Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estás anoxado

263 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Estás anoxado

 1. 1. Hai algunhaHai algunhacousa que tecousa que tepreocupa???preocupa???
 2. 2. Anóxate o terque estudar?a eles non...
 3. 3. Detestas os legumes?Detestas os legumes?Eles adórannos!Eles adórannos!
 4. 4. Vives con dieta?Vives con dieta?Eles morren por dieta!!!Eles morren por dieta!!!
 5. 5. Moléstate a super-Moléstate a super-protección dos teusprotección dos teuspais?pais?Eles non teñen pais!Eles non teñen pais!
 6. 6. Abúrrete ter sempre osAbúrrete ter sempre osmesmos xogos?mesmos xogos?Eles non teñenEles non teñenescolla!!!!escolla!!!!
 7. 7. Mercáronche “Adidas”Mercáronche “Adidas”e ti querías “Nike”?e ti querías “Nike”?Eles só teñen estaEles só teñen estamarca!!!!!marca!!!!!
 8. 8. EnfádasteEnfádastecando tecando temandanmandandurmir…?durmir…?Eles querían nonEles querían nonacordar!!!acordar!!!
 9. 9. Despois disto existeDespois disto existealgo que continua aalgo que continua apreocuparte…?preocuparte…?
 10. 10. Observa á túa volta e dáObserva á túa volta e dágrazas a Deus por todo ograzas a Deus por todo oque te permitiu ter nesta túaque te permitiu ter nesta túatransitoria vida..........transitoria vida..........
 11. 11. Quéixate menos eQuéixate menos eagradece máis todoagradece máis todocanto, sencanto, senmerecelo,merecelo,recibiches de Deus.recibiches de Deus.

×