Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoi chung thanh nguc mang phoi

bai giang ck1

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Hoi chung thanh nguc mang phoi

 1. 1. Bs. Hồ Hoàng PhươngBs. Hồ Hoàng Phương (#michelphuongcdha)(#michelphuongcdha) BM CĐHA – ĐHYD TPHCMBM CĐHA – ĐHYD TPHCM Khoa CĐHA - BV ĐHYD CS2Khoa CĐHA - BV ĐHYD CS2 HỘI CHỨNGHỘI CHỨNG THÀNH NGỰC – MÀNG PHỔITHÀNH NGỰC – MÀNG PHỔI
 2. 2. CÁC HỘI CHỨNG XQ NGỰCCÁC HỘI CHỨNG XQ NGỰC  HC THÀNH NGỰCHC THÀNH NGỰC  HC MÀNG PHỔIHC MÀNG PHỔI  HC NHU MÔ PHỔIHC NHU MÔ PHỔI  HC TRUNG THẤTHC TRUNG THẤT
 3. 3. HỘI CHỨNG NHU MÔHỘI CHỨNG NHU MÔ PHẾ QUẢN:PHẾ QUẢN: PQ GỐCPQ GỐC PQ THÙY + PHÂN THÙYPQ THÙY + PHÂN THÙY CHÙMCHÙM PHẾ NANGPHẾ NANG MÔ KẼ:MÔ KẼ: MLK trục,MLK trục, ngoại biên, nhu môngoại biên, nhu mô TIỂU PQ TẬNTIỂU PQ TẬN TIỂU THÙY PHỔI THỨ CẤP MẠCH MÁU:MẠCH MÁU: ĐM,ĐM, TM, BẠCH MẠCHTM, BẠCH MẠCH
 4. 4. HỘI CHỨNG THÀNH NGỰCHỘI CHỨNG THÀNH NGỰC  ĐNĐN: tổn thương xương, mô mềm: tổn thương xương, mô mềm  NGUYÊN NHÂN:NGUYÊN NHÂN: CC (congenital disease)(congenital disease) II (infection)(infection) TT (trauma)(trauma) TT (tumor)(tumor) OO (others)(others)
 5. 5. BẤT THƯỜNG ĐẬM ĐỘBẤT THƯỜNG ĐẬM ĐỘ TĂNG ĐĐ (MỜ)TĂNG ĐĐ (MỜ):: viêm, u, túi ngực…viêm, u, túi ngực… GIẢM ĐĐ (SÁNG)GIẢM ĐĐ (SÁNG):: bất sản cơ ngực, đoạn nhũ,bất sản cơ ngực, đoạn nhũ, tràn khí dưới da…tràn khí dưới da… VÔIVÔI:: đóng vôi hạch, nhiễm ký sinh trùng, tụ máuđóng vôi hạch, nhiễm ký sinh trùng, tụ máu cũ…cũ… KIM LOẠIKIM LOẠI:: dị vật kim loại, dụng cụ điều trị bằngdị vật kim loại, dụng cụ điều trị bằng kim loại…kim loại…
 6. 6. ĐẶC ĐIỂM BÓNG MỜ THÀNH NGỰCĐẶC ĐIỂM BÓNG MỜ THÀNH NGỰC TRÊN PHIM THẲNG:TRÊN PHIM THẲNG:  KHÔNG LÀM THAY ĐỔI CẤU TRÚCKHÔNG LÀM THAY ĐỔI CẤU TRÚC MẠCH MÁUMẠCH MÁU  CÓ TỔN THƯƠNG XƯƠNGCÓ TỔN THƯƠNG XƯƠNG
 7. 7. ĐẶC ĐIỂM BÓNG MỜ THUỘC THÀNH NGỰCĐẶC ĐIỂM BÓNG MỜ THUỘC THÀNH NGỰC
 8. 8. TRÊN PHIM THẲNG ĐỐI VỚI TỔN THƯƠNG ỞTRÊN PHIM THẲNG ĐỐI VỚI TỔN THƯƠNG Ở NGOẠI BIÊN:NGOẠI BIÊN:  NỀN RỘNG NẰM PHÍA NGOẠI BIÊNNỀN RỘNG NẰM PHÍA NGOẠI BIÊN  TẠO GÓC BERNOU NHỌNTẠO GÓC BERNOU NHỌN ĐẶC ĐIỂM KHỐI MỜ THÀNH NGỰCĐẶC ĐIỂM KHỐI MỜ THÀNH NGỰC
 9. 9. GÓC BERNOU (GÓC BERNOU (αα)) GÓC α NHỌN: TỔN THƯƠNG NGOÀI PHỔI (THÀNH NGỰC, MÀNG PHỔI) GÓC α TÙ: TỔN THƯƠNG TRONG PHỔI
 10. 10. MỘT SỐ BẤT THƯỜNGMỘT SỐ BẤT THƯỜNG XƯƠNG THÀNH NGỰCXƯƠNG THÀNH NGỰC
 11. 11. XÖÔNG SÖÔØN COÅXÖÔNG SÖÔØN COÅ
 12. 12. XÖÔNG SÖÔØN COÅXÖÔNG SÖÔØN COÅ
 13. 13. XÖÔNG SÖÔØN PHAÂN NHAÙNHXÖÔNG SÖÔØN PHAÂN NHAÙNH (Forked rib)(Forked rib)
 14. 14. XÖÔNG SÖÔØN PHAÂN NHAÙNHXÖÔNG SÖÔØN PHAÂN NHAÙNH
 15. 15. BAÉT CAÀU XÖÔNG SÖÔØNBAÉT CAÀU XÖÔNG SÖÔØN
 16. 16. KHÔÙP GIAÛ XÖÔNG SÖÔØN 1 (P)KHÔÙP GIAÛ XÖÔNG SÖÔØN 1 (P)
 17. 17. DI CAÊN ÑAËC XÖÔNG
 18. 18. LOAÏN SAÛN SÔÏILOAÏN SAÛN SÔÏI
 19. 19. PECTUS EXCAVATUM (LÕM NGỰC BẨM SINH)
 20. 20. DÒ DAÏNG XÖÔNG ÖÙCDÒ DAÏNG XÖÔNG ÖÙC PECTUS CARINATUM (LỒI NGỰC)
 21. 21. BẤT THƯỜNGBẤT THƯỜNG MÔ MỀM THÀNH NGỰCMÔ MỀM THÀNH NGỰC
 22. 22. ĐOẠN NHŨ BÊN (P)ĐOẠN NHŨ BÊN (P)
 23. 23. HỘI CHỨNG MÀNG PHỔIHỘI CHỨNG MÀNG PHỔI  ĐN: bất thường màng phổi, khoang màng phổiĐN: bất thường màng phổi, khoang màng phổi  VỊ TRÍ MÀNG PHỔI: đỉnh, đáy, góc sườn hoành, ngoạiVỊ TRÍ MÀNG PHỔI: đỉnh, đáy, góc sườn hoành, ngoại biên, trung thấtbiên, trung thất
 24. 24. BẤT THƯỜNG MÀNG PHỔIBẤT THƯỜNG MÀNG PHỔI  DÀY MPDÀY MP  PHÂN BIỆT LÀNH VÀ ÁCPHÂN BIỆT LÀNH VÀ ÁC  ĐÓNG VÔI MPĐÓNG VÔI MP
 25. 25. ĐÓNG VÔI MPĐÓNG VÔI MP
 26. 26. ĐÓNG VÔI MÀNG PHỔI DẠNG MAI MỰCĐÓNG VÔI MÀNG PHỔI DẠNG MAI MỰC
 27. 27. PHÂN BIỆT DÀY MP LÀNH & ÁCPHÂN BIỆT DÀY MP LÀNH & ÁC ĐẶC ĐIỂMĐẶC ĐIỂM LÀNHLÀNH ÁCÁC ĐỘ DÀYĐỘ DÀY ÍTÍT NHIỀUNHIỀU BỜBỜ ĐỀUĐỀU KHÔNG ĐỀUKHÔNG ĐỀU VỊ TRÍVỊ TRÍ ĐỈNH, GÓC SƯỜNĐỈNH, GÓC SƯỜN HOÀNH, NGOẠI BIÊNHOÀNH, NGOẠI BIÊN THƯỜNG : MPTHƯỜNG : MP TRUNG THẤTTRUNG THẤT XẤM LẤN XUNGXẤM LẤN XUNG QUANHQUANH (-)(-) (+)(+) NGUYÊN NHÂNNGUYÊN NHÂN Sau TDMP, giàSau TDMP, già Di căn MP: kèm TDMPDi căn MP: kèm TDMP áp lựcáp lực U nguyên phátU nguyên phát
 28. 28. BẤT THƯỜNG KHOANG MPBẤT THƯỜNG KHOANG MP  TKMPTKMP  TDMP:TDMP: dịch thấm, dịch tiết, máu, dưỡng trấp…dịch thấm, dịch tiết, máu, dưỡng trấp…  TK-TDMPTK-TDMP  TẾ BÀOTẾ BÀO
 29. 29. TRÀN DỊCH MÀNG PHỔITRÀN DỊCH MÀNG PHỔI  TDMP tự doTDMP tự do  TDMP thể hoànhTDMP thể hoành  TDMP khu trúTDMP khu trú
 30. 30. TDMP TỰ DOTDMP TỰ DO PHIM THẲNG ĐỨNG:PHIM THẲNG ĐỨNG:  TÙ GÓC SƯỜN HOÀNHTÙ GÓC SƯỜN HOÀNH  BÓNG MỜ VÙNG THẤP XÓA BỜ VÒM HOÀNH VỚIBÓNG MỜ VÙNG THẤP XÓA BỜ VÒM HOÀNH VỚI GIỚI HẠN TRÊN LÀ ĐƯỜNG CONG DAMOISEAUGIỚI HẠN TRÊN LÀ ĐƯỜNG CONG DAMOISEAU  ĐẨY TRUNG THẤT VỀ PHÍA ĐỐI DIỆNĐẨY TRUNG THẤT VỀ PHÍA ĐỐI DIỆN  XẸP PHỔI THỤ ĐỘNG (+/-)XẸP PHỔI THỤ ĐỘNG (+/-)  THAY ĐỔI THEO TƯ THẾTHAY ĐỔI THEO TƯ THẾ
 31. 31. TDMP TỰ DOTDMP TỰ DO PHIM NGHIÊNG:PHIM NGHIÊNG:  BÓNG MỜ VÙNG THẤP VỚI GIỚI HẠN TRÊNBÓNG MỜ VÙNG THẤP VỚI GIỚI HẠN TRÊN LÀ ĐƯỜNG CONG LÕM XUỐNG DƯỚILÀ ĐƯỜNG CONG LÕM XUỐNG DƯỚI  GÓC TRƯỚC VÀ SAU NHỌNGÓC TRƯỚC VÀ SAU NHỌN
 32. 32. ĐƯỜNG CONG DAMOISEAUĐƯỜNG CONG DAMOISEAU
 33. 33. TDMP lượng ít
 34. 34. TDMP lượng vừa
 35. 35. TDMP lượng nhiều
 36. 36. TDMP ÁP LỰC, ĐẨY TRUNG THẤT VỀ PHÍA ĐỐI DIỆN
 37. 37. TDMP TỰ DOTDMP TỰ DO PHIM NẰMPHIM NẰM  MÔØ LAN TỎA PHEÁ TRÖÔØNG VÔÙI BOÙNGMÔØ LAN TỎA PHEÁ TRÖÔØNG VÔÙI BOÙNG MAÏCH MAÙU VAÃN COØNMAÏCH MAÙU VAÃN COØN  MÔØ VUØNG ÑÆNH PHOÅIMÔØ VUØNG ÑÆNH PHOÅI VÀ NGOẠI BIÊNVÀ NGOẠI BIÊN  MAÁT BOÙNG MÔØ SAÉC NEÙT CUÛA VOØMMAÁT BOÙNG MÔØ SAÉC NEÙT CUÛA VOØM HOAØNH ÑOÀNG BEÂNHOAØNH ÑOÀNG BEÂN  TUØ GOÙC SÖÔØN HOAØNHTUØ GOÙC SÖÔØN HOAØNH  DAØY RAÕNH LIEÂN THUØY BEÙDAØY RAÕNH LIEÂN THUØY BEÙ
 38. 38. TDMP THỂ HOÀNHTDMP THỂ HOÀNH  PHIM THẲNGPHIM THẲNG  KHÔNG CÓ ĐƯỜNG CONG DAMOISEAUKHÔNG CÓ ĐƯỜNG CONG DAMOISEAU  BÊN (T): ĐÁY PHỔI CAO, TĂNG KC BÓNG HƠIBÊN (T): ĐÁY PHỔI CAO, TĂNG KC BÓNG HƠI DẠ DÀY-ĐÁY PHỔI > 1,5CMDẠ DÀY-ĐÁY PHỔI > 1,5CM  BÊN (P): VÒM HOÀNH (P) CAO BẤT THƯỜNGBÊN (P): VÒM HOÀNH (P) CAO BẤT THƯỜNG VỚI ĐỈNH LỆCH RA NGOÀI ĐƯỜNG TRUNGVỚI ĐỈNH LỆCH RA NGOÀI ĐƯỜNG TRUNG ĐÒNĐÒN
 39. 39. TDMP theå hoaønh beân P Bình thöôøng
 40. 40. TDMP THEÅ HOAØNHTDMP THEÅ HOAØNH Naèm nghieâng tia chieáu ngang Theá ñöùng
 41. 41. TDMP theå hoaønh beân T, taêng kc voøm hoaønh T vaø boùng hôi daï daøy TDMP theå hoaønh treân phim naèm nghieâng tia chieáu ngang
 42. 42. TDMP KHU TRÚTDMP KHU TRÚ  KHÔNG THAY ĐỔI THEO TƯ THẾKHÔNG THAY ĐỔI THEO TƯ THẾ  VỊ TRÍVỊ TRÍ  PHIM THẲNG : GIỐNG TT THÀNH NGỰCPHIM THẲNG : GIỐNG TT THÀNH NGỰC  PHIM NGHIÊNG:PHIM NGHIÊNG:  TRÀN DỊCH RÃNH LIÊN THÙY: BÓNG MỜ HÌNHTRÀN DỊCH RÃNH LIÊN THÙY: BÓNG MỜ HÌNH THOI, HAI ĐẦU NHỌN, Ở VỊ TRÍ RÃNH LIÊN THÙYTHOI, HAI ĐẦU NHỌN, Ở VỊ TRÍ RÃNH LIÊN THÙY  HÌNH ẢNH GIẢ U HAY U MA, MẤT ĐI SAU ĐIỀUHÌNH ẢNH GIẢ U HAY U MA, MẤT ĐI SAU ĐIỀU TRỊ (PB VỚI U)TRỊ (PB VỚI U)
 43. 43. TRAØN DÒCH RAÕNH LIEÂNTRAØN DÒCH RAÕNH LIEÂN THUØYTHUØY
 44. 44. TRÀN KHÍ MÀNG PHỔITRÀN KHÍ MÀNG PHỔI  PHIM ĐỨNG:PHIM ĐỨNG:  VÙNG SÁNG VÔ MẠCH NẰM NGOÀI LÁ TẠNGVÙNG SÁNG VÔ MẠCH NẰM NGOÀI LÁ TẠNG  ĐƯỜNG MỜ CỦA LÁ TẠNG BAO BỌC NHU MÔ PHỔI XẸPĐƯỜNG MỜ CỦA LÁ TẠNG BAO BỌC NHU MÔ PHỔI XẸP  TKMP ÁP LỰCTKMP ÁP LỰC:: ĐẨY TRUNG THẤT VỀ ĐỐI BÊN, XẸPĐẨY TRUNG THẤT VỀ ĐỐI BÊN, XẸP PHỔI THỤ ĐỘNG, VÒM HOÀNH DẸT, RỘNG KHOẢNGPHỔI THỤ ĐỘNG, VÒM HOÀNH DẸT, RỘNG KHOẢNG LIÊN SƯỜNLIÊN SƯỜN  PHIM NẰM:PHIM NẰM:  GIỐNG PHIM ĐỨNGGIỐNG PHIM ĐỨNG  DH KHE SÂUDH KHE SÂU
 45. 45. TKMP LÖÔÏNG ÍTTKMP LÖÔÏNG ÍT
 46. 46. TKMP LÖÔÏNG VÖØATKMP LÖÔÏNG VÖØA
 47. 47. TKMP LÖÔÏNG NHIEÀUTKMP LÖÔÏNG NHIEÀU
 48. 48. TKMP AÙP LÖÏCTKMP AÙP LÖÏC
 49. 49. TKMP TÖ THEÁ ÑÖÙNGTKMP TÖ THEÁ ÑÖÙNG
 50. 50. TRÀN DỊCH-TRÀN KHÍ MPTRÀN DỊCH-TRÀN KHÍ MP ABSCESSABSCESS PH IỔPH IỔ TD-TK MPTD-TK MP Hình daùngHình daùng TroønTroøn Baàu duïc doïcBaàu duïc doïc theo thaønh ngötheo thaønh ngö DH JOSEÙDH JOSEÙ REÙMYREÙMY A=BA=B AA≠≠BB BôøBôø Khoâng ñeàu,Khoâng ñeàu, khoâng saéckhoâng saéc neùtneùt Saéc neùtSaéc neùt
 51. 51. DẤU HIỆU JOSÉ RÉMYDẤU HIỆU JOSÉ RÉMY  PHÂN BIỆT TD-TKMP KHU TRÚ VỚI ABSCESS PHỔIPHÂN BIỆT TD-TKMP KHU TRÚ VỚI ABSCESS PHỔI  DỰA TRÊN KÍCH THƯỚC MỰC NGANG TRÊN PHIMDỰA TRÊN KÍCH THƯỚC MỰC NGANG TRÊN PHIM THẲNG (A) VÀ PHIM NGHIÊNG (B)THẲNG (A) VÀ PHIM NGHIÊNG (B)  A=B: ABSCESS PHỔIA=B: ABSCESS PHỔI  A#B: TD-TKMPA#B: TD-TKMP
 52. 52. DẤU HIỆU JOSÉ RÉMYDẤU HIỆU JOSÉ RÉMY
 53. 53. DH JOSÉ RÉMYDH JOSÉ RÉMY A=B: ABSCESS PHỔI A#B: TD-TKMP
 54. 54. TD-TKMPTD-TKMP
 55. 55.  Phân tích tương kĩ tương quan lâm sàng, bệnhPhân tích tương kĩ tương quan lâm sàng, bệnh học, các xét nghiệm của bệnh nhânhọc, các xét nghiệm của bệnh nhân
 56. 56. 1. Bất thường ở đâu? Có khác biệt giữa1. Bất thường ở đâu? Có khác biệt giữa nam và nữ ntn?nam và nữ ntn?
 57. 57. 2. Bất thường gì? Cần đo chỉ số gì?2. Bất thường gì? Cần đo chỉ số gì? Giá trị bình thường?Giá trị bình thường?
 58. 58. 3. Mô tả - chẩn đoán3. Mô tả - chẩn đoán
 59. 59. 4. Bất thường gì?4. Bất thường gì?
 60. 60. 5. Bất thường gì?5. Bất thường gì?
 61. 61. 6. Bất thường gì?6. Bất thường gì?
 62. 62. 7. Nốt phổi đơn độc?7. Nốt phổi đơn độc?
 63. 63. 8. Bất thường gì?8. Bất thường gì?
 64. 64. 9. Tổn thương gì?9. Tổn thương gì? Cần làm thêm gì nữa không?Cần làm thêm gì nữa không?
 65. 65. 10. Nhóm hội chứng nào?10. Nhóm hội chứng nào?
 66. 66. 11. Bất thường gì?11. Bất thường gì?
 67. 67. 12. Bất thường gì?12. Bất thường gì?
 68. 68. 13. Bất thường gì?13. Bất thường gì?
 69. 69. 14. Bất thường gì?14. Bất thường gì?
 70. 70. 15. Bất thường gì?15. Bất thường gì?
 71. 71. 16. Bất thường ở đâu?16. Bất thường ở đâu?
 72. 72. 17. Bất thường gì?17. Bất thường gì?
 73. 73. 18. Lượng dịch bao nhiêu để phát hiện18. Lượng dịch bao nhiêu để phát hiện được trên phim thẳng – nghiêng?được trên phim thẳng – nghiêng?
 74. 74. 19. Bất thường gì? Gợi ý nguyên nhân?19. Bất thường gì? Gợi ý nguyên nhân?
 75. 75. 20. Chẩn đoán?20. Chẩn đoán?
 76. 76. 21. Chẩn đoán21. Chẩn đoán
 77. 77. 22. Chẩn đoán22. Chẩn đoán
 78. 78. 23. Chẩn đoán23. Chẩn đoán
 79. 79. 24. Chẩn đoán24. Chẩn đoán
 80. 80. 25. Bất thường gì?25. Bất thường gì?
 81. 81. 26. Bất thường gì?26. Bất thường gì?
 82. 82. 27. Bất thường gì?27. Bất thường gì?
 83. 83. 28. Bất thường gì?28. Bất thường gì?
 84. 84. 29. Bất thường gì?29. Bất thường gì? Mũi tên mô tả điều gì?Mũi tên mô tả điều gì?
 85. 85. 30. Dịch thấm hay dịch tiết?30. Dịch thấm hay dịch tiết?
 86. 86. 31. Dịch loại gì?31. Dịch loại gì?
 87. 87. 32. Mô tả các bất thường32. Mô tả các bất thường
 88. 88. 33. Mô tả bất thường33. Mô tả bất thường
 89. 89. 34. Mô tả các bất thường34. Mô tả các bất thường
 90. 90. 35. Dịch loại gì?35. Dịch loại gì?
 91. 91. 36. Mô tả các bất thường36. Mô tả các bất thường
 92. 92. 37. Mô tả các bất thường37. Mô tả các bất thường
 93. 93. 38. Mô tả các bất thường38. Mô tả các bất thường
 94. 94. 39. Mô tả các bất thường39. Mô tả các bất thường
 95. 95. 40. Mô tả các bất thường40. Mô tả các bất thường
 96. 96. 41. Mô tả các bất thường41. Mô tả các bất thường
 97. 97. 42. Mô tả bất thường42. Mô tả bất thường
 98. 98. 43. Mô tả bất thường43. Mô tả bất thường
 99. 99. 44. Mô tả bất thường44. Mô tả bất thường
 100. 100. 45. Mũi tên chỉ dấu hiệu gì?45. Mũi tên chỉ dấu hiệu gì?
 101. 101. 46. Mũi tên minh họa điều gì?46. Mũi tên minh họa điều gì?
 102. 102. 47. Mô tả cách đo lượng khí trong47. Mô tả cách đo lượng khí trong TKMPTKMP
 103. 103. 48. Mô tả các bất thường48. Mô tả các bất thường
 104. 104. 49. Tổn thương nằm ở đâu?49. Tổn thương nằm ở đâu?
 105. 105. 50. Tổn thương nằm ở đâu?50. Tổn thương nằm ở đâu?
 106. 106. 1. Bất thường ở đâu? Có khác biệt giữa1. Bất thường ở đâu? Có khác biệt giữa nam và nữ ntn?nam và nữ ntn?
 107. 107. 2. Bất thường gì? Cần đo chỉ số gì?2. Bất thường gì? Cần đo chỉ số gì? Giá trị bình thường?Giá trị bình thường?
 108. 108. 3. Mô tả - chẩn đoán3. Mô tả - chẩn đoán
 109. 109. HC POLANDHC POLAND
 110. 110. 4. Bất thường gì?4. Bất thường gì?
 111. 111. 5. Bất thường gì?5. Bất thường gì?
 112. 112. 6. Bất thường gì?6. Bất thường gì?
 113. 113. 7. Nốt phổi đơn độc?7. Nốt phổi đơn độc?
 114. 114. 8. Bất thường gì?8. Bất thường gì?
 115. 115. 9. Tổn thương gì?9. Tổn thương gì? Cần làm thêm gì nữa không?Cần làm thêm gì nữa không?
 116. 116. 10. Nhóm hội chứng nào?10. Nhóm hội chứng nào?
 117. 117. 11. Bất thường gì?11. Bất thường gì?
 118. 118. 12. Bất thường gì?12. Bất thường gì?
 119. 119. 13. Bất thường gì?13. Bất thường gì?
 120. 120. 14. Bất thường gì?14. Bất thường gì?
 121. 121. 15. Bất thường gì?15. Bất thường gì?
 122. 122. 16. Bất thường ở đâu?16. Bất thường ở đâu?
 123. 123. 17. Bất thường gì?17. Bất thường gì?
 124. 124. 18. Lượng dịch bao nhiêu để phát hiện18. Lượng dịch bao nhiêu để phát hiện được trên phim thẳng – nghiêng?được trên phim thẳng – nghiêng?
 125. 125. 19. Bất thường gì? Gợi ý nguyên nhân?19. Bất thường gì? Gợi ý nguyên nhân?
 126. 126. 20. Chẩn đoán?20. Chẩn đoán?
 127. 127. 21. Chẩn đoán21. Chẩn đoán
 128. 128. 22. Chẩn đoán22. Chẩn đoán
 129. 129. 23. Chẩn đoán23. Chẩn đoán
 130. 130. 24. Chẩn đoán24. Chẩn đoán
 131. 131. 25. Bất thường gì?25. Bất thường gì?
 132. 132. CHAÅN ÑOAÙN PHAÂN BIEÄT TRAØN DÒCH MAØNG PHOÅI >< TRAØN DÒCH OÅ BUÏNG
 133. 133. traøn dòch maøng phoåi >< traøn dòch oå DAÁU HIEÄU ÑAÅY CHAÂN HOAØNH (DISPLACED CRUS SIGN)
 134. 134. Traøn dòch maøng phoåi >< Traøn dòch oå buïng Naèm sau chaân hoaønh Laøm roäng vaø ñaåy xa coät soáng Naèm tröôùc-beân chaân hoaønh Ñaåy chaân hoaønh veà phía coät soáng DAÁU HIEÄU ÑAÅY CHAÂN HOAØNH (DISPLACED CRUS SIGN)
 135. 135. DAÁU HIEÄU CÔ HOAØNH (DIAPHRAGM SIGN) Naèm trong cô hoaønh : Dòch oå buïng Naèm ngoaøi cô hoaønh: Dòch
 136. 136. DAÁU LIEÂN DIEÄN (INTERFACE SIGN) Lieân dieän vôùi gan roõ : Dòch oå buïng Lieân dieän vôùi gan khoâng roõ: Dòch maøng
 137. 137. 26. Bất thường gì?26. Bất thường gì?
 138. 138. 27. Bất thường gì?27. Bất thường gì?
 139. 139. 28. Bất thường gì?28. Bất thường gì?
 140. 140. 29. Bất thường gì?29. Bất thường gì? Mũi tên mô tả điều gì?Mũi tên mô tả điều gì?
 141. 141. 30. Dịch thấm hay dịch tiết?30. Dịch thấm hay dịch tiết?
 142. 142. 31. Dịch loại gì?31. Dịch loại gì?
 143. 143. 32. Mô tả các bất thường32. Mô tả các bất thường
 144. 144. 33. Mô tả bất thường33. Mô tả bất thường
 145. 145. 34. Mô tả các bất thường34. Mô tả các bất thường
 146. 146. 35. Dịch loại gì?35. Dịch loại gì?
 147. 147. 36. Mô tả các bất thường36. Mô tả các bất thường
 148. 148. 37. Mô tả các bất thường37. Mô tả các bất thường
 149. 149. 38. Mô tả các bất thường38. Mô tả các bất thường
 150. 150. 39. Mô tả các bất thường39. Mô tả các bất thường
 151. 151. 40. Mô tả các bất thường40. Mô tả các bất thường
 152. 152. 41. Mô tả các bất thường41. Mô tả các bất thường
 153. 153. 42. Mô tả bất thường42. Mô tả bất thường
 154. 154. 43. Mô tả bất thường43. Mô tả bất thường
 155. 155. 44. Mô tả bất thường44. Mô tả bất thường
 156. 156. 45. Mũi tên chỉ dấu hiệu gì?45. Mũi tên chỉ dấu hiệu gì?
 157. 157. 46. Mũi tên minh họa điều gì?46. Mũi tên minh họa điều gì?
 158. 158. 47. Mô tả cách đo lượng khí trong47. Mô tả cách đo lượng khí trong TKMPTKMP
 159. 159. 48. Mô tả các bất thường48. Mô tả các bất thường
 160. 160. 49. Tổn thương nằm ở đâu?49. Tổn thương nằm ở đâu?
 161. 161. 50. Tổn thương nằm ở đâu?50. Tổn thương nằm ở đâu?
 162. 162.  BS Hồ Hoàng Phương.BS Hồ Hoàng Phương.  Tel: 0983122377Tel: 0983122377  Mail & fb: michelphuong@yahoo.comMail & fb: michelphuong@yahoo.com

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • DienTrieu

  Sep. 6, 2019
 • ttram2111

  Jan. 29, 2020
 • JonRuan

  Jan. 31, 2020
 • vuongbi

  Mar. 30, 2020
 • AnhTun182

  May. 14, 2020
 • NguyenTang5

  May. 14, 2020
 • Minh132

  May. 15, 2020
 • HaOanh9

  May. 15, 2020
 • nguyentrong526

  Jun. 15, 2020
 • heocon0504

  Jun. 25, 2020
 • NguyenHa374

  Aug. 2, 2020
 • SangSang13

  Aug. 17, 2020
 • TrancyNguyen1

  Jan. 25, 2021
 • NamNguyn601

  Jan. 25, 2021
 • PhuongNguyen574

  Jan. 25, 2021
 • quanganhl2

  Jan. 30, 2021
 • tu051290

  Mar. 5, 2021
 • NgDng61

  Mar. 12, 2021
 • GiangDang39

  Mar. 19, 2021
 • MinhTMinhT1

  May. 14, 2021

bai giang ck1

Views

Total views

7,511

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

15

Actions

Downloads

408

Shares

0

Comments

0

Likes

62

×