Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Go 50 go konference - 30-10-2014

353 views

Published on

Zajímavá konference s aktuálním tématem. Publikováno se svolením Lady Vávrové. Více na http://www.go50go.cz/

Published in: Career
  • Login to see the comments

Go 50 go konference - 30-10-2014

  1. 1. Projekt GO50GO Cílem projektu je otevfiení diskuse na téma Proã u nás padesátníci velmi obtíÏnû shánûjí nové zamûstnání“. Chceme zaãít mluvit o pfied-sudcích vÛãi této vûkové kategorii. O v˘hodách smí‰en˘ch t˘mÛ, o kvalitách zralej‰ích a zku‰e-nûj‰ ích zamûstnancÛ. Ale zároveÀ ukázat pa-desátníkÛm, proã je nûkdy pro personalisty a manaÏery obtíÏné zamûstnávat lidi nad pade-sát let. Chceme sblíÏit obû skupiny a pomoci jim nalézt spoleãnou fieã. Antagonismy ‰kodí celé spoleãnosti. Jak uÏ název projektu naznaãuje, vztah k práci a k Ïivotu mají padesátníci a ‰edesátníci stále aktivní. ¤íkají dost, chtûjí jít dál, bez ohledu na vûk, uãit se nové vûci, pfiedávat svoje zku‰enosti. Projekt GO 50 GO vznikl spontánnû v per-sonální Agentufie Fala. Hybn˘m motorem byla a je její majitelka p. Lada Vávrová. V této agen-tufie se díky dobrovolnickému poradenství se-tkávali a hledali pomoc odmítaní padesátníci i ‰edesátníci. Tito lidé aktivnû hledali zamû-stnání, a jejich Ïádosti a zaslaná CV zÛstávaly ãasto bez jakékoliv odpovûdi ãi reakce. Nedos-tali se vût‰inou ani k ústnímu pohovoru, kde by mohli prokázat své kvality – odbornost, zralost, loajálnost i dostateãnou vitalitu. KdyÏ se pídili po dÛvodech odmítání, doãkali se ãasto jenom vágních odÛvodnûní proã nemohou po-zici, na kterou se hlásí, zastávat. Podstatou od-mítnutí bylo vÏdy v pozadí slovo „stará, star˘“. âást z této skupiny odmítan˘ch kandidátÛ se za-ãala pravidelnû scházet a vym˘‰let podnûty, jak tuto nepfiíznivou situaci alespoÀ trochu zmûnit a posunout. Vznikl projekt GO 50 GO. Projekt GO 50 GO se bûhem léta velmi rychle rozbûhl. Prvním a zatím hlavním v˘stupem bude konference pod zá‰titou ministrynû práce a sociálních vûcí paní Michaely Marksové Tomi-nové a odborníkÛ z oboru personalistika. Smyslem konference, coby prvního kroku projektu, je otevfiít téma nezamûstnávání pade-sátníkÛ a ‰edesátníkÛ, vyvolat diskusi. Lapi-dárnû fieãeno pokusit se skamarádit obû dosud mnohdy antagonistické skupiny lidí na trhu práce – tfiicetilet˘ch ãtyfiicetilet˘ch, ktefií o ob-sazení pozic vût‰inou rozhodují, a padesátile-t ˘ch, ãi ‰edesátilet˘ch, ktefií o práci marnû usilují a jsou permanentnû odmítáni s mnohdy hloup˘mi odÛvodnûními. Konference a projekt GO 50 GO chce také pfii-pomenout, Ïe by lidé 50, 60 plus rádi pracovali tfieba na jednotliv˘ch projektech, na flexi úva-zek, z domova, jsou ãasovû flexibilní. Projekt chce jít proti pfiedsudku stáfií v padesáti nebo ‰edesáti letech, ukázat, Ïe tito lidé nejsou stafií, ale zralí, v nejlep‰ím vûku, vzdûlaní, bez ambic na vysoké pozice a ve sv˘ch oborech úspû‰ní. Nechtûjí to zabalit, posedávat na laviãkách a truchlit nad sv˘m osudem, nechtûjí b˘t ztra-ceni, zapomenuti, bez ‰ancí. Na‰e spoleãnost si nemÛÏe dlouhodobû dovolit nevyuÏívat poten-ciál této vûkové kategorie. Cílov˘mi skupinami, které chceme oslovit, jsou HR manaÏefii, generální manaÏefii, fieditelé, majitelé firem, mladí manaÏefii, padesátníci, média, státní správa. Vyvolat diskusi nejen v odborn˘ch kruzích, ale zaangaÏovat pfiímo ty, kter˘ch se problém t˘ká. Datum konání konference je 30. 10. 2014. Akce se bude konat v unikátních prostorách Podolské vodárny, Podolská 15, Praha 4. Na zaji‰tûní konference se podílejí spoleãen-sky aktivní zamûstnavatelé a partnefii projektu. partneři projektu: FALA s.r.o. personální agentura

×