Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regulacje

6,943 views

Published on

Informacja dotycząca działań Ministerstwa Gospodarki w następujących obszarach:
1) Program „Lepsze Regulacje 2015”,
2) ustawy deregulacyjne,
3) Ordynacja podatkowa,
4) upowszechnienie mediacji i arbitrażu.

Published in: Government & Nonprofit
 • My struggles with my dissertation were long gone since the day I contacted Emily for my dissertation help. Great assistance by guys from ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Regulacje

 1. 1. 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja dotycząca działań Ministerstwa Gospodarki w następujących obszarach: 1) Program „Lepsze Regulacje 2015”, 2) ustawy deregulacyjne, 3) Ordynacja podatkowa, 4) upowszechnienie mediacji i arbitrażu. Program „Lepsze Regulacje 2015” Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Rządowym Centrum Legislacji opracowało Program „Lepsze Regulacje 2015”, którego głównym celem jest zapewnienie rozwiązań systemowych i organizacyjnych, niezbędnych dla tworzenia i oceny prawa w oparciu o dowody analityczne, które będzie nakierowane na rozwiązywanie rzeczywistych problemów społeczno-gospodarczych, w tym zmniejszenie kosztów wykonywania działalności gospodarczej oraz podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki. Podejmowane działania w ramach tego programu wynikają z jednego z priorytetów strategicznych Ministra Gospodarki: Lepsze regulacje prawne. Program dotyczy dwóch obszarów: (a) doskonalenia procesu tworzenia prawa, (b) zmian w regulacjach prawnych, tj. przeprowadzania inicjatyw legislacyjnych o charakterze uproszczeniowym/modernizacyjnym, które skutkują poprawą otoczenia regulacyjnego przedsiębiorców. Działania te są bardzo istotne, gdyż jakość otoczenia prawnego jest jednym z czynników determinujących rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Główne cele realizowane poprzez działania przewidziane w Programie to: 1. Ograniczenie nadprodukcji prawa i częstotliwości wprowadzanych zmian. 2. Poprawa jakości stanowionych i obowiązujących przepisów prawnych. 3. Upowszechnienie konsultacji publicznych w procesie legislacyjnym. Ad.1. Rząd ograniczył problem tzw. inflacji prawa i zwiększył jego przewidywalność: liczba uchwalonych ustaw w obecnej kadencji Sejmu zmniejszyła się o około 40% w porównaniu do takiego samego okresu poprzedniej kadencji; wprowadzono zasadę „dwóch terminów”, zgodnie z którą przepisy określające warunki wykonywania działalności gospodarczej wchodzą w życie dwa razy w roku (1 stycznia i 1 czerwca) z co najmniej 30 dniowym vacatio legis, co wpłynie na dalsze ograniczenie inflacji prawa w przyszłości. Ad. 2. Wdrożono mechanizmy służące poprawie jakości prawa poprzez: istotną poprawę jakości, szczegółowości i kompletności przeprowadzanych ocen skutków regulacji (OSR), wskutek czego zmniejszono ryzyko wprowadzania do przepisów prawa zbędnych obciążeń administracyjnych wobec obywateli i przedsiębiorców („deregulacja prewencyjna”); przeprowadzenie inicjatyw legislacyjnych o charakterze deregulacyjnym skutkujących ograniczeniem kosztów regulacyjnych o przynajmniej 0,5% PKB. Ad. 3. Minister Gospodarki uruchomił elektroniczną platformę konsultacji publicznych (Konsultacje Online), która w tym roku została przekształcona w Rządowy portal konsultacji publicznych. Konsultacje coraz częściej zaczynają się już na poziomie przygotowywania założeń (tzw. prekonsultacje publiczne). Ponadto coraz bardziej powszechną formą zasięgania opinii przez administrację stały się bezpośrednie spotkania robocze z interesariuszami.
 2. 2. 2 Ustawy deregulacyjne W latach 2011-2013 z inicjatywy MG weszły w życie trzy ustawy o charakterze deregulacyjnym1 , w ramach których dokonano 284 zmian w 109 ustawach. Rozwiązania zostały wypracowane we współpracy z partnerami społecznymi oraz innymi resortami. Obecnie w Sejmie trwają prace nad kolejną inicjatywą, tj. projektem ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. 22 lipca br. odbyło się I czytanie sejmowe. Projekt został skierowany do prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Propozycje tej czwartej transzy zmian powinny wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Ustawy stanowią realizację polityki polegającej na ułatwianiu wykonywania działalności gospodarczej i redukcji zbędnych obciążeń „krok po kroku”. A. ustawy deregulacyjne - uchwalone W ramach trzech dotychczasowych ustaw wdrożono m.in. następujące rozwiązania: umożliwienie składania oświadczeń w miejsce zaświadczeń oraz załączania zwykłych kopii zamiast przedkładania oryginałów dokumentów lub ich poświadczonych kopii w ponad 200 procedurach administracyjnych, ułatwienia w metodzie kasowej rozliczania podatku VAT dla małych podatników (zniesiono obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika w rozliczeniach kasowych, gdy kontrahent będący czynnym podatnikiem VAT nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę), ułatwienia w skorzystaniu z tzw. ulgi na złe długi w VAT (odformalizowanie procedur – zmniejszenie obowiązków informacyjnych związanych ze skorzystaniem z ulgi i wprowadzenie automatyzmu w stosowaniu), ułatwienia w korzystaniu z leasingu (skrócenie minimalnego wymaganego okresu trwania leasingu nieruchomości – z 10 do 5 lat; umożliwienie objęcia umową leasingu prawa wieczystego użytkowania gruntów; umożliwienie zmiany stron umowy leasingu w trakcie podstawowego okresu umowy leasingu; umożliwienie ustalenia wartości przedmiotu ponownego leasingu według jego wartości rynkowej, a nie tylko historycznej jak było do tej pory), umożliwienie zawierania umów leasingu z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (leasing konsumencki), obniżenie kosztów sądowych wpisu do rejestru przedsiębiorców o połowę, redukcja kosztów związanych z publikacją sprawozdań finansowych (zwolnienie z obowiązku publikacji sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim B – dotychczasowy koszt prawie 800 zł za stronę), zniesienie obligatoryjności uzyskiwania opinii uprawnionych rzeczoznawców ds. bhp w zakresie projektów budowy lub projektów przebudowy, zobowiązanie MF do wydania ogólnej interpretacji podatkowej na wniosek podatnika w sytuacji, gdy organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej niejednolicie stosują prawo, skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS, co przekłada się na wzmocnienie pewności przedsiębiorców co do stanu zobowiązań wobec ZUS oraz zmniejszenie kosztów związanych z przechowywaniem dokumentów, 1 Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622, z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378), Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342).
 3. 3. 3 zmniejszenie częstotliwości przekazywania ubezpieczonemu przez płatnika informacji o zapłaconych składkach do ZUS i NFZ (zmniejszenie kosztów związanych z przygotowywaniem i drukowaniem dokumentów), wydłużenie o 6 miesięcy (do 30 września następnego roku) terminu na wykorzystanie zaległego urlopu (elastyczność kształtowania organizacji pracy), usprawnienie kontaktu administracji z przedsiębiorcami (wprowadzenie publikacji interpretacji przez ZUS, NFZ, KRUS; zniesienie uznaniowości administracyjnej w zakresie określenia prawa niższych zaliczek na podatek dochodowy), ograniczenie obowiązku przekazywania informacji przez podmioty korzystające ze środowiska (zmniejszenie liczby organów, do których przedsiębiorcy zobowiązani są przekazywać informacje – z 3 organów do 1, tj. marszałka województwa), umożliwienie tzw. kredytu pod zwrot VAT (możliwość udzielenia podatnikowi kredytu, którego zabezpieczeniem będą środki z tytułu przysługującego zwrotu podatku VAT). Korzyści finansowe dla gospodarki z wprowadzonych rozwiązań mogą sięgać kwoty nawet 8 mld zł rocznie, głównie w postaci zaoszczędzonych środków wynikających z redukcji obciążeń biurokratycznych. B. ustawa deregulacyjna – w toku prac W projekcie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (tzw. IV ustawa deregulacyjna) procedowanym w Sejmie, zawarto kolejnych ponad 40 rozwiązań z zakresu prawa gospodarczego, mających na celu uproszczenie regulacji, redukcję niektórych obowiązków informacyjnych, doprecyzowanie zagadnień budzących wątpliwości, wsparcie inwestycji oraz podniesienie efektywności pracy. MG szacuje, że wprowadzenie zmian przyniesie przedsiębiorcom oszczędności w wysokości ok. 0,9 mld zł rocznie, głównie dzięki redukcji obowiązków informacyjnych (dodatkowo redukcja obowiązków informacyjnych pozwoli przedsiębiorcom efektywniej wykorzystać przynajmniej 21 milionów godzin rocznie, które dotychczas poświęcali na ich wykonywanie). Niektóre zmiany są pozornie nieduże, ale wszystkie propozycje odpowiadają na konkretne, zidentyfikowane w praktyce obrotu gospodarczego bariery prowadzenia działalności gospodarczej - wynikają, zarówno z problemów sygnalizowanych przez przedsiębiorców i organizacji ich reprezentujących, jak i propozycji zgłoszonych przez inne resorty i organy administracji. a) Pakiet portowy Jednym z najważniejszych celów regulacji jest zwiększenie konkurencyjności polskich portów i terminali przeładunkowych. Służą temu propozycje tzw. pakietu portowego, tj. skrócenie czasu kontroli granicznych i koordynowanie ich przez administrację celną oraz wydłużenie terminu na rozliczenie VAT dla upoważnionych importerów AEO. b) wsparcie polskich eksporterów W celu wsparcia inwestycji projekt zawiera ułatwienia w dostępie do ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa (KUKE) oraz do finansowania inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy. Proponowane regulacje, precyzujące kryteria ustalania krajowego pochodzenia produktu finalnego powinny więc zwiększyć skalę wykorzystania przez przedsiębiorców tego instrumentu, a tym samym poprawić efektywność działalności eksportowej. c) wsparcie inwestycji w ochronę środowiska Rozszerzenie podmiotowego i przedmiotowego zakresu udzielania poręczeń w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ułatwi dostęp do zewnętrznego finansowania, np. EBOiR. Rozwiązania umożliwią zaangażowanie szerszej grupie przedsiębiorców. Jednocześnie mogą być zachętą do korzystania z wytworzonych przez polskich producentów
 4. 4. 4 nowoczesnych urządzeń, maszyn, instalacji oraz technologii, zapewniających racjonalne gospodarowanie zasobami, poprawę efektywności energetycznej oraz stanu środowiska. d) ułatwienia w handlu transgranicznym Proponujemy umożliwienie wydawania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia przez inne niż organy celne i podmioty, tj. Krajową Izbę Gospodarczą (KIG). Upoważnienie KIG-u, który ma 27 oddziałów w Polsce, do wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia na potrzeby eksportu produktów do krajów trzecich, zapewni możliwość wyboru przez eksportera miejsca uzyskania świadectwa i ułatwi dostęp do tej usługi. Projekt ustawy umożliwi również samodzielne wystawianie paszportów roślin szerszej grupie podmiotów. Dotychczasowe rozwiązanie, tj. wystawianie paszportów przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa na formularzach udostępnianych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, było kwestionowane przez przedsiębiorców jako stwarzające nadmierne obciążenie. Zakup formularzy jest bowiem kosztowny a prawidłowe ich wypełnienie skomplikowane i czasochłonne. W związku z tym proponowane rozwiązanie, określające minimalne wymagania jakie powinien spełniać paszport, uprości cały proces wystawiania tych dokumentów i zminimalizuje koszty producentów materiału roślinnego, którzy zostaną upoważnieni do samodzielnego ich wystawiania. Ułatwieniem dla importerów jest proponowana regulacja umożliwiająca wwiezienie importowanych z państw trzecich produktów roślinnych, które nie podlegają kontroli fitosanitarnej, przez większą liczbę punktów granicznych. Wynikający z obecnych przepisów obowiązek wprowadzania importowanych towarów przez wyznaczone punkty wwozu niezależnie od tego, czy podlega on obowiązkowi przeprowadzenia granicznej kontroli fitosanitarnej, stanowi utrudnienie dla podmiotów, które generuje dodatkowe koszty. e) uławienia podatkowe Projekt zawiera również kilka zmian ułatwiających rozliczenie w podatku akcyzowym. We współpracy z Ministerstwem Finansów proponujemy wprowadzenie wiążącej informacji akcyzowej, tzw. WIA (na wzór wiążącej informacji taryfowej), której uzyskanie od urzędu celnego zwiększy pewność prawną przedsiębiorców co do zastosowania właściwej stawki akcyzy. Ponadto, proponujemy zmniejszyć obowiązki informacyjne w zakresie obrotu olejami opałowymi oraz zastąpić obecną kontrowersyjną i kosztowną sankcję w podatku akcyzowym, nakładaną na sprzedawcę olejów za nieterminowe przekazanie do organu celnego zestawienia oświadczeń od nabywców, karą grzywny z kodeksu karnego skarbowego (podobne konsekwencje jak niezłożenie w terminie deklaracji podatkowej czy też wymaganej przepisami prawa podatkowego informacji podatkowej). Jednocześnie rozszerzamy zakres możliwości zastępowania dotychczasowych oświadczeń dotyczących przeznaczenia paliw opałowych, oświadczeniami składanymi w okresowej umowie zawartej miedzy sprzedawcą a nabywcą na wszystkie podmioty zajmujące się obrotem paliwami płynnymi, co powinno skrócić czas niezbędny do wykonania obowiązkowego zestawienia oświadczeń. f) zwiększenie dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej Projekt przewiduje także rozwiązania bezpośrednio wpływające na obywateli, np. zwolnienie z PIT wartości świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej uzyskanej przez osoby niezamożne korzystające z pomocy społecznej oraz uzyskujące zasiłki rodzinne przyznane w drodze decyzji administracyjnej. Osoba taka zobowiązana będzie do złożenia oświadczenia o pobieraniu ww. świadczeń. Regulacja ta pozwoli szerszej grupie osób skorzystać z takiej pomocy. Aktualnie, ze zwolnienia od PIT mogą skorzystać jedynie osoby, które otrzymały bezpłatną pomoc prawną o jednorazowej wartości nie większej niż 200 zł od świadczeniodawcy, który dokonuje tego świadczenia w związku z jego promocją lub reklamą.
 5. 5. 5 g) wparcie mobilności pracowników Proponujemy również zwolnienie pracowników z podatku PIT z tytułu uzyskania świadczenia dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem, busem), organizowanym przez pracodawcę. Dzisiaj wiąże się to z koniecznością prowadzenia ewidencji dla celów ustalenia przychodów poszczególnych pracowników z tego tytułu. Ze względu na skomplikowany charakter rozliczeń, przedsiębiorcy niejednokrotnie nie wykazują tego typu działań lub nie umożliwiają pracownikom takiej opcji. Wprowadzana regulacja upraszczająca system rozliczeń w tym zakresie powinna wpłynąć na promocję zatrudnienia osób bezrobotnych, mieszkających na terenach gmin o szczególnym zagrożeniu bezrobociem. h) inne ograniczenia kosztów wykonywania działalności gospodarczej W projekcie proponujemy także dalsze ograniczanie obowiązków administracyjnych. Przykładowo umożliwienie zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę w przypadku zatrudnienia na podobne stanowisko uprości procedury związane z zatrudnianiem pracownika, co będzie sprzyjać zwiększeniu mobilności pracowników. Kolejnym rozwiązaniem jest zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych uproszczonym systemem ryczałtowym. Obecnie pracodawcy zgłaszają problemy co do prawidłowego określenia skutków podatkowych z tego tytułu. Prosty i nieuciążliwy system naliczania podatku, uzależniony od pojemności samochodu, rozwieje wątpliwości pracodawców w jaki sposób ustalać przychód pracownika, a w konsekwencji wyeliminuje ryzyko podatkowe. Projekt zawiera również regulację mającą na celu zmniejszenie kosztów rozpoczynania działalności gospodarczej - zniesienie obowiązku obligatoryjnego uzyskiwania przez przedsiębiorców potwierdzania zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT (obecnie przedsiębiorca musi zapłacić 170 zł za potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego). Naczelnik urzędu skarbowego będzie wydawał taki dokument wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy. Proponujemy także zniesienie obowiązku sprawdzania przez płatników, po zakończeniu roku, prawidłowości danych przekazywanych do ZUS w raportach miesięcznych. Obowiązek ten stanowi dodatkowe obciążenie, gdyż płatnik, mając świadomość odpowiedzialności karnej z tytułu przekazania nieprawdziwych danych lub ich zatajenia, i tak potwierdza ich zgodność. Zniesienie tego obowiązku może przynieść korzyści dla przedsiębiorców w wysokości ok. 600 mln PLN z tytułu czasu zaoszczędzonego na dokonywanie tej czynności. Rekomendacje zmian Ordynacji podatkowej Ministerstwo Gospodarki przygotowało rekomendacje zmian Ordynacji podatkowej. Głównym celem jest zmiana systemu podatkowego, w tym procedury kontroli i poboru podatków, a także wynikające z tego relacje z aparatem podatkowym i kontroli skarbowej. Przygotowane rekomendacje zmierzają do stworzenia aktu ogólnego prawa podatkowego, którego zasady powinny stanowić punkt wyjścia dla przepisów szczegółowych. Rekomendacje zawierają kluczowe zasady ogólne, którymi powinny kierować się organy skarbowe w postępowaniu z podatnikami m.in.: zasadę zaufania do podatnika, zasadę, że ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym i kontrolnym spoczywa na organie podatkowym, zasadę, że organy skarbowe podejmują wszelkie działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy zgodnie z interesem publicznym i słusznym interesem podatnika, zasadę wyczerpującego informowania podatnika o okolicznościach faktycznych i prawnych mających wpływ na rozstrzygnięcie sprawy,
 6. 6. 6 zasadę ugodowego załatwiania spraw podatkowych, zasadę rozstrzygania spraw na korzyść podatnika w razie wątpliwości interpretacyjnych (in dubio pro tributario) zasadę niepogarszania sytuacji podatnika w postępowaniu odwoławczym. Dokument był opiniowany przez członków Zespołu do spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, składającego się z organizacji przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu oraz przez Krajową Radę Przedsiębiorczości. Do dokumentu mogli zgłaszać również uwagi wszyscy zainteresowani tematyką, wysyłając swoje spostrzeżenia do MG. Wszystkie podmioty poparły główne cele projektu rekomendacji, jakimi są nowa systematyka Ordynacji podatkowej wraz z zasadami ogólnymi postępowania podatkowego i kontrolnego oraz poprawa relacji pomiędzy podatnikiem, a organem podatkowym, których realizacją byłaby „Karta Rzetelnego Podatnika” jak również zasada rozstrzygania na korzyść podatnika w razie wątpliwości interpretacyjnych (in dubio pro tributario) oraz zmiany w zakresie interpretacji ogólnych i indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Przedmiotowy dokument wraz z uwagami zgłoszonymi podczas konsultacji zostaną przekazane Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, o której powołanie zawnioskował Minister Finansów. Upowszechnienie mediacji i arbitrażu Porównując do innych krajów, rola mediacji oraz innych polubownych metod rozwiązywania sporów w polskiej gospodarce jest nadal niewielka. Biorąc pod uwagę długi czas postępowania sądowego oraz fakt, że koszt takiego postępowania dla przedsiębiorcy jest średnio prawie 5-krotnie wyższy niż koszt mediacji, konieczne jest podjęcie działań, które ułatwią dostęp i wykorzystanie polubownych metod rozwiązywania sporów. W związku z powyższym w celu upowszechnienia wykorzystywania polubownych metod rozwiązywania sporów w najbliższym czasie podejmiemy następujące działania: opracowanie projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów utworzenie sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji. Powyższe działania przyczynią się nie tylko do skrócenia czasu na rozstrzygnięcie sporu (mediacja trwa znacznie krócej niż postępowanie sądowe) oraz obniżenia kosztów przedsiębiorcy z tym związanych, ale również do odciążenia sądów od niektórych spraw, co w dłuższej perspektywie powinno wpłynąć pozytywnie na czas rozstrzygania sporów na drodze sądowej. Efektem pośrednim będzie wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. A) Projekt ustawy – główne zmiany obejmą: a) w zakresie mediacji: wprowadzenie obowiązku informowania przez stronę w piśmie wszczynającym postępowanie sądowe (np. pozwie) o próbach polubownego rozwiązania sporu przed wszczęciem procesu. W przypadku braku informacji lub nieuzasadnionej odmowy uczestnictwa w postępowaniu polubownym, sąd będzie mógł nałożyć swoistą sankcję m.in. zobowiązując do zwrotu kosztów procesu niezależnie od wyniku sprawy, wprowadzenie obowiązku informowania przez sąd, na każdym etapie sprawy, o możliwości skierowania sprawy do mediacji. Sędzia będzie mógł także nakazać stronom wzięcie udziału w posiedzeniu informacyjnym na temat mediacji, uznanie kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd za wydatki sądowe, co umożliwi zwolnienie strony od kosztów mediacji, a także wypłatę wynagrodzenia mediatorowi w toku postępowania tymczasowo ze środków Skarbu Państwa,
 7. 7. 7 określenie warunków jakie muszą spełniać mediatorzy, określenie programów szkolenia podstawowego, a także wprowadzenie obowiązków ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Takie standardy przyczynią się do zwiększenia zaufania wobec mediatorów, uznanie kosztów związanych z zawarciem ugody i wynagrodzenie mediatora za koszty uzyskania przychodu na gruncie przepisów podatkowych, analogicznie do rozwiązania istniejącego dla kosztów sądowych, wprowadzenie obowiązku korekt zobowiązań podatkowych (CIT i PIT) tak, aby jedna strona pomniejszała swój przychód, natomiast druga strona nie zaliczała do kosztów uzyskania przychodu części lub całości wierzytelności objętej ugodą. b) w zakresie arbitrażu: Celem proponowanym zmian jest usprawnienie postępowania postarbitrażowego. W związku z tym proponujemy: skrócenie postępowań postarbitrażowych poprzez uczynienie ich postępowaniami jednoinstancyjnymi, skrócenie terminu na wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego z obecnego terminu 3 miesięcy do 2 miesięcy, co również przyspieszy postępowanie, wprowadzenie równego standardu dla postępowań sądowych i arbitrażowych w zakresie skutków ogłoszenia upadłości dla tych postępowań. Toczące się postępowania arbitrażowe będą kontynuowane a zapis na sąd polubowny nie będzie tracił mocy. Będzie to szczególnie korzystne w sytuacjach, gdy postępowanie przed sądem polubownym znajduje się już na zaawansowanym etapie, a strony poniosły jego koszty, wprowadzenie obowiązku przesyłania stronom przez arbitra oświadczenia na piśmie o bezstronności i niezależności w sprawie (zwiększenie zaufania stron do arbitrów, zapobieżenie toczeniu się postępowań arbitrażowych w sytuacji konfliktu interesów). B) sieć Centrów Arbitrażu i Mediacji Oprócz powyższego projektu ustawy MG wspiera tworzenie Centrów Arbitrażu i Mediacji. W ramach projektu pilotażowego zostaną utworzone regionalne centra działające według jednolitych standardów, integrujące lokalne środowiska, gdzie z zachowaniem poufności oraz bezstronności przedsiębiorcy będą mogli rozwiązać spór w sposób polubowny i pozasądowy, głównie poprzez mediację. Obecnie takie Centra powstają w 6 miastach: Białystok, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań i Warszawa. Oficjalne otwarcie centrów nastąpi na przełomie sierpnia i września 2014 r.

×