Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
7 สามัญ ภาษาไทย
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2

Share

Download to read offline

7 สามัญ ฟิสิกส์ เฉลย

Download to read offline

7 สามัญ ฟิสิกส์ เฉลย

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

7 สามัญ ฟิสิกส์ เฉลย

 1. 1. ก๋โ]งูบูบูา ใจ”ฐ 1) 6วู๊งิ `ร้ .|' อุ้ ขั้อบีอบจิค่สืกนื่ 7 วืช1สาบัญู ข์ขึ้ หู่หู่ 9จู๋ตุ๊ล๊ ขุ่ขุ่บู่ธิ์ธี งํ น่'ถ้ หึ :ธี'1รื่1ยิ้92๔ขื่ ยั `ม่ซ่ พุ ' 'ขุ่ บํ อื ถิ่ ซ็1วเโ ใ7ใ" งั 772'ถี ผูน่ใ|ฝึ "ง๊`บ่โ']ปั๊โวัฐิใ|โ'ปุ๋น่ฝึขั้น้วีนี๊ใ|ใบ่'บ่ ใ1ฝ้ใวิย1กั้1!-ใปี๋งํปื?›บึงืห่] ฐี! บื่ ยี่ ธี บื่ ซื ฒิ 'อ่ | ด่ . เกลอมาบน |ธํโอ็ถิฝ้ ฝึงิใไ1ฟิงํ1ฑยิ|โมกั้ใ{ใโใฬิ ม่' ฆั ช1{ภ1วล 75 กโลกว็)1วกั้ทีบหิ้งรูป่ ก้าจุคสูบย์กลาง11วลา|องปื่หุ่วุยปุ๋านบีอยู1บ่'งบิวุภป่ลา(บ่;ารึา 1(ษั1ฑมต็เ11ดร เบ่ละห่างจากบ๊บิ 5() เซบต๊เยื้1บิ้วุร `บีาหบั้กกีษิวุกฝั่ลงบบม็อเ|'อ่ละา”า`ง1ตี๋องธุย็าย 5 บ่ ขื่ญิ '1บบบ|กั้บ.บ่วุบวษิวบ ฮี _ญิตึ ญิกํ :` ธํ:ธิ์หู่ วงา|บ1บ่บผุ้คสู-ง 5 เ1งี้ตร บเวลา 'ว วบาาา โด!ภบ่ระศา1ฑภา111|ธีวงาชุ่า1บ่บ่1บบบ1บ|1ารว`งขบ|บหึ บ่ใป11วถิ 50 กืโล'ารํ'11 เววุ้อุ่วุธ่ว็บ 2(.›'วู้ใสั้จ๋ยิ้ โฬิ{ด่รกิ้งํงํ-ป'ก๊สูกุรู่1กี๊{|าใ|วุ้รบ'ใวใ11ว๊บิบ1ว๊'ง่งี้11ฟิ 1บ่ขุ่กื้ ารุ่วี'ยํ1ร าบ่1ร9'สีด'าววุ1›วั บิวบวุ| จู๋วงี้'าบ'ามบ๊เปี๋บเ'วํจ๋งี่ค ฮู้ “'ว์ ๐ขุ่_ _ขื่' โ บี 'เ ปี้” งั ถี สี่ ' ซี การเ'วุฮี้อบาบบิงวผุ้าถุดย๊ยื้เจุ๊กนทนง ล๊ตเฮ่11กว111เววาองวถ้วุถุฮ่าบด่ฆ์วลบ่1าบ่'|าบ "ขุ่ฐี`ขุ่ขึ้ขุ่วู้โวู `1ป่เป็นล๊กราาฉืเกั้บฟี่จ็ารงหิ้'งี้รูป โดยวัขั้วุถุบี'าว11งี้เร์วุเปี๋บศูน(โภวุยใงี้ปุ๋.วลา ใรู่จู๋ ` _ _ว๊รื่ล๊ผู้ .บี้ยี่อู้ .กึ๋รึ่'ยี่พู่_ "งทมุ้วล"ขื่]ค'วุเ'ากบิ'1ตื้'โ.ผุ้ารล๊๓'าาง'วุรงซ'ขึ้ง'าอม'บ "ะ1บ่ยุค ขุ่ขุ่ขุ่ถีขุ่ เ) 1“ ช่ | " 1' บวนี๊า ด่1เ1งบ่ว้ชุ่1บว'ผ11บทืบบ่โหึ1าย๊นื้ร้เ1 บ่ระ ศ1าธ'1 -1'|เ}เนื้1เ|กั้า'|บเ'1'|'วิ'บ 1วืง สปุ๋าง ใจี่ า` 1 2 '1' หึ"ยื บ่ร็ธิ์วบ กูกด๊`งี้โฐิาร้ปุ๊กั้วา11|.ร่ง||11บฉืงรูป่ กงหาก้ษิาร`|ฮ่วบา'อหึ บ่'|ร'าร็งบ๋จ๋บ่1|มั้'าค้ว!1คหู่บ่วิ้`งสี่ณิปิ่หึเดืยว'วืบบ่ว็1|หิถุเคึ2|วบ่วับ|บ'กั้`ว :ริ คม กง|วู๊รึ(1งสื`|ทิ้ร|บํ`|หบั''ว้วืาใง ค้11บคบ่ว|เต่ละตวง โ'ล' ด1วหฤหัส เวุ1วฐบ่เด่งี้นั่`ส ฯ ตื่ ' ม อื ขุ่ สั่ ป 1' '. ' 'ฯ `รึ่'^ ผุ้' ค1วเาล๊|11ดวงทนงโ'าจรเ.ป้นวงกล11รอบโกิกฑิว1ด่'าาบกธเธํากั้ร ขุ่3 `ซํวโห่1ง ปิ1รํยิงํกั้ใวู๊ไหพ็ใว1ใ(ฮ่11'คิวงํพบ่โปืโหิวปืกั้1ป ' ' ปี้ ฉขุ่ ด่ 'ว อิ๋' ' ' ' ' ยี่ ' ด่ กิ `กึเว1'าบกจ๋1รทขุภูมวบิบษ์วุวเองา'อง|ลก ควอิ๋"1ย1งื่ควง1งี้คย็ล๊วิองอถูหงฉา'พูนย์'าลงโล'าเปี๋อึ้'า;บ่า1า'องริ้าขุ่ง 'วุจรเกั้นี๊1 ส1นิงป๋น๊งมึ'วุ้นึ`บิ 1$๓ บ๊วุถ้ริ'นษิจ์ธีาเมผุ้รร มิ้'าว1มย'วุวธรงิ้วบ่ข›คึซู๊ ธี)() เฑอิ้ต์เงื่รี้ร มื้บ๋ 1งี้บ่วล 1 กิโล'หุ่งี้ป๋นี๊1บาวจ๋างใวุ้'ทิ้'าบบน หึ -พุ ปุ๋ อิ๋ ด่ สั่' ' ยี่; เ ขุ่ ขื่' '. ฯงี้อง'สปั๊ งด่1ขื่สื้วกดตี๋ลงใปเปี๋บระ{|ะา'า`ง 1{) เนุ๊บจี๋ะวุเเ1ฝั่ธีจร 1บยุ่ซํเบโวคง เ1'วล'วือนม กะเ'าลี่กน"วุ 1'ป 1ฉ้ฮุงสุคจ๋หจ๋วุงอากาพุจ๋บเจา [ค
 2. 2. 1(›) 11) 12') 1ม็3) 14) 1อ็') 16') ฟิ ' ' 1 โ สํ ' รํ .ะ ` ปุ๋ ทรง|าระา|รี้วก'กั้บ {โ1เ11บธีว็ธิ์าวาเ1ด่ฉือย จุ่1|บ่ตั้1`ขิ] !ถะทรง|าระเ|อกกลวง ฐ์โ11เ11บค'วุวบ1เ`อืงี้วุ11 '|""ฐี) กลงเ|1|บใเ1 2 น นี้ ภี ด่ยั 'ฯ ปี้ ตื่ ส ' นี้ บี ' ธับ์ ' รํ 1ถ'ล'ลงวปุ๋อุ่วุผุ้าาบทบ|ซุ่บิเด่งปี๊จ๋าก3ะดบ'วา11ธุงเคฮว'าบ เมนี๊าถขุ่งป่ลยล1งรขุ่องวุฯมเบิยงบ่จู๋เตี๋อิ๋ว จงห1นื้วษิาธวุ`ศณ'า'วามเงี้วของ ทรงกระวุ1อก'ธีว็บค่อด่รง'าวะบบิก'าลวง ป๋' พึ่ ' ๖' ซื -บี ' อื ยํ ' ลําบํ1'าวา11หม1!บ่ฆ์บวุมุ้. หึ' มิ้'ฟ็นวําก'บ่ยั่วุอืวักั้ฯาาง ๐ พุงเาขุ่1กระเ!-ทก'วาเบ่รั่บ่งค้วย'าว1วุ›เรว ธี' อธุ'างคงฉาก|กั้ย๊|11อี้บีการ ะาวี่อนกสิ้บฯขุ่องบ๋า กงหวุเเรงทืยิ้านึา`ฉ้นกํา!เพง บ่ยี่ ด่ สํ กูเ.ขาบํ1|จุ๊ฮ่ฑ์ง'กูกหน็งบ๊'าวาบหบา|เนบ รุ๊)20 กโลกรํ11รี้ากสูกบาศ'ว์เ1งี้อืวุร ลบิยอผูบบนีาระเลควาะ1ทบาเชุ่ฆ์บบ 10:30 ขี ยั ' สํ บํ ' : ฮ ' จี๋ ส ' : บ่าโลกร1งี้ฟี่ลผู้วุลูกบหี'าเยื้คร ` ปีงํหใยิ'ษิใงืใก๊วบา|คง1หึจ็1จุ๊มึงืกู|า`ใฑใ|`|ใ.ง่ก๊จุ๊บากิอ(1เหบอบ'ษีใยิใหึใ1ใตงื1งห11ทิ ขื่รุ๊ยัช่ขื่รื่บ่ยุ่" อู้ขุ่ กิ'ซึ่ ' กี“ คั บึ บื่ เกธองผุ้ากั้หป๋บูา!'วุงิ้องหมง1›'เสบงควารื้บ่คง ๖5 เหึซเบล'›1วู๊ะย;หางออกบ๖รุ๊0เวุ1ษ์1ร จงขื่หากวาเ|คงฯจู๋องเสย`งจา'1เ'า'ยิ้อง พุ”ฉื ผ่ยี่ ๐ ณิ' รุ้วุดหถงู1'ระยะ^หางอบิ'า11า ๖{_› เมธําร ,บํ ศ รํ ยั ตื่ อิ๋ '. ฉี่ ตื่ ' กิ 'ฯ ' ๑ ฯ นี๊าเลณารนี๊าบ`ธีวหนงี้ยุ่วุล{บ่บงอฮูมู่ โบ สน าบใจ๋มึาวี่ าเบองก }กกู'|มานบศอี้ยี่กากบบ'ลงลาง ถ้วุ'าด่ลบาาศ ฯนื้1วงสนา1อึ๋ใา'งืทืา 'วุว111เร่ง'บอวอืเลิ่บ่าครอบธุ์ขุ่1ในกืปุ๋รําวํ11'สุ่รื้าง'วุาาเ1เร่งกั้บ่กชุ่รุ๊บ่รงโน้เ1ถ่วง ปี๊ากวงจรใรยึาจืาทิ้ป๋งรุป ปี๊งหาก๋ถิ'ง`บ่รนี้ฟ้าทืสุญูเสียใมจ็วัวผุ้ว้1น11ฌ 6 โอห์นี๊ตื้ อื หึ ฆั วื ' ยั ด่ คั ยั ษ ขุ่นื่ :เ เเหฟี่ล-งี้ฮ่า1เบดบ่.ว'บ่ทีาภระเบ่ขุ่บีสล1|คออนุกรบกบษิวุา-ธีรบทาบ.บ่.'กิะษิวว"'าบประจุ 0 กระขุ่บ่|ส ว'|ทีา ซู๊หลด่ง้าบธีโวษิวิ"บ่บ`1าบเปี๋บ ลิ้ โ ลี่ป๋1บ่จ้""! 'จงา|ากื้'า[โ`บ่ฑนี้ฟ้โกีจุด (: -า › ' วิ'ผุ้1ถุธิฟื้'ทบ็งเาลูอู๊ผุ้จ๋งจกเลน`อื้งูงี้ปุ๋ปี๋ขื่'3ะย:: :ซ ใบปุ๋ยื้1ขึ้วขึ้ติ๋บ`ว'รึบเลบ'กั้ วืใขื่น้เกิคบ่า าว1ปิ่รึงา!จ๋นด เวา11|อวั่วิจ็ากุ ก๋'11ลึอ1จ๋ - ' ณี' ' -. 1 " . ภิ ` สู่ วู้ น่ ` ท์ว๊คถุบท'|งสั้วุ้า'|'เถบส์เป๊บระบะ รุ ยุ' `ภ'1ฑเกี 1'ภ้1ปี๋บภ'บ่ฯขบคใต เเถะ เท็บ่"|ถ`ยี่ขย'|ยขุ่บ่า'บ่ใ'หึ ฉา(1'เ'สงจู๋วุกกระอ่าาเ|สลีดกู ((1เ`›เเ1)1เยี้ อื่11') กีบ์ระขุ่(ะห่วุงระหวํางซ่คหึ 0 05 บีลลืเ11ษิวุร 'ลังขุ่.ณาเ.ท์บกธเเทรถสบิหึบบ ฉา|ากีปุ๋วฎบื่างออ| บ่ป่ 1 'วิ เ11ตราวุ|ว่าร๊าสว่'งกื 2 ห่า›งจ'บ่|รึวถว่างกกาง :ริ เ`ษบสี่ถิ่เ11'กั้ร |เสงทืใ`ช้บ์ธํ1ว'111บ่าวกิลืบเาว์ 1'ใด ตื่ ๘ ปี้ ช่ขุ ญิ บ่' ข์ ' าะ'1(›'บหบงฝั่สา11ารภ11ปุ๋วง|หบวษิ1กุค1บ่ถสุดเป็บระ1นุ๊าาง 1จุ๊0 เเ1ธี1ร โค[บ่เรษิ1บ'|ของเา|รื้วฐฌ`บ่งปิ่`'าเลบอษิ'| 2 ๐ ๗ ป ซี ป ส งั พิ บุ๊ บํ ขุ่ กึ่ ธํ งํ ผิ เซบษิา|จู๋11ดร ก`฿ธีาง'`บ่รใทเา|`บ่11ธี1งเหบวผุ้าถุเห11ษิ1มธี1น1บ่บ่ผุ้กั้ เขจ๋บ่ป๋ะ`กั้ธิ์ว`งี้ศว11ด่|วบวา'บ่าโบ่กั้'บ่'นิ้าบสฒดใด เ|ธีาะ'วุว`|11ย`บ่ว โฑดี้ |ร็`บืเาวุ้' ใศ
 3. 3. 19) 21) 22) 23) เปื ก `ง่ `วุ่ หึ ผิ _ ข์ ก ฯ น ' อื เด่กสอุค11ธีาษิวุป๋นื้จ็าถบเคบุ๊ว11รรจุบม่าาซบะ|เา:งเ'ารง1บ่ร1'บ่คร ๖๓ ลูก11าสบ่เซบ`หึเ1ยื้ศร 11'าวาบหึบ 2 ตั้ 10 ฑนี้าสปุ๋วุาล ง ' ด่' ฆ่ ' 'ยื ส ซ์ งั ธี ป ` ท'|การตธิ์วลวดควตาบท1บเ1"บ่ 1บ่ถา(1ในโดษกั้ป๋)|า11เ||คเคธิ์)ราพู่`บ`มึ 1อิ ใวถด |ถะหถงจา|เาใคให|ระ|เส บ่รฮ่ฟ์'| หล . 1 พุ สี่ บาน 10 วบจ๋ณี าวิ'11หี่เเก๊สถ'1บใมบธี|ว'บ่11'ษ์รุ๊บเพื11ซบเป็บ 1.1อี๊ 10' 1นื้`บ่สฮ่1'|ล ลํ วุางท'1'าว'1บษิจี่'|บบ่าบทโฟื้ซ้ งั ขุ่ ไ ฮิ ยี่ `ร์ หึ ฮิ ` ฆั ปี้ - ญิ ' ญิ อุ้ ยั ซี ฉั ด่จิ้ งี ฒิ ทปุ๋1ใสบ`1โ11หบง|สบ'เท็ม๊ระค1|ฝั่สูงจ'บ่บ่าซ่บ่บ 10.'ด่› ฒตเมดร ษกึ่บวด่เบ่1ค''|รสบรุ๊นี๊)งบ่11ส้อ11เสบงอบทบง ศยํบ'ปื11 อื 'บํ น1วั่.`บ ใ ตื่ดํฮ”งั: ฟื้ หึ จ 'จ 'สั้บํปี้"หึอิ๋บ่ชุ่ ฤ:' 1ป่เจุ๊พมทาใทจ๋ะคบนวุธุงจากทน 44.'› เซนคเบธีาร 1เบวาเกคกาส์ สนจั้ฮ่องกบก์อมเสยงมอกรอบ โคยหาภเค1นา เ 'จี๋'ร เ'ฤ วั่ขยี่ บํ. 'ยั วิ่รขุ่ ขุ่ 'พิร รี่ ลงบ่ป่11ากกวาบอกจะบ่มเกคการขื่สนรั่ถิ่องอกเเลว ภฌมดวาอษิร1;`จุวเจู๋สยใบอากาศ ขุ่หึ0 เบครษิาอฌา1 จงท1กั้วาบถ บํ ฯ จ่บึ้ซ่ าขุ่ ยิงํสยิ1เส(1ง1 นี๊รุ๊ ตื่ ตื่ ป กํ กึ๋ บํ ตื่ ตุ๋ บ่ ญิยุ่' ' กึ๋ บํ ศั ตื่ ยี่หึ . ป 'าถบบงโบเสนบ่ฆ์ฑถกเลับหมง เ1ขุ่อสงเกษิวุถุคๆหบงบบด'1เเหมง1|ฎบพ ท1|ว`บ่จุคา1เสบเซธีวุกวุ้จุ๊'วุลงี้วบทถงถุดสูงธุคจะใฯจ็ เวลาธีมฮ่1`บ่รเ'1ลืรื้านทืลง1จ๋1กืงถุดกีเปิ้นบั้รึงทบึงารบี]งจุค'ศูงถุดใบเวล'| 0.002 วี่ม`บ่กื กื'1'|ว`บ่11ยาา'วุถ้บใบ1ส้มเซ๊บิ1ฮ่วุก๊อื1 24 เฑบต็แ1คร กงห`บ่อักั้ร'เรี้วขข์1งธํวุอืมในเส้นเร๊นื้]| ป่ล่บิยอหุภาคอัลฟาเบ่ภิะโปรดอนเาว๊าขิปใมสนา1!เ1งํเจุ๊วบ่ลีก'างทื โดยมิ้'1าา1งี้เจิ๋วในโทิศตังฉากกึบสบา11ฮ่เบ่เหล์กเววํากัน รว๊งสองอบุภาก จงหาอ้หึวุราส่วนาขื่องว้ฒิควา11โก้'งใแการเกล็อมกีา|องอนุกา'าอึลาฟัาธํว์อร๊บีมิ้ควา11โภ้งว|องโป่รดอน ตื่`ข _๑ปี้ ฌยํ `ฯ๑ หึ ง ”ยั งับี บ่ตื่กี่ผิ จู๋สี่ เรบ่1'ข์านธษ]ก›1บบจ็ารง`ส ขุ่ษิ 1ยื้ปิ่านวบอบุภากิเป้บ 1๓ เาาาว๊องธาตุกมว1นจ็1รงส ฿กาบ่วุรงวู๊ย๊1า.นี๊าง .ด่จ็ เป็น 7เ|`กะ'1รง ชืวืฝั่กิา1ธีวง 8 เป็ม 2 7เเกี๊ว งิ บาน.เาวุ้าจุ๊บ่.ร ปื้บุถ''วุาซึ้องาวิลุ้งกผู้างธาษิวูจืง ถะบ๊ ถีฌฌเบ่รู๊1กัม บํ รงสือุ่โคจั้ว์ธีา บ่น๊ '1'ช้สืกาฮ่าโธุ์ารงสร้'1ง'|ลึบ่ท|ปุ๋างฟื้ส'|ร (|1ขุ่ รังสิเเบ่›1ม'1 ซี ข' ร๊งลืเธีา'ซ์'ธี1.รํ'งสิอ๊บาฮ่ร'|เรค`ง`เเสงกียํ1'บ่บมิ้วงเท็บ . จ. ร๊งสีฮ้นื้า'กั้รจ๋"วโบิ้]เลต) ยํ วิ ยี่ ยั ะ ยั ขุ่ ในเเบบจาลนื้วฝ้งอะคอบ`1อโดรเกนาเองโบร์ล็าบิเ'ล็กจ็วุรอบเป่ลฒระกั้บฒพลงงตี๋1นจาก 'วุ ร้ บ่3 ลงมวุ:.ปี๋น 'า ชั 1 ธีะ พิ 'ร่ ยั ยั ข์ ' › ว่ ด่ . รี่ อิ๋ วื กั้ตกั้ใง๊เป่'ถียกั้!ยื้ป่'ถิงํพถิงํงํฌปี๊กั้{น่ฐ์ใใใเฟ็ !เล๖นุ๊ปื่ถิยมน่`ปื่ลงํยึป๊ใง ใร (เใใม่ปินทงืยิบี้ตถิงํ) ชู!ส์งํ ซี ย๊พธํ_จ๋ธีหเ_ก๋พธีธิ์
 4. 4. 1) :อื) ยู' จั้ (วู๊) บุ ชู!ธีล ขุ่ ย็”ฮ่_1ธีขุ่ธํ_บ่'“ธี{ ก กึ๋_ ยี่ » ขุ่ จู๋' ยั ' ' โ7บ่จู๋ขื่^“ซ์} ฝั่ ฬิ ไ' สู่]วู มวล ป๊7`_ วุ้ 17ใพุ ปี้น่โถิ[ใฝ้ปั๊ใ'กั้ใ(จ๋กั้ใใ11ใงิง่น๊|โมึยั ปืงํวใ งี้ หึ วั่ _ โ ย๊ หึ !ก 'ก ฉื! 1 'ปืค็'ด่ด่ร'งค๊«นิ้ชี้อถ ปื่ ทํ .ขุ่จี๋ชี้" ศี นิ 1 'ทเบ่ว๊เ 1จุคท`พื้บ ชบ่เ|ธํานมขุ่ายูโนส1จ๋'กุถฯ (ไงํขุ่1ไ บ่'ไ ธีงว่'| ฐ์7อิ ]<ฐอี้ซุ่)['ว์1ขุ่อุ่9 111!3')ธูใ.(โ !1า] บู๊2ง่ธี][1.อี 1-|1`) ` 1ปิ้หึรู๊ขุ่ซีปิ้วิ่วิ่ อื สื้ 10งํง้"611] หึ "ปี๋ยี่ สื้พึ่" อุ้!ค์'เรง'วุคกี่1โบิ ขุ่ฉ้ฝั่า ป จ็รึ ขื่ สี่` ยํ น์รื้ ญิ 'ตํ ย่ ฉี ชุ่-1 บ่วิาล`นี้ หึ [ปุ๋บ่รง)'( 'าว11เร็ว) . ก1ตื้ๆ1จ๋ เธ'วิ`1ถงขแหู่คหบ่งี้`กื้ใบ'า`ปิ๊')งร.ขื่1ฟื้บปุ๋ 1ษิา ซงด่1ธิ์าเปืจ๋เ120'ท็"จ็ ใองํ|โ1ถิด่งํ}1งํห11ห็บ่ป๋ว๊' [`ขุ่อื0 1<ล๊][{›ขุ่จู๋ ษิจู๋ ขุ่วุ้ จู๋จู๋ จู๋_ ' ๕' | 0 |1'โ' ชิ . (ขิ ล๊เ)'% 2๐กึ๋/โ ฯ 'ดื หึ-วง ด่ ยํ ยั ษิ ยั ยํ บํ บํ ๑๓ 'งี(›/"เหึว๊ ขุ่.บืฝ้กั้ใป๊งํด่'งัถิษีวืกั้ใใ›1วิ ยิบ ' กใถิงํ|ใใใ$1โยึฝ้ ฐ) ธี รี่ ตื่ สุ่งี้ ห่' อิ๋ กึ๋ อื' จี๋ บํ 1" 1 าเว'ลา ! เกลอบาบ่.ป่บ่ค'ารงษ'บ-ชื้า|มิ้วุงระกื้1ะาาางาางห11ด ธีใกั้กีใ11เหกิจ๊กั้}ทิถิใ{|โ " จํ 1 |" 0 รึ มื่ บ่ ' `ร่ขี่ บ ' ' ตื่ อึ๋ ' นื่ง่ ' าวี่บาาโรุ่วุ'าราวน์จวุภ{ ขุ่ กู' !บี้บกรจั้หบ-รื้า|องธีห'าจวุ'า 0 ซี ฏิ' งื ”ใ ขุ่ จื้๕'โงุ ขื่"2ทั้1 " ยื้ด่` <|'7` ซิ) 2 โ 2 ฑู` โ ไ` (' ปั้า|าเด่ธฌถฑฮ่วืจั้กั้ถุเศรึ หุ่ ฟี่1'เมื้ ฐ์(เ + }|ฐีงู`) มื่ ษิ' ก'งุ ["เ + }|ฎ`] ติ์ขุ่๕ ลุ้ (บ่ (เ ริ๊ 'ไจ ไ' รื้ า' ตี้ }เ|11จู๋{} }เล๊'บึ้มื้_ศุ ๐,'ซีขุ่งี่ขึ้จู๋' ผู (:กขื(หุ่:นื้1รจี๋`1จู๋`ฆั] จู๋หุ่ 'ลํ จู๋” (วุ"ขุ่ ('1นื่จี๋|ขุ่ ฆั) เเชิ่กี วุ้ '1เฤหส ตื้เ"ขื่ วุ้ จ็รุ่ [2จู๋จี๋:›`|ธิ์เ`มื้ `อูด่เรแส 'ดิ์'มื้`ขุ่ ศ์` อื: ฐ์0 ๖}(เ?มื้ 'ล์' [11-2'รื้ขื่1 ใตี๋ใ'ฐ์› ด่ งั ยั ฉีงบบบึจ๋หบ'าทึซ้งบบด1วาโง 53 เรีบงลํจ๋1คํบอิ๋`า'า11'1'าต็|ป่น้อย ']1วูว11๐ธ ::จู๋ ย๊ถนิ่1 ::' โหู่:โยิท115 (71ทกึ่ใว์ 'ขุ่ งุ. ยํ กคิ้"บ่รุ๊นื่.วุ`ขุ่ ฉื 1' 'จุ เ' "| ถี '|ชี้บ่ เฮ่รงลึงอุคเรึ1เกึ๋1เรงสุ่คูม ย์'าลวุง
 5. 5. รู๊)) 1(โ ') 11) 12จู๋) 113) 0 วิ [บ่ เ1เรสั้1ะรุ่11บบ่า'|รโ'โเจร รบํบโลบ่า 2๔1 ซ้วโ11-อื โกี๊'าว่โ'ยี่`วุบ'า'ร โ'า ธีร รเฝั่ก๊ 11 5 เไว์ยี่1ขุ่ ๖7' ฆั ขั ฆั 1 ยื รํ 1 เจี๋.ฟื้`” อื ?าบ่ากฎ|วุารอนุรบ่า1ฮ่วุฮ่ลงงทขึ้ งิ -ยั้ด่.ฟื้' ฝั่ขุ่ '|ธีขุ่ปุ่'}สื้|ขุ่สุ่ ล์ ;1' งู ' !เลิ นื่ปี้ วี่ ซี .ฟื้ขุ่' 2 ' ` 2 7!ย่หู้{] 'สื้'นื่ จู๋':3(_)() 111] ฮู'1{`) % 1(}ย๊ฐี 11ใโ? .๕ ` โ. ฮุงปิ๊'บ่า'บ่งี้แ1ภิบ่ หึ 1 ฐี “ ' จู๋' 2 อุ้1 นู้ฐรู้[9.จู๋ษิ 111/จู๋ย็วู๊ ติ์ 'หู่ . ' ปี้ ข์ งั 1 วู 1 จู กลงเเบบใ1ปุ๋บ่ถล บฝ้งวา เ? นุ๊ `ขุ่ขุ่ฯขื่ ขุ่กปืการยึพุร'าบาฯลงงาม 'กจู๋0ไเ นุ๊ วู๊'ก(' งื สี่[จิจี๋จู๋' › บี' ริ้ ยํ `ขุ่ ฆั ไ 1 1 ' โทื!|ฮ๊]ท่งื|บ่1งืงํ|ใงืรู๊ใ1ยิ|ใ'ทึน รุ่ - `กลวง รุ่ 1 ©ปี๋"' ' ' โ วุาวุ1`“ 2 111 ใ` กี- ยุ้ ธี' 1 นื่` 1 ขิ ป๋'ป๋` อ่วัษิวุร 'ส่วมขุ่1วาวุธิ์รึ`1 อื ` ษุ วู' 1 1/2 ฐี นึกวุรฌ`ล็าบ๋าก์ถบหบ๊`งใบมื้จู๋วธิ์าา ญิอึ๋ บี้บๆ บ๊ขุ่าวา1งี้{|`|ว เ`ญิ! ขุ่ร๊'^เ ปั๊ดื้1'บ่จ็าร เ1ฮ่สี่ญิมื้ ยื้1'1ถ [)เ1นี้'^{ โเ1เ11บฟี่กิ๊เ1 [›(เนี๊"'ญิ1 ซ๊ก์ง'บ่บื้า'|บเวิ่ใบ() ริ้ / ถ อื`^ซ่ เ) หึ คึงมั้บเ|รง'ระเ|วา' 1 นั ฉี่ จู ศ์โ ฎเกึ๋ชื้วั่ป๋' ญิ! ญิ! ` ซี. ` ' ถี ` ' ' ติ์› 920 &ฐ/1ถ'ฑ์ ง๊'ง่ฝึปิ้ปืควบึ้งี้1ษ์วุบึ้ฮ่ใบน่'ไทมโใ นุ๊ หึหุ่` `”จู๋' ขิ ธิ์ ฮิรุ่ 1 ผ็ผ็ 1 รี๊" จู๋พู่ขุ่บ่จู๋ ` '1" '1 ฐ' }ซ `ง้ ด่' เ?ตื้ร'1ะธําวจ๋อื1ษ์จงี้เบุ๊บง กิ่`รํ สํ: 1()1๐ชู - หึ 1{จู๋)1(›ปุ่ธู -สํ ฮู ดํวุ้ 1(จู๋)รู๊ณุ วั่ 2{จู๋)}๐ธู['ปิ่] หุ่โมื้" ไมื้' 4จั้อื|"` "ว๊ย๊'1]มื้' ' หึ ยั ยี่ ถี วู' 1ปื' ' 'าจู๋วด่'ขุ่งี้คมั๊อี๊หุ่หุ่11กิธุ์'ม 1นี๊1 ทํหุ่_3' `ษิ 2()1๐ฐี อิ๋ หู่โ 2(›1๐ธู _ 2(1กุ่1ฐ์ " ` 'บี้ขุ่ ' ๖0 11] ถ์วุวางี้มิ้ฟื้ทือิ๋วีาด่เหกึ๋ฝ้วใา11] กึ่3ขื่ ฟี่ฟี่ `;3' 2(› '1฿ ` [ลี่ย็ 2(า`) ฉื!บิ โ อิเลึ่'าษิวรอบบิริ้วู๊งี่`บกมลุล 1|วุฎหู่ทุ่ ธีร%วื 0 "รึ่ใ|ใ`บั้ม|โกิ้ใ|ท๊กั้ไ|ยิง่ภิ"ปี'โงี้1 ซั่"ขึ้; ` ฐีฎี ›'ฟื้ซ์ขุ่ถี ฉื'ขื่บี้ ปี 1 ฝั่' เวู๊1[›วิ่มุ้1๐-มื้ยี่ขุ่ก) งํ (`5():<1{`ธีขุ่ปุ้] ริ่วู้
 6. 6. 14) 15) 16) 1!)_) 2(วู๊บ่) 21) (รํ :< บู๊ร็ ` กี่ 12 สื้ ' ค'วามหี้วุนา1านสบงูลบกป๋วงป๋ร 2 วั่- (' บี้ ษิ? : วี่ ษิ? 'าระเเส1รลจาก|ชุ่บษิ1|`ตอร 1 : รู : 'ชิ ณิ ) +บู๊ ` บ่.เละธงํา1นี้กววุบ`วัวุบ่'ทาท(ธโอ'จ-จ็1 |งี้'บี้ ฐ์{'|1 = 1 ภ์ คังรี๊น'วิวุล้งใางํฟี่1 11 = 'ย๊จ็ยี่฿ = (1 บึ้)สื้ ((5 ษิ-2) = พุ , . จู๋ ขุ่ สื่11วิ้'บวงจร'1รึ|งี่ากระบ่ดํเสฮสับ'ยื้บบบิบุกบีบยุ่าว่'สร_'อมื้'าว1บรุ่ว์1งศีป๋ขุ่าย์กั้ร่อบ 6' จะส้1า1สัง'าา'ากวะ'ค็'บ่ตี๋ป {10 บิจศา ค้ง1รี๊บศั|าถ์กี่จุด ขุ่1ตั้: ศ์โ สู่จู1ชุ่น้ตุ้ขุ่รํ)หึรุ้ฏ์[จู-$)0ซู๊)' หั ขุ่ สั้ ฉื .ยื ขุ่วี่' บ่ :จ็ :ขั้ บ่1บ่หู่บ่แด่`เรก'รวุไค้ระบะภ1า1จากสุปี้ารกาลงขื่'ฮาย: ตื้|บ่.' : ษิ หึ› .วี่' : -'จ' : -จี๋' อิ้ 2 2 รื่ปุ่ รื่ รํ .งื พี ใ โ โ ใ บ่ ใ ใ โ บ่เถะเ1บ่องจจ๋'า!ถบสเปี่11ยบบ่ดบว'า11 ซี + - : - + - คึ - + อื - + - ปุ๋รมื้ 'มื้" กี้งุ 'ยู่ถี" 1' 2ว์`1รึ ขุ่า` มื้จู๋' 1 “; ปี้ ยี่ ขุ่ ยํ พ หึๆ ลุ้- รี๊1' ' หึ คงบบไสื้ ลิ้"' ฮี้ -'รํ.1`ะ เปี๋นภาทเสบ๊บิบ ก1ลงขยาบ 1ขุ่ตื้_จู๋ บื ษิ : /2 วุ้ เทา ขุ่ ` 'งุ จู๋ขื่ สิ 1 / ปุ่งูมื้'. : ('0.05 หึ 10`คี 111)บู๊3 นํ 10"ฐี เ11`) ๓ เขื-1`.รุ่ยี่1!ภ้ยี่› ธีมื้วุ้ ' ': เ หึ'เ 2(1ขุ่ยิ 111) ฏ'-"ยี่ - ถ้ข์ ยั:ลิ "อู้ซีธิ์งุ'ญิงื อึ้ ปี้าองใสบ่ปุ๋เว'นาศวุ'บา`งิ้ถา$าใรวัเด่สงบุ๊า'วอบ่าบ่ษ์าบาโางํ'าลวระต๊า1าง 1 เบปี้าราอค ด่1วั่ขุ่กั้อ ปิ้หุ่ธขุ่เวา1ซ'ว๊ย๊า'าเล1'ส|ว้วุ ความ ยวใใงํ|ว๊ส ฐ์ = -100 ๐111 ซีกู๊ ฐ์ซ์ ลํ จาก'า.ฏาวัอ 1 า|องอุถเ11า'ลศา'สฟื้ภร์: ญิ(2 ร: ณิโช่ขุ่ธี + กู _ ษิ จงิ้ากววุ1บ่กั้บว๊1ปุ๋ธ์ : บ่งรุ่าถ`- อื ขุ่ขุ่อืชี้ฉื ขุ่ - 'บํ จู๋(ยื่1บี้สื้_วื'พู่).!(1(' ปุ่' - 1(2 จ็31'[”สี่'-฿“) จ็${().ย็ตั้1()-ขื่"ขุ่ขุ่ขุ่'](“11-2)ทั้1()'ด่?งืว้] ฐิ3 1(`'ม็) ๐๓ บํ ` 3ยุ่0 1บ่บู่ฮี่ ( ด์งํน้บ`:-:ริ้:รั่ปิ0ฉ้ สื้ บึ้ 2ตั้:34ทั้1(จู๋)ฐี1บิ ซี วั่ ยั ตื่ 1 ไ›จี่๐บุภา'วุใเบ่ขุ่สิ้บรั่บธาสบบ่เบบโ'ว๊งโธิ์าไซน์{บบฮ่วถโ1 ชุ่ : 0 "จุกั้สูงสุด): อืบุ วู๊ ปุ๋งื่(`(฿`ยั'ฮ๊ : ฐิปุ๋สุ่ ฑี ธิ์ : 3 4ยุ่.5 (111] 10.อิ (รุ่เ11 { ฮั
 7. 7. ๓ : ๘ ยี่ สุ่ขุ่ ส ' เ-' ` | นุ๊` 1! ๓ ผุ้วุงรื้รื้'าว'11งี้เรว'ากน |1จ๋เกับเปุ๋`ธอ' ฝั่นิ้สี่ ขื่ฝั่ ]ส่ หึ _ บ่ - ริ้ '27โ' 61 6 กี๊ 0ขุ่๐02 5 ถี ฉื ' `จ้ ขุ่ ' ชุ่ '1บ่ตั้1:'ฐี |'1มื้สั้ 771 ใวู 7'1ขุ่' '1ขุ่ 41'เฝุ่” ธิ์ฐ์' 22) เ1รงเบ่1นี้เหล'าเปุ๋บีนบ่เรงสูศูนย'าลาง 1 ฮูย๊ป๋'฿ ฮ๊โ ขุ่ รื ท นื่ดํ อุ่_หุ่: - ตุ๋ ยี่ คี่ขุ่- - ปี้วุ` กู!รํ อุ 1ฮี้ า'1จู๋“ กูจู๋หุ่ "1ถีจู๋ 26' ยั ซึ่ - 1112 ญิ' ซี ' ยี่ 23) เษฮ่รจ๋วุะธ'1คุสลตี๋ยควขุ่|บบธา งื่'(1วู๊ ติ์'จู๋ฮูธุ์'ยี่" |เถ; ดี อื ซื้ 'ปืใ111ทึว'ในื่วี่!|ฝึะ ฿บปิ้โบวบเวาขื่1'ว๊บ'1เวถขื่า1 . บู่“จู๋ คังบั๊" (1๐0ติ์อี้`ฮู)ธุ์.' `ยี่ยี่`ยุ้สื้ฐี'จุ๊ ห่'ธ์วี่ ยี่`ยี่สื้หู่”`ผุ้โ" ฑีบั้ (41นุ๊›อ็ฝ้ขื่ 10ป๋]7 [พุ ปุ่'ขุ่ "ปี้'งักิ ศ'คึ ซี กึ๋ งี้ ` ขื่ด่ ยุ่กิ่ ปี้ ' 'โ 2ตื่) เงืใ เธี 'โงํก๊ใ.กั้กั้ฬิ 1บบ่ใโงืคึบ่โบใหีงํถีน่โไ|กั้งํก๊ปิ๊ ม กั้งํปิ้ไกั้ใ]กั้ใ ใ]ยใวกั้กั้บ 1กั้กั้ฉ้ฮ่โจ๊บ่'งีโช๊งืะ๐ะทใงํว๊ะทวใงํ ใ]เภิกุกั้ 25) เเรงอุ้บ่วุฟื้ดืฟ้าเปี๋นเเรงสู่ฒยึกลาง นุ๊ รื้""'บี้สื้รึ่ หึ ย๊_จู๋ รื้ 2ยีขื่ 2 ฿` นุ๊ ' ฿'_ หึ รุ้'ก`ขุ่'ยี่ 'ขุ่. หึ. ฉืฉื ' ,เ ชื่` ` ฉื หึ ๑ ย่ ฮั หึ' บ่ 1 ด่ หึ " พลงง`บรว1ฯฆ์ด่บิงเเตบิะซนี้ ษิ'จู๋ หึ ญิ” ` ฐ์จ๋ขื่ วู๊฿__ โ› ฿คึ'['บ่] หู่`2ทั้รุ่ ' " 11" โฉืงนั้บ'.ถึงง”|บก้บ่1บ้ถคถง ^1:`ถี“' 1:`” ' 1ะ`ฟ้ (1] :ชุ่ 13'6 6หึ) 1 2ปื้1'1 ล๊หึ
 • AomAom10

  Apr. 4, 2017
 • jurawan

  Sep. 25, 2016

7 สามัญ ฟิสิกส์ เฉลย

Views

Total views

540

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

78

Actions

Downloads

11

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×