Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบงานสำรวจตนเอง M6

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบงานสำรวจตนเอง M6

  1. 1. ใบงาน แบบสารวจและประวัติของ นางสาว ศิริภาภรณ์ มณีโชติ ชั้น ม 6/14 เลขที่ 19 รูปภาพนักเรียน (ภาพดิจิตอล ขนาดโตพอสมควรและขอให้สุภาพ ) 1. ชื่อ-สกุล นางสาว ศิริภาภารณ์ มณีโชติ เลขประจาตัว 43278 เลขที่ 19 ชื่อเล่น ปาย กรุ๊ปเลือด O ที่อยู่ 6/9 ซ.1 ถ. หมื่นด้ามพร้าคต ต.ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 089-559-2131 ภูมิลาเนาเดิม (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา) จังหวัด .. …………………………………………... ชื่อ Gmail ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) thestarpao12345@gmail.com ชื่อ facebook ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) thestarpao12345@gmail.com ชื่อ Blog ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) siripappon maneechot ชื่อ Slideshare ที่ใช้ในวิชา ง 33201 (คอมพิวเตอร์) princess thirteenpai แผนที่ไปบ้านเริ่มจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  2. 2. รูปภาพบ้านของนักเรียนที่ค้นหาจาก Google Map 2. ชื่อบิดา นาย สันติ มณีโชติ โทรศัพท์ 081-796-3521 ชื่อมารดา นาง ศรีเพลิน มณีโชติ โทรศัพท์ 083-308-8621 3. ชื่อผู้ปกครอง นาย สันติ มณีโชติ โทรศัพท์ 081-796-3521 ความเกี่ยวพันธ์กับนักเรียน เป็น บิดา อาชีพ รับจ้าง 4. จบชั้น ม.3 มาจากโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย เนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมา ได้แก่ / Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft Powerpoint อื่น ๆ photoshop โปรแกรมที่ถนัด Microsoft Word โปรแกรมที่อยากให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอน 5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว / มี …. ไม่มี ถ้ามีคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่ / ใช้ …. ไม่ใช้ 6. ความใฝ่ฝันในอนาคต อยากเป็นครู คติธรรมประจาใจ ถ้าพยายามจะทาอะไรมันก็สาเร็จ สิ่งที่ต้องการให้ทางโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน อยากให้ทางโรงเรียนปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนใหม่ ให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
  3. 3. ข้อมูลเพิ่มเติม 7. คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น 2.84 จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัด เชียใหม่ 8. คะแนนเฉลี่ย ม.5 2 9. ทักษะ/ความสามารถพิเศษ เล่นวอล์เลย์ได้ 10. การได้รับรางวัลเกียรติบัตร(ชื่อ-ได้รับจาก) - 11คณะที่อยากเรียนและอาชีพที่ตั้งใจไว้ การท่องเที่ยวและการโรงแรม อาชีพ ไกด์นาเที่ยว หมายเหตุ - ปรับแต่งชิ้นงานให้เหมาะสมสวยงามแล้วบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล . pdf นาไปวางไว้ที่ บล็อกของนักเรียน ( 20คะแนน รวมทั้งการสร้าง Blog )

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Views

Total views

238

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

60

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×