Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษ...
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษา...
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษา...
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
1. ข้อใดเป็นประโยชน์ของแผนที
ก. ทํา...
2. สิงใดไม่ปรากฏในแผนที
ก. คน
ข. แม่นํ2า
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ก. คน
ข. แม่นํ2า
ค. ภูเขา
ง. สถานทีราชการ
ครูพจนีย์ รักษารา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สไลด์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ป.4+470+dltvsocp4+55t2soc p04 f26-1page

388 views

Published on

สไลด์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ป.4+470+dltvsocp4+55t2soc p04 f26-1page

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

สไลด์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ป.4+470+dltvsocp4+55t2soc p04 f26-1page

  1. 1. ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
  2. 2. ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
  3. 3. ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
  4. 4. ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
  5. 5. ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
  6. 6. ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ 1. ข้อใดเป็นประโยชน์ของแผนที ก. ทําให้รู้สภาพเศรษฐกิจของสถานที ข. ทําให้รู้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ข. ทําให้รู้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชน ค. ทําให้รู้สภาพทางวัฒนธรรมของประชาชน ง. ทําให้รู้สภาพภูมิศาสตร์ของสถานที ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
  7. 7. 2. สิงใดไม่ปรากฏในแผนที ก. คน ข. แม่นํ2า ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ก. คน ข. แม่นํ2า ค. ภูเขา ง. สถานทีราชการ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ 3. ข้อใดเป็นสิงทีมีปรากฏในแผนที ก. นก ข. เกาะ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ก. นก ข. เกาะ ค. ดอกไม้ ง. ก้อนหิน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ 4. ภาพถ่ายทะเล น่าจะเป็นทีตั2ง ก. จ. กระบี ข. จ. ลําปาง ทรัพยากรของจังหวัดใด ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ก. จ. กระบี ข. จ. ลําปาง ค. จ. เชียงราย ง. จ. เชียงใหม่ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ 5. สัญลักษณ์ภูเขา น่าจะปรากฏใน ก. จ. กรุงเทพมหานคร ข. จ. สมุทรปราการ แผนทีจังหวัดใดมากทีสุด ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ก. จ. กรุงเทพมหานคร ข. จ. สมุทรปราการ ค. จ. เชียงใหม่ ง. จ. ชลบุรี ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์

×