Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kвалификацията в ОУ Рила през 2014 г

658 views

Published on

Kвалификацията в оу през 2014 г

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kвалификацията в ОУ Рила през 2014 г

 1. 1. Квалификационна дейност през 2013/2014 година гр. Рила,община Рила,област Кюстендил
 2. 2. ОУ“Аверкий Попстоянов“ гр. Рила община Рила област Кюстендил адрес:ул.”Димо Хаджидимов” №6 sourila@abv.bg ДАННИ :
 3. 3. 1.1. Училищното ръководство има важна роля за поддържане иУчилищното ръководство има важна роля за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на педагогическияповишаване на професионалната квалификация на педагогическия персонал в училище.персонал в училище. 2.2. Ефективна квалификация на педагогическия персонал се постигаЕфективна квалификация на педагогическия персонал се постига тогава, когато се представи готов практически продукт, получентогава, когато се представи готов практически продукт, получен вследствие на придобити теоретични знания и практически умения.вследствие на придобити теоретични знания и практически умения. Идейна основа:
 4. 4. 1. Извънучилищна квалификация - Национално равнище - Регионално равнище 2. Вътрешно-училищна квалификация • Учене през целия живот-формалното, неформалното и самостоятелното учене 3. Самоквалификация3. Самоквалификация Видове квалификационна дейност- подлежаща на планиране,документиране на хода на изпълнение,отчитане и анализ:
 5. 5. Как се определят формите и участниците ? - по предложение на председателите на МО ; - в съответствие с механизъм за подкрепа
 6. 6. Вътрешно-училищна квалификация – етапи на– етапи на планиранепланиране:: ПЛАНИРАНЕ НА квалификационната ДЕЙНОСТ : Етап Период на провеждане Изготвя се : 1.Изготвяне и приемане на отчет на квалиф. дейност на МО на заседание на обединението ; 2.Изготвяне и приемане на отчет на плана за квалиф. дейност /вкл. на МО / на заседание на ПС; 3.Обсъждане и приемане на решение от ПС; 4.Изготвяне на план за вътр. квалиф. дейност за новата учебна година 5.Изготвяне и приемане на план на квалиф. дейност на МО 15-30 юни 15-30 юни “Годишен съвет” 15-30 юни “Годишен съвет” 15-30.юни 15-30.юни -отчет на изпълнение на плана на МО и предложения за осн. напра- вления за следващата година - решение за приемане на отчетите - решение определящо основните направления за вътр.квал.дейност през следващата учебна година -Решение на ПС за приемане на плана -Решение на ПС за приемане на плана
 7. 7. ИЗВАДКИ ОТ ПЛАНА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ на ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 г. Основно училище “Аверкий Попстоянов” І.Общ брой на педагогическите кадри в училището (вкл. директор ) - 13 ІІ.Аналитична част-дефицити ,потребности и приоритети на училището В Основно училище “Аверкий Попстоянов” се осъществява както външна, така и вътрешноучилищна квалификационна дейност. Методическите обединения в ОУ „Ав.Попстоянов” през учебната 2013/2014 година са: МО на учителите от начален етап; МО на учителите от прогимназиален етап. МО на възпитателите Настоящият план за квалификационна дейност е приет на заседание на ПС.
 8. 8. ІІ.2.ПОТРЕБНОСТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ФОРМИ И МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА. ІІ.1.Потребности: -Усъвършенстване работата с изоставащите и талантливите ученици. -Усъвършенстване на управлението и ресурсното подпомагане. -Оптимизиране на педагогическата дейност чрез: • квалификационна дейност за актуализация на научната и методическа компетентност; • самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищната система за квалификация; • педагогически контрол и методически консултации от експерти от РИО- Кюстендил • актуализиране на педагогическите технологии и УТС; • обмяна на добри практики в МО; • участие в извънучилищни квалификационни форми. • Търсене на алтернативни източници за ресурсно осигуряване на процеса.
 9. 9. • Оптимизиране на училищната среда и организационната култура в училището: • текуща поддръжка на материално-техническата база и хигиената; • диагностика на проблеми в отношенията между основните групи в училищната общност. • оптимизиране на интериора на класните стаи и кабинетите с цел естетизация, функционалност и познавателно – възпитателно въздействие; • -Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство (УН) като орган, подпомагащ цялостната ОВР. • -Активно взаимодействие с родителите не само по въпросите на МТБ, но и за съвместна дейност по въпросите на възпитанието на учениците. • -Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците.
 10. 10. ІІІ.ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 1. Самоусъвършенстване чрез вътрешно училищна система за квалификация 2. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като действена форма за самоусъвършенстване на учителите и създаване на система за съхранение на документацията на методическите обединения 3. Преодоляване на затвореността и изолацията на учителите единствено в рамките на училищната информация и създаване на връзки и контакти между училището и останалите структури на образователната система 4. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците и разчупване на стереотипните форми на преодоляване 5. Утвърждаване на методическите обединения като действена форма за самоусъвършенстване на учителите. 6. Приобщаване на семейството като партньор на училището при повишаване качеството на образователно-възпитателния процес.
 11. 11. Организация на квалификационната дейност в Основно училище “Аверкий Попстоянов” Изпълнение и документиране Определяне на приоритети Приемане на плана Отчет и анализ
 12. 12. Организация на квалификационната дейност в Основно училище “Аверкий Попстоянов” Какъв трябва да бъде изготвения план за вътрешно квалификационна дейност ? С конкретни отговорници и време Подпомагащ В съотв. с новостите С ясна практическа насоченост ИЗПЪЛНИМ В съотв. с проблемите Съобразен с краткоср. цели на учил. ПЛАН за вътр.кв. дейност
 13. 13. Организация на квалификационната дейност в Основно училище “Аверкий Попстоянов” Как се документират проведените дейности по плана за вътрешно квалификационна дейност ? Примерен протокол: Основно училище “Аверкий Попстоянов” Гр. Рила,община Рила,област Кюстендил ПРОТОКОЛ № 2 / 20 .09.2013 г. Днес 20.09.2013 година в Основно училище “Аверкий Попстоянов”,гр. Рила,община Рила, област Кюстендил се проведе работна среща на педагогическия персонал , съгласно „План за вътрешноквалификационната дейност за учебната 2013/2014 година” 1.Тема : Семинар: „По-големите възможности на ИКТ в училище - “За” или “Против” директните и индиректните стратегии на обучение Тренинг: Възможностите на информационните технологии при диагностициране постиженията на учениците, чрез стандартизирани дидактически тестове В работната среща участваха : / Списък на участниците с графа за подпис/ 2.Място на провеждане : Компютърен кабинет; 3.Ресурси: Компютърна конфигурация, проектор/биймър/, презентация,флипчарт, маркери; 4.Ход на работната среща: Откриване – 1400 –М. Кралева Презентация по темата - 1405 – М. Кралева -ИТ – директните и индиректните стратегии на обучение; -Диагностициране постиженията на учениците, чрез стандартизирани дидактически тестове Обсъждане – 1425 до 1445 - .............................................................. -Тренинг по диагностициране постиженията на учениците, чрез стандартизирани дидактически тестове Закриване – 1520 – Изготвил протокола: ............................ Председател: .................. / М Петрова / /М. Кралева/
 14. 14. Участие в обучителни курсове • „Обучение на учители и възпитатели в средищните училища за прилагане на новия модел на целодневна организация на учебния процес“ • ПРОЕКТ BG 051PO001–3.1.03 – 0001” Квалификация на педагогическите специалисти” Направления: - “Оценяване на учениците“ - ”Обучение на педагогически специалисти за работа с деца със СОП” - ”Психологопедагогически тренинг за формиране на знания,умения и компетентности за работа в интеркултурна среда” - „Обучение на педагогически специалисти за превенция / училищно насилие,агресия и други негативни прояви”
 15. 15. Обучението е насочено към преодоляване на дефицитите при текущото оценяване на знанията и уменията на учениците, самооценката, оценяване на неформалното учене, на междупредметните връзки и самостоятелното учене. Да създадат навици и нагласи у учениците за учене през целия живот е една от най-важните мисии на училището. Самооценяването е ефективен инструмент за постигането на тази цел. Учителите трябва да насърчават и подпомагат самооценяването защото по този начин учениците стават активни участници в процеса на учене. Оценяването на осъществяваното обучение е сложен и многостранен процес, в който задължително трябва да се включат, под различни форми, ключовите заинтересовани страни – учители, ученици, родители.
 16. 16. По време на курса обучаемите разработваха тези и решения по зададени от преподавателите практически казуси. На края всички участници бяха разделени на екипи и им бе зададена курсова работа,която трябваше да изготвят дистанционно.Екипите имаха възможност да получат дистанционна индивидуална консултация и да общуват с останалите обучаеми по съответните теми за обмен на информация в специално създадена за целите на неприсъственото обучение електронна комуникационна мрежа. Модулът завърши успешно след защитаването на екипната теза.
 17. 17. В края на м. септември 2013г. МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ХУМАНИТАРНИТЕ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ И ПРИРОДНИТЕ НАУКИ проведе оперативка на тема : „Запознаване на колегите с наученото на курса в Паничище “Оценяване на учениците“, проведен в х-л “Планински езера“ от 29.07. до 02.08.2013 г. и обмен на мнения”
 18. 18. ”Обучение на педагогически специалисти за работа с деца със СОП” Курса се проведе поради причината,че много малка част от педагозите в общообразователното училище и детска градина имат специализирана подготовка за работа с деца със СОП – по отношение на отделните видове увреждания и заболявания, спецификата на организация на средата им (дневен режим, хранене, рехабилитация, съпътстваща терапия и др.), а това ги резервира и силно затруднява работата им с тази група деца. Липсва или е недостатъчна информираността на социалната среда (родители и деца) за типологията на уврежданията и/или хроничните заболявания при децата, за техните педагогически измерения като базисно условия за създаване на адекватни индивидуални педагогически технологии за работа с тези деца. Отчита се необходимост от преодоляване на стигмата и съпротивите на приемащата среда (педагози, непедагогически персонал, родители, деца) по отношение на детето със СОП, като се повишат информираността и компетентностите им по отношение на включването на детето със СОП в детската градина и общообразователното училище.
 19. 19. В края на м. септември 2013г. МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП проведе оперативка на тема : „Запознаване на колегите с наученото на курса в Паничище ”Обучение на педагоги-чески специалисти за работа с деца със СОП”, проведен в х-л “Магнолия“ от 22.07. до 26.07.2013 г. и обмен на мнения”
 20. 20. ”Психологопедагогически тренинг за формиране на знания,умения и компетентности за работа в интеркултурна среда” Обучението е насочено основно към средищните и защитени училища. Според анализ на ЦКОКО на резултатите от PISA 2009, резултатите на учениците от тези училища са по-ниски от средните за страната. Проблемът се корени в спецификата на средата – езика, на който се контактува в семейството, социалния статус на родителите, населеното място, вида на училището, в която оперират тези училища, като учителите имат нужда да овладеят нови методи за работа, които използват различния културен бекграунд на учениците като предпоставка за постигане на по-добри резултати, а не като недостатък. Проектът подпомага решаването на проблема чрез посочване на пътищата за приобщаващо образование на малцинствата, чрез приложение на успешни етносоциални практики и технологии в интеркултурна среда, изграждане на социокултурна компетентност у педагогическите специалисти в професионален и личностен план. Използването на възможностите, породени от мултикултурната среда, в която оперират учебните заведения, е актуално за всички училища поради глобализацията и многообразието на съвременния свят. Това поражда необходимостта от обучение на представители от всяко училище.
 21. 21. ЛЕКТОРИ
 22. 22. В края на м. септември 2013г. МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП проведе оперативка на тема : Запознаване на колегите с наученото на курса в гр. Кюстендил ”Психологопедагогически тренинг за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда” ,проведен в Читалище ”Братство” от 29.07. до 02.08.2.13 г.
 23. 23. В рамките на обучението, под формата на презентации и практически упражнения (ролеви игри, работа по групи за решаване на казуси, творчески задачи и самостоятелна работа) са обхванати следните 16 теми в 3 основни модула: •Първи модул: Управление и трансформация на конфликтите в училище:Агресията във възприятията на обществото и педагоги-ческите специалисти – резултати от социологическо проучване. Агресия и насилие – обяснителни модели.Конфликтите в училище – причини за възникване идиагностициране. Трансформация на конфликти.Тормоз – дефиниране, видове. Кибер тормоз.Ненасил-ствени методи за справяне с насилие. Интервенции при тормоз. „Обучение на педагогически специалисти за превенция / училищно насилие,агресия и други негативни прояви”
 24. 24. • Втори модул – Училищно посредничество:Партниране между семейство и училище.Училищна медиация.Роля на учителя за формиране на позитивен климат в класа. Принципи на общностно развитие. Формиране на общност в училище. • Трети модул – Култура на мира и съжителството: Основни принципи на културата на мира. Разработване на програми на мира. Мирът в ценностната система на съвременния човек. Потребности, емоции, желания, ценности.Управление на емоциите.Справяне със страхове. Стратегии на самозащита и самосъхранение. Професионални действия на учителите за превенция на зависимости.Себеизразя-ване чрез творчество и спорт. Себереализация.Справяне с гнева. Себеутвърждаване. Асертивно поведение.Вземане на решение и критично мислене.
 25. 25. РЪКОВОДИТ ЕЛИ
 26. 26. “ДА СЪБЕРЕШ ХОРАТА ЗАЕДНО, Е САМО НАЧАЛО; ДА ГИ ЗАДЪРЖИШ ЗАЕДНО, Е НАПРЕДЪК, А ДА РАБОТЯТ ЗАЕДНО, Е УСПЕХ.” Хенри Форд
 27. 27. Днешният ден на училището в гр.Рила, образоваността и интелигентността на младите хора, дължим на стотиците учители, отдали свята младост, сили, ентусиазъм и амбиции за възпитанието и образованието на хилядите рилски деца, преминали праз класните стаи – от първото килийно училище до днес. Днес за обучението и възпитанието на децата от ОУ „Аверкий Попстоянов“ се грижат 13 квалифицирани педагози, 4 души непедагогически персонал и 1 медицинска сестра. ГОРИ, ГОРИ, ИСКРА НЕУГАСИМА, ЗА ЗНАНИЕ И МЪДРОСТ ТИ ГОРИ И УТРЕ ДА ТЕ ИМА В БЪДЕЩИТЕ СВЕТЛИ ДНИ
 28. 28. Дано знанието и науката пребъдат във вековете чрез децата и учителите на училището в град Рила. Дано знанието и науката пребъдат във вековете чрез децата и учителите на училището в град Рила.

×