Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Duurzaamheid in meerjarenonderhoudsplanning

1,280 views

Published on

Duurzaamheid in de meerjarenonderhoudsplanning
Bert Meijering, Adviseur utiliteitsbouw, Agentschap NL- NL Energie en Klimaat

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

Duurzaamheid in meerjarenonderhoudsplanning

  1. 1. 4/1/2011 Onderwerpen – Agentschap NL Energie en Klimaat – Duurzame gebouwkwaliteit/-prestaties • Gebouwkwaliteit/prestaties Duurzaamheid in de • Beperking van het begrip duurzaamheid in dit kader • Huidige situatie t.a.v. onderscheiden duurzaamheidsaspecten g p meerjaren- meerjaren • Ambitieniveaus t.a.v. onderscheiden duurzaamheidsaspecten onderhoudsplanning – Duurzaamheid in het meerjaren onderhoudsplan • Waarom een duurzaam meerjaren onderhoudsplan • Verschil tussen een traditioneel en duurzaam meerjaren onderhoudsplan • Visie m.b.t. duurzaam meerjaren onderhoudsplan (DMOP) 31 maart 2011 Bert Meijering • Een pilot m.b.t. een DMOP 2Agentschap NL Energie en Klimaat Onderzoek /Pilots Ontwikkelen/verbeteren van info en hulpmiddelen Publiciteit Voor alle fasen van een gebouw: Gebouwkwaliteit / gebouwprestaties Gebruik Initiatief Ontwerp Realisatie Sloop Beheer *) *) Waaronder onderhoud en renovatie gezond binnenmilieu en energiebesparing3 4 Een verduurzaamde school5 6 1
  2. 2. 4/1/2011Gebouwkwaliteit Huidige prestatie/prestatie-eisen • Huidige prestatie Wordt bepaald door de prestaties/conditie van het gebouw opHuidige prestatie / huidige (prestatie)eisen dit moment • De (gebouw)kwaliteit is dus maximaal als de huidige prestatie volledig overeenkomt met de huidige • Huidige (prestatie)eisen (prestatie)eisen! Worden bepaald door o.a.: • Externe eisen zoals: bouwbesluit, specifieke verordeningen, gebruiksvergunning (brandweer), Arbo-wet e.d. • Dit is eigenlijk alleen op het moment dat het gebouw nieuw • Primaire proces is. • Ontwikkeling organisatie • Inzet/gebruik van technologie (bijv. ICT) e.d.7 8Gebouwkwaliteit in de tijd Duurzame gebouwkwaliteit/-prestaties 100% In dit kader een beperking tot de volgende 90% duurzaamheidaspecten: 80% • Energie • Binnenmilieu (vooral aspecten die invloed hebben op het kwaliteit 70% enegiegebruik) 60% Huisvestingsk 50% 40% De overige duurzaamheidsaspecten worden in dit kader voorlopig nog buiten beschouwing gelaten! 30% 20% 10% 0% 0 10 20 30 Jare n geen onderhoud onderhoud aanpassing + onderhoud9 10Energie - huidige situatie: isolatie Energie - huidige situatie: installatie Scholen Zorg Kantoren Scholen Zorg Kantoren Enkel glas 31% 13% 16% Ventilatie zonder wtw 89% 83% 87% Dak: niet/slecht geïsoleerd 44% 25% 23% Conventionele CV-ketel 11% 10% 5% Gevel: niet/slecht geïsoleerd 41% 29% 27% Verlichting – conv. TL 61% 15% 56% Vloer: niet/slecht geïsoleerd 58% 42% 40% Verlichting - gloeilampen 2% 36% 3%>> Als 11 >> Als 12het hetgaat om gaat om 2
  3. 3. 4/1/2011Binnenmilieu - huidige situatie Duurzame gebouwprestatie (eisen) Duurzaamheid thema’s • Energie • Luchtkwaliteit • Thermisch comfort Scholen Zorg Kantoren • Visueel comfort • Akoestisch comfort CO2-concentratie > 1200 ppm 80% ? ? Temperatuur zomer > 25 graden C 45% ? ? Ambitieniveau’s • Klasse A – Zeer goed Te hoge stofconcentratie 35% ? ? • Klasse B – Goed • Klasse C – Acceptabel (wettelijk minimum: bouwbesluit, arbo e.d.) Te hoge luchtsnelheden (winter) 50% ? ?>> Als 13 14hetgaat omAmbitieprofiel Prestatie-eisen per thema (1)15 16Prestatie-eisen per thema (2) Prestatie-eisen per thema (3)• Energie (zuinigheid) • Thermisch comfort – Energieprestatie (EPC / energielabel) – Thermisch comfort zomer – Isolatie van de gebouwschil – Thermisch comfort winter – Energiezuinige ventilatie – Individuele beïnvloeding e.d. – Energiezuinige verwarming • Visueel comfort – Energiezuinige verlichting e d e.d – Daglicht D li h• Luchtkwaliteit – Kunstlicht – Ventilatiecapaciteit – Helderheidswering – Spuiventilatie – Individuele regelbaarheid – Kwaliteit van de toevoerlucht • Akoestisch comfort – Emissies en stofverspreiding – Geluidsisolatie van de gevel – Emissies van apparatuur werkproces e.d. – Luchtgeluidisolatie binnen het gebouw – Nagalmtijd – Installatiegeluid e.d17 18 3
  4. 4. 4/1/2011Programma van Eisen Frisse Scholen Een duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan Onderho dsPlan19 20Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP)Meerjaren OnderhoudsPlan (MOP):prognose van het te verwachten (gebouw)onderhoud Een duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlanDoel van een MOP :• Sparen/reserveren voor (wisselende) toekomstige uitgaven• Minimaliseren van de (onderhouds)kosten• Minimaliseren van de overlast voor het primaire proces 22Waarom een duurzaam meerjaren Niveau’sonderhoudsplan (DMOP)? Veel gebouwbeheerders zoeken (financiële en technische) mogelijkheden om de duurzaamheid van hun gebouw te verbeteren. Strategisch (duurzame ambities) Lange termijn: > 3 jaar Uit oogpunt van baten en lasten zijn voor bestaande gebouwen de momenten van onderhoud en renovatie daarvoor zeer geschikte uitvoeringsmomenten. Het is dus belangrijk om deze uitvoeringsmomenten optimaal te benutten! Tactisch Middellange termijn: 1-3 jaar Operationeel (duurzame verbeteractiviteiten) Korte termijn: < 1 jaar 23 24 4
  5. 5. 4/1/2011Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan Duurzame onderhoudsactiviteit Voorbeeld 1 In dit kader voorlopig nog een (beperkte) definitie: Een kozijn dat vervangen moet worden omdat het bouwtechnisch verouderd is dient per definitie niet vervangen te worden door het oorspronkelijke type. Een meerjaren onderhoudsplan dat ook verbetermaatregelen b b t t l bevat m.b.t.: t bt het binnenmilieu Men zou bijvoorbeeld moeten kunnen kiezen uit een kozijn met dubbel glas, HR+ of HR++. de energiezuinigheid. Ook zou bijvoorbeeld nog gekozen moet kunnen worden uit kozijnen met en zonder ventilatieroosters, met of zonder De overige duurzaamheidsaspecten zonwerend glas e.d. worden in dit kader voorlopig nog buiten beschouwing gelaten!25 >> Als het gaat om energie en klimaat 26Duurzame onderhoudsactiviteit Visie verduurzamen meerjaren onderhoudsplanVoorbeeld 2 In een duurzaam meerjaren onderhoudsplan DMJOP worden deEen verwarmingsketel dient per definitie niet vervangen te worden volgende stappen anders/uitgebreider uitgevoerd dan in eendoor het oorspronkelijke type of op het moment dat het aan het traditioneel meerjaren onderhoudsplan:einde is van de technische levensduur. 1. de vraagstelling door de gebouwbeheerder Men zou bij vervanging moeten kunnen kiezen voor een ander 2. de wijze van meten door de adviseur warmteopwekkingsconcept 3. de advisering door de adviseur Men zou moeten kunnen overwegen om de verwarmingsketel 4. de wijze van berekenen door de adviseur eerder te vervangen als de nog resterende afschrijving weer 5. de rapportage door de adviseur terugverdient kan worden door de lagere energiekosten van een nieuwe ketel 27 281. De vraagstelling door de gebouwbeheerder 2. De wijze van meten door de adviseur Verlaging van de exploitatiekosten van Dezelfde meting als een traditioneel de huisvesting meerjaren onderhoudsplan aangevuld Aansluiting op gewenste met: imago/identiteit organisatie het huidige energiegebruik Waardebehoud/verbetering van het de huidige kwaliteit van het gebouw binnenmilieu Verbetering van de productiviteit knelpunten m.b.t. het energiegebruik (primaire proces) en het binnenmilieu Verlaging ziekteverzuim29 >> Als het gaat om energie en klimaat 30 >> Als het gaat om energie en klimaat 5
  6. 6. 4/1/20113. De advisering door de adviseur 4. De wijze van berekenen door de adviseur Verbeteractiviteiten t.a.v. de In aanvulling op de huidige financiële energiezuinigheid en het binnenmilieu advisering is voor een DMJOP een Eerder vervangen van een element uit berekening gewenst van de bedrijfseconomisch oogpunt (bijv. exploitatiekosten en/of de Lifecycle eerder vervangen van enkel g g glas door kosten HR glas ivm energiebesparing) Anders vervangen van een element (bijv CV vervangen door stadsverwarming)31 >> Als het gaat om energie en klimaat 32 >> Als het gaat om energie en klimaat5. De rapportage door de adviseur Naast een score voor de technische conditie per element ook een score voor: een score voor het energiegebruik een score voor het binnenmilieu Een pilot m.b.t. een duurzaam Naast de informatie in de traditionele meerjaren onderhoudsplan MJOP, inzicht in: de exploitatiekosten / levensduurkosten eventueel: verbetering arbeidsproductiviteit/-prestaties, daling ziekteverzuim e.d33 >> Als het gaat om energie en klimaat 34Een pilot op basis van deze visie/methodiek Gebouwkwaliteit (ambitieniveaus) Ambitieniveau 1: Een zorggebouw • verbetering energiezuinigheid: van energielabel G naar energielabel E, • geen verbetering van binnenklimaat Uitgangspunten: Ambitieniveau 2: • Een bestaand (traditioneel) • Verbetering energiezuinigheid: van energielabel G naar meerjaren onderhoudsplan energielabel D, • geen verbetering van binnenklimaat • Een energiebesparingsadvies 35 36 6
  7. 7. 4/1/2011Maatregelpakket per ambitieniveau Maatregelpakket per ambitieniveauMaatregel Ambitie Ambitie Maatregel Ambitie Ambitie Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2Aanbrengen radiatorschermen Verbeteren warmteafgifte radiatorenVervangen CV door decentrale HR-ketels incl bouwkundige kosten Aanbrengen deurdrangers op vluchtdeurenVervangen buitenkozijnen ( verminderen tochtverlies, isoleren Ventilatievoud afstemmen op actuele bezetting ruimtenborstwering, verhogen isolatiewaarde beglazing en verbeteren comfort) Optimaliseren van schakeltijdstippenVerhogen isolatiewaarde dakpakket Ventilatie uitschakelen na gebruik ruimtenToepassen led armaturen en lichtbronnen ter vervanging PL- en gloeilamparmaturen en lichtbronnen Verlichting uitschakelen in ongebruikte ruimten bij voldoende lichtinvalToepassen aanwezigheidsafhankelijke schakeling (100 stuks) Gebruik tochtsluizen/deuren op de juiste wijze en laat buitendeuren nietToepassen van schakelklokken / powermanagement op PC’s en overige onnodig open staankantoorapparatuur Sluit ‘s nachts gordijnen en zonwering ter beperking van warmteverliesFixeren / begrenzen van thermosstatische radiatorkranen Uitvoeren van periodiek onderhoudInregelen radiatoren waterzijdig37 38Maatregelpakket per ambitieniveau Scenario’s • Scenario 1:Maatregel Ambitie Ambitie – Gebouwkwaliteit: ambitieniveau 1 (energielabel E) Niveau 1 Niveau 2 – Financiering: geen inbreng vanuit MOPUitvoeren van jaarlijkse rendementmetingenSchematisch vastleggen van optimale instelgegeven en controle • Scenario 2a: – Gebouwkwaliteit: ambitieniveau 2 (energielabel D)Het niet verwarmen van onbenutte ruimten – Financiering: geen inbreng vanuit MOP, vervroegde afschrijving MOPOptimaliseren van schakeltijdstippen • Scenario 2b:Optimaliseren van de instellingen van de schakelklokken – Gebouwkwaliteit: ambitieniveau 2 (energielabel D) – Financiering: inbreng vanuit MOP, vervroegde afschrijvingVerlichtingsarmaturen, lichtbronnen jaarlijks reinigenLichtbronnen tijdig vervangen • Scenario 2c: – Gebouwkwaliteit: ambitieniveau 2 (energielabel D) – Financiering: inbreng vanuit MOP, afschrijving op gepland vervangingsmoment39 40Scenario 1 Scenario 1Omschrijving Kosten/batenInvestering maatregelen € 24 600Versnelde afschrijving bouwdelen €0Subsidie maatregelen €0 € 300.000 € 252.961Gereserveerd voor vervanging vanuit MOP €0 € 250.000 € 250 000 € 200.000Totale investering € 24 600 € 150.000 € 100.000Besparing op elektra per jaar 46 070 KWh (15%) € 50.000 € 0 ‐€ 24.600Besparing op gas per jaar 30 604 m3 (23%) ‐€ 50.000 1 2 3 4 5 6 7Contante waarde bespaarde energie (10 jaar) € 277 561 8 9 10Netto contante waarde bespaarde energie en € 242 961investering (10 jaar) Inves tering 2010 C W  bes paring in € NC W  inves tering en bes paring41 42 7
  8. 8. 4/1/2011Scenario 2a Scenario 2aOmschrijving Kosten/batenInvestering maatregelen € 975 360Versnelde afschrijving bouwdelen € 240 446Subsidie maatregelen € 0 € 500.000Gereserveerd voor vervanging vanuit MOP € 0 €  0 € 551.431‐ € 2.285‐Totale investering € 1 215 806 ‐€ 500.000Besparing op elektra per jaar 82 946 KWh (25%) ‐€ 1.000.000 ‐€ 1.215.806 ‐€ 1.500.000Besparing op gas per jaar 81 293 m3 (61%)Contante waarde bespaarde energie (10 jaar) € 664 375Netto contante waarde bespaarde energie en € -551 431investering (10 jaar) Inves tering 2010 C W  bes paring  in €Netto contante waarde bespaarde energie en € -2 285 NC W  inves tering en  bes paringinvestering (20 jaar)43 44Scenario 2b Scenario 2bOmschrijving Kosten/batenInvestering maatregelen € 975 360Versnelde afschrijving bouwdelen € 240 446Subsidie maatregelen € 0 € 500.000Gereserveerd voor vervanging vanuit MOP € 327 814 € 325.529 €  0Totale investering € 887 993 ‐€ 500.000 € 223.618‐Besparing op elektra per jaar 82 946 KWh (25%) ‐€ 1.000.000 ‐€ 887.993Besparing op gas per jaar 81 293 m3 (61%)Contante waarde bespaarde energie (10 jaar) € 664 375Netto contante waarde bespaarde energie en € -223 618investering (10 jaar) Inves tering 2010 C W  bes paring  in €Netto contante waarde bespaarde energie en € 325 529 NC W  inves tering en  bes paringinvestering (20 jaar)45 46Scenario 2c Scenario 2cOmschrijving Kosten/batenInvestering maatregelen € 975 360Versnelde afschrijving bouwdelen € 0Subsidie maatregelen € 0 €  1.000.000Gereserveerd voor vervanging vanuit MOP € 491 870 € 500.000 € 730.031Totale investering € 483 490 €  180.885 € 0Besparing op elektra per jaar 82 946 KWh (25%) ‐€ 500.000 ‐€ 483.490Besparing op gas per jaar 81 293 m3 (61%)Contante waarde bespaarde energie (10 jaar) € 664 375Netto contante waarde bespaarde energie en € 180 885investering (10 jaar) Inves tering C W  bes paring  in €Netto contante waarde bespaarde energie en € 730 031 NC W  inves tering en  bes paringinvestering (20 jaar)47 48 8
  9. 9. 4/1/2011Planning Een praktijkervaring met een DMOP Activiteitenplan 2010 - 202049 50 Nadere info www.slimme-energie.nl allerlei info over energiebesparende maatregelen waaronder DMOP www.slim-onderhoud.nl info over DMOP, vooralsnog het rapport “Verdienen met duurzaam meerjaren onderhoud” www.slimmemaatregelen.nl database met verbetermaatregelen t.a.v. energiezuinigheid en binnenmilieu geordend op NLSfb codering51 52Tot slot1. Een duurzaam meerjaren onderhoudsplan is een financieringsconstructie om de (duurzame) gebouwkwaliteit/- prestaties optimaal en structureel te verbeteren2. Verbetering van de gebouwkwaliteit op basis van prestatie-eisen (ambitieniveau’s) in combinatie met businesscases op basis van levensduur van gebouw/bouwdelen i.p.v. op basis van ipv terugverdientijden (na de tvt kan er nog veel geld verdiend Bedankt voor uw aandacht! worden)3. Verduurzamen van meerjaren onderhoudsplanningen levert veel (financieel) voordeel op: • kwaliteits-/waardeverbetering gebouw • energiekostenbesparing en reductie milieubelasting • hoger comfort, betere gezondheid, minder ziekteverzuim, betere leerprestaties 53 54 9

×