Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proposta de Punt Tic Can Muntanyola (Granollers)

300 views

Published on

Presentació del Punt Tic de Can Muntanyola a la jornada "Ets Digital? del 16/09/15 a Granollers
Dinamitzadora

Published in: Education
 • Login to see the comments

Proposta de Punt Tic Can Muntanyola (Granollers)

 1. 1. Presentacié del #Punttic de #canmuntanyoIa 16/09/15 ®e PUNT TIC uuuu wulwzu 16/09/15 de ciutadd a emprenedor. demprenederora a empresdria mm; X/ LL: vxlmxnlnvwolupmmlc wordpress Lam @EtsDigital I3 I "18/"JQNE C SEGUEIX-NOS A LES XARXES h_tt - Ivww. k. m E Di i I '1 : 'www. . m h nn I V m mk kZ2 Fn E wT WVw
 2. 2. ®¢-. = PUNT TIC CAN MUNTANYOLA 16/O9/15 de ciutadd a emprenedor, d'emprenederora a empresaria @EtsDigital Ii 3
 3. 3. Presentacié del #Punttic de #canmuntanyoIa 16/09/15 ®e PUNT TIC uuuu wulwzu 16/09/15 de ciutadd a emprenedor. demprenederora a empresdria mm; // Lam*xL: /nnnyolupmmlc wordpress Lam @EtsDigital I3 I "18/'19/E C SEGUEIX-NOS A LES XARXES h_tt - Ivww. k. m E Di i I '1 : 'www. . m h nn I V m mk kZ2 Fn E wT WVw
 4. 4. Punt de partida. Qué és un Els Punt TIC sén telecentres, és a dir, espais habilitats per acollir ordinadors, periférics i programari, que amb el suport d’una o diverses persones, faciliten a la ciutadania l’accés a la societat de la informacié. El Punt TIC és un servei orientat al desenvolupament de processos integrals d’alfabetitzacié digital i d’accés ales noves tecnologies, dotat d’equipament informatic i ajuda personalitzada. La Xarxa Punttic estci formada per 600 Punttics (1 tot Cataluya Des del 2001 apostant per les noves tecnologies I Generalltat « 1 Ida Catalunya http: //punttiacat/ xarxa_punt_tic
 5. 5. Qué fem ? _A. cti'vitats bézsiques Aprenem: ens capacitem tecnolbgicament i desenvolupem habilitats, destreses i coneixements fitils per incorporar-nos a la societat de la informacié i , .1.L. superar la LL! i’fjI §: :‘L: LEI(”V: ::xL’i: ;! 51 Fem xarxa Arrel de | 'activitat es crea una comunitat formadci bdsicament per persones emprenedores, que sol-liciten una servei d'acompan/ ament des el procés de creacié d'empresci fins 0 | ’etcipa de consolidacié.
 6. 6. VT Valor afegit d'un Punttic per a l'emprenedoria :1: ". ':~‘ Jim‘ iIt1’ '-i :1 mil nvizci is 63% V. K -‘CV11 l7l- " : h‘| |'! iCl: :0IlUI: :‘I: |III: 1.1.. Es el millor moment ( idea de negoci, pla d'empresa, inici d'activitat )
 7. 7. LA TRANSFORMACIO DIGITAL NO (as UN TEMA TECNOLOGIC, siNc’> UNA QfiEsTié DE visié, ESTRATEGIA, CULTURA ORGANITZATIVA I REDISSENY DE PROCESSOS. nocA SALVAVELLA . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. LA Per fer front a 2. reptes: Pecgnomia i la cultu di ital 99 Facts on Digital Economy #DlgllIIIsl #SAP El 75 1' de '9' D'uquiu 10 anvs, quan mirem 89|'|9f0Ci5 2 C79" com va evolucionar aquesta que les empreses Se era cle grans dudes estarem centren en les seves estupefactes de com n'estem pffipies agendgs ' dE d-E. SlI1fOflI1UtS Drenem an "ac d-“judo, 0 decisions - CEO Bill Bosworth dudes Stux millorar Ia societnt Vols saber—ne més?
 8. 8. Les competencies digitals, la clau Les Competencies digitals son un conjunt de coneixements, habilitats, actituds, estratégies i sensibilitzacié que es requereixen quan s’utilitzen les TIC i els mitjans digitals per realitzar tasques, resoldre problemes, comunicar—se, gestionar informacio, col-laborar, crear i compartir continguts, construir coneixement de manera efectiva, eficient, adequada, de manera critica, creativa, autonoma, flexible, etica, reflexiva per al treball, |’oci, Ia participacié, Vaprenentatge, Ia socialitzcicié, el consum i | 'empoderament" Anusca Ferrari Digital Competences in practice: An Analysis of Frameworks 2012 Models de competencies digitals a Catalunya Roca Salvatella El model dacreditacio de 1‘ Conélfemengt dlgml . Competéncies 2. Gestio de la informacio d’ACT1C 3. Comunicacié digital 4. Treball en xarxa 5. Aprcnentatge continu 6. Visié estratégica 7. Lideratge en xarxa 8. Orientacio al client
 9. 9. ‘rt-1 :1 TE} 7* i3’ ill l"-‘IQ l J ; ‘-‘IT Eff H’: w '- 3.. .,L A. .. ~. _.i. =~§ : t‘)l5._. l, Li iLT’_(ll 0' ___ _ _ J. ‘ ; é~ ii? ‘j 1:‘ ¢‘5,1l-.31. l: Lé15'*—U' ; gtN—-. .%3‘: i**. :-J. s.li’* 1 l-9:9 c: ..,9 “ g I ~6.~; .@~? = tn Dissenyat per a que Certificat en Pindoles i t0”9r5 puguis prendre les ACTIC, Prdctics dl559“V0t5 millors decisions i l'acreditaci6 de maloritdrlament Clmb definir Ia teva propia competencies rnetodologies learning estratégia digital digitals by doing
 10. 10. Punttic #canmuntanyola La nostra comunitat, que vol? Solutions ieciiulogiques 01030 Escoltaa ' a Eldiiumitz J ‘ lo impomintla = 4 6 aeqiimiha V 3 annem la pom: 7 l T D6 ciutada a emprenedor, / ' ' ' ‘ demprenedora a em presaria 3 portes o unu porto giroténa? l’l. i d‘i*niprv<.1
 11. 11. E; A 9. A . . De ciutada a emprenedor, / d 'emprenedora a empresaria 3 portes o una porta giratoria? /
 12. 12. Pla d'empresa La transversalitat del mén digital Evan‘)! ,. .- 4-. ., gmfién mi , ,,. .__. _.. __. ... ... . tNr_>= _x ) I'l. llfI'll Mg. 3 1 39:4 1.1 Presentacib '55. I 1.2 Pla [IE mérquenrig ing. s 1.3 Pla ue produccié I quaiiiai ug. an 1.4 Pla u'organ-tzacib I gesl-6 nip. 1: 1.5 Pla juridic-lrscal ug. :4 1.6 Pla econ'oms(-hnanzer ng. :1 1.7 vaioracxs ng. :4 1.3 Annexes ngas
 13. 13. Solucions tecnologiques isaewo / ; . +1 '. i—_? u- eines al niivol i programari de de propietat propietat i pagament «sinias . programari Posaaldiaelteu negoci Coneixeu aquest programa?
 14. 14. Escolta activa El dinamitzador/ a La importancia de qui hi ha ’ darrera Ia porta Quan l'objectiu NO és vendre!
 15. 15. I Capacitats i competencies o la pregunta magica. .. COM DONO A CONEIXER EL MEU NEGOCI/ TE? — L'enquesta EmprenTlC ' F r r enquesta emprentic21.1mg? W=18o8th=6o DESCOBREIX ELS TEUS CONEIXEMENTS DIGITALS PUNT DE PARTIDA ¢
 16. 16. Treball en xarxa ZEN ». .m»-. i». u. r, ll9l: :lllJ. Ku: L‘llll: -xk‘. .1 LL —A. IR4.I: iii: PUNT TIC cu »m. m.mu Ens ajudes? Bones préctiques locals en xarxes socials Cerqu: -iv’ 2o Idea’: Drlgllldisl Ullglllyuaka ; Iubli(. ddL-5 mm-s sui_‘i. sls LI empyeses . pcrsullks 2n‘pl2nedt; Ie5 de Gvanolluvsl C cambradigital smart business
 17. 17. Presentacio del #Punttic de #canmuntanyola 16/09/15 ®e PUNT TIC uuuu Nrulwzu 16/09/15 de ciutada a einpreriedor. demprenederora a empresaria mm; «’/ LLIl1"'tLi/ Imlivoillplilliilc wurdprflss Lam @EtsDigital I3 I "18/'19/E C SEGUEIX-NOS A LES XARXES h_tt - Ivww. k. m E Di i I '1 : 'www. . m h nn I V m mk kZ2 Fn E wT WVw

×