27. Arsyeshmëria për mostër 27 Jo praktike për të anketuar tërë popullacionin (edhe pamundësi ngase jo të gjithë pranojnë të anketohen/intervistohen) Kufizimet financiare Kufizimi në kohë
 28. 28. Përcaktimi i madhësisë së mostrës 28 Fazat: 1. Identifikimi i kornizës së mostrës 2. Përcaktimi i madhësisë së mostrës 3. Mostrimi/shpërndarja e mostrës Henry (1990) propozon që për popullacionin me më pak se 50 raste duhet të mirret i tërë popullacioni ngase ndikimi i një rasti të vetëm në analiza ka ndikim më të madh se sa kur mostra e madhe.
 29. 29. Mostra…  Cili është popullacioni me interes?  Për cilin grup doni të përgjithësoni rezultatet? Të gjitha firmat Nxënësit në shkollën fillore Femrat e moshës 15-45 vjecare
 30. 30. Përcaktimi i madhësisë së mostrës: Identifikimi i kornizës së mostrës 30 Korniza e mostrës është lista e plotë e të gjitha rasteve në popullacion nga i cili zgjidhet mostra. Plotësia dhe saktësia e kornizës së mostrës është me rëndësi kritike. Lista jo e plotë dhe e pasaktë nënkupton se disa raste mungojnë kështuqë nuk kanë gjasa për tu përfshi në mostër= mostra jo-reprezentative.
 31. 31. Përcaktimi i madhësisë së mostrës: Identifikimi i kornizës së mostrës 31 Familjet: numrat e telefonit (vetëm ata që kanë telefon; të dhënat mund të jenë të vjetruara). Individët: e-mail adresat problemet: ndërrimi i kompanive të internetit; mosha dhe gjinia (përdoruesit e internetit të rinj dhe më shumë meshkuj (Heëson et al., 2003)) Të gjithë punëtorët e një firme: mund të gjeneralizojmë vetëm për punëtorët në atë firmë; nuk mund të themi se rezultatet do të ishin të njejta në firma të llojit të njejtë.
 32. 32. Përcaktimi i madhësisë së mostrës 32 Sa më e madhe mostra më i vogël gabimi në gjeneralizim për popullacion. Mostra reprezentative është kompromis në mes të: Saktësisë së rezultateve, dhe Kohës dhe shpenzimeve financiare që investohen në grumbullimin, kontrollën dhe analizën e të dhënave.
 33. 33. Përcaktimi i madhësisë së mostrës 33 Faktorët në përkufizimin e madhësisë së mostrës: 1. Besueshmërinë që kërkon nga të dhënat e marra – niveli i sigurisë që karakteristikat e të dhënave të grumbulluara të pasyrojnë karakteristikat e popullacionit 2. Gabimi që lejohet-saktësia që kërkon për vlerësimin e nxjerrë nga mostra 3. Popullacioni nga i cili duhet nxjerrë mostra
 34. 34. 34 Përcaktimi i madhësisë së mostrës 95% niveli i besueshmërisë: nëse mostra caktohet 100 herë atëherë 95 nga këto mostra do të përfaqësonin karakteristikat e popullacionit. Tregon se sa shpesh përqindja nga popullacini do të gjindej brenda intervalit të besimit (për 95% z=1.96, përdoret më së shpeshti).  Intervalit i besimit: tregon precizitetin e vlerësimeve të popullacionit: nëse 45% e mostrës janë në një kategori atëherë vlerësimi për popullacionin në atë këtogori do të jetë 45% plus minus gabimi (p.sh. nëse mirret 3%), në mes të 42 dhe 48% do të përgjigjeshin në atë kategori.
 35. 35. Përcaktimi i madhësisë së mostrës 35 r 2 x(p x q) (p x q) = (50% x 50%) M1 = ------------- i 2 M1=> r => Niveli i besimit i => intervali I besimit Mostra e popullacionit M1 Mp= -------------------------- M1 – 1 1+ -------------------- popullacioni
 36. 36. Përcaktimi i madhësisë së mostrës në internet 36 http://ëëë.surveysystem.com/sscalc.htm  Determine Sample Size  Confidence Level: 95% 99%  Confidence Interval:  Population:           Calculate
 37. 37. Llojet e mostrave 37  Mostrimi i bazuar në probabilitet,: është mostrim në të cilin cdo njësi ka gjasa për të qenë pjesë e mostrës  Mostrimi i pabazuar në probabilitet
 38. 38. 06/22/1638 Llojet e mostrave Bazuar në probabilitet E thjeshtë: Përzgjedh personat bazuar në metodën e rastit Sistematike: Përzgjedh seciln K person Stratifikuar: Me metodë të rasiti përzgjedh personat në grupet e përcaktuara Cluster: Mostra cluster: popullacioni ndahet ne disa cluster/pjee dhe pastaj disa nga keto perzhgjidhen nga të cilat nxirret mostra Mostra e bazuar në probabilitet ofrojnë rezultatet më të besueshme dhe valide sepse reflektojnë karakteristikat e popullacionit të cilin e përfaqësojnë
 39. 39. 06/22/1639 Llojet e mostrave Jo bazuar në probabilitet  Mostra qëllimore: varësisht nga qëllimi i studimit zgjedh njësitë për ti vrojtuar  Snoëball (orteku i borës): kur nuk posedojmë kornizë të mostrës, së pari identifikojmë një vrojtim dhe ai na shpie tek të tjerët (shembulli me narkoman; kontrabandist)  Vet-zgjedhje (self selection): vet i anketuari zgjedh të plotësojë një anketë; anketuesi nuk dërgon anketë tek i anketuari (në faqe interneti plotësojnë anketa  Mostra kuota: popullacioni ndahet në disa kategori nga e cila përgjidhet mostra. Megjithatë në krahasim me mostrën e stratifikuar tek mostra e bazuar në kuota madhësia e mostrës brenda secilës pjesë nuk reflekton popullacionin si tërësi.
 40. 40. Stratifikimi i mostrës: shembull Matja e standardit jetësor të familjeve kosovare Popullacion: 300,000 familje në Kosovë Mostra: 1,064 Stratifikuar në bazë të: 7 regjioneve; fshat qytet Gjinor dhe mosha: në bazë të ditëlindjes me datë më të afërt me ditën e anketimit.
 41. 41. 41 Mospërgjigjia: norma e përgjigjieve Arsyet për mospërgjigjie: 1. Refuzimi për tu përgjigjur 2. Paaftësia për tu përgjigjur 3. Pamundësia për të gjetur të anketuarit 4. Respondentët gjinden por pamundësia për ti kontaktuar. Nëse nuk përgjigjen atëherë duhet të gjinden të tjerë të anketuar, gjë që kushton mjete financiare dhe duhet pasur kujdes gjatë zëvendësimit që të ruhet përfaqësimi i popullacionit
 42. 42. 42 Disa statistika mbi përgjigjien në anketa: Në vendet e zhvilluara: Me postë përgjigjen rreth 50% Me kontakt direkt 75%
 43. 43. Sigurimi i cilësisë së të dhënave: kontrolli sasior dhe cilësor Kontrolli sasior: verifikimi i përfshirjes së numrit të njësive statistikore të dukurisë së vrojtuar dhe të të dhënave. Kontrolli cilësor: saktësinë e të dhënave: kontrolli logjik, aritmetik dhe fizik.

×