Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
__=I ›1i'uẸÍì`u“ỊμlKỀ7Ựằný.Ấ .l.;éịtÌ,l .L"ấỆ tlti tnlti,ạellI .ii`ỆùỄ.l, |tl gã
ơbz/  -:';- " .n'çì Ị. I 
 ti”.Ĩ...
Insight là gì?

Í.l`i
ilì`fỮĩịă

r Ị V

r, ='c ị

 'E15 =- ~“
, Ấ
Ỉr`^^ .`. -.'_a I|

 'VL

 lic

. vụ Ì. Ấ_ cg . , _ .

....
- Không thể có được insight từ
một cuộc nghiên cứu thị trường.
- Sự phát triển của Insight dựa
trên khát khao muốn thay đổ...
- Rõ ràng

Tiêu chi
- Dễ hiểu cho insight
, ^ mạnh

- Co thạt

-Thay đổi cách ta nhìn

Vể moi thứ
- Có khả năng tạo ra

mộ...
lcii?ỈitẫIii.í:,rr

`VIIIllllii”`li.-` ÌlIi`Ìl.Ĩ ẻ.ĩỉF .ề-Ỉilílli iĨIỆiậĨ` itểĨỂliiỊ=' ll7í` :fơiii
Ệ -.ĩiilTi.-' lŨế.^2ì...
J Ju fIu1“Ii‹
` 'Ạ'.i'.ỂlỂ'r`ẢI Ấ L .:. .'.
,I “i`~ụslĨể-”-i ar/ °"ị Eíei i"lO
(i"Z:i~Ĩ.,,ll.”“` inli `i_l..-“il`.Ỹ:i ỀDạl...
Câu 2:

Ị chiến dịch"Tinh Ĩ

I , . hc. . ,, Ọ 1
Ì tuyVỊt Ơi gian A

l.Bối cảnh ỵf

=^ Y ị

Il 2. Mụctieu Rạ O ,Ạ

Ị 3...
9!.
.E .I
rỉ"
',ẽ
K

3
ắ

IIr 7

Boi CANH

“liii i'll.iĩI'iỊ,,Ịl 'iii ịlÌlẵ` Íltlllll liliĩliiji lỂll`li ịiầilẹ iŕqìvl fí-...
MỤCTIÊU CHIẾN D,

'L  illlỉẵlli iI`I đi IIĨIỂ: ie?ĩiỈiíiĩìi4 °'ẩ°Ỉiiĩi ii ”"i"*Iiề il OI eiu. .
I. iiiíỉlil: ặlí`ii :iỉ”...
D l IlvỈ`› NĨỹ'Ii Ị

Giới trẻ Việt Nam, độ tuổi từ 18 đến 25, thu nhập ABC+2.
Sống ỞTR Hô Chí Minh, Hà Nội.
Hành Vi: Là nh...
. ..ấy
ị' I .
4,, ŕ .
ă đt-rạ ị .rk
I `,_- i:"t- ị
Ể' `F,vIi `.'_ '^`l`ầIỈ I '
, "IS "` 
_, _z ,` _° vì.
t". `“
`l,-

  ...
Q

Ý TƯỞNG CHỦ 

i.Ỹiiiẫe Lll`lc`ĨễỄ`ll`VlẨ»tlVkIi`ẫỆÍẵẫẵắlĨ1iịl°ẽ" i`iiIi`i iiịii“iiỈi 'ỀÌÍIỈI :c:ẫỈL-

  

iiẵliu ii'Ể...
“WV H ..nất
Jr 1
Ì
Ấ . ...
J cìa
°Hu_4 .F

4 huụụlul

8. Discriminator: Hương vị cà
phê nguyên bản, thuân khiết.

9. Cốt Ỉ...
cÁcH THỬCTRIỂN i“xí"Ể

 

lẫllliẫl*Ẩ!l ^llĨlllI

lliirưir-ii==`F-aẽiiliillis"tiIElpiiiẵ*luIli'IẫilIỉhiiliíhlluilủữllü, ỉF...
ừll~"ll E .l"i

9 Launch Website: Ðẩu tháng 3 /2014

0 Launch Fanpage: 29/03

è Launch TVC: Đẩu tháng 3/2014

-9 Cuộc thi ...
GIAI ĐOẠN 2

OBJECTIVE
MESSAGE

REASON T0 BELIEVE
HIGHLIGHĨS

ROLE OF BRAND

ĐTMT TƯƠNG TẮC VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VINACAFE...
Ảll~"li S .ll*'i

0 Cuộc thi ảnh Chất thời gian: l4/04 - 30/O5 (thu hút hơn 50 cá nhân dựthi)
- Tạo sự tương tác với ĐTMT....
- Đây là một chiến dịch dài hơi, nhưng rất bài bản quy mô. Tuy chi diễn ra trong
vòng 3 tháng, nhưng đã thu hút được rất n...
LET lt GOI!
Vinacafe và sự nỗ lực khai mỏ chiến dịch này!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vinacafe và sự nỗ lực khai mỏ chiến dịch này!

811 views

Published on

PHAN TICH VE CHIEN DICH CUA VINACAFE - Sự đột phá của việc vạch trần bộ mặt thật trong tác nghiệp của agency :3

Published in: Marketing
 • Login to see the comments

Vinacafe và sự nỗ lực khai mỏ chiến dịch này!

 1. 1. __=I ›1i'uẸÍì`u“ỊμlKỀ7Ựằný.Ấ .l.;éịtÌ,l .L"ấỆ tlti tnlti,ạellI .ii`ỆùỄ.l, |tl gã ơbz/ -:';- " .n'çì Ị. I ti”.ĨiĨị=Ị:fĩt,i`ì `Iii`Iiiỉ“ii:`liiĨi I r|"Ili^ị°ị”LĨ4i`I"”lr[°ÌlL”'i| fe ,gi _ Ấ( v , . . , --;t!:.Ị.cI;ạ .I ìỆ;,l.ititiạ:ti,tite it,i iiĩtĩti .l.l..°ŕ.!,i .l I a .
 2. 2. Insight là gì? Í.l`i ilì`fỮĩịă r Ị V r, ='c ị 'E15 =- ~“ , Ấ Ỉr`^^ .`. -.'_a I| 'VL lic . vụ Ì. Ấ_ cg . , _ . . lu 4' Ji -,.: "bg v.Ể I `f Iu' = &Ị t 7 ir A ' .Lt:›' I , c, “ if . , I Ặ `1 I -,, I; G "` 'ĩ7“*rt'=*; ra 1‹= ::*` ` ỉ w .i 1 512 7 ,'= z:-,w '›,r cr asm -.À_,V aeắẵì . V 1 i ” ` ,,v ' un ạ I Ỷ _. i t..._,. _'.j_ _.n,í "` ` . “ ` ›` ' I ụ . Ỗ Ặ ` :.Il ạ l qu Ụ- f ' A ,, , ,` ,c` Ư 1 '- 1 R., . , ỳ gi V R tì . R ,I L g. . n . y
 3. 3. - Không thể có được insight từ một cuộc nghiên cứu thị trường. - Sự phát triển của Insight dựa trên khát khao muốn thay đổi hànhvi - SỰ phát triển insight cẩn thiết hơn là một insight chuyên nghiệp. - Insight luôn dựatrên sựthật Vể con người. - Insight thì không phải lúc nào cũng là l nhóm cụ thể. Sựthậtvể insight là gì?
 4. 4. - Rõ ràng Tiêu chi - Dễ hiểu cho insight , ^ mạnh - Co thạt -Thay đổi cách ta nhìn Vể moi thứ - Có khả năng tạo ra một đột phá mới
 5. 5. lcii?ỈitẫIii.í:,rr `VIIIllllii”`li.-` ÌlIi`Ìl.Ĩ ẻ.ĩỉF .ề-Ỉilílli iĨIỆiậĨ` itểĨỂliiỊ=' ll7í` :fơiii Ệ -.ĩiilTi.-' lŨế.^2ìIĨiƠc~'i -'ÌilĨÌ`lÌ-`“ iỉiỊru"I iiirliiiịị-' 'i“iỉiiỂtĨiỉIíiỉ.vĩ' iiiIíỈÌ7iiị.i' .ii',IllĨiiÃIỂivẶ'lllìỊịI_Ẹ'ii ị,iiltiiiiị`:'i”ii i.ĨỊÍIẶ3`lẶlỊiμ[iịỸli ìlầh`.`iì,ễ'“ỸỂĨđỂi ềi“i`í`. Ị“`lỂVlIlỀtĨ ỊIiiẫiÍ i'iiiIiiễil`lIị,ẵ 'ĨỊẽIẫ~ ịlilắìẵltiíìì ”iI,i`jl`l.iiỸ`i”i`i >*ẩíỈliø`Ìi. ttiĨìỂi,, iỄ`ẵ.lị,ilii ~'ấĨi;iiìlỊỈ[ Ễl!lÌiỊ_i Ịiiịliilẵii ..!,iấlii `”iÍlỊ`l l_ÌỄi`Ìi ỈIìl°lẳll Ĩỉ!llệ`°"ỈÌ4vÍl 'lìẵ°i iiiẵị iIe'iii icilefli Ĩẵỉfẵillví i.l0ỂtỆịl"li ii-gliiiiis tii; Ĩ~ẫÌlỶấ`liIlịị| .iẫỂl_Í`lZ`l ,ụiltllễịiđ iilẾÌ`Ìl ib,Iễt"l “`l“iiẻi°íiIỊỊg“i_Ệ í°iIcỊiỂiii`Ị, ,i_lIIỊii-ỆDLĨ Ị Ir' ua _iitiíấễỉ-Ỉi iiiiliĩi, ể=ỉ;ỊĨẩtỊĨịtl_1l`l "ỂỂỀ.ỈÌIil liẵĩịĩiẫí- iiiịii iitiliiiiiầiiiiiịì iiiẫìil iisiìiềiz- ilí. ằịịl`i`i `.i'iĨiỂểi`tii”ịị|
 6. 6. J Ju fIu1“Ii‹ ` 'Ạ'.i'.ỂlỂ'r`ẢI Ấ L .:. .'. ,I “i`~ụslĨể-”-i ar/ °"ị Eíei i"lO (i"Z:i~Ĩ.,,ll.”“` inli `i_l..-“il`.Ỹ:i ỀDạl'ii Ềaè Ịl°irr EA. _. L., U ` Ầễ'-- .. .;~ ii Tắt Y Ịỉị Ìv fi lì . - Bối cảnh: Insight: - Giữa cuộc sống "hi-tech", các bạn trẻ có chút Xa cách khi ngày ngày ngôi trên mạng Xã hội, nói chuyện, trao đổi. Thay Vì là gặp gỡ bên ngoài như trước đây. "Tôi cẩn lắm một lý do để tụ hội lũ bạn cũ, gặp nhau bên ngoài trò chuyện." Big Idea: "Mua chai Coca có in tên người bạn của mình, và tặng lại cho hỌ."
 7. 7. Câu 2: Ị chiến dịch"Tinh Ĩ I , . hc. . ,, Ọ 1 Ì tuyVỊt Ơi gian A l.Bối cảnh ỵf =^ Y ị Il 2. Mụctieu Rạ O ,Ạ Ị 3.Đốitượng mụctiêu,lnsight A .I 4.Ýtưởng chủ đạo Ò // 5. Cách thức triên khai ` 6. Đánh giá của bạn Vể chiến dịch /
 8. 8. 9!. .E .I rỉ" ',ẽ K 3 ắ IIr 7 Boi CANH “liii i'll.iĩI'iỊ,,Ịl 'iii ịlÌlẵ` Íltlllll liliĩliiji lỂll`li ịiầilẹ iŕqìvl fí- .1Ị.'gir..i cẵìllgi lliiiiliiz 'ẵìlílllgi llfẵli illi ltIIilI~'Ỉ^ấ"lilill `”ỉ`liI.t=. 'i`llỊi›' :IỊ'l',Ii`lIỊiv” Ìiiii Ĩiil`iĩ` irẵiiv ÍẾÌII ii^l'ii liiiiẫílil lllltỗi- ÍỀII til tliiĩằil Í.`rglì ịri1,t,iiiIl "ỈÌlĩãầlll.inllÌl tin ii'lll.ñi`lI,ỊI :ìiiẵ `iịi'I ĨÌlỉ` iịẵiì llỈl› icl iĩiiiiiiịl ilii ịliirìili “l`IilI.i`liịi ".Ĩ.l.lỊ_ịi l`=,I`iili ẵilil: `Iil.iI`i'lIịi iiii :IlỂiv" illiỉ 'Zini `›Ẩẫl ,l.I“liễ' `i“,iiili.Ị”t lil.`_ii”Ỉỉ .l`-r 'liịĩi iiila ':iIl` lirẵilig Zì- Ịiiií iiỉrqi ỉỉili l'lrLĨlligi llỂll" ĩllllịi iiiiliị iĩiliii iiI'rl“Iii_Ịi l`liịllIÌl iiiliiiị, llllĩ[llỊ,. lrẬìl“li ịŕẳlli iỀỈt'›-" ililấ :irỈil:vrg`l" iiŕ-ili l'l°[`J i'lỊiĩi'!iỊl '.^ili`lii Ịĩliizifiỉiấ* ":.“l'Il.il'l.Ịl iliiiiiilẫila iỉịi‹' iltẽii. `iỊ'l`IIliI.l lIliỉ"irliliịi liirỉilt iilẫill iiliiiiliii iữặili illilrqi-i:=.li= iliii hiii liilĩiiig iiiiắiligi Ịẵll' sỂ."i'”ii=.ill`ll `.Ĩiì“IỉiilI,ịậ.il“llTỊllIi'Ệ ilrềìltli'ỊirÌiil íñjii' °`Vllli=.i ỉiiilig lliiiv ÌllPỉl" Í.i]liil II; ĩiil llllllllli' 'tìl hĩiiiằll lI.`iỊ_`rv" l`Ii'ơ.ii`iị illlii vĩiiiỗii Ĩliẵii jiẵllll :`inl tỉlii. Íll.Ỉl liliấiiĩiilât `Ỉ. ,li`liÍ,iiiỊ`; iÍI^l.iI'^'lẾiỊl ẸĨIÌI Ìtịll `ỸỂl plìliẵil ÍỊFẪ “l”iịĩi Ìnìl Ìlcllì. tiii°ti`IlI.Ịi iiiễIl.L iliiiliịę iilịi“IIvIũ`il iiliĩI›:l. iil_lÌrr'I"* ỊÌÌIẾ* rầius ' I`Ii=.IIiị_Ẹ iiịiili iỈlllil`ă liirẵìliji iiliils I`“lrỄ.i 'Z'lil.`t=.i :iln lt' Ịltẵii ÌlỆJl` ịni - `ỆìIllÌI inl^llil iiiiliz ĩiẫlllịịl Ềịll;
 9. 9. MỤCTIÊU CHIẾN D, 'L illlỉẵlli iI`I đi IIĨIỂ: ie?ĩiỈiíiĩìi4 °'ẩ°Ỉiiĩi ii ”"i"*Iiề il OI eiu. . I. iiiíỉlil: ặlí`ii :iỉ”ỉ` irĨiĨi Ĩ.í.lĨlỄl!i _iẬiiiỊr,,,,i,Í”iỊ,i,,i,Icịglcụ,`“ầ,ịi.iỊịií;c.ÌI ` i `.~-"zI vt.:”ỉ lliIĩỊi“'Il;t ii`li“ợ`.i^ ịiĩ`ấĨ. ỉiỄ`ầiỄ" IÌIÌÍŨHỊỊỊỈ iiÍỊ, `ỆịJịỈịgằỈHĨ,,ịỊ]`lậỂlIi iiii, ãỀỈi'liii iiiiĨ`.tỈ iiilii ii_lị,ẵj,i,l g;!j" ĨỊ]_iivIF?'l: - .ẹ1rø.F.=*aμ "‹,v'Ả ;‹› ` c` ^ĨỂ,lịl.l..l ll°llỀIIllãẸ ẪỀIỸ ĩỉiiị `l..!Iẫ"iẶĨll.“@s`ị[lFẫI.l`i Ị.ỄlĨÌlÍi i`Ĩl:.iĨH`lI .. ĩi illlIiỉ.I`”Ĩ=,Ỉ.ĨĨắ` "ỊịĨlĨlclĨỈiỊ=ằẨlễi ỂiỈ!!ỈỀịl`ìI!l ÌliỆẵlỆỆĨĨiẬỈẸll'Ề`i'l- iifiilị; .i.l^iI1vgị ;iỉ'ii 'ị'_ '^Ỉ3lĨÍỸ!Ĩ ilI'i.lilil iíịíỉl iliiijg, Ểĩĩlvíễịĩl . ,_g ĩ ii`ẵ`i^lIệị I°lilĨ.i-Í iiễ tciị› -~:Iiø-"IIiiIi.iỆ.ằ l“°`['”Ỉ=.lỊ,ili. ẵ@i`I Ilẵij giiẫii iấỊI_l .”"Iil"ÍrỈẳ`;. iìin:if:.i'll.`Ii `i-Ậl'›_.ỈI`YIiI iiằ*..' iiầi- lllẫli lấềl ”ill`I'*li Iỉẵii :iIẫi“l Ịỉliiiịiẫiiịlii 'k`ĨLllIỂ`ịll`lỊạl iiii' IÌIIỊĨ iẵllíiẫliiẵlli ÌÉỄIÌIỀÊ iíIii"í:-'ii ”-^ÍỂiỉ ẫlầii i`ỉ_iỊ_Í,: Ấ
 10. 10. D l IlvỈ`› NĨỹ'Ii Ị Giới trẻ Việt Nam, độ tuổi từ 18 đến 25, thu nhập ABC+2. Sống ỞTR Hô Chí Minh, Hà Nội. Hành Vi: Là những người có thói quen uống cà phê tối thiếu 3 lẩn/tuấn, chuộng cách sống thời đại, cá tinh. ii
 11. 11. . ..ấy ị' I . 4,, ŕ . ă đt-rạ ị .rk I `,_- i:"t- ị Ể' `F,vIi `.'_ '^`l`ầIỈ I ' , "IS "` _, _z ,` _° vì. t". `“ `l,- Ịịệíi ÍiỂl`l`lI iiắlii :giu illrt'lllã 'll`ấ.iịlglcíil'I/ỀỂP " _ ,e_lặ-4 .:.:'vv lị I À, ›f*` ç_ử`.,. ì_ _' R -, va' Ĩ,Ị_ỊỊ1,ÌglỊ,ịịi°,__ ị Vi.ll,i,i- Iø.l Li L ẽlliỉ 'I i" i ~`,"."”. XỈ 'Cồ .v , “iẫ . i" . i ỵc , .‹ .I v - lị rè F '. I l`*r;-' J F IT I iỉyi_ , I- _ ự _ /`i,,°.i
 12. 12. Q Ý TƯỞNG CHỦ i.Ỹiiiẫe Lll`lc`ĨễỄ`ll`VlẨ»tlVkIi`ẫỆÍẵẫẵắlĨ1iịl°ẽ" i`iiIi`i iiịii“iiỈi 'ỀÌÍIỈI :c:ẫỈL- iiẵliu ii'ỂĨi'i^iịiifÍẵiEj.iỈễI -vi _ _u ' _t`ỹVV' l°i'.ỉẵ.gÌ`ll`gu| ' F iỉiiĩli;,› .i I › ‹. - ,,Ề "*`7^'_'›v'=- ,I ẵllliằlllệj iliãĩii .ầ.r”Ị ,aì- 'lịịỊịiị.iẫll..iiìIl .ñi ,tỵb I' Ì'. FĨỆ x ,.Iợ“ .r ữi“ii.gịịỊịIi”ii“iTi`Íiịị “iiầí ệiỉắilu íỊ`i:”ii. “iÍịĨỂíliỊ iiìềiliầệ iẫriiiìiị' Ị`liỆi=. :ỉỂiiI”gL. ẳiiiil lt,li`^ii”=.I'ị:=.iif iii , ,Ễi”ÍỂicI,lịi Ỉŕñrii I.ỉμií'ấfl l`i,z
 13. 13. “WV H ..nất Jr 1 Ì Ấ . ... J cìa °Hu_4 .F 4 huụụlul 8. Discriminator: Hương vị cà phê nguyên bản, thuân khiết. 9. Cốt ỈỖÍZ Tạo ra hương Vị nguyên bản của cà phê Việt, làm say đắm người trẻ với hương Vị chất lượng. i. Root strengths: Thương hiệu lâu đời (từ 1968); chất lượng cà phê hảo hạng 2. Competitive Environment: Cạnhtranh trực tiếp với G7 (Trung Nguyên) và Nescafe (Nestle) 3. Target: Giới trẻ 18-25 tuối, sống ởĩp. HCM và Hà Nội. CỎ thói quen uống khoảng 3 ly cà phê/ i tuân. 4. Insight: HỌ cân một ly cà phê đậm bản sắc và hương vị nguyên bản của cà phệ Việt nhưng vãn thế hiện được cách sống của giới trẻ, không tây phương, không mang vóc dáng trường thành, mà đậm chất trẻ, chẩtlfiệt. 5. Benefits: Bao bì đẹp; nhiêu mùi vị, uy tin thương hiệu 6. Values, Beliefs, Personalityz chẩt Việt trường tôn trong từng hạt Vinacafe 7. Reasons to Believe: Vinacafe gán bó với cuộc sống và am hiếu tường thói quen uống cà phê của người Việt.
 14. 14. cÁcH THỬCTRIỂN i“xí"Ể lẫllliẫl*Ẩ!l ^llĨlllI lliirưir-ii==`F-aẽiiliillis"tiIElpiiiẵ*luIli'IẫilIỉhiiliíhlluilủữllü, ỉFgìiliiihi=“'iiịJẽ ixấí-êlíølñtllliitẫl. 'Í^ẫlr"ŕ:lỊlÌIỊi 'viịnlulliĩŕlnỉiĩ Ill `i`liIliiỈi `lụilũlĨ:‹=illi liIlii`lIỈì"SỊIQIIFIIPEillkiiihluiililil 'lth- ấĩlllphulỗ" Ệtiấl õiligi i'.1ỊŕỂĨilisIiiív‹Ỉr.ŕ iiliili ilm 'tii 'i'l'ưi°lLiitầiliiliiũlớliiiusiFi9ì'ỐFliĩ 'lơiiliuiấilihllĩ‹ỉttỉiul'i'hIIIi`ri|pn,V,ịęinỊiiiơiỊ gul,mízặ,4ì,,t,ạ, liilililụ ĨẨlỈĨễllíÍ.iỀllLỊIQĨĨIPÃỊÍĨIILQIÌỈĨ'
 15. 15. ừll~"ll E .l"i 9 Launch Website: Ðẩu tháng 3 /2014 0 Launch Fanpage: 29/03 è Launch TVC: Đẩu tháng 3/2014 -9 Cuộc thi YM Warm-up Marathon: 18/04/2014 => Riêng với cuộc thì YM - đây là một hoạt động tưởng chừng là cú đánh lẻ của Redder Advertising nhưng sâu sắc trong kế hoạch thì lại có tác động cực kỳ lớn, thu hút it nhất i000 like page cho"Chất Community", bên cạnh đó tạo được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt liệt của các bạn sinh viên - là ĐTMT mà Vinacafe quan tâm và đang muốn tiếp cận. Sau sự kiện YM Warm-up có it nhất 20.000 lượt view từ ĐTMT Vê` chiến dịch "Tinh túy vị thời gian" của Vinacafe.
 16. 16. GIAI ĐOẠN 2 OBJECTIVE MESSAGE REASON T0 BELIEVE HIGHLIGHĨS ROLE OF BRAND ĐTMT TƯƠNG TẮC VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VINACAFE ACTION LOYALTY Tạo cơ hội để ĐTMT thể hiện tình yêu Tương tác, truyến cảm hứng Việt Nam qua những khoãng khác Dân dăt ĐTMT đến với tình yêu cà phê vươt thời gian đậm chất thời gian Vinacafe là hương vị cà phê nguyên bản của người Việt, đậm chất Việt Có 45 năm hiểu, yêu và phục vụ người Việt k.. cuộc thi ảnh"chẩtThờìGian" VIỄỊẪCỈỆE_ trên fanpage CHẤT CHẤT THỜI G|AN Người dãn dát giới trẻ đến cùng một Người đại diện cho cà phê đậm chất tình yêu vượt thời gian ViệtNam
 17. 17. Ảll~"li S .ll*'i 0 Cuộc thi ảnh Chất thời gian: l4/04 - 30/O5 (thu hút hơn 50 cá nhân dựthi) - Tạo sự tương tác với ĐTMT. - Đống thời thế hiện quan điếm "Chẩt"Việt với bức ảnh qua gam màu trắng-đen 0 Sự kiện nhiếp ảnh :"Vinacafe - Chất Thời Gian"- 15/06/2014 tại Nhà VH Thanh Niên. -Thu hút hơn i000 ĐTMT tham gia - Có sự góp mặt của các Văn nghệsĩ- những người có đóng góp cho nghệ thuật âm nhạc Việt Nam. NhưVõ Hạ Trâm, Hoàngiôn v..V.
 18. 18. - Đây là một chiến dịch dài hơi, nhưng rất bài bản quy mô. Tuy chi diễn ra trong vòng 3 tháng, nhưng đã thu hút được rất nhiếu sự quan tâm - đặc biệt là ĐTMT. - Vinacafe xây dựng chiến dịch Tinh túy vị thời gian với insight một mạnh, hơn hết là insight hòa hợp với thương hiệu. Tạo nên một sự nhất quán và xuyên suốt vế ýtưởng chủ đạo trong toàn chiến dịch. - Việc tạo scandal vế Bức thư của Du học sinh và sự kiện Warm-up Marathon là hai kỹ Xảo quá thành công. Nâng mức độ nhận biết thương hiệu Vinacafe heritage lên mức cực đinh. Nhờ đó mà toàn bộ việc xúc tiến các hoạtđộng tương tác ở Giai đoạn 2 diễn ra trơn tru và chính Xác như mục tiêu chiến dịch để ra.
 19. 19. LET lt GOI!

×