Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CATALOGUE CVL STEEL CONDUIT - FLEXIBLE CONDUIT - ONG LUON DAY DIEN GI - ONG RUOT GA- TY REN - MANG LUOI - KEP XA GO 2016

628 views

Published on

CTY Cát Vạn Lợi cung cấp ống thép luồn dây điện (Panasonic/ Arrowpipe/ CVL/ AP steel conduit/ GI conduit), ống ruột gà lõi thép (Water proof flexible conduit/ liquid tight flexible conduit), phụ kiện ống thép luồn dây điện, hộp công tắc âm tường, hộp bát giác (Electrical Switch Box, Octagon Box), cùm treo ống, ty ren/ thanh ren/ ty treo mạ kẽm/ mạ kẽm nhúng nóng/inox, kẹp xà gồ, thanh Unistrut, kim thu sét cổ điển, cọc tiếp địa thép mạ đồng (Copper Bonded Grounding Rod), thanh đồng 3x25mm (Bare Copper Tape 3x25mm), thanh nhôm 3x25mm (Bare Aluminum Tape 3x25mm), máng lưới thay thế Cablofil (Cablofil Wire mesh cable tray/ cable basket tray) WWW.CATVANLOI.COM

Published in: Marketing
 • Login to see the comments

CATALOGUE CVL STEEL CONDUIT - FLEXIBLE CONDUIT - ONG LUON DAY DIEN GI - ONG RUOT GA- TY REN - MANG LUOI - KEP XA GO 2016

 1. 1. - NHÃN HIỆU ĐƯỢC CÁC KỸ SƯ CƠ ĐIỆN TIN DÙNG HusteelElectricalRigidMetalConduit3/4”x3.03M-UL6 2016 EMTCONDUIT UL797 -VIETNAM 1”x3.05M IMCCONDUIT UL1242 -VIETNAM 3/4”x3.03M TẢI FILE MỀM PDF CATALOGUE & XEM E-CATALOGUE TẠI WEBSITE:
 2. 2. 2 Têët caã caác nhaän hiïåu: CVL®-VINACONDUIT®-VL®-EMT®-IMC® -RSC®, hònh aãnh, kiïíu daáng, maä saãn phêím vaâ tiïuchuêínkyäthuêåttrongCataloguenaâythuöåcbaãnquyïìncuãaCöngTyThiïëtBõÀiïånCöngNghiïåpCaátVaånLúåi.Moåisûåsaocheápmaâkhöng coá sûå àöìng yá cuãa Cöng Ty chuáng töi laâ vi phaåm Luêåt Súã Hûäu Trñ Tuïå, seä bõ kiïån ra toâa aán vaâ xûã lyá theo phaáp luêåt Viïåt Nam hiïån haânh. Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.comwww.catvanloi.com giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh KHAÁCH HAÂNG TIÏU BIÏÍU NHÛÄNG CÖNG TRÒNH NHAÂ MAÁY CÖNG NGHIÏåP VAÂ TOÂA NHAÂ ÀAÄ CUNG CÊËP PHUÅ KIÏåN TIÏËP ÀÕA VAÂ CHÖËNG SEÁT CÖÍ ÀIÏÍN 101 95 77 89 67 57 47 23 19 5 THANH CHÖËNG ÀA NÙNG - UNISTRUT & PHUÅ KIÏåN HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN & TY REN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I - STEEL CONDUIT ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM/ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I MAÁNGLÛÚÁI,THANGCAÁP,KHAYCAÁP,MAÁNGCAÁP,MIÏåNGGIOÁ PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN - BÙÇNG GANG
 3. 3. CERTIFICATES OF COMPLIANCE 1 CERTIFICATESOFCOMPLIANCE Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com ÖËng ruöåt gaâ BS 731 CHÛÁNG CHÓ CHÊËT LÛÚÅNG (CERTIFICATES OF COMPLIANCE) Phuå kiïån öëng JISC 8330 Thûã taãi an toaân keåp xaâ göì HB2 Thûã taãi an toaân keåp SKI Coåc tiïëp àõa UL 467 Maáng lûúái BSEN 61537 Maáng caáp NEMA Ver 1 Thang caáp NEMA Ver 1 Trunking NEMA Ver 1 Coåc tiïëp àõa TCVN 9385 Kim thu seát cöí àiïín TCVN 9385 Thanh nhöm BSEN 755-5 Thanh àöìng IEC 62561-2 Phuå kiïån chöëng seát vaâ tiïëp àõa TCVN 9385 Thûã taãi an toaân àêìu gaâi loâ xo Ty ren maå àiïån Ty ren maå keäm nhuáng noáng JISB 1051 Thûã taãi theo chuêín Unistrut 41x41 / 41x21(US) Thûã taãi an toaân keåp xaâ göì Gang Höåp theáp êm tûúâng JISC 8336 Höåp àêëu dêy àiïån JISC 8340 Thûã taãi an toaân keåp xaâ göì C1/C2/C3 Thûã taãi an toaân keåp xaâ göì D Thûã taãi an toaân keåp xaâ göì K Clip Thûã taãi an toaân keåp treo öëng Thûã taãi an toaân keåp giûä öëng U Àêìu nöëi öëng ruöåt gaâ JISC 8350 Höåp theáp êm tûúâng BS 4662 Höåp nöëi öëng àiïån BS 4568 PART 2 Höåp nöëi öëng àiïån BSEN/IEC 60670 Höåp nöëi öëng LB, LL, LR, C, T NEMA FB1 ÖËng ruöåt gaâ UL 360 ÖËng ruöåt gaâ UL 1203 ÖËng luöìn dêy àiïån IEC 61386 ÖËng luöìn dêy àiïån UL 797 ÖËng luöìn dêy àiïån UL 1242 ÖËng luöìn dêy àiïån UL 6 ÖËng luöìn dêy àiïån BS 4568 CLASS 3 ÖËng luöìn dêy àiïån BS 4568 CLASS 4 ÖËng luöìn dêy àiïån BSEN 61386 ÖËng luöìn dêy àiïån JISC 8305 Tham khaão taåi: www.jetro.go.jp/world/asia/vn/company/pdf/south2014.pdf
 4. 4. 4 Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.comwww.catvanloi.com 1. Cung cêëp troån goái vêåt tû cú àiïån M&E: ÖËng theáp luöìn dêy àiïån - ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp & phuå kiïån, Keåp treo – Giaá àúä, Ty ren, Thanh UNISTRUT & phuå kiïån, Maáng caáp daång lûúái, Phuå kiïån hïå thöëng chöëng seát & nöëi àêët, Maáng caáp , Khay caáp , Miïång gioá… (One - Stop M&E Material supplier: GI CONDUIT- FLEXIBLE CONDUIT & FITTINGS, HANGERS - SUPPORTS, THREAD ROD, UNISTRUT & FITTINGS, WIRE MESH CABLE TRAY, LIGHTNING & EARTHING PROTECTION ACCESSORIES, CABLE TRAY, TRUNKING, AIR GRILLE…) 2. Têët caã saãn phêím àûúåc saãn xuêët & giaám saát nghiïm ngùåt búãi Hïå thöëng Quaãn Lyá Chêët Lûúång ISO 9001: 2008 (TUV-SUD) vaâ àaåt tiïu chuêín UL, JIS, BS, IEC, ANSI, NEMA, TCVN and QUATEST No.3 vúái CHÊËT LÛÚÅNG ÖÍN ÀÕNH vaâ AN TOAÂN CAO. (All products manufactured under strictly Quality Management Systems ISO 9001:2008 (TUV-SUD) and certifiedbyUL,JIS,BS,IEC,ANSI,NEMA, TCVNandQUATESTNo.3withSAFETYandQUALITYASSURANCE.) 3. Cöng ty CAÁT VAÅN LÚÅI àaä cung cêëp & khùèng àõnh chêët lûúång taåi nhiïìu cöng trònh troång àiïím úã Viïåt Nam vúái sûå TIN TÛÚÃNG tûâ caác nhaâ thêìu thi cöng trong nûúác & quöëc tïë nöíi tiïëng. (CAT VAN LOI supplied & approved for many big projects in Vietnam with RELIABILITIES from Vietnamese & International contractors.) 4. DoanhnghiïåpàûúåcTöíchûácXuáctiïënMêåudõchNhêåtBaãn(JETRO)bònhchoånlaâDoanhnghiïåpViïåtNamxuêët sùæc úã caác tónh phña Nam Viïåt Nam àïí giúái thiïåu cho doanh nghiïåp Nhêåt àêìu tû taåi Viïåt Nam 2010 – 2014. (CATVANLOICo.,LtdwaschosenbyTheJapanExternalTradeOrganizationinaoneofthebestVietnamese companies in Southern of Vietnam to introduce to Japanese FDI from 2010 – 2014 in Vietnam.) 5. CAÁT VAÅN LÚÅI sùén saâng saãn xuêët theo yïu cêìu baãn veä cuãa Khaách haâng (OEM, ODM) vúái tiïën àöå àaä cam kïët. (CAT VAN LOI canmanufacture as customer’s drawing request (OEM, ODM) with on-time delivery.) 6. Giaãi phaáp “WIN-WIN” cho khaách haâng vúái cam kïët CHÊËT LÛÚÅNG & GIAO HAÂNG ÀUÁNG TIÏËN ÀÖÅ. (WIN-WIN solutions for customers with HIGH QUALITY COMMITMENT & ON-TIME DELIVERY.) LYÁ DO SÛÃ DUÅNG SAÃN PHÊÍM CAÁT VAÅN LÚÅI REASONS TO USE CAT VAN LOI PRODUCTS6 2 6 LYÁ DO SÛÃ DUÅNG SAÃN PHÊÍM
 5. 5. GIÚÁI THIÏåU 3 INTRODUCTION Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh úái àöåi nguä nhên viïn nùng àöång vaâ chuyïn nghiïåp, luön luön theo àuöíi muåc tiïu kinh doanh : “ - NHÃN HIỆU ĐƯỢC CÁC KỸ SƯ CƠ ĐIỆN TIN DÙNG” Chuáng töi luön àùåt muåc tiïu àûa Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI trúã thaânh nhaâ cung cêëp chuyïn nghiïåp trong lônh vûåc vêåt tû cú àiïån (M&E). Vúái mong muöën àoáng goáp phêìn naâo vaâo sûå thay àöíi ngaânh cöng nghiïåp phuå trúå nhùçm xêy dûång nïìn kinh tïë Viïåt Nam TÛÅ CÛÚÂNG, chuáng töi, Cöng ty Thiïët Bõ Àiïån Cöng Nghiïåp Caát Vaån Lúåi laâ têåp thïí kyä sû & cöng nhên kyä thuêåt treã laânh nghïì vúái sûå nhiïåt quyïët cöëng hiïën & chêëp nhêån thûã thaách àaä àêìu tû maáy moác saãn xuêët phaát triïín cöng nghiïåp cú khñ phuå trúå thay thïë haâng nhêåp khêíu phuåc vuå thi cöng cú àiïån (M&E). Thûúng hiïåu àöìng nghôa vúái sûå tin cêåy, hiïåu quaã vaâ cam kïët chêët lûúång trong tûâng dûå aán.Trong nhûäng nùm vûâa qua Chuáng töi àaä cung cêëp cho Quyá khaách haâng nhûäng saãn phêím mang thûúng hiïåu coá àöå tin cêåy cao vaâ chêët lûúång töët àûúåc kiïím soaát búãi hïå thöëng chêët lûúång ISO 9001 : 2008 vúái giaá caã húåp lyá, phuâ húåp vúái khaã nùng taâi chñnh cuãa caác doanh nghiïåp taåi Viïåt Nam.Thêåt vêåy, saãn phêím àaä àûúåc nhiïìu nhaâ thêìu cú àiïån tin cêåy sûã duång do chêët lûúång öín àõnh, àaãm baão thay thïë hoaân toaân haâng ngoaåi nhêåp taåi caác cöng trònh troång àiïím úã Viïåt Nam nhû: Nhaâ maáy chñp àiïån tûã INTEL, Nhaâ maáy Panel nùng lûúång mùåt trúâi First Solar, Àaåi sûá quaán Myä (Haâ Nöåi), Toâa nhaâ àiïìu haânh Têåp Àoaân Àiïån Lûåc Viïåt Nam (EVN Tower), Nhaâ maáy cöng nghiïåp nùång DOOSAN, Nhaâ maáy saãn xuêët àiïån thoaåi di àöång SAMSUNG, Toâa thaáp taâi chñnh BITEXCO, Nhaâ maáy theáp POSCO, Nhaâ maáy thiïët bõ àoáng ngùæt ABB, Toâa thaáp ngên haâng BIDV, Cuåm toâa thaáp EVERICH, Sên bay quöëc tïë Nöåi Baâi T2, Siïu thõ AEON - Bònh Tên, Siïu thõ Aeon Canary Bònh Dûúng, Siïu thõ Lotte 1&2/Àöìng Nai/ Bònh Dûúng/Vuäng Taâu, Nhaâ maáy thiïët bõ y tïë BBraun, Sên bay Quöëc tïë Cêìn Thú, Nhaâ maáy saãn xuêët myä phêím P&G, Toaâ nhaâ Saâi Goân M&C, Toaâ nhaâ Times Square, Khaách saån 5 sao WJ Marriot - Haâ Nöåi, Nhaâ maáy Nestle, Nhaâ maáy nûúác khoaáng Lavie, Nhaâ maáy Àiïån thoaåi Di Àöång NOKIA - Bùæc Ninh, Nhaâ maáy Loåc Dêìu Nghi Sún - Thanh Hoáa, Nhaâ maáy Nhiïåt Àiïån Nghi Sún - Thanh Hoáa, Nhaâ maáy Theáp FOMOSA - Haâ Tônh, Nhaâ maáy Nhiïåt Àiïån Vuäng AÁng - Haâ Tônh, nhaâ maáy thûåc phêím Amway Bònh Dûúng, nhaâ maáy böåt mò CJ v.v.. Àêy chñnh laâ phêìn thûúãng vö cuâng quyá giaá cho sûå nùng àöång, saáng taåo, möåt têìm nhòn, möåt chiïën lûúåc kinh doanh àöåt phaá chuêín bõ cho thúâi kò höåi nhêåp hoaân toaân cöång àöìng Kinh tïë ASEAN (AEC) vaâ Hiïåp àõnh àöëi taác Xuyïn Thaái Bònh Dûúng (TPP) cuäng nhû sûå phêën àêëu khöng ngûâng cuãa Ban Giaám Àöëc vaâ têåp thïí nhên viïn Cöng ty. Trong nùm 2014, Cöng ty Caát Vaån Lúåi àaä àûúåc Cú quan Húåp taác Quöëc tïë Nhêåt Baãn (JICA) choån lûåa àïí höî trúå àaâo taåo & kyä thuêåt phaát triïín ngaânh cú khñ cöng nghiïåp phuå trúå phuåc vuå cho nhaâ thêìu cú àiïån Nhêåt. Bïn caånh àoá, Cöng ty Caát Vaån Lúåi àaä àûúåc Töí chûác Xuác tiïën Thûúng maåi Nhêåt Baãn (JETRO) bònh choån laâ doanh nghiïåp Viïåt Nam xuêët sùæc àïí giúái thiïåu cho doanh nghiïåp Nhêåt àêìu tû úã Viïåt Nam 2010- 2014. Hún thïë nûäa, sûå lûåa choån sûã duång saãn phêím thûúng hiïåu chñnh laâ laâ SÛÅ UÃNG HÖÅ & ÀÖÅNG VIÏN to lúán vaâ àêìy yá nghôa – VÒ MÖÅT TINH THÊÌN DÊN TÖÅC VIÏåT CHO SAÃN PHÊÍM VIÏåT (MADE IN VIETNAM). Vúáitriïëtlyákinhdoanh“WIN - WIN” vaâ“CHÍNH SÁCH KINH DOANH LUÔN LUÔN LẮNG NGHE VÀ THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG”, Chuáng töi tin tûúãng seä xêy dûång möåt thûúng hiïåu vûäng maånh mang àïën sûå phaát triïín phöìn thõnh cho Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅPCAÁTVAÅNLÚÅI trongtûúnglaiàaápûángnhucêìungaâycaângcaocuãakhaáchhaâng.ÀïënvúáiChuángtöi,Quyá khaách haâng seä àûúåc àöåi nguä nhên viïn kinh doanh tû vêën, höî trúå àûa ra giaãi phaáp phuâ húåp vúái àiïìu kiïån kyä thuêåt & taâi chñnh thûåc tïë cuãa möîi doanh nghiïåp trong thi cöng cú àiïån cho tûâng dûå aán cuå thïí. Giaám àöëc Th.S LÏ MAI HÛÄU LÊM (MSc - Asian Institute of Technology - Thailand) V
 6. 6. 6 CAM KÏËT VÚÁI KHAÁCH HAÂNG CATVANLOI’SCOMMITMENTS Th.S LÏ MAI HÛÄU LÊM GIAÁM ÀÖËC CON NGÛÚÂI SAÁNG TAÅO TIN CÊÅY CHÊËT LÛÚÅNG CAÅNH TRANH BÏÌN VÛÄNG ISO 9001: 2008 4 Ban Giaám Àöëc & têåp thïí nhên viïn Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI cam kïët cung cêëp cho khaách haâng saãn phêím vaâ dõch vuå àûúåc kiïím soaát theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001: 2008: v Caác saãn phêím vúái giaá caã caånh tranh & dõch vuå khaách haâng vúái chêët lûúång töët nhêët. v Liïn tuåc caãi tiïën chêët lûúång saãn phêím & dõch vuå nhùçm thoãa maän nhu cêìu ngaây caâng cao cuãa khaách haâng. v Giao haâng trong thúâi gian ngùæn nhêët àaáp ûáng töët nhêët tiïën àöå thi cöng. v Luön duy trò lúåi thïë caånh tranh thöng qua nhûäng saãn phêím àûúåc gia tùng giaá trõ trong chêët lûúång vaâ dõch vuå. v Luön lùæng nghe, thêëu hiïíu nhu cêìu cuãa khaách haâng àïí àûa ra giaãi phaáp phuâ húåp. v Thñch ûáng nhanh vaâ saáng taåo laâ sûác maånh caånh tranh cuãa Cöng ty. Têìm nhòn VISION Trúã thaânh thûúng hiïåu dêîn àêìu trong saãn xuêët & cung cêëp vêåt tû cú àiïån M&E taåi Viïåt Nam. Sûá mïånh MISSION Mang àïën cho khaách haâng giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån M&E phuâ húåp vúái chêët lûúång quöëc tïë. Giaá trõ cöët loäi CORE VALUES Cam kïët vúái khaách haâng COMMITMENTS giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.comwww.catvanloi.com
 7. 7. G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT (Made in Vietnam) ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I (Saãn xuêët taåi Viïåt Nam) Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com EMT CONDUIT UL 797 - VIETNAM 1”x3.05M E19x3.66M IMC CONDUIT UL 1242 - VIETNAM 3/4”x3.03M Saãn phêím àaåt 5 huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 do Böå Xêy dûång trao tùång BS 4568 & JISC 8305 UL 797 & UL 1242 & UL 6
 8. 8. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.comwww.catvanloi.com ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåirenIMC -VIETNAM( IntermediateMetalConduit) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242- USA Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre-Galvanized Steel)/Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip Galvanized Steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó chêët lûúång UL 1242 vaâ taãi catalog tûâ website: www.catvanloi.com) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) IMC12 1/2 20.70 1.79 3030 IMC34 3/4 26.14 1.90 3030 IMC100 1 32.77 2.16 3025 IMC114 1 1/4 41.59 2.16 3025 IMC112 1 1/2 47.81 2.29 3025 IMC200 2 59.93 2.41 3025 IMC212 2 1/2 72.56 3.25 3010 IMC300 3 88.29 3.25 3010 IMC312 3 1/2 100.86 3.25 3005 IMC400 4 113.43 3.25 3005 ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåitrúnEMT -VIETNAM( Electrical MetallicTubing) Tiïu chuêín(Standard): ANSI C 80.3/UL 797-USA Maâu öëng (Color ): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre-Galvanized Steel)/Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip Galvanized Steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó chêët lûúång UL 797 vaâ taãi catalog tûâ website: www.catvanloi.com) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) EMT12 1/2 17.93 1.07 3050 EMT34 3/4 23.42 1.25 3050 EMT100 1 29.54 1.45 3050 EMT114 1 1/4 38.35 1.57 3050 EMT112 1 1/2 44.20 1.57 3050 EMT200 2 55.8 1.57 3050 EMT212 2 1/2 76.00 1.83 3000 EMT300 3 88.7 1.83 3000 EMT400 4 113.5 2.00 3000 6 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh WHITESTEELCONDUITS Ghi chuá: Nhaän hiïåu EMT ® -IMC® -RSC® vaâ VINACONDUIT® àaä àùng kyá nhaän hiïåu àöåc quyïìn haâng hoáa theo Giêëy Chûáng Nhêån söë: No.27113- No.27114 do Cuåc Súã Hûäu Trñ Tuïå cêëp ngaây 3/1/2014 cho ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏÅN EMT/IMC & PHUÅ KIÏÅN trong toaân laänh thöí Viïåt Nam. Caác nhaän hiïåu trïn àïìu thuöåc súã hûäu & baãn quyïìn cuãa Cöng ty TNHH Thiïët Bõ Àiïån Cöng Nghiïåp Caát Vaån Lúåi. Moåi sûå sao cheáp, gùæn nhaän hiïåu trïn bao bò haâng hoáa, öëng theáp luöìn dêy àiïån & phuå kiïån, giêëy túâ giao dõch maâ khöng coá sûå àöìng yá cuãa Cöng ty chuáng töi laâ vi phaåm Luêåt Súã Hûäu Trñ Tuïå & Cöng ûúác Berne, seä bõ kiïån ra Toâa aán vaâ xûã lyá theo phaáp luêåt Viïåt Nam hiïån haânh. EMT CONDUITUL 797 - VIETNAM 1/2”x3.05M EMT CONDUITUL 797 - VIETNAM 3/4”x3.05M IMC CONDUIT UL 1242 - VIETNAM 3/4”x3.03M IMC CONDUIT UL 1242 - VIETNAM 1/2”x3.03M BS 4568 & JISC 8305 UL 797 & UL 1242 & UL 6
 9. 9. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com 7 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh WHITESTEELCONDUITS Ghi chuá: Nhaän hiïåu EMT ® -IMC® -RSC® vaâ VINACONDUIT® àaä àùng kyá nhaän hiïåu àöåc quyïìn haâng hoáa theo Giêëy Chûáng Nhêån söë: No.27113- No.27114 do Cuåc Súã Hûäu Trñ Tuïå cêëp ngaây 3/1/2014 cho ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏÅN EMT/IMC & PHUÅ KIÏÅN trong toaân laänh thöí Viïåt Nam. Caác nhaän hiïåu trïn àïìu thuöåc súã hûäu & baãn quyïìn cuãa Cöng ty TNHH Thiïët Bõ Àiïån Cöng Nghiïåp Caát Vaån Lúåi. Moåi sûå sao cheáp, gùæn nhaän hiïåu trïn bao bò haâng hoáa, öëng theáp luöìn dêy àiïån & phuå kiïån, giêëy túâ giao dõch maâ khöng coá sûå àöìng yá cuãa Cöng ty chuáng töi laâ vi phaåm Luêåt Súã Hûäu Trñ Tuïå & Cöng ûúác Berne, seä bõ kiïån ra Toâa aán vaâ xûã lyá theo phaáp luêåt Viïåt Nam hiïån haânh. ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåirenBS31/BS4568Class3&4 -VIETNAM ( Steel Conduit BS31/BS4568 Class 3 & 4) Tiïu chuêín (Standard): BS31:1940/BS4568: 1970 Class 3 & 4 - England Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre-Galvanized Steel)/Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip Galvanized Steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS31/BS4568 Class 3 & 4 vaâ taãi catalog tûâ website: www.catvanloi.com) Maä saãn phêím BS4568 CLASS4 (**) Product Code Maä saãn phêím BS4568 CLASS3/ BS31(*) Product Code Kñch thûúác Size (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) Tiïu chuêín Standard BS4568420 BS456820 20 19.85 1.6 3750 BS4568:1970BS4568425 BS456825 25 24.80 1.6 3750 BS4568432 BS456832 32 31.80 1.6 3750 BS3138 38 (1 1/2”) 37.9 1.8 3750 BS31: 1940 BS3150 50 (2”) 50.6 2.0 3750 STEEL CONDUIT BS 4568 - VIETNAM 20MMx 3.75M ÖËngtheápluöìndêyàiïånrenloaåidaâyRSC -VIETNAM( RigidSteelConduit) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C80.1/UL 6 Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng bïn trong & bïn ngoaâi (Hot dip galvanized Steel-Inside & Outside) (Xem chi tiïët Chûáng chó chêët lûúång UL 6 vaâ taãi catalog tûâ website: www.catvanloi.com) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) RSC12 1/2 21.34 2.64 3030 RSC34 3/4 26.67 2.72 3030 RSC100 1 33.4 3.2 3025 RSC114 1 1/4 42.16 3.38 3025 RSC112 1 1/2 48.26 3.51 3025 RSC200 2 60.33 3.71 3025 RSC212 2 1/2 73.03 4.9 3010 RSC300 3 88.9 5.21 3010 RSC400 4 114.3 5.72 3005 RSC CONDUIT UL 6 - VIETNAM 1/2”x 3.03M (*) ÖËng theáp luöìn dêy àiïån BS31/BS4568 Class3 àûúåc saãn xuêët bùçng theáp maå keäm bïn trong vaâ bïn ngoaâi (Pre-Galvanized Steel) (**) ÖËng theáp luöìn dêy àiïån BS4568 Class4 àûúåc saãn xuêët bùçng theáp maå keäm nhuáng noáng bïn trong vaâ bïn ngoaâi (Hot dip Galvanized Steel) BS 4568 & JISC 8305 UL 797 & UL 1242 & UL 6
 10. 10. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.comwww.catvanloi.com ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS EN 61386 - VIETNAM ( Steel Conduit BS EN 61386) Tiïu chuêín (Standard): BS EN 61386 (England) Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre-Galvanized Steel)/Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip Galvanized Steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS EN 61386 vaâ taãi catalog tûâ website: www.catvanloi.com) Maä saãn phêím BS EN 61386 Product Code Kñch thûúác Size (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) Min Max BSEN6138620 20 19.7 20.0 1.6 3750 BSEN6138625 25 24.6 25.0 1.6 3750 BSEN6138632 32 31.6 32.0 1.6 3750 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren IEC 61386 - VIETNAM ( Steel Conduit IEC 61386) Tiïu chuêín (Standard): IEC 61386 - 21 (International Electrotechnical Commission - IEC) Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip Galvanized Steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó IEC 61386 - 21 vaâ taãi catalog tûâ website: www.catvanloi.com) Maä saãn phêím IEC 61386 Product Code Kñch thûúác Size (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) Min Max IEC6138620 20 19.7 20.0 1.6 3750 IEC6138625 25 24.6 25.0 1.6 3750 IEC6138632 32 31.6 32.0 1.6 3750 STEEL CONDUIT BS EN 61386 - VIETNAM 20MMx 3.75M STEEL CONDUIT IEC 61386 - VIETNAM 20MMx 3.75M giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh WHITESTEELCONDUITS 8 BS 4568 & JISC 8305 UL 797 & UL 1242 & UL 6 Ghi chuá: Nhaän hiïåu EMT ® -IMC® -RSC® vaâ VINACONDUIT® àaä àùng kyá nhaän hiïåu àöåc quyïìn haâng hoáa theo Giêëy Chûáng Nhêån söë: No.27113- No.27114 do Cuåc Súã Hûäu Trñ Tuïå cêëp ngaây 3/1/2014 cho ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏÅN EMT/IMC & PHUÅ KIÏÅN trong toaân laänh thöí Viïåt Nam. Caác nhaän hiïåu trïn àïìu thuöåc súã hûäu & baãn quyïìn cuãa Cöng ty TNHH Thiïët Bõ Àiïån Cöng Nghiïåp Caát Vaån Lúåi. Moåi sûå sao cheáp, gùæn nhaän hiïåu trïn bao bò haâng hoáa, öëng theáp luöìn dêy àiïån & phuå kiïån, giêëy túâ giao dõch maâ khöng coá sûå àöìng yá cuãa Cöng ty chuáng töi laâ vi phaåm Luêåt Súã Hûäu Trñ Tuïå & Cöng ûúác Berne, seä bõ kiïån ra Toâa aán vaâ xûã lyá theo phaáp luêåt Viïåt Nam hiïån haânh.
 11. 11. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com ÖËng Inox luöìn dêy àiïån loaåi trún - VIETNAM ( Stainless Steel Conduit - VIETNAM) Vêåt liïåu (Material): Inox 304(StainlesssteelSUS304) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) IE19 19 19 1.2 3000 IE25 25 25 1.2 3000 IE31 31 31.8 1.5 3000 ÖËng Inox luöìn dêy àiïån loaåi ren - VIETNAM ( Stainless Steel Conduit - VIETNAM) Vêåt liïåu (Material): Inox 304(StainlesssteelSUS304) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) IIMC12 1/2 21.2 2.0 3000 IIMC34 3/4 27.3 2.0 3000 IIMC100 1 34.0 2.5 3000 IIMC114 1 1/4 42.0 2.5 3000 IIMC112 1 1/2 49.0 2.5 3000 IIMC200 2 60.0 2.5 3000 IIMC212 2 1/2 76.2 3.0 3000 IIMC300 3 89.5 3.0 3000 IIMC400 4 114.5 3.0 3000 Stainless Steel Conduit E 25 X 3.0M Stainless Steel Conduit 3/4” X 3.0M Ghi chuá: Nhaän hiïåu EMT ® -IMC® -RSC® vaâ VINACONDUIT® àaä àùng kyá nhaän hiïåu àöåc quyïìn haâng hoáa theo Giêëy Chûáng Nhêån söë: No.27113- No.27114 do Cuåc Súã Hûäu Trñ Tuïå cêëp ngaây 3/1/2014 cho ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏÅN EMT/IMC & PHUÅ KIÏÅN trong toaân laänh thöí Viïåt Nam. Caác nhaän hiïåu trïn àïìu thuöåc súã hûäu & baãn quyïìn cuãa Cöng ty TNHH Thiïët Bõ Àiïån Cöng Nghiïåp Caát Vaån Lúåi. Moåi sûå sao cheáp, gùæn nhaän hiïåu trïn bao bò haâng hoáa, öëng theáp luöìn dêy àiïån & phuå kiïån, giêëy túâ giao dõch maâ khöng coá sûå àöìng yá cuãa Cöng ty chuáng töi laâ vi phaåm Luêåt Súã Hûäu Trñ Tuïå & Cöng ûúác Berne, seä bõ kiïån ra Toâa aán vaâ xûã lyá theo phaáp luêåt Viïåt Nam hiïån haânh. ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún JIS C 8305 - VIETNAM ( Steel Conduit JIS C 8305: 1999 Type E) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305: 1999 (Japan) Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre-Galvanized Steel)/Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip Galvanized Steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8305: 1999 vaâ taãi catalog tûâ website: www.catvanloi.com) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) E19 19.1 1.2 3660 E25 25.4 1.2 3660 E31 31.8 1.4 3660 STEEL CONDUIT JISC 8305 - VIETNAM E31x 3.66M STEEL CONDUIT JISC 8305 - VIETNAM E25x 3.66M giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh WHITESTEELCONDUITS 9 BS 4568 & JISC 8305 UL 797 & UL 1242 & UL 6
 12. 12. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.comwww.catvanloi.com 10 WHITESTEELCONDUITS (*) Àûúâng kñnh ngoaâi cuãa öëng theáp luöìn dêy àiïån BS 31 vaâ BS 4568 caác kñch thûúác àïìu tûúng àûúng nhau trûâ kñch thûúác 19 mm (BS 31) vaâ 20 mm (BS 4568) Hïå Meát ÖËng E ÖËng C/BS 31/BS4568 ÖËNG G Àûúâng kñnh ngoaâi (OD) ODE = ODC/BS 31/BS4568 = ODG Àûúâng kñnh trong (ID) IDE < IDC/BS 31/BS4568 = IDG Àöå daây (T) TE > TC/BS 31/BS4568 < TG ~ Baãng So Saánh Àûúâng Kñnh Cuãa Cuâng Möåt Cúä ÖËng Àöìng Haång (Vd: 3/4”, 25, 22) Hïå Inch EMT RSC IMC Àûúâng kñnh ngoaâi (OD) ODEMT < ODRSC = ODIMC Àûúâng kñnh trong (ID) IDEMT = IDRSC < IDIMC Àöå daây (T) TEMT << TRSC > TIMC ~ ~ BS31/ BS4568 (*) CE EMT G IMCRSC BS31/ BS4568T CTET EMTT GT IMCTRSCT Equivalent Equivalent EquivalentEquivalent Different Different Equivalent Baãng So Saánh Àûúâng Kñnh ÖËng Theáp Luöìn Dêy Àiïån BS 4568 & JISC 8305 UL 797 & UL 1242 & UL 6
 13. 13. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com (Source: WWW.STEELTUBEINSTITUTE.ORG) You can feel confident with steel conduit for many reasons. Not only does steel conduit protect conductors against a wide range of physical risks, but it delivers a variety of business benefits, too. I. Advantages of using steel conduit Steel conduit provides the best physical protection you can get. But this is only one of the many advantages of using steel conduit. Additional benefits include: • Protection against impact at all temperatures • Deflects hand-driven nails and screws and doesn’t stretch or tear • Highest yield and tensile strengths • Doesn’t burn, contribute to smoke volume, emit potentially escape-inhibiting fire gases, or add to fuel load or flame spread • Noncombustible and can be fire-stopped with common building materials • Provides an excellent electrical path to ground, eliminating the need for supplementary equipment grounding • Reduces EMF by up to 95% at power frequencies • Compatible coefficient of expansion with most construction materials • Adaptable and can easily accommodate wiring changes • Fully recyclable The Cost Advantage of Steel Conduit: Theabilitytofutureprooftheelectricalsystembyusingsteelconduitlowersthetotalcostofthesystemduringitslife span. Today, the need to replace or upgrade power, data and communications circuits can happen overnight. Requirements for more sophisticated electronic equipment, increased power requirements or new applications can cause owners and tenants to demand changes in the wiring of their plants, retail complexes or buildings. Steel conduit is adaptable and can accommodate these changes, making it easier to pull out old wiring and install new systems. Steel conduit also provides the quickest and most efficient changeover or upgrading of electrical conductors. It all adds up to make steel conduit the most cost-effective wiring method over time – and this is only one of the many benefits steel conduit provides. II. Steel Conduit’s Fire Resistance WhensteelRMC,IMCorEMTracewaysareusedtopenetrateafire-resistance-ratedassembly of concrete or masonry, the International Building Code (IBC) allows the annular space to be filled (sealed) with cement, mortar, or grout instead of having to use a listed firestop system. This is an inexpensive and readily-available alternative that assures the fire-resistive-rating of the penetrated assembly is not degraded. In summary, because steel raceways withstand fire, it is the ideal choice for applications in places of assembly: • Galvanized steel RMC, IMC and EMT are considered noncombustible by the building codes. • Steel raceways were still intact after a UL four hour ASTM E119 test at near 10930 C. • Does not add to fuel load or flame spread. Why Steel Conduit? 11
 14. 14. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.comwww.catvanloi.com III. Durability of Steel Conduit Today’s buildings are designed for life spans of 50 to 80 years - and steel conduit lasts at least that long, making it the essential component of modern electrical systems. Steel conduit resists all common forms of wear, ensuring long-lasting performance. • Strength to Withstand Mechanical Injury Steel provides superior protection from physical damage by forklifts or other plant equipment. • Superior Corrosion Protection Unlike other types of metal conduit, galvanized steel conduit can be used in concrete, direct burial and areas with severe corrosive influences. • Lifelong EMI Shielding Because physical impact and corrosive elements don’t compromise its integrity, steel conduit retains its ability to protect against electromagnetic interference (EMI) over time. That’s why you can rely on steel conduit for applications with highly sensitive computers and data - from banks and casinos to housing complexes. In today’s culture, where people often work remotely and pay bills on their mobile devices, virtually every application benefits from steel conduit’s EMI-shielding capabilities. IV. Steel Conduit and Sustainability Steel conduit supports green building practices by helping reduce environmental impact throughout a building’s life cycle, and contributes to sustainability through waste reduction, resource conservation and reusability. Steel Conduit: Recycled and Recyclable Steel is the world’s most recycled material, according to the Steel Recycling Institute (SRI). For this reason, nearly all steel conduit contains recycled steel. In fact, SRI reports that total recycled content of steel ranges from 32.7% to 93.3%.According to SRI, steel conduit also has a high reclamation rate because of its: • Long service life - some steel rigid conduit has been in use for more than 60 years • Ability to accommodate new conductors and additional circuits over time • Total recyclability 12
 15. 15. Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com COLORED/WHITE G.I CONDUITS/STEEL CONDUITS (Made in Korea / Malaysia) ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I (Haâng nhêåp khêíu tûâ Haân Quöëc/Malaysia) 3/4” MALAYSIACONDUIT BS31 Smartube 25mm MALAYSIACONDUIT BS4568 Smartube Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com HusteelElectricalRigidMetalConduit3/4”x3.03M-UL6 UL6 KSC8401 JISC8305 BS31 & BS4568UL 797& UL 1242
 16. 16. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.comwww.catvanloi.com 14 BS31 & BS4568UL 797& UL 1242 SMARTUBE(MALAYSIA)/HUSTEEL(KOREA)WHITESTEELCONDUITS
 17. 17. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com 15 BS31 & BS4568UL 797& UL 1242 SMARTUBE(MALAYSIA)/HUSTEEL(KOREA)WHITESTEELCONDUITS
 18. 18. Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.comwww.catvanloi.com ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren IMC - SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Intermediate Metal Conduit) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242 - USA Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng bïn ngoaâi (In-line hot dip galvanized coating steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó UL 1242 vaâ catalog taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Maä saãn phêím Product Code SMARTUBE Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SIMC12 1/2 20.70 1.79 3030 SIMC34 3/4 26.14 1.90 3030 SIMC100 1 32.77 2.16 3025 SIMC114 1 1/4 41.59 2.16 3025 SIMC112 1 1/2 47.81 2.29 3025 SIMC200 2 59.93 2.41 3025 SIMC212 2 1/2 72.56 3.56 3010 SIMC300 3 88.29 3.56 3010 SIMC312 3 1/2 100.86 3.56 3005 SIMC400 4 113.43 3.56 3005 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún EMT - SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Electrical Metallic Tubing) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.3/UL 797- USA Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng bïn ngoaâi (In-line hot dip galvanized coating steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó UL 797 vaâ catalog taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Maä saãn phêím Product Code SMARTUBE Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SEMT12 1/2 17.93 1.07 3050 SEMT34 3/4 23.42 1.25 3050 SEMT100 1 29.54 1.45 3050 SEMT114 1 1/4 38.35 1.65 3050 SEMT112 1 1/2 44.20 1.65 3050 SEMT200 2 55.8 1.65 3050 ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I SMARTUBE(MALAYSIA)/HUSTEEL(KOREA)WHITESTEELCONDUITS 16 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Smartube 1/2” MALAYSIA EMTSouthern Steel Pipe Smartube 3/4” MALAYSIA EMTSouthern Steel Pipe Smartube 1/2” MALAYSIA IMC Southern Steel Pipe Smartube 3/4” MALAYSIA IMC Southern Steel Pipe BS31 & BS4568UL 797& UL 1242
 19. 19. Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS31 - SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Steel Conduit BS31: 1940 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): BS31: 1940 Class 3 - England Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng bïn ngoaâi (In-line hot dip galvanized coating steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS31: 1940 vaâ catalog taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Maä saãn phêím Product Code SMARTUBE Kñch thûúác Size mm (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SBS3119 19 (3/4”) 18.9 1.6 3750 SBS3125 25 (1”) 25.2 1.6 3750 SBS3132 32 (1 1/4”) 31.6 1.6 3750 SBS3138 38 (1 1/2”) 37.9 1.8 3750 SBS3150 50 (2”) 50.6 2.0 3750 ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I SMARTUBE(MALAYSIA)/HUSTEEL(KOREA)WHITESTEELCONDUITS ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS4568: 1970 - SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Steel Conduit BS4568: 1970 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): BS4568: 1970 Class 3 - England Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng bïn ngoaâi (In-line hot dip galvanized coating steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS4568: 1970 vaâ catalog taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Maä saãn phêím Product Code SMARTUBE Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SBS456820 19.85 1.6 3750 SBS456825 24.8 1.6 3750 SBS456832 31.8 1.6 3750 3/4” MALAYSIA CONDUIT BS 31Smartube 25mm MALAYSIA CONDUIT BS 4568 Smartube 32mm MALAYSIA CONDUIT BS 4568 Smartube 17 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh BS31 & BS4568UL 797& UL 1242
 20. 20. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.comwww.catvanloi.com D ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún E - JISC8305 - SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Plain Steel Conduit - JISC8305 Type E) Tiïu chuêín (Standard): JISC8305: 1999 Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng bïn ngoaâi (In-line hot dip galvanized coating steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó JISC8305 vaâ catalog taãi tûâ trang website: www.catvanloi.com) Maä saãn phêím Product Code SMARTUBE Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SE19 19.1 1.2 3660 SE25 25.4 1.2 3660 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån ren loaåi daây RSC - HUSTEEL (Haân Quöëc) (HUSTEEL Electrical Rigid Metal Conduit) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C80.1/UL 6 Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng bïn trong & bïn ngoaâi (Hot dip galvanized steel for both inside & outside) (Xem chi tiïët Chûáng chó UL6 vaâ catalog taãi tûâ trang website: www.catvanloi.com) Maä saãn phêím Product Code HUSTEEL-KOREA Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) HRSC12 1/2 21.34 2.64 3030 HRSC34 3/4 26.67 2.72 3030 HRSC100 1 33.4 3.2 3030 HRSC114 1 1/4 42.16 3.38 3025 HRSC112 1 1/2 48.26 3.51 3025 HRSC200 2 60.33 3.71 3025 HRSC212 2 1/2 73.03 4.9 3010 HRSC300 3 88.9 5.21 3010 HRSC400 4 114.30 5.72 3005 18 Smartube JISC 8305 E25 Conduit Smartube JISC 8305 E25 Conduit giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Husteel Electrical Rigid Metal Conduit 3/4”x 3.03 M-UL6 UL6 KSC8401 JISC8305 SMARTUBE(MALAYSIA)/HUSTEEL(KOREA)WHITESTEELCONDUITS
 21. 21. FLEXIBLE METALLIC CONDUIT WATER - PROOF FLEXIBLE CONDUIT LIQUID - TIGHT FLEXIBLE CONDUIT ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com UL Listed BS 731 & UL 360
 22. 22. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.comwww.catvanloi.com (Vietnam)/KAIPHONE(Taiwan)FLEXIBLEMETALLICCONDUITS ÖËng ruöåt gaâ loäi theáp luöìn dêy àiïån (Viïåt Nam)/ KAIPHONE (Àaâi Loan) ( (Vietnam)/KAIPHONE (Taiwan) Flexible Metallic Conduit) Tiïu chuêín (Standard): - KAIPHONE: UL Listed File E238089/E256570 & ISO 9001 (USA) - : BS 731 (British Standard) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 40 Nhiïåt àöå sûã duång (Temperature Range): -50 degC àïën +350 degC Loaåi (Type): Squarelock Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot-dip galvanized steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS 731 / UL & ISO 9001 vaâ taãi catalog tûâ website: www.catvanloi.com) Maä saãn phêím CAÁT VAÅN LÚÅI (Viïåt Nam) Product Code Maä saãn phêím KAIPHONE (Àaâi Loan) Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh trong Inside Diameter (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi Outside Diameter (mm) Cuöån Roll(*) (m) Min Max Min Max OMO12CVL OMO12 1/2 15.88 16.38 19.20 19.70 50 OMO34CVL OMO34 3/4 20.62 21.21 24.30 25.10 50 OMO100CVL OMO100 1 25.40 26.42 30.00 31.00 50 OMO114CVL OMO114 1 1/4 31.75 34.5 38.00 40.30 25 OMO112CVL OMO112 1 1/2 38.10 40.01 45.00 48.80 25 OMO200CVL OMO200 2 50.80 52.83 56.50 57.10 10 20 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh (*) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng BS 731 & UL 360
 23. 23. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com (Vietnam)/KAIPHONE(Taiwan)FLEXIBLEMETALLICCONDUITS ÖËngruöåtgaâloäitheápluöìndêyàiïån (ViïåtNam)/KAIPHONE(ÀaâiLoan)boåcnhûåaPVC ( (Vietnam)/KAIPHONE(Taiwan)Water-ProofFlexibleConduit/PVCCoatedFlexibleConduit) Tiïu chuêín (Standard): - KAIPHONE: UL Listed File E238089/E256570 & IEC EN 61386-1:2004 - : BS 731 (British Standard) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 67 Nhiïåt àöå sûã duång (Temperature Range): -25 degC àïën +120 degC Loaåi (Type): Squarelock Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre-galvanized steel) Maâu: Àen (Black) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS 731 / UL & ISO 9001 vaâ taãi catalog tûâ website: www.catvanloi.com) Maä saãn phêím CAÁT VAÅN LÚÅI (Viïåt Nam) Product Code Maä saãn phêím KAIPHONE (Àaâi Loan) Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh trong Inside Diameter (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi Outside Diameter (mm) Cuöån Roll (*) (m)Min Max Min Max OMB12CVL OMB12 1/2 15.80 16.30 20.20 20.70 50 OMB34CVL OMB34 3/4 20.70 21.20 25.50 26.10 50 OMB100CVL OMB100 1 26.00 26.60 31.60 32.20 50 OMB114CVL OMB114 1 1/4 34.50 35.40 39.60 41.50 25 OMB112CVL OMB112 1 1/2 40.00 40.60 46.60 47.20 25 OMB200CVL OMB200 2 51.00 51.90 58.10 58.70 10 OMB212CVL OMB212 2 1/2 63.00 63.60 71.80 72.50 10 OMB300CVL OMB300 3 76.50 78.70 85.50 87.90 10 OMB400CVL OMB400 4 101.60 102.60 111.20 112.50 10 (*) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng 21 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh BS 731 & UL 360
 24. 24. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.comwww.catvanloi.com ÖËngruöåtgaâloäitheápluöìndêyàiïån (ViïåtNam)/KAIPHONE(ÀaâiLoan)chöëngthêëmnûúác&dêìu ( (Vietnam)/KAIPHONE (Taiwan) Liquid Tight Flexible Conduit) Tiïu chuêín (Standard): - KAIPHONE: UL Listed File E238089/E256570/E 318661 & ISO 9001 (USA). - : UL 360 (USA)/BS 731 (Anh Quöëc) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 67 Nhiïåt àöå sûã duång (Temperature Range): -25 degC àïën +150 degC Vêåt liïåu (Material): Theáp maå keäm (Pre-galvanized steel) Loaåi (Type): Interlock Maâu: Àen (Black)/ Xaám (Grey) (Xem chi tiïët Chûáng chó UL & ISO 9001 vaâ taãi catalog tûâ website: www.catvanloi.com) Maä saãn phêím CAÁT VAÅN LÚÅI (Viïåt Nam) Product Code Maä saãn phêím KAIPHONE (Àaâi Loan) Product Code Àûúâng kñnh trong Inside Diameter (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi Outside Diameter (mm) Cuöån Roll (*) (m) Min Max Min Max OMD12CVL OMD12 15.80 16.31 20.80 21.30 50 OMD34CVL OMD34 20.83 21.34 25.20 26.70 50 OMD100CVL OMD100 26.44 27.08 32.80 33.40 50 OMD114CVL OMD114 35.05 35.81 41.40 42.20 25 OMD112CVL OMD112 40.01 40.64 47.40 48.30 25 OMD200CVL OMD200 51.00 51.94 59.40 60.30 20 OMD212CVL 63.00 63.60 72.10 73.00 10 OMD300CVL 78.00 78.70 87.90 88.90 10 OMD400CVL 101.60 102.60 113.20 114.30 5 (*) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng 22 vinyl sheath galv.steel strip giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh (Vietnam)/KAIPHONE(Taiwan)FLEXIBLEMETALLICCONDUITS BS 731 & UL 360
 25. 25. PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I (Saãn xuêët taåi Viïåt Nam) G.I CONDUIT/STEEL CONDUIT FITTINGS (Made in Vietnam) Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com Saãn phêím àaåt 5 huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 do Böå Xêy dûång trao tùång JIS C 8330/8336/8340/8350 BS4568 / BS4662
 26. 26. (**) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren 1 ngaä ( Circular Surface Box - 1 Outlet For IMC/RSC/BS31/BS4568/JIS C Type) Tiïu chuêín (Standard): BS 4568 : 1970 (Anh Quöëc) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 30 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS 4568 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) SûãduångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)SûãduångöëngrenRSC-UL6(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(**) Kñch thûúác Size (mm)(**) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HC119 19 BHC119/20 19/20 (*)AHC112 1/2 HC125 25 BHC125 25 (*)AHC134 3/4 HC131 31 BHC132 32 (*)AHC1100 1 HC139 39 BHC138 38 (*)AHC1114 1 1/4 Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren 2 ngaä thùèng/vuöng ( CircularSurfaceBox-Straight/Angle2OutletsForIMC/RSC/BS31/BS4568/JISCType) Tiïu chuêín (Standard): BS 4568 : 1970 (Anh Quöëc) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 30 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS 4568 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) SûãduångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)SûãduångöëngrenRSC-UL6(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(**) Kñch thûúác Size (mm)(**) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HCT219 19 BHCT219/20 19/20 (*)AHCT212 1/2 HCT225 25 BHCT225 25 (*)AHCT234 3/4 HCT231 31 BHCT232 32 (*)AHCT2100 1 HCT239 39 BHCT238 38 (*)AHCT2114 1 1/4 Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) SûãduångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)SûãduångöëngrenRSC-UL6(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(**) Kñch thûúác Size (mm)(**) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HCV219 19 BHCV219/20 19/20 (*)AHCV212 1/2 HCV225 25 BHCV225 25 (*)AHCV234 3/4 HCV231 31 BHCV232 32 (*)AHCV2100 1 HCV239 39 BHCV238 38 (*)AHCV2114 1 1/4 HC1 HCT2 HCV2 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 24 (*) Maä saãn phêím phuå kiïån sûã duång cho öëng luöìn dêy àiïån RSC thay “A” = “R” giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I G.ICONDUIT/STEELCONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.comwww.catvanloi.com JIS C 8330/8336/8340/8350 BS4568 / BS4662
 27. 27. Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren 3 ngaä ( Circular Surface Box - 3 Outlets For IMC/RSC/BS31/BS4568/JIS C Type) Tiïu chuêín (Standard): BS 4568 : 1970 (Anh Quöëc) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 30 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS 4568 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) SûãduångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)SûãduångöëngrenRSC-UL6(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(**) Kñch thûúác Size (mm)(**) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HC319 19 BHC319/20 19/20 (*)AHC312 1/2 HC325 25 BHC325 25 (*)AHC334 3/4 HC331 31 BHC332 32 (*)AHC3100 1 HC339 39 BHC338 38 (*)AHC3114 1 1/4 Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren 4 ngaä ( Circular Surface Box - 4 Outlets For IMC/RSC/BS31/BS4568/JIS C Type) Tiïu chuêín (Standard): BS 4568 : 1970 (Anh Quöëc) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 30 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS 4568 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) SûãduångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)SûãduångöëngrenRSC-UL6(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(**) Kñch thûúác Size (mm)(**) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HC419 19 BHC419/20 19/20 (*)AHC412 1/2 HC425 25 BHC425 25 (*)AHC434 3/4 HC431 31 BHC432 32 (*)AHC4100 1 HC439 39 BHC438 38 (*)AHC4114 1 1/4 HC3 HC4 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 25 (*) Maä saãn phêím phuå kiïån sûã duång cho öëng luöìn dêy àiïån RSC thay “A” = “R” (**) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I G.ICONDUIT/STEELCONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com JIS C 8330/8336/8340/8350 BS4568 / BS4662
 28. 28. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.comwww.catvanloi.com Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån trún 1 ngaä ( Circular Surface Box - 1 Outlet For EMT/JIS E Type) Tiïu chuêín (Standard): BS 4568 : 1970 (Anh Quöëc) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 30 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS 4568 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HE119 19 AHE112 1/2 HE125 25 AHE134 3/4 HE131 31 AHE1100 1 HE139 39 AHE1114 1 1/4 Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån trún 2 ngaä thùèng/vuöng ( Circular Surface Box - Straight/Angle 2 Outlets For EMT/JIS E Type) Tiïu chuêín (Standard): BS 4568 : 1970 (Anh Quöëc) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 30 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS 4568 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HET219 19 AHET212 1/2 HET225 25 AHET234 3/4 HET231 31 AHET2100 1 HET239 39 AHET2114 1 1/4 Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HEV219 19 AHEV212 1/2 HEV225 25 AHEV234 3/4 HEV231 31 AHEV2100 1 HEV239 39 AHEV2114 1 1/4 HE1 HET2 HEV2 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 26 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350 BS4568 / BS4662 G.ICONDUIT/STEELCONDUITFITTINGS
 29. 29. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån trún 3 ngaä ( Circular Surface Box - 3 Outlets For EMT/JIS E Type) Tiïu chuêín (Standard): BS 4568 : 1970 (Anh Quöëc) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 30 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS 4568 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HE319 19 AHE312 1/2 HE325 25 AHE334 3/4 HE331 31 AHE3100 1 HE339 39 AHE3114 1 1/4 Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån trún 4 ngaä ( Circular Surface Box - 4 Outlets For EMT/JIS E Type) Tiïu chuêín (Standard): BS 4568 : 1970 (Anh Quöëc) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 30 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS 4568 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HE419 19 AHE412 1/2 HE425 25 AHE434 3/4 HE431 31 AHE4100 1 HE439 39 AHE4114 1 1/4 HE3 HE4 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 27 Nùæp höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ( Cover of Circular Surface Box) Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy), Tön GI (G.I Steel) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh Diameter (mm) NH19 1/2 62 NH25 3/4 62 NH31 1 73 NH39 1 1/4 98 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350 BS4568 / BS4662 G.ICONDUIT/STEELCONDUITFITTINGS
 30. 30. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.comwww.catvanloi.com Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren 2 ngaä thùèng/vuöng ( Circular Surface Box - Straight/Angle 2 Outlets For IMC/RSC/JIS C Type) SAÃN PHÊÍM DUÂNG THAY THÏË HÖÅP NÖËI ÖËNG DF PANASONIC NHÊÅP KHÊÍU Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Nhêåt Baãn) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 54 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Àûúâng kñnh höåp (Box diameter): 90 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) SûãduångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)SûãduångöëngrenRSC-UL6(USA)) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HCT219L 19 (*)AHCT212L 1/2 HCT225L 25 (*)AHCT234L 3/4 Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) SûãduångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)SûãduångöëngrenRSC-UL6(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HCV219L 19 (*)AHCV212L 1/2 HCV225L 25 (*)AHCV234L 3/4 Nùæp höåp ren/trún nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån 1 ngaä ( Dome Cover of Circular Surface Box - 1 Threaded/Screwed Outlet) Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) SûãduångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)SûãduångöëngrenRSC-UL6(USA) Maä saãn phêím Product Code(**) Kñch thûúác Size (mm)(**) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) BDL19/20 19/20 ADLE12 1/2 (*)ADL12 1/2 BDL25 25 ADLE34 3/4 (*)ADL34 3/4 28 ADL/BDL ADLE giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren 1 ngaä ( Circular Surface Box - 1 Outlet For IMC/RSC/JIS C Type) SAÃN PHÊÍM DUÂNG THAY THÏË HÖÅP NÖËI ÖËNG DF PANASONIC NHÊÅP KHÊÍU Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Nhêåt Baãn) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 54 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Àûúâng kñnh höåp (Box diameter): 90 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) SûãduångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)SûãduångöëngrenRSC-UL6(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HC119L 19 (*)AHC112L 1/2 HC125L 25 (*)AHC134L 3/4 HC119L HC125L HCT225L HCT219L HCV219L HCV225L (*) Maä saãn phêím phuå kiïån sûã duång cho öëng luöìn dêy àiïån RSC thay “A” = “R” (**) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm JIS C 8330/8336/8340/8350 BS4568 / BS4662 G.ICONDUIT/STEELCONDUITFITTINGS
 31. 31. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån trún 1 ngaä ( Circular Surface Box - 1 Outlet For EMT/JIS E Type) SAÃN PHÊÍM DUÂNG THAY THÏË HÖÅP NÖËI ÖËNG DF PANASONIC NHÊÅP KHÊÍU Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Nhêåt Baãn) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 54 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Àûúâng kñnh höåp (Box diameter): 90 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HE119L 19 AHE112L 1/2 HE125L 25 AHE134L 3/4 29 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren 3 ngaä ( Circular Surface Box - 3 Outlets For IMC/RSC/JIS C Type) SAÃN PHÊÍM DUÂNG THAY THÏË HÖÅP NÖËI ÖËNG DF PANASONIC NHÊÅP KHÊÍU Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Nhêåt Baãn) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 54 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Àûúâng kñnh höåp (Box diameter): 90 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) SûãduångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)SûãduångöëngrenRSC-UL6(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HC319L 19 (*)AHC312L 1/2 HC325L 25 (*)AHC334L 3/4 HC319L HC325L HC419L HC425L Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren 4 ngaä ( Circular Surface Box - 4 Outlets For IMC/RSC/JIS C Type) SAÃN PHÊÍM DUÂNG THAY THÏË HÖÅP NÖËI ÖËNG DF PANASONIC NHÊÅP KHÊÍU Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Nhêåt Baãn) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 54 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Àûúâng kñnh höåp (Box diameter): 90 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) SûãduångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)SûãduångöëngrenRSC-UL6(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HC419L 19 (*)AHC412L 1/2 HC425L 25 (*)AHC434L 3/4 HE119L HE125L (*) Maä saãn phêím phuå kiïån sûã duång cho öëng luöìn dêy àiïån RSC thay “A” = “R”JIS C 8330/8336/8340/8350 BS4568 / BS4662 G.ICONDUIT/STEELCONDUITFITTINGS
 32. 32. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.comwww.catvanloi.com Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån trún 4 ngaä ( Circular Surface Box - 4 Outlets For EMT/JIS E Type) SAÃN PHÊÍM DUÂNG THAY THÏË HÖÅP NÖËI ÖËNG DF PANASONIC NHÊÅP KHÊÍU Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Nhêåt Baãn) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 30 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Àûúâng kñnh höåp (Box diameter): 90 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Sûã duång öëng trún E - JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT - UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HE419L 19 AHE412L 1/2 HE425L 25 AHE434L 3/4 Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån trún 3 ngaä ( Circular Surface Box - 3 Outlets For EMT/JIS E Type) SAÃN PHÊÍM DUÂNG THAY THÏË HÖÅP NÖËI ÖËNG DF PANASONIC NHÊÅP KHÊÍU Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Nhêåt Baãn) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 30 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Àûúâng kñnh höåp (Box diameter): 90 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Sûã duång öëng trún E - JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT - UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HE319L 19 AHE312L 1/2 HE325L 25 AHE334L 3/4 Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån trún 2 ngaä thùèng/vuöng ( Circular Surface Box - Straight/Angle 2 Outlets For EMT/JIS E Type) SAÃN PHÊÍM DUÂNG THAY THÏË HÖÅP NÖËI ÖËNG DF PANASONIC NHÊÅP KHÊÍU Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Nhêåt Baãn) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 30 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Àûúâng kñnh höåp (Box diameter): 90 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HET219L 19 AHET212L 1/2 HET225L 25 AHET234L 3/4 Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HEV219L 19 AHEV212L 1/2 HEV225L 25 AHEV234L 3/4 HE319L HE325L HET219L HET225L HEV219L HEV225L HE419L HE425L giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh 30 JIS C 8330/8336/8340/8350 BS4568 / BS4662 G.ICONDUIT/STEELCONDUITFITTINGS
 33. 33. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh 31 Maáy beã öëng theáp luöìn dêy àiïån ( Conduit Bending Machine) Kñch thûúác beã öëng: IMC/RSC (1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”) JIS C 8305 (19, 25, 31, 39) BS4568/BS31 (20, 25, 32) Ûu àiïím: Beã öëng theáp nheå khöng töën sûác nhiïìu, dïî thao taác, cú àöång tiïët kiïåm thúâi gian, kinh tïë vò sûã duång cho nhiïìu cúã öëng theáp (1/2” - 1 1/4”) vaâ sûã duång úã nhiïìu cöng trònh. Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác beã öëng Conduit size of IMC/RSC JIS C8305/BS31 & BS4568 MBO12114 1/2”(19mm) 3/4”(25mm) 1”(31mm) 1 1/4”(39mm) Duång cuå beã öëng theáp luöìn dêy àiïån ( Conduit Bender) Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy), Theáp (Steel) (Hûúáng dêîn caách beã öëng xem chi tiïët trïn website: www.catvanloi.com) Maä saãn phêím Product Code Sûã duång cho öëng EMT Kñch thûúác öëng EMT/IMC/RSC Size (inch ) Maä saãn phêím Product Code Sûã duång cho öëng IMC/RSC Kñch thûúác öëng BS31/BS4568/JIS C 8305-E Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Sûã duång cho öëng BS4568/BS31 ABOE12(T) 1/2 (*)ABO12 19/20 BO19 ABOE34(T) 3/4 (*)ABO34 25 BO25 ABOE100(T) 1 31 BO31 AHCC AHEC Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren/trún C ( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies C For IMC/RSC/EMT) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 54 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Hoaân thiïån (Finish): Nhöm sún tônh àiïån + Nùæp & Ron cao su kñn nûúác (Powder coated Aluminum + Aluminum Cover & PVC Gasket) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) SûãduångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)SûãduångöëngrenRSC-UL6(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) AHEC12 1/2 (*)AHCC12 1/2 AHEC34 3/4 (*)AHCC34 3/4 AHEC100 1 (*)AHCC100 1 AHEC114 1 1/4 (*)AHCC114 1 1/4 (*) Maä saãn phêím phuå kiïån sûã duång cho öëng luöìn dêy àiïån RSC thay “A” = “R” Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Theáp (Steel) JIS C 8330/8336/8340/8350 BS4568 / BS4662 ABOET ABOE G.ICONDUIT/STEELCONDUITFITTINGS
 34. 34. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.comwww.catvanloi.com giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh 32 Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren/trún LB ( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies LB For IMC/RSC/EMT) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 54 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Hoaân thiïån (Finish): Nhöm sún tônh àiïån + Nùæp & Ron cao su kñn nûúác (Powder coated Aluminum + Aluminum Cover & PVC Gasket) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC - UL 1242 (USA) (*)Sûã duång öëng ren RSC - UL 6 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) AHELB12 1/2 (*)AHCLB12 1/2 AHELB34 3/4 (*)AHCLB34 3/4 AHELB100 1 (*)AHCLB100 1 AHELB114 1 1/4 (*)AHCLB114 1 1/4 AHELB112 1 1/2 (*)AHCLB112 1 1/2 AHELB200 2 (*)AHCLB200 2 (*)AHCLB212 2 1/2 (*)AHCLB300 3 (*)AHCLB400 4 AHCLB AHELB Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren/trún LL ( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies LL For IMC/RSC/EMT) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 54 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Hoaân thiïån (Finish): Nhöm sún tônh àiïån + Nùæp & Ron cao su kñn nûúác (Powder coated Aluminum + Aluminum Cover & PVC Gasket) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC - UL 1242 (USA) (*)Sûã duång öëng ren RSC - UL 6 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) AHELL12 1/2 (*)AHCLL12 1/2 AHELL34 3/4 (*)AHCLL34 3/4 AHELL100 1 (*)AHCLL100 1 AHELL114 1 1/4 (*)AHCLL114 1 1/4 AHCLL AHELL (*) Maä saãn phêím phuå kiïån sûã duång cho öëng luöìn dêy àiïån RSC thay “A” = “R” JIS C 8330/8336/8340/8350 BS4568 / BS4662 G.ICONDUIT/STEELCONDUITFITTINGS
 35. 35. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh 33 Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren/trún T ( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies T For IMC/RSC/EMT) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 54 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Hoaân thiïån (Finish): Nhöm sún tônh àiïån + Nùæp & Ron cao su kñn nûúác (Powder coated Aluminum + Aluminum Cover & PVC Gasket) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC - UL 1242 (USA) (*)Sûã duång öëng ren RSC - UL 6 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) AHET12 1/2 (*)AHCT12 1/2 AHET34 3/4 (*)AHCT34 3/4 AHET100 1 (*)AHCT100 1 AHET114 1 1/4 (*)AHCT114 1 1/4 AHET112 1 1/2 (*)AHCT112 1 1/2 AHET200 2 (*)AHCT200 2 AHCT AHET Höåp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån ren/trún LR ( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies LR For IMC/RSC/EMT) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Cêëp àöå baão vïå (Ingress Protection class): IP 54 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Hoaân thiïån (Finish): Nhöm sún tônh àiïån + Nùæp & Ron cao su kñn nûúác (Powder coated Aluminum + Aluminum Cover & PVC Gasket) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC - UL 1242 (USA) (*)Sûã duång öëng ren RSC - UL 6 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) AHELR12 1/2 (*)AHCLR12 1/2 AHELR34 3/4 (*)AHCLR34 3/4 AHELR100 1 (*)AHCLR100 1 AHELR114 1 1/4 (*)AHCLR114 1 1/4 AHCLR AHELR Àêìu bõt öëng ruöåt gaâ loäi theáp ( Metal Ferrule For Flexible Conduit) Vêåt liïåu (Material): Theáp (Steel) Cöng duång: Sûã duång traánh trêìy xûúác caáp àiïån khi keáo dêy vaâo öëng ruöåt gaâ loäi theáp Maä saãn phêím - Product Code Kñch thûúác - Size (inch) AMF12 1/2 AMF34 3/4 AMF100 1 AMF114 1 1/4 AMF112 1 1/2 AMF200 2 AMF212 2 1/2 AMF300 3 AMF400 4 (*) Maä saãn phêím phuå kiïån sûã duång cho öëng luöìn dêy àiïån RSC thay “A” = “R” JIS C 8330/8336/8340/8350 BS4568 / BS4662 G.ICONDUIT/STEELCONDUITFITTINGS
 36. 36. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.comwww.catvanloi.com Höåp cöng tùæc nöíi 3 löî/5 löî ( Weather - Proof Surface Switch/Square Box For IMC/RSC/BS31/BS4568/JIS C Type) Tiïu chuêín (Standard): UL 514A (USA) Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) SûãduångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)SûãduångöëngrenRSC-UL6(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(**) Kñch thûúác Size (mm)(**) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HN15719 19 BHN15719/20 19/20 (*)AHN15712 1/2 HN15725 25 BHN15725 25 (*)AHN15734 3/4 HN10219 19 BHN10219/20 19/20 (*)AHN10212 1/2 HN10225 25 BHN10225 25 (*)AHN10234 3/4 Höåp àêëu dêy troân nöíi 5 löî ( Weather-ProofCircularSurfaceBox-1/2/3/4OutletsForIMC/RSC/BS31/BS4568/JISCType) Tiïu chuêín (Standard): UL 514A (USA) Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) SûãduångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)SûãduångöëngrenRSC-UL6(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(**) Kñch thûúác Size (mm)(**) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HNT19 19 BHNT19/20 19/20 (*)AHNT12 1/2 HNT25 25 BHNT25 25 (*)AHNT34 3/4 HN157 HN102 (**) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm HNT giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh 34 Höåp nhöm nöíi kñn nûúác IP67 ( Water-Proof Aluminum box - IP67) Tiïu chuêín (Standard): IEC 60529: 2001 Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm sún tônh àiïån + Ron cao su kñn nûúác (Aluminum Alloy + Gasket) Cêëp àöå baão vïå (Ingression Protection Class): IP67 Nhiïåt àöå sûã duång (Temperature range): -500 C to 1300 C Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Dimension WxHxD (mm) HNKN 80 75 59 80x75x59 HNKN 115 65 55 115x65x55 HNKN 120 80 55 120x80x55 HNKN 120 120 80 120x120x80 HNKN 160 160 90 160x160x90 HNKN 220 147 80 220x147x80 (*) Maä saãn phêím phuå kiïån sûã duång cho öëng luöìn dêy àiïån RSC thay “A” = “R” JIS C 8330/8336/8340/8350 BS4568 / BS4662 G.ICONDUIT/STEELCONDUITFITTINGS
 37. 37. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com 35 Höåp theáp cöng tùæc êm tûúâng ( Switch Box/Extension Switch Box/Rain Tight Switch Box) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8336 (Japan) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 0.8 mm, 1.2 mm, 1.5 mm Kñch thûúác: 100 x 50 x 40/44/47/54 mm vúái 2 löî 19 & 25 mm (100 x 50 x 40/44/47/54 mm with knockouts 19 & 25 mm) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8336 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác löî chúâ Knockouts (mm) HC157 (40/44/47/54) 19 & 25 HC157D (40/44/47/54) 19 & 25 HE157 (40/44/47/54) Khöng àuåc löî - No punch NH157 (40/44/47/54) Khöng àuåc löî - No punch Höåp theáp vuöng êm tûúâng/Nùæp höåp ( Square Box/Extension Square Box/Rain Tight Square Box/Cover For Square Box) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8336 (Japan) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1.2 mm, 1.5 mm Kñch thûúác: 75 x 75 x 50/54; 102 x 102 x 44/54 mm; (102 x 102 x 44/54 mm with knockouts 19 & 25mm ) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8336 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Maä saãn phêím Product Code Loaåi Type Kñch thûúác löî chúâ Knockouts (mm) HE757554 4 vñt (caånh) Khöng àuåc löî - No punch HC757550 4 vñt (caånh) 19 & 25 HC102A 2 vñt (caånh) 19 & 25 HC102B 4 vñt (caånh) 19 & 25 HC102C 2 vñt (goác) 19 & 25 HC102D 4 vñt (caånh) 19 & 25 HE102A 2 vñt (caånh) Khöng àuåc löî - No punch HE102B 4 vñt (caånh) Khöng àuåc löî - No punch NH102A NH102B NH102C NH102A157 NH102C157NH102B157 HC102A HC102B HC102C HC102D HE102A HE102B HC757550 HC157NH157 HC157D HE157 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 HE757554 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350 BS4568 / BS4662 G.ICONDUIT/STEELCONDUITFITTINGS
 38. 38. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.comwww.catvanloi.com Höåp theáp baát giaác êm tûúâng ( Octagon Box/Extension Octagon Box/Real Octagon Box/Octagon Box For Concrete) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8336 (Japan) Vêåt liïåu (Material): Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1.2 mm, 1.5 mm Kñch thûúác: 104 x 104 x 40 mm ; 95 x 95 x 40/54/75 mm ; 85 x 85 x 40 mm ; 85 x 85 x 90 mm vúái 2 löî 19 & 25 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8336 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác löî chúâ Knockouts (mm) HBG95 19 & 25 HBG95D 19 & 25 HBG85 19 & 25 HBG104 19 & 25 HBG85S 19 & 25 HBG85E Khöng àuåc löî - No punch NHBG95 Khöng àuåc löî - No punch NHBG85 19 & 25/Khöng àuåc löî - No punch Höåp theáp vuöng cöng tùæc àún/àöi/ba - chûä nhêåt êm tûúâng & öëc thau nöëi àêët ( Single switch Box/ (1 +1) Gangs Box/(1+1+1) Gangs Box With Brass Pillar) Tiïu chuêín (Standard): BS 4662 (England) Vêåt liïåu (Material): Tön G.I (G.I steel) Àöå daây (Thickness): 1 mm Kñch thûúác: 70 x 70 x 35/47 mm ; (1+1) 70 x 70 x 35; (1+1+1) 70 x 70 x 35; 130 x 70 x 35/47 mm ; 210 x 70 x 35/47 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó BS 4662 (Anh Quöëc) vaâ taãi tûâ website: www.www.catvanloi.com) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác löî chúâ Knockouts (mm) HC707035 19 & 25 HC2707035 19 & 25 HC3707035 19 & 25 HC707047 19 & 25 HC1307035 19 & 25 HC1307047 19 & 25 HC2107047 19 & 25 HC2107047 HC1307047 HC1307035 HC707035 HC707047 HC2707047 NHBG95 NHBG85 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 HBG95 HBG95D HBG85 HBG104 HBG85E HBG85S giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh 36 HC3707047 JIS C 8330/8336/8340/8350 BS4568 / BS4662 G.ICONDUIT/STEELCONDUITFITTINGS
 39. 39. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com Höåp theáp Pull Box ( Pull Box) Vêåtliïåu(Material):TönG.I(G.Isteel);Súntônhàiïån(Powdercoatedsteel);Theápmaåkeämnhuángnoáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1 mm, 1.2 mm,1.5 mm, 2.3 mm Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) PB101010 100x100x100 PB252515 250x250x150 PB404025 400x400x250 PB151510 150x150x100 PB252520 250x250x200 PB404030 400x400x300 PB151515 150x150x150 PB303015 300x300x150 PB404040 400x400x400 PB202010 200x200x100 PB303020 300x300x200 PB505020 500x500x200 PB202015 200x200x150 PB303025 300x300x250 PB505025 500x500x250 PB202020 200x200x200 PB303030 300x300x300 PB505030 500x500x300 PB252510 250x250x100 PB404020 400x400x200 PB505040 500x500x400 Co cong ren/trún 450 ( Elbow 450 ) Vêåtliïåu(Material):Theápmaåàiïån(Pre-galvanizedSteel),Theápmaåkeämnhuángnoáng(Hotdipgalvanizedsteel) Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím öëng trún Product Code Maä saãn phêím öëng ren Product Code JIS Type E EMT UL 797 JIS Type C BS31/BS4568(**) IMC - UL 1242 (*)RSC - UL 6 1/2 COLE19 ACOLE12 COLC19 BCOLC19/20 (*)ACOLC12 3/4 COLE25 ACOLE34 COLC25 BCOLC25 (*)ACOLC34 1 COLE31 ACOLE100 COLC31 BCOLC32 (*)ACOLC100 1 - 1/4 COLE39 ACOLE114 COLC39 BCOLC38 (*)ACOLC114 1 - 1/2 COLE51 ACOLE112 COLC51 BCOLC50 (*)ACOLC112 2 COLE63 ACOLE200 COLC63 (*)ACOLC200 2 1/2 COLE75 COLC75 (*)ACOLC212 3 (*)ACOLC300 4 (*)ACOLC400 Co cong ren/trún 900 ( Elbow 900 ) Vêåtliïåu(Material):Theápmaåàiïån(Pre-galvanizedSteel),Theápmaåkeämnhuángnoáng(Hotdipgalvanizedsteel) Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím öëng trún Product Code Maä saãn phêím öëng ren Product Code JIS Type E EMT UL 797 JIS Type C BS31/BS4568(**) IMC - UL 1242 (*)RSC - UL 6 1/2 COE19 ACOE12 COC19 BCOC19/20 (*)ACOC12 3/4 COE25 ACOE34 COC25 BCOC25 (*)ACOC34 1 COE31 ACOE100 COC31 BCOC32 (*)ACOC100 1 - 1/4 COE39 ACOE114 COC39 BCOC38 (*)ACOC114 1 - 1/2 COE51 ACOE112 COC51 BCOC50 (*)ACOC112 2 COE63 ACOE200 COC63 (*)ACOC200 2 1/2 COE75 ACOE212 COC75 (*)ACOC212 3 ACOE300 (*)ACOC300 4 ACOE400 (*)ACOC400 37 (**) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh (*) Maä saãn phêím phuå kiïån sûã duång cho öëng luöìn dêy àiïån RSC thay “A” = “R” JIS C 8330/8336/8340/8350 BS4568 / BS4662 G.ICONDUIT/STEELCONDUITFITTINGS
 40. 40. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.comwww.catvanloi.com Co àuác T ren ( Inspection Threaded Tee) Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng ren loaåi C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) SûãduångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)SûãduångöëngrenRSC-UL6(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(**) Kñch thûúác Size (mm)(**) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) TC19 19 BTC19/20 19/20 (*)ATC12 1/2 TC25 25 BTC25 25 (*)ATC34 3/4 TC31 31 BTC32 32 (*)ATC100 1 Co àuác trún 900 ( Inspection Screwed Elbow) Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng trún loaåi E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) CNE19 19 ACNE12 1/2 CNE25 25 ACNE34 3/4 CNE31 31 ACNE100 1 CNE39 39 ACNE114 1 1/4 CNE51 51 ACNE112 1 1/2 CNE63 63 ACNE200 2 Co àuác T trún ( Inspection Screwed Tee) Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng trún loaåi E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) TE19 19 ATE12 1/2 TE25 25 ATE34 3/4 TE31 31 ATE100 1 Co àuác ren 900 ( Inspection Threaded Elbow) Vêåt liïåu (Material): Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng ren loaåi C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) SûãduångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)SûãduångöëngrenRSC-UL6(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(**) Kñch thûúác Size (mm)(**) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) CNC19 19 BCNC19/20 19/20 (*)ACNC12 1/2 CNC25 25 BCNC25 25 (*)ACNC34 3/4 CNC31 31 BCNC32 32 (*)ACNC100 1 CNC39 39 BCNC38 38 (*)ACNC114 1 1/4 CNC51 51 BCNC50 50 (*)ACNC112 1 1/2 CNC63 63 (*)ACNC200 2 38 (**) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh (*) Maä saãn phêím phuå kiïån sûã duång cho öëng luöìn dêy àiïån RSC thay “A” = “R”JIS C 8330/8336/8340/8350 BS4568 / BS4662
 41. 41. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com Àêìu nöëi öëng ruöåt gaâ vuöng vúái höåp/thiïët bõ ( Angle Water - Proof Flexible Connector) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8350 (Japan) Vêåt liïåu (Material): Antimon (Zinc Die cast), Theáp (Steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8350 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code 1/2 DNCV12 DNCVK12 3/4 DNCV34 DNCVK34 1 DNCV100 DNCVK100 1 1/4 DNCV114 DNCVK114 1 1/2 DNCV112 DNCVK112 2 DNCV200 DNCVK200 2 1/2 DNCVK212 3 DNCVK300 4 DNCVK400 Àêìu nöëi öëng ruöåt gaâ vúái höåp àiïån/thiïët bõ ( Water - Proof Flexible Connector) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8350 (Japan) Vêåt liïåu (Material): Antimon (Zinc Die cast), Nhöm (Aluminum), Theáp (Steel), Inox 304(StainlesssteelSUS304) (XemchitiïëtChûángchóJISC8350vaâtaãitûâwebsite:www.catvanloi.com) Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code 1/2 ADNC12 DNC19 DNCK12(I) 3/4 ADNC34 DNC25 DNCK34(I) 1 ADNC100 DNC31 DNCK100(I) 1 1/4 ADNC114 DNC39 DNCK114(I) 1 1/2 ADNC112 DNC51 DNCK112(I) 2 ADNC200 DNC63 DNCK200(I) 2 1/2 DNC75 DNCK212 3 DNC90 DNCK300 4 DNC114 DNCK400 ADNC (Antimon) DNC (Nhöm) DNCKI (Inox 304) - KÑN NÛÚÁC DNCK (Theáp) - KÑN NÛÚÁC DNCV DNCVK (KÑN NÛÚÁC) Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 39 Hûúáng dêîn caách lùæp àùåt giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350 BS4568 / BS4662
 42. 42. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.comwww.catvanloi.com Àêìu nöëi öëng ruöåt gaâ kñn nûúác vaâ öëng theáp luöìn dêy àiïån IMC/RSC/EMT/JIS ( Combination Coupling Flexible & IMC/RSC/EMT/JIS Conduit Connector) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Vêåt liïåu (Material): Antimon (Zinc Die cast), Theáp (Steel) Sûãduångöëngtrún EMT-UL797 Sûãduångöëngren IMC-UL1242 (*)Sûãduångöëngren RSC-UL6 Kñch thûúác Size (inch) Sûã duång cho öëng trún JIS Type E Sûã duång öëng ren BS31/ BS4568 Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code(**) ADNCE12 (*)ADNCC12(I) 1/2 DNCE19 BDNCC19/20 19/20 ADNCE34 (*)ADNCC34(I) 3/4 DNCE25 BDNCC25 25 ADNCE100 (*)ADNCC100(I) 1 DNCE31 BDNCC32 32 ADNCE114 (*)ADNCC114(I) 1 1/4 DNCE39 BDNCC38 38 ADNCE112 (*)ADNCC112(I) 1 1/2 DNCE51 BDNCC50 50 ADNCE200 (*)ADNCC200(I) 2 DNCE63 ADNCE212 (*)ADNCC212 2 1/2 DNCE75 ADNCE300 (*)ADNCC300 3 ADNCE400 (*)ADNCC400 4 Àêìu nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån trún vaâ höåp àiïån ( Box Connector For EMT/JIS Type E) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8330 (Japan) Vêåt liïåu (Material): Antimon (Zinc Die cast), Theáp (Steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8330 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång cho öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) DNE19 DNE19Z 19 ADNE12(Z) ADNEQ12(Z) 1/2 DNE25 DNE25Z 25 ADNE34(Z) ADNEQ34(Z) 3/4 DNE31 DNE31Z 31 ADNE100(Z) ADNEQ100 (Z) 1 DNE39 DNE39Z 39 ADNE114(Z) ADNEQ114 (Z) 1 1/4 DNE51 DNE51Z 51 ADNE112(Z) ADNEQ112 (Z) 1 1/2 DNE63 DNE63Z 63 ADNE200(Z) ADNEQ200 (Z) 2 DNE75 DNE75Z 75 ADNE212 2 1/2 ADNE300 3 ADNE400 4 ADNCE (Theáp)ADNCE(Z) (Antimon: 1/2”, 3/4”, 1”) DNCE (KÑN NÛÚÁC) ADNCC (Theáp)ADNCCI (Inox 304) ADNE (Theáp)DNE(Z)(Antimon)DNE (Theáp) ADNE(Z) (Antimon)ADNEQ(Z)(Antimon) 40 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh DNCC (KÑN NÛÚÁC) BDNCC (KÑN NÛÚÁC) (**) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm (*) Maä saãn phêím phuå kiïån sûã duång cho öëng luöìn dêy àiïån RSC thay “A” = “R”JIS C 8330/8336/8340/8350 BS4568 / BS4662 G.ICONDUIT/STEELCONDUITFITTINGS
 43. 43. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-28-35886496 84-28-22464699 Fax: 84-28-35886505 Email: baogia@catvanloi.com sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com www.catvanloi.com AMCEQ(Z) (Antimon) AMCE(Z) (Antimon) MCE/AMCE (Theáp) 41 (**) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm AMCE (Theáp) giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Khúápnöëiöëngtheáp luöìn dêy àiïån ren ( ConduitCoupling/SocketForIMC/RSC/BS31/BS4568/JISCType) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8330 (Japan) Vêåt liïåu (Material): Theáp (Pre-galvanized/Hotdipgalvanized Steel), Inox 304 (Stainless steel SUS304) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8330 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) SûãduångöëngrenIMC-UL1242(USA) (*)SûãduångöëngrenRSC-UL6(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(**) Kñch thûúác Size (mm)(**) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) MCC19 19 BMCC19/20 19/20 (*)AMCC12 1/2 MCC25 25 BMCC25 25 (*)AMCC34 3/4 MCC31 31 BMCC32 32 (*)AMCC100 1 MCC39 39 BMCC38 38 (*)AMCC114 1 1/4 MCC51 51 BMCC50 50 (*)AMCC112 1 1/2 MCC63 63 (*)AMCC200 2 MCC75 75 (*)AMCC212 2 1/2 (*)AMCC300 3 (*)AMCC312 3 1/2 (*)AMCC400 4 Khúáp nöëi öëng theáp luöìn dêy àiïån trún ( Conduit Coupling For EMT/JIS E Type) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8330 (Japan) Vêåt liïåu (Material): Antimon (Zinc Die cast), Theáp (Steel), Inox 304 (Stainless steel SUS304) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8330 vaâ taãi tûâ website: www.catvanloi.com) Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) MCE19 19 AMCE12 (Z) AMCEQ12 (Z) 1/2 MCE25 25 AMCE34 (Z) AMCEQ34 (Z) 3/4 MCE31 31 AMCE100 (Z) AMCEQ100 (Z) 1 MCE39 39 AMCE114 (Z) AMCEQ114 (Z) 1 1/4 MCE51 51 AMCE112 (Z) AMCEQ112 (Z) 1 1/2 MCE63 63 AMCE200 (Z) AMCEQ200 (Z) 2 MCE75 75 AMCE212 2 1/2 AMCE300 3 AMCE400 4 (*) Maä saãn phêím phuå kiïån sûã duång cho öëng luöìn dêy àiïån RSC thay “A” = “R” JIS C 8330/8336/8340/8350 BS4568 / BS4662 G.ICONDUIT/STEELCONDUITFITTINGS

×