Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1. Η κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου

  • Login to see the comments

1. Η κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου

  1. 1. 1. Η κατάκτθςθ τθσ ελλθνικισ χερςονιςου 1. Η κατάςταςθ τθσ Βυηαντινισ αυτοκρατορίασ το 13ο αιώνα. Ιδθ από τον 13ο αιώνα θ άλλοτε ζνδοξθ Βυηαντινι Αυτοκρατορία αντιμετώπιηε πολλά πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλιματα. Οι Βυηαντινοί είχαν να αντιμετωπίςουν πολλζσ ξζνεσ φυλζσ από το Βορρά και τθν Ανατολι, γειτονικζσ και μθ , οι οποίεσ ζκαναν πολλζσ φορζσ επικζςεισ. Οι Βενετοί, εκμεταλλεφονταν τα ςπουδαιότερα εμπορικά λιμάνια, με αποτζλεςμα τον οικονομικό μαραςμό κάποιων περιοχών. 2. Η κατάςταςθ ςτθν ελλθνικι χερςόνθςο το 13ο αιώνα. Μζςα ςε δφο περίπου αιώνεσ ολόκλθρθ θ ελλθνικι Χερςόνθςοσ κατακτικθκε από τουσ Οκωμανοφσ Τοφρκουσ. Μόνο τα Ιόνια Νηςιά, με εξαίρεςθ τθ Λευκάδα για κάποια χρονικά διαςτιματα, δεν πζραςαν ποτζ ςτθν οκωμανικι εξουςία. Παρζμειναν μάλιςτα ςτθν εξουςία των Βενετών ζωσ το 1797,ο πότε πζραςαν ςτα χζρια των Γάλλων και ςτθ ςυνζχεια των Άγγλων. 3. Ποια χρονικι περίοδοσ ονομάηεται Τουρκοκρατία; Θ περίοδοσ από τθν κατάκτθςθ τθσ ελλθνικισ Χερςονιςου, ςτα μζςα του 15ου αιώνα,ζωσ και τθ Μεγάλθ Επανάςταςθ του 1821, που οδιγθςε ςτον ςχθματιςμό του νζουελλθνικοφ κράτουσ, ονομάηεται Τουρκοκρατία.
  2. 2. 4. Η κατάςταςθ ςτθν ελλθνικι χερςόνθςο τθν περίοδο τθσ Τουρκοκρατίασ. Οι δυο πρώτοι αιώνεσ ιταν δφςκολοι λόγων κοινωνικών, οικονομικών, δθμογραφικών (αυτά που ςχετίηονται με τον πλθκυςμό) προβλθμάτων. Οι κάτοικοι μετακινοφνται ςε ορεινζσ περιοχζσ. Αρκετοί λόγιοι καταφεφγουν ςτθ Δυτικι Ευρώπθ και, Δθμιουργοφνται πολλζσ ςυγκροφςεισ μεταξφ των Ελλινων. Ωςτόςο οι Ζλλθνεσ κατάφεραν να διατθριςουν τθ κρθςκεία, τθ γλώςςα και τθν παράδοςι τουσ (δθλαδι τθν εκνικι τουσ ταυτότθτα). 5. Η κατάςταςθ ςτθν ελλθνικι χερςόνθςο από τα μζςα του 16ου αιώνα. Από τα μζςα του 16ου αιώνα, θ κζςθ των Ελλινων βελτιώκθκε επειδι μειώκθκαν οιςτρατιωτικζσ ςυγκροφςεισ ςτθν ελλθνικι Χερςόνθςο και περιορίςτθκε θ φορολογία και τοπαιδομάζωμα. Οι εξελίξεισ αυτζσ, με τθ ςυμβολι των Ελλθνων τησ Διαςποράσ, τόνωςαν τθν παιδείακαι οδιγθςαν προοδευτικά το ζκνοσ ςτθν εκπαιδευτικι αναγζννθςθ του 18ου αιώνα, πουπροετοίμαςε το ζδαφοσ για τθν Απελευκζρωςθ. 6. Πώσ ιταν θ κατάςταςθ για τουσ Έλλθνεσ που ιταν υπικοοι των Βενετών;Αρκετά προβλιματα αντιμετώπιηαν και οι Ζλλθνεσ υπικοοι των Βενετών γιατί: Ζωσ τον 16ο αιώνα δεν τουσ επιτρεπόταν θ ςυμμετοχι ςτθ διοίκθςθ. Οι Βζνετοι κατείχαν τα ανώτερα κρθςκευτικά αξιώματα. Κατείχαν επίςθσ τθν περιουςία τθσ Εκκλθςίασ. Επζβαλαν βαριά φορολογία . Ζβαηαν τουσ Ζλλθνεσ να ςυμμετζχουν ςε αγγαρείεσ για τθν καταςκευι δθμοςίων ζργων.Όλα αυτά προκαλοφςαν ςυχνά διαμαρτυρίεσ και εξεγζρςεισ εναντίον των κατακτθτών, μεγνωςτότερθ τθν εξζγερςθ ςτθ Ηάκυνκο το 1628, γνωςτι ωσ «ρεμπελιό των ποπολάρων». 7. Πότε και γιατί άρχιςαν να γίνονται καλφτερεσ οι ςχζςεισ Βενετών – Ελλινων; Κακώσ περνοφςαν τα χρόνια και οι Οκωμανοί Τοφρκοι κζρδιςαν αρκετζσ βενετικζσκτιςεισ, οι Βζνετοι άρχιςαν να γίνονται πιο φιλικοί προσ τουσ Ζλλθνεσ. Οι διακρίςεισ ςεβάροσ των Ελλινων ςτισ βενετοκρατοφμενεσ περιοχζσ περιορίςκθκαν επίςθσ και λόγω τθσςυνφπαρξθσ των δυο λαών για πολφ καιρό, που ςυχνά οδθγοφςε ςε μικτοφσ γάμουσ και ςεκοινζσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ.

×