Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Korjuujälki energiapuuhakkuilla

Esitetty Energiapuun kysyntä kasvaa kaakon kulmalla -webinaarissa 20.1.2021. (c) Juuso Jaakkola, Suomen metsäkeskus

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Korjuujälki energiapuuhakkuilla

 1. 1. Korjuujälki energiapuuhakkuilla 20.1.2021 Juuso Jaakkola, Projektineuvoja, Ensiharvennuksista energiaa biotalouteen -hanke
 2. 2. Korjuujäljestä yleisesti 1/4 •Korjuujäljellä tarkoitetaan metsän ja sen puuston tilaa hakkuun jälkeen •Merkitys korostunut puunkorjuun koneellistumisen myötä •Talvikorjuuta on lähtökohtaisesti pidetty turvallisempana vaihtoehtona korjuujäljen suhteen › Miten tulevaisuudessa? •Korjuussa muodostuu lähes aina jonkin verran korjuuvaurioita › Suurin taloudellinen menetys muodostuu kuitenkin ajankohtaisen hoitotyön tai harvennuksen tekemättömyydestä •Metsäkeskus toteuttaa korjuujäljen laadunseurantaa dronella ja täydentää tuloksia maastomittauksin
 3. 3. Korjuujäljessä huomioitavia asioita Kuva: Tapio 2016
 4. 4. Miksi korjuujäljellä on merkitystä? •Metsän jatkokehitys: › Sekundaariset tuhot (mm. sienituhot) › Taloudellinen potentiaali (mm. kasvumenetykset) › Metsän vastustuskyky tuhoja vastaan (mm. tuuli) •Yritykset aktivoituneet korjuujälkensä valvonnassa › Asiakassuhde- ja imagokysymys •Korjuujäljen laatuvaatimukset on määritetty metsälaissa
 5. 5. Korjuujäljen mittaukset 1/2 Kuva: Suomen metsäkeskus
 6. 6. Korjuujäljen mittaukset 2/2 Lähde: Suomen metsäkeskus 2019
 7. 7. Esimerkkikuvia 1/2 Runkovaurio ajouran varrella Ajourapainaumaa Kuvat: Juuso Jaakkola
 8. 8. Esimerkkikuvia 2/2 Havutus estänyt vauriot Havutus ja kantava maa estäneet painaumat Kuvat: Juuso Jaakkola
 9. 9. Energiapuuleimikon korjuujälki •Laatuun voidaan vaikuttaa huolellisen suunnittelun avulla › Tavoitteet › Korjuunsuunnittelu › Korjuukelpoisuus, maaston ominaisuudet › Ennakkoraivauksen tarve › Kantokäsittely › Yli 10 cm havupuun kannot käsiteltävä sulan maan aikaan › Varastopaikat › Sijainti, kulkureitti
 10. 10. Käytävä- / väyläharvennus 1/2 •Ensimmäiset testikohteet tehty (Luke 2019) •Tehostaa etenkin ensiharvennusten ja koneellisten nuoren metsän hoitojen toteutusta › Parhaimmillaan jopa 40% suurempi tuottavuus kuin valikoivassa harvennuksessa › Alentaa korjuukustannuksia •Täyttänyt korjuujäljen vaatimukset testialueilla •Vähemmän kouran ja puomin liikuttelua puuston seassa  pienempi riski puustovaurioille
 11. 11. Käytävä- / väyläharvennus 2/2 •Mallinnuksien perusteella myöhempien hakkuiden tulot eivät pienene › Tarvitaan kuitenkin vielä pitkäaikaisempaa seurantaa •Menetelmän tutkimustyö vasta käynnissä •Vaikutus ainespuun laatuun selviää vasta vuosien kuluttua! Kuva: Luonnonvarakeskus 2019
 12. 12. Lähteet • Korjuujäljen laatu, mittaustulokset ja mittausohje. Suomen metsäkeskus. https://www.metsakeskus.fi/korjuujaljen-laatu • Tapio. 2016. Metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen, työopas. https://tapio.fi/wp- content/uploads/2015/06/MHS-Energiapuun-korjuun-suositukset_verkkojulkaisu2.pdf • Käytäväharvennus – Menetelmä nuorten metsien ensimmäiseen koneelliseen harvennukseen, Luonnonvarakeskus 2019, https://www.komatsuforest.fi/-/media/komatsu-forest/files/komatsu- forest-oy/kaytavaharvennus-kehittamishankkeen-loppuraportti.pdf?la=fi- fi&hash=245EAD582A6A987C781455FBB9D7B9F070BAECE2 • Isomäki A. & Niemistö P. 1990. Ajourien vaikutus puuston kasvuun Etelä-Suomen nuorissa kuusikoissa. • Salomäki M., Niemistö P. & Uusitalo J. 2012. Ensiharvennuksen toteutusvaihtoehdot ja niiden vaikutukset männikön tuotokseen ja kasvatuksen kannattavuuteen ojitetuilla turvemailla – simulointitutkimus
 13. 13. • ASIAKKAAT – HENKILÖSTÖ – KUMPPANIT – YHTEISKUNTA www.metsäkeskus.fi | www.metsään.fi www.twitter.com/metsakeskus | www.facebook.com/suomenmetsakeskus Kiitos!

×