Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 4 peyamn uadara

7,681 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

Bab 4 peyamn uadara

  1. 1. BAB 4 :SISTEM PENYAMANAN UDARA4.1.PENGENALANPenyamanan udara boleh didefinisikan sebagai proses pengawalandan perawatansemua kandungan udara untuk suatu ruang atau tempat yangtertutup. Perawatanmekanikal dilakukan terhadap suhu, kelembapan,pembaharuan udara, kebersihandan pengagihan udara bagi mencapaikeperluan dan fungsi ruang berkenaan.Proses ini akan dijalankan secaraberterusan bagi memastikan kandungan udarabersih yang terdapat di dalambangunan mencukupi denganpenggunaannya.Sistem penyamanan udara ini amatlah diperlukan bagimewujudkankeselesaan secara maksima dan kepuasan optima bagi membendungmasalahiklim yang berubah yang menjadikan ruang berkenaan menjadi kurangselesabagi sebarang aktiviti.Selain itu, sistem penyamanan udara yang baik boleh memperbaikikeselesaanpekerja sekaligus meningkatkan produktiviti kerja selainmempertingkatkanpengeluaran. Ianya juga mampu mengawal kerosakan yangberlaku akibatpenggunaan mesin secara kerap. Sebagai contoh, satu alatpenyamanan udarajenis unit pisah perlu diletakkan di dalam Bilik Motor Lif bagi meminimumkanpengeluaran haba akibat penggunaan Jentera Lif secarakerap.Di dalam bidangperniagaan, penggunaan terhadap penyamanan udaramerupakan satu keperluanyang amat penting kerana keadaan suhu ambienyang tinggi di luar bangunan akanmewujudkan suatu keadaan yang tidakselesa kepada pengguna dan pekerjan dansecara langsung akan menjejaskanreputasi pada sesebuah pusat membeli - belah.4.2.TEORI SISTEM PENYAMANAN UDARA4.2.1.Prinsip Asas Penyamanan UdaraSecara dasarnya, prinsip asas penyamanan udara adalah satu prosespendinginanudara yang dilakukan dalam bentuk kitaran dimana pelbagaikawalan perludilakukan dalam proses ini untuk membentuk keadaankeselesaan yang diperlukanoleh penggunaKOMPONEN UTAMA SISTEM PENYAMANAN UDARA
  2. 2. Di dalam Sistem Penyamanan Udara terdapat 4 komponen asas yangdiperlukaniaituPEMAMPAT-memampatkan bahan pendingin danmenukarkannya kepada gas bertekanan tinggiPEMELUWAP-Mengambil haba dari udara dan cecair supaya bertukar menjadi gas semula lalumenghasilkan udara yang sejukINJAP PENGEMBANGAN-Alat bagi mengawal tekanan dankadar kemasukan bahan pendingin ke dalam unitpenyejat untuk untukmengurangkan tekanan dalam cecair pendinginPENYEJAT-Menyerap haba pendam dari udara didalam ruang yang didinginkan lalumenukarkan cecair menjadi gas untukdisingkirkan di Unit PemeluwapKEPENTINGAN PENYAMAN UDARA•Memberi keselesaan kepada penghuni di dalam sesebuah bangunan.Ianya jugadapat mengurangkan risiko penyakit.•Keadaan yang tertutup dapat mengurangkan bunyi bising serta habuk.•Mengurangkan bahaya kebakaran yang berpunca dari litar pintasdisebabkan olehkeadaan yang panas.•Penggunaan peralatan komputer dan peralatan elektrik yang lain dapatberoperasidengan baik.Faktor – faktor Pemilihan Sistem Penyamanan Udara•Saiz Ruang.-
  3. 3. Saiz ruang perlu diketahui untuk menentukan beban haba sertakapasiti yangdigunakan.•Kegunaan Ruang.-Terdapat ruang – ruang yang digunakan pada masa yangberlainan.-Keadaan sekeliling ruang dalam satu bangunan memerlukansuhu dan kelembapanyang berbeza.Menara Pendingin( Cooling Tower )Bagi Sistem Penyamanan Udara yang menggunakan Sistem PendinginAir, habayang diserap akan dimampatkan dan disingkirkan melalui satumedium iaitu air. Airdigunakan untuk menyerap haba dan kemudianmenyingkirkan haba melalui air. Airakan digunakan untuk menyeraphaba kemudian akan menyingkirkan haba keudara dan disejukkansemula dengan menggunakan peralatan yang dinamakanMenaraPendingin( Cooling Tower ).Menara Pendingin dithe Curvemenggunakan Sistem PLC( Program Logic Control ). Terdapat 4 jenisSistem Pendingin Air yang ada iaitu Sistem STC( Steam TurbineChiller ),Sistem DFC( Direct Fire Chiller ), Sistem AC( AbsortionChiller )dan Sistem ECC( Electrical Centrfugal Chiller ).the Curvemenggunakan Sistem ECC yang mana ianya menggunakan cecairbagimenyejukkan minyak. Cecair yang digunakan ialahEnthylene Glycol ( C 2 H 6 O2 )
  4. 4. . Cecair ini boleh membeku serta dijadikan pencegahan karatselain darikeberkesanan cecair ini dalam sistem penukaran haba.Menara ini jugamenggunakanCentrifugal Pumpyang dilindungi olehbesi tuangan( cast iron )serta berkuasa 40HP. Fungsi menarapendingin ialah untuk menyingkirkan haba keudara sekeliling danpenyejukan air panas yang menyerap haba dari pemeluwapdingin air.Air yang digunakan dibekalkan dari bekalan air bersih yang ada.prinsip Asas Menara Pendingin( Cooling Tower )ialah konsep kitaranair yang melalui Pemeluwap Dingin Air, Pam Air, dankomponen dalamanMenara Pendingin. Pam Air berfungsi dengan menyedut air daritangki dandiemparkan ke dalam Pemeluwap Dingin Air. Air bersuhu rendahyangdiemparkan itu akan menyerap haba dari bahan pendingin di dalamtiubpemeluwap dan dibawa ke bahagian semburan di atas menara pendingin.Air akan disemburkan dan jatuh ke atas sisip aluminium atau tambakanyangkeadaannya berlapis. Semasa air yang disembur jatuh di atas sisipaluminium,udara luar yang bertiup dari arah tepi menara akan membawa wappanas yangterpeluwap daripada air panas naik ke atas menara manakala kipas dipuncakmenara menolong mempercepatkan proses penyingkiran haba. Air yangjatuhdi atas sisip aluminium akan dikumpulkan semula ke dalamtakunganpembuangan haba. Air yang sejuk ini akan dipamkan semula kedalampemeluwap.4.5.3Bahagian – bahagian Yang Terdapat Pada Menara Pendingin•Kerangka-Diperbuat daripada FRP( Fibre Glass Reinforced Plastic )dankedudukannya lebih ringan serta tahan daripada hakisan dankebocoran.•Pemercik-
  5. 5. Diperbuat daripada vinil klorida( Vinyl Chloride) .Ia terbahagikepada dua jenis, iaitu jenis pasang kekal dan jenis putar.•Kipas-Diperbuat daripada plastik keras yang disambung terus kepadamotor jenis kalis air.•Motor Kipas-Direkabentuk untuk kalis air dan bearingnya diperbuat daripadagelas kedapminyak.•Turas dan Tapis-Berfungsi untuk menapis kekotoran air dan dipasangkan padasalur keluar untukmenyekat kekotoran masuk ke dalam paip air.Turas ini diperbuat daripada sejenisbahan logam iaitu loyangatau tembaga yang tahan karat.•Takungan-Diperbuat daripada bahan sama dengan kerangka.30•Tambakan atau sisip-Berfungsi untuk menambah keluasan antara percikan air danudara. Bahagian yangpaling penting dan diperbuat dari vinilklorida dengan ketahanan pada suhu 50°Catau kurang.`4.5.4Pemasangan Menara Pendingin•Pemilihan Tempat
  6. 6. -Di kawasan peredaran udara yang baik dan tidak terlindung.-Tidak berhampiran dengan bangunan dan pemeluwap.-Tempat yang mudah untuk membuat kerja – kerjaselenggaraan.•Pemasangan-Diletakkan di atas tapak yang kuat dan kukuh.-Dipasang menegak ke atas dan perlu hamper dengan sumber bekalan air.-Saluran paip sedutan pam mestilah lebih rendah daripadatakungan.-Pastikan udara dan haba panas yang disingkirkan tidak akanmasuk semula kedalam menara.-Untuk mengelakkan bunyi yang bising dari operasi MenaraPendingin, menara iniperlu diletakkan di aras bumbung( Roof Top)314.6.Sistem Air Sejuk( Chilled Water System )Pusat Operasi Sistem Air Sejuk boleh dibahagikan kepada 4 litar yangdibahagikanmengikut penggunaan penyamanan udara bagi lot yang terdapatdithe Curve.Bagi Litar A & B, ianya didirekabentuk khusus untuk lot – lot Foodand Beverages,pusat – pusat hiburan serta beberapa restoran yang terdapatdi Zon A , B dansebahagian Zon C dan D di mana lot berkenaan beroperasisehingga larut malamdan kadangkala mencecah dinihari keesokan harinya.Manakala Litar C & D puladirekabentuk untuk mengagihkan penyamananudara bagi outlet yang terdapat didalam pusat membeli – belah di mana masaoperasinya ialah pada jam 10 pagihingga 10 malam.Berbeza dengan sistem pendingin air di kawasan lainyangmengagihkan sistem dingin air terus ke bangunan, dithe Curve
  7. 7. sistem air dingin dibekalkan dariHeat Exchangerterlebih dahulu sebelum diagih –agihkan ke Unit Lingkaran Kipas( FCU )dan Unit Kendalian Udara( AHU )yang dikendalikan oleh kontraktorDistrict Cooling PlantMelalui proses pemindahan haba di Heat Exchanger oleh kontaktorDistrict Cooling Plant, bekalan air sejuk bersuhu 3°C diagihkan ke semua UnitLingkaran Kipas( FCU )dan Unit Kendalian Udara( AHU )melalui ChilledWater Pump yang disediakan oleh pihakthe Curve. Secara amnya, operasiSistem Pendingin Air yang dikendalikan olehthe Curvedipanggil“Secondary Chilled Water System “.Setiap litar“Secondary Chilled Water System “mempunyai 2 buah PamAir Sejuk Peringkat Kedua yang beroperasi dengankawalan kelajuan yangberbeza. Hanya satu unit yang akan digunakan mankalasebuah unit lagidiletakkan sebagai Unit Tunggu Sedia ( Standby Unit ). Set pamuntuk Litar A& B ditempatkan diHeat Exchanger Room No. 1 ( HEX 1 )manakala set pamuntuk Litar C & D ditempatkan diHeat Exchanger Room No. 2. ( HEX 2 ).
  8. 8. UNIT PISAH( SPLIT UNIT )4.10.1.PengenalanSistem Pisah digunakan untuk pendinginan satu atau beberapa ruangatau bilikkecil yang boleh dikendalikan secara berasingan. Sistem ini bolehdibahagikankepada dua bahagian iaitu Sistem Pisah Tanpa Udara Luar danSistem PisahDengan Udara Luar. Kedua – dua unit di atas terdiri daripada duakomponen iaitusatu unit luaran iaitu unit pemeluwap dan satu atau beberapaunit dalaman iaitu unitpenyejat. Kedua – dua unit ini disambung denganmenggunakan paip kitaranpenyejukan yang ditebatkan. Kebanyakankomponen asasnya seperti pemampat,pemeluwap dan injap pengembanganditempatkan di unit luaran.4.10.2.Unit Pisah Tanpa Udara LuarSistem unit pisah tanpa udara luar tidak mengambil udara luar untukpembaharuanudara. Sistem ini hanya mengambil balik udara dari dalam ruangyang disejukkan.Sistem ini biasanya digunakan untuk pendinginanberkeupayaan kecil sahaja. Unit –unit dalaman yang kecil terdiri dalam bentukdiri bebas, gantung di siling ataugantung di dinding. Sistem ini tidak begitusesuai digunakan pada ruang yangmemerlukan pembaharuan udara yangketara seperti ruang yang terdapat ramaiorang yang merokok bersenam,tempat penyediaan makanan dan sebagainya.Kelembapan bandingan udarabiasanya rendah untuk keselesaan berpanjangan.434.10.3.Unit Pisah Dengan Udara Luar
  9. 9. Unit pisah dengan udara luar akan mengambil balik udara dari dalamruang danjuga udara luar untuk tujuan pembaharuan udara. Keupayaannyaadalah lebih besarberbanding unit pisah tanpa udara luar. Unit – unit penyejatboleh ditempatkan didalam siling. Sistem ini biasanya menggunakan salur udara bagi membekalkanudara. Udara bersih akan diambil secara terus dariluar atau dibekal melalui sesalursekiranya unit penyejat terletak jauh daridinding luar

×