Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบความรู้+แรงเสียดทานคืออะไร+ป.5+278+dltvscip5+55t2sci p05 f55-4page

1,788 views

Published on

ใบความรู้+แรงเสียดทานคืออะไร+ป.5+278+dltvscip5+55t2sci p05 f55-4page

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบความรู้+แรงเสียดทานคืออะไร+ป.5+278+dltvscip5+55t2sci p05 f55-4page

  1. 1. แรงเสียดทาน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก แรงเสียดทาน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก เอ..เมือออกแรงกระทําให้ วัตถุเคลือนทีเราจะรู้สึก อย่างไรนะ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก อย่างไรนะ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก แรงต้านการเคลือนทีจะมีค่า มากหรือน้อยขึ$นอยู่กับอะไร ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกครูธิดารัตน์ เมฆหมอก กิจกรรม นักเรียนทํากิจกรรมในแบบบันทึก กิจกรรมวิทยาศาสตร์เรือง ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก กิจกรรมวิทยาศาสตร์เรือง แรงเสียดทานเป็นอย่างไร ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
  2. 2. ให้นักเรียนนําถุงทรายวางบน แท่งไม้ออกแรงดึงเชือกมากขึ$นๆ จนแท่งไม้เริมเคลือนทีไปบนพื$น ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก จนแท่งไม้เริมเคลือนทีไปบนพื$น ต่างๆ สังเกตและบันทึกผล ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก 1. พื$นกระดาษทราย ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกครูธิดารัตน์ เมฆหมอก 2. พื$นโต๊ะ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกครูธิดารัตน์ เมฆหมอก 3. พื$นกระดาษหนังสือพิมพ์ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
  3. 3. ผลการทํากิจกรรม ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก มีแรงต้านการเคลือนที ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ไม่เท่ากัน บนพื$นกระดาษทรายต้องออก แรงดึงมากทีสุด พื$นกระดาษ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก แรงดึงมากทีสุด พื$นกระดาษ หนังสือพิมพ์ออกแรงดึงน้อย ทีสุด ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ไม่เท่ากัน พื$นกระดาษทรายมีแรงต้านมาก ทีสุด พื$นกระดาษหนังสือพิมพ์มีแรง ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ทีสุด พื$นกระดาษหนังสือพิมพ์มีแรง ต้านน้อยทีสุด ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก สรุปผลกิจกรรม พื$นต่างชนิดกัน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก พื$นต่างชนิดกัน แรงต้านการเคลือน ทีก็จะต่างกัน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
  4. 4. แรงเสียดทาน เป็นแรงต้านการเคลือนทีของวัตถุ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก เป็นแรงต้านการเคลือนทีของวัตถุ แรงเสียดทานจะมีค่ามากหรือน้อย ขึ$นอยู่กับผิวสัมผัสของวัตถุ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกครูธิดารัตน์ เมฆหมอก
  5. 5. ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ครูธิดารัตน์ เมฆหมอกครูธิดารัตน์ เมฆหมอก ครั$งหน้าพบกับเรือง...แรงเสียดทานมี ประโยชน์อย่างไร 1. ขวดทีมีฝาปิดแบบเกลียว 1 ขวด / กลุ่ม ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก 1. ขวดทีมีฝาปิดแบบเกลียว 1 ขวด / กลุ่ม 2. แชมพู ,นํ$า ,เทปใส 3. แบบบันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก

×