Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ระบบฐานข้อมูลเรื่องค้าปลีก

5,361 views

Published on

สบค.1/2

Published in: Business
 • Login to see the comments

ระบบฐานข้อมูลเรื่องค้าปลีก

 1. 1. ระบบฐานข้อมูลร้านค้าปลีก
 2. 2. จัดทำโดย นำย พีระพงษ์ เง็งลำ เลขที่ 19 นำยเก่งกวี อึ้งรัตนวงษ์ เลขที่ 14 นำยณัฐรัญชน์ โคตรเทียม เลขที่ 17
 3. 3. ระบบการจัดการฐานข้อมูลสาหรับร้านค้าปลีก มาช่วย จัดการข้อมูลที่มี อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มวิเคราะห์ปัญหาที่พบบ่อยในกระบวนการ การ ทางานต่างๆ ของร้านค้าปลีก และนาเทคโนโลยีในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาระบบงาน นี้โดยหวังจะลดปัญหาและข้อผิดพลาดต่างๆ ในการ บริหารจัดการร้านค้าปลีก เช่น การจัดการ ระบบคลังสินค้า ตรวจสอบ ยอดขาย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และออกรายงาน ที่ ต้องการเพื่อนาไปวางแผนสาหรับการจัดการร้านค้าต่อไป
 4. 4. ในปัจจุบันได้มีร้านค้าปลีกต่างชาติได้เข้ามาเปิดสาขาในไทยมากมายโดยร้านค้า เหล่านี้มี จุดเด่นอยู่ที่การจัดการร้านด้วยความรวดเร็ว และมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการทางาน ทาให้ร้านค้าปลีกของไทย ยากที่จะแข่งขันได้หากไม่มีการ เปลี่ยนแปลง เพื่อตอบรับกับความต้องการ ของลูกค้า
 5. 5. ระบบคลังสินค้า 1. สามารถบันทึกการรับสินค้าเข้าร้านได้ 2. สามารถคานวณราคาสินค้าต่อหน่วย ต้นทุนสินค้าเมื่อรับสินค้าเข้าร้านได้ 3. สามารถตัดจานวนสินค้าเมื่อมีการขายสินค้านั้นๆ ออกไปทันทีเมื่อมีการขาย 4. สามารถแจ้งเตือนเมื่อสินค้าใดๆ ในร้านเหลืออยู่ต่ากว่าจุดสั่งืื้อ 5. สามารถแจ้งตาแหน่งของสินค้าในโกดังได้เมื่อทาการค้นหาจากระบบ
 6. 6. ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน นามาเก็บรวบรวมเข้า ไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ และต้องตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เช่น ข้อมูลการืื้อขาย จะมี ข้อมูล สินค้า ลูกค้า รายการสั่งืื้อ เป็นต้น กลุ่มของข้อมูลนั้นอาจจะเกี่ยวกับบุคคลสิ่งของ สถานที่ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เราสนใจ
 7. 7. จุดประสงค์ (Objectives) การพัฒนาระบบร้านค้าปลีกมีวัตถุประสงค์หลักในการดาเนินงาน ดังนี้ 1. ศึกษาและทาการออกแบบระบบร้านค้าปลีก เพื่อจัดการข้อมูลให้มี ความเป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้งานและแก้ปัญหาการื้าื้อนของ 2. เพื่อพัฒนาระบบร้านค้าปลีก โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เพื่อให้การดาเนินงานของร้านค้าปลีก เช่น การขาย การจัดการ คลังสินค้า การืื้อสินค้า การบันทึกใบเสร็จ มีความรวดเร็ว ลด ข้อผิดพลาดและสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
 8. 8. ธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจที่ได้ประโยชน์ ืึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารจัดกลางจากส่วนกลางเป็นไปได้ง่ายและทาให้ห่วงโื่ อุปทานทางาน อย่างมีประสิทธิภาพ การขนส่ง และเทคโนโลยียังช่วยให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค ได้อย่างแม่นยายิ่งขึ้น ลดภาระการต้องการสต๊อกสินค้าจานวนมาก และอาจจะทาให้สินค้าล้าสมัย อีก ด้านหนึ่งก็ช่วยลดปัญหาสินค้าขาดืึ่งอาจจะทาให้เสียลูกค้า จึงช่วยให้สามารถบริหารกาไรได้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยบริหารต้นทุนสินค้ารวมถึงราคาขายืึ่งมักจะเป็นกลยุทธ์ราคาแบบ Cost Plus คือตั้งราคาขาย จากต้นทุนที่ได้มาบวกกับค่าใช้จ่ายและกาไร เทคโนโลยีจึงช่วยลดต้นทุนเป็นอย่างมาก และทาให้เกิด รูปแบบ Discount Store ืึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภค คือมีของครบในราคาถูก
 9. 9. วิเคราะห์ (Analysis) ในร้านค้าปลีก จะมีลูกค้าเข้ามาืื้อสินค้าเป็นจานวนมากในระยะเวลา หนึ่งๆ ืึ่งอาจทาให้เกิด ความล่าช้าในการขายสินค้าได้ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิด ความผิดพลาดที่อาจจะตามมาได้ เช่น การคิด ราคาสินค้าผิด นับจานวนสินค้า ไม่ครบ เป็นต้น เนื่องจากทางร้านดาเนินการด้วยคนเป็นหลัก และ เมื่อมีการ จัดเก็บใบเสร็จที่เป็นเอกสารต่างๆ แล้วก็จะพบว่าเกิดการสูญหายหรือเสียหายอยู่ บ่อยครั้ง เนื่องจากจานวนของใบเสร็จและ ปัญหาจากการจัดเก็บไม่ดี ทาให้ ลูกค้าหลายคนไม่พอใจในการืื้อ สินค้า
 10. 10. ปัญหา และแรงจูงใจ (Problem/Motivation) 1. เพื่อลดปัญหาจากการขายสินค้าเช่น คิดราคาผิด เป็นต้น 2. เพื่อสามารถจัดการคลังสินค้าได้ตอลดเวลา 3. สามารถตรวจสอบสินค้าในคลังได้ทันที ไม่ต้องใช้วิธีเดินไปตรวจสอบ 4. เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการขายสินค้า สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า สามารถตรวจสอบรายการขายย้อนหลังได้ 5. เพื่อให้จัดการข้อมูลต่างๆ ภายในร้านได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ
 11. 11. รูปแบบการทางานของกิจการค้าปลีก

×