Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diarrhée aiguë du nourrisson

  • Login to see the comments

Diarrhée aiguë du nourrisson

  1. 1. 1 RRHHÉÉEE AAIIGGUUEE DDUU NNOOUURRRRIISSSSOONNDDIIAARR DDÉÉFFIINNIITTIIOONN –– DDiimmiinnuuttiioonn ddee llaa ccoonnssiissttaannccee ddeess sseelllleess ((mmoollllee oouu lliiqquuiiddee)) eett // oouu uunnee aauuggmmeennttaattiioonn ddee llaa ffrrééqquueennccee ddeess éévvaaccuuaattiioonnss ((ttyyppiiqquueemmeenntt 33 eenn 2244 hheeuurreess)),, aavveecc oouu ssaannss ffiièèvvrree eett aavveecc oouu vvoommiisssseemmeennttss,, –– UUnn cchhaannggeemmeenntt ddaannss llaa ccoonnssiissttaannccee ddeess sseelllleess eesstt pplluuss iinnddiiccaatteeuurr ddee llaa ddiiaarrrrhhééee qquuee llee nnoommbbrree ddee sseelllleess,, cceeccii eesstt eenn ppaarrttiiccuulliieerr vvaallaabbllee ddaannss lleess pprreemmiieerrss mmooiiss ddee vviiee.. ÉÉPPIIDDÉÉMMIIOOLLOOGGIIEE EEnn EEuurrooppee,, ll''iinncciiddeennccee vvaarriiee ddee 00,,55 àà 22 ééppiissooddeess ppaarr eennffaanntt eett ppaarr aann cchheezz lleess eennffaannttss ddee mmooiinnss ddee 33 aannss.. IIll ss’’aaggiitt dd’’uunnee ccaauussee mmaajjeeuurree dd''hhoossppiittaalliissaattiioonn ppoouurr llaa ttrraanncchhee dd’’ââggee ssuuss cciittééee.. LLee rroottaavviirruuss eesstt ll''aaggeenntt llee pplluuss ffrrééqquueenntt;; cceeppeennddaanntt,, llee NNoorroovviirruuss ddeevviieenntt llaa pprriinncciippaallee ccaauussee ddaannss lleess ppaayyss ooùù llaa ccoouuvveerrttuurree vvaacccciinnaallee ccoonnttrree llee rroottaavviirruuss eesstt éélleevvééee.. LLeess iinnffeeccttiioonnss iinntteessttiinnaalleess ssoonntt uunnee ccaauussee mmaajjeeuurree ddee II**iinnffeeccttiioonn nnoossooccoommiiaallee.. RRAAPPPPEELL –– LLee nnoouurrrriissssoonn eett llee nnoouuvveeaauu--nnéé ffoonntt uunnee sseellllee mmoollllee,, jjaauunnee dd''oorr aapprrèèss cchhaaqquuee ttééttééee.. –– LLee nnoouurrrriissssoonn aalliimmeennttéé aauu llaaiitt aarrttiiffiicciieell ffaaiitt 22 àà 33 sseelllleess ppââtteeuusseess ppaarr jjoouurr.. –– LLee nnoouurrrriissssoonn ddoonntt ll''aalliimmeennttaattiioonn eesstt ddiivveerrssiiffiiééee ffaaiitt 11 àà 22 sseelllleess // jjoouurr..  LLaa ddiiaarrrrhhééee aaiigguuëë dduurree ggéénnéérraalleemmeenntt mmooiinnss ddee 77 jjoouurrss eett ppaass pplluuss ddee 1144 jjoouurrss..  LLaa ddiiaarrrrhhééee ppeerrssiissttaannttee dduurree eennttrree 1144 eett 2288 jjoouurrss.. LLaa ddiiaarrrrhhééee ee cchhrroonniiqquuee dduurree pplluuss ddee 2288 jjoouurrss.. DDIIAAGGNNOOSSTTIICC IINNTTEERRRROOGGAATTOOIIRREE  DDaattee ddee ddéébbuutt:: ccoonnssiissttaannccee ddeess sseelllleess ((mmoolllleess// lliiqquuiiddeess// ggllaaiirreeuusseess// ggllaaiirroossaannggllaanntteess// aalliimmeennttaaiirreess)),, ffrrééqquueennccee eett aabboonnddaannccee..  MMooddee dd''aallllaaiitteemmeenntt ((sseeiinn// llaaiitt ddee vvaacchhee// llaaiitt aarrttiiffiicciieell// AAllllaaiitteemmeenntt mmiixxttee)) eett mmooddaalliittééss ddee pprrééppaarraattiioonn ((ddiilluuttiioonn))..  RReessppeecctt ddeess rrèègglleess dd''hhyyggiièènnee eett ddee pprroopprreettéé ppaarr llaa mmaammaann..  MMooddiiffiiccaattiioonnss dduu rrééggiimmee ((llaaiitt,, IInnttrroodduuccttiioonn dd''uunn aalliimmeenntt))..  AAttooppiiee ffaammiilliiaallee..  NNoottiioonn ddee ddiiaarrrrhhééee ddaannss ll''eennttoouurraaggee..  SSiiggnneess aassssoocciiééss:: aannoorreexxiiee,, vvoommiisssseemmeennttss,, ffiièèvvrree,, éérruuppttiioonnss……  TTrraaiitteemmeennttss rreeççuuss ((AAnnttiibbiioottiiqquueess,, llaaxxaattiiffss……))..
  2. 2. 2 DDIIAAGGNNOOSSTTIICC EEXXAAMMEENN CCLLIINNIIQQUUEE –– EExxaammeenn aabbddoommiinnaall:: rreecchheerrcchhee dd''uunnee mmaassssee,, ttyymmppaanniissmmee,, ddoouulleeuurr llooccaalliissééee.. –– EExxaammeenn eexxttrraa aabbddoommiinnaall:: OORRLL++++++,, ppuullmmoonnaaiirree,, ffoonnttaanneellllee aannttéérriieeuurree,, nneeuurroollooggiiqquuee,, oossttééoo aarrttiiccuullaaiirree,, ééttaatt dd''hhyyddrraattaattiioonn.. –– EExxaammeenn ggéénnéérraall ((TTeemmppss ddee rreeccoolloorraattiioonn == TTRRCC,, TTeennssiioonn aarrttéérriieellllee == TTAA,, ffrrééqquueennccee ccaarrddiiaaqquuee,, FFrrééqquueennccee rreessppiirraattooiirree,, ppooiiddss,, PPéérriimmèèttrree ccrrâânniieenn,, TT°° ++++++)).. –– EExxaammeenn nnuuttrriittiioonnnneell:: ccoouurrbbee dduu ppooiiddss,, mmaallnnuuttrriittiioonn.. –– EExxaammeenn ddeess sseelllleess.. EEXXAAMMEENNSS CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS SSoouuvveenntt iinnuuttiilleess,, cceeppeennddaanntt,, cceerrttaaiinneess ssiittuuaattiioonnss iimmppoosseenntt àà ffaaiirree uunn bbiillaann:: αα DDéésshhyyddrraattaattiioonn sséévvèèrree αα ÉÉppiiddéémmiiee eenn mmiilliieeuu hhoossppiittaalliieerr ((ffaaiirree uunnee CCoopprrooccuullttuurree)) αα DDiiaarrrrhhééee iinnvvaassiivvee aavveecc ssiiggnneess ssyyssttéémmiiqquueess ((NNFFSS,, hhéémmooccuullttuurreess,, ccoopprrooccuullttuurreess)) αα SSiiggnneess eexxttrraa ddiiggeessttiiffss:: ffaaiirree uunnee rraaddiiooggrraapphhiiee tthhoorraacciiqquuee,, NNFFSS,, EECCBBUU,, PPLL,, hhéémmooccuullttuurreess αα SSuussppiicciioonn dd’’uunn aabbddoommeenn cchhiirruurrggiiccaall:: ffaaiirree uunnee rraaddiiooggrraapphhiiee ssttaannddaarrdd,, éécchhooggrraapphhiiee.. ÉÉVVOOLLUUTTIIOONN –– SSoouuvveenntt ffaavvoorraabbllee eenn qquueellqquueess jjoouurrss.. –– SSee mmééffiieerr ddee llaa ssuurrvveennuuee dd''uunnee ccoommpplliiccaattiioonn ((DDHHAA,, cchhoocc sseeppttiiqquuee)).. –– FFaacctteeuurrss ddee mmaauuvvaaiiss pprroonnoossttiicc:: –– CChhoocc hhyyppoo vvoolléémmiiqquuee.. –– AAggee ddee mmooiinnss ddee 33 mmooiiss.. –– TTeerrrraaiinn ddee mmaallnnuuttrriittiioonn.. –– TTaarreess:: mmaallnnuuttrriittiioonn,, SSiiddaa,, ccaarrddiiooppaatthhiiee ccoonnggéénniittaallee…… –– AA lloonngg tteerrmmee:: RRiissqquuee ddee ddéénnuuttrriittiioonn eett ddiiaarrrrhhééee cchhrroonniiqquuee.. ÉÉTTIIOOLLOOGGIIEESS ––IINNFFEECCTTIIOONNSS –– VViirruuss:: ssuurrttoouutt eenn ppéérriiooddee aauuttoommnnoohhiivveerrnnaallee:: RRoottaavviirruuss ((8800%%))...... –– BBaaccttéérriieess:: EEsscchheerrcchhiiaa CCoollii,, ssaallmmoonnnneelllleess,, SShhiiggeelllleess,, CCaammppyylloobbaacctteerr jjeejjuunnii,, YYeerrssiinniiaa…… –– AAuuttrreess:: VViibbrriioo cchhoolleerraaee,, ssttaapphhyyllooccooqquuee ddoorréé ((TTooxxii--iinnffeeccttiioonn aalliimmeennttaaiirree)).. –– CClloossttrriidduuiimm ddiiffffiicciillee ((CCoolliitteess ddeess aannttiibbiioottiiqquueess:: ββ llaaccttaammiinneess)),, ––PPaarraassiitteess:: EEnnttaammooeebbaa hhiissttoollyyttiiccaa ((AAmmiibbiiaassee)),, ––ÉÉTTIIOOLLOOGGIIEESS NNOONN IINNFFEECCTTIIEEUUSSEESS –– EErrrreeuurrss ddiiééttééttiiqquueess ((CCoonncceennttrraattiioonn eexxcceessssiivvee,, JJuuss ddee ffrruuiittss)).. –– AAlllleerrggiieess aalliimmeennttaaiirreess ((LLaaiitt ddee vvaacchhee,, bbllaanncc dd''œœuuff……)).. –– FFaauusssseess ddiiaarrrrhhééeess ddeess ccoonnssttiippééss..
  3. 3. 3 IINNDDIICCAATTIIOONN DDEE LL’’HHOOSSPPIITTAALLIISSAATTIIOONN --DDHHAA sséévvèèrree aassssoocciiééee --VVoommiisssseemmeennttss iimmppoorrttaannttss --MMaauuvvaaiissee oobbsseerrvvaannccee dduu ttrraaiitteemmeenntt --TTeerrrraaiinn ffrraaggiillee --SSeeppttiiccéémmiiee --AAbbddoommeenn cchhiirruurrggiiccaall:: IInnvvaaggiinnaattiioonn iinntteessttiinnaallee aaiigguuee.. TTRRAAIITTEEMMEENNTT –– OObbjjeeccttiiffss:: ––ÉÉvviitteerr llaa DDHHAA ––PPrréévveenniirr llaa ddéénnuuttrriittiioonn ––TTrraaiitteerr ll’’iinnffeeccttiioonn bbaaccttéérriieennnnee.. αα RRééhhyyddrraattaattiioonn:: ccoommppeennssaattiioonn ddeess ppeerrtteess ddiiggeessttiivveess αα RRééaalliimmeennttaattiioonn:: NNee jjaammaaiiss aarrrrêêtteerr ll''aallllaaiitteemmeenntt mmaatteerrnneell αα SSii ââggee >> àà 33 mmooiiss:: ddoonnnneerr lleess ssoolluuttééss ddee rrééhhyyddrraattaattiioonn oorraallee ((SSRROO))!! ppeennddaanntt 66 hheeuurreess ppuuiiss rrééaalliimmeenntteerr aavveecc ssoonn llaaiitt hhaabbiittuueell αα DDoonnnneerr uunn llaaiitt ssaannss llaaccttoossee vvooiirree uunn hhyyddrroollyyssaatt ddee pprroottééiinneess ddee llaaiitt ddee vvaacchhee eenn ccaass ddee ddiiaarrrrhhééee pprroolloonnggééee oouu sséévvèèrree.. αα RRééggiimmee nnoorrmmaall ddiivveerrssiiffiiéé:: EEaauu ddee rriizz,, ffééccuulleennttss,, bbaannaanneess,, ppoommmmeess,, vviiaannddeess,, ppooiissssoonnss mmaaiiggrreess…… αα SSii ââggee << 33 mmooiiss:: pprréévvooiirr uunnee hhoossppiittaalliissaattiioonn.. αα LL''aannttiibbiiootthhéérraappiiee eesstt nnoonn ssyyssttéémmaattiiqquuee ssaauuff eenn ccaass ddee ddiiaarrrrhhééeess ttrrèèss fféébbrriilleess aavveecc ddeess ssiiggnneess ssyyssttéémmiiqquueess,, oouu ggllaaiirroossaannggllaanntteess oouu cchheezz llee nnoouurrrriissssoonn ddee mmooiinnss 33 mmooiiss.. EEllllee eesstt aaddaappttééee eenn ffoonnccttiioonn ddee llaa bbaaccttéérriiee eenn ccaauussee.. αα LLaa ssuupppplléémmeennttaattiioonn eenn zziinncc:: 2200 mmgg//jjoouurr ppoouurr lleess eennffaannttss ddee pplluuss ddee 66 mmooiiss,, eett 1100 mmgg//jjoouurr ppoouurr cceeuuxx ddee mmooiinnss ddee 66 mmooiiss,, ppeennddaanntt 1100 àà 1144 jjoouurrss αα RRaaccééccaaddoottrriill ((TTiioorrffaann)):: 11,,55 mmgg//kkgg αα TTrraaiitteemmeenntt pprréévveennttiiff:: aallllaaiitteemmeenntt mmaatteerrnneell,, hhyyggiièènnee ((pprrééppaarraattiioonn dduu llaaiitt aarrttiiffiicciieell,, llaavvaaggee ddeess mmaaiinnss)),, αα AAuuttrreess:: ppaarraaccééttaammooll,, ddiioossmmeeccttiinnee ((SSmmeeccttaa))…… CCOONNCCLLUUSSIIOONN  LLeess ddiiaarrrrhhééeess aaiigguuëëss rreepprréésseenntteenntt uunnee ccaauussee ffrrééqquueennttee ddee ll''hhoossppiittaalliissaattiioonn ddeess nnoouurrrriissssoonnss..  LL''uuttiilliissaattiioonn ddee ssoolluuttiioonnss ddee rrééhhyyddrraattaattiioonn eett llaa rrééaalliimmeennttaattiioonn pprrééccooccee ppeerrmmeetttteenntt dd''éévviitteerr llaa ddéésshhyyddrraattaattiioonn eett llaa ddéénnuuttrriittiioonn..  LLee ttrraaiitteemmeenntt pprréévveennttiiff rreeppoossee eesssseennttiieelllleemmeenntt ssuurr llaa pprroommoottiioonn ddee::  LL''aallllaaiitteemmeenntt mmaatteerrnneell ((rrôôllee iimmmmuunnoollooggiiqquuee))  LL''hhyyggiièènnee aalliimmeennttaaiirree ddee ll''eennffaanntt  LL''hhyyggiièènnee ddeess ccoolllleeccttiivviittééss dd''eennffaannttss  LLaa vvaacccciinnaattiioonn ccoonnttrree llee rroottaavviirruuss..
  4. 4. 4 DDÉÉSSHHYYDDRRAATTAATTIIOONN AAIIGGUUEE DDUU NNOOUURRRRIISSSSOONN ((DDHHAA)) IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  DDHHAA:: EEnnsseemmbbllee ddee mmaanniiffeessttaattiioonnss cclliinniiqquueess eennggeennddrrééeess ppaarr uunnee ppeerrttee dd''eeaauu iimmppoorrttaannttee,, rraappiiddee eett nnoonn ccoommppeennssééee..  EEllllee ppeeuutt êêttrree aauussssii dduuee àà uunnee iinnssuuffffiissaannccee dd’’aappppoorrtt..  CC’’eesstt uunnee uurrggeennccee ppééddiiaattrriiqquuee ccllaassssiiqquuee..  LLaa vvuullnnéérraabbiilliittéé dduu tteerrrraaiinn ffaaiitt ssaa ggrraavviittéé.. Diarrhée aigue du nourrison e DHA 17 Un nourrisson est constitué de 70 à 80% d’eau, ses besoins sont de 100 ml/kg/jour. Le grand enfant est constitué de 60% d’eau et ses besoins sont de 20 ml/ kg/jour. Chez l'adulte, l'eau totale représente la moitié du poids. Dépendance entière de l’entourage pour satisfaire les besoins hydriques Immaturité rénale avec diminution de la capacité de concentration. Exposition du nourrisson à la DHA Diarrhée aigue du nourrison e DHA Pertes: cutanées, digestives, urinaires, pulmonaires Apports: Alimentation, Allaitement, Eau métabolique BALANCE HYDRIQUE 18
  5. 5. 5 CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN  DDHHAA iinnttrraacceelllluullaaiirree,,  DDHHAA eexxttrraacceelllluullaaiirree,,  DDHHAA gglloobbaallee ++++++ ((22 ttyyppeess ddee ssiiggnneess ssoonntt pprréésseennttss)).. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  DDHHAA iissoottoonniiqquuee ((BBrrûûlluurreess,, ddiiaarrrrhhééeess……))..  DDHHAA hhyyppoottoonniiqquuee ((SSdd ddee PPeerrttee ddee sseellss)) rraarree..  DDHHAA hhyyppeerrttoonniiqquuee ((GGEEAA,, DDiiaabbèèttee)) ++++++.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  DDHHAA llééggèèrree ((<< 55%% ddee ppeerrttee dduu ppooiiddss))..  DDHHAA mmooddéérrééee ((55 -- 1100%%))..  DDHHAA sséévvèèrree ((1100 -- 1155%%)).. Anne-Pascale Wasier, Denis Devictor, Médecine thérapeutique / Pédiatrie. Volume 2, Numéro 5, 347-51, Sept - Oct 1999, DOSSIER : Urgences en pédiatrie 20 DIAGNOSTIC RECHERCHE DES SIGNES DE DHA (POIDS+++)
  6. 6. 6 SCORE DE GUARINO et al Catégorie Cotation 0 Cotation 1 Cotation 2 Apparence générale Normale Soif, agitation ou léthargie mais irritable au toucher Somnolent, marche difficile, froid ou en sueur +/- comateux Yeux Normaux Légèrement creux Très creux Muqueuses (langue) Humides Collantes Sèches Larmes Larmes Diminution des larmes Pas de larmes 21 Score 0 : pas de déshydratation Score 1-4 : déshydratation légère Score 5-8 : déshydratation modérée à sévère Ce score ne comprend pas la perte de poids car si celle-ci est un élément important de surveillance, elle n’est pas toujours évaluable en pratique. SSIIGGNNEESS DDEE GGRRAAVVIITTÉÉ 11.. RReeffuuss ddee bbooiirree.. 22.. HHyyppootteennssiioonn,, ttaacchhyyccaarrddiiee,, tteemmppss ddee rreeccoolloorraattiioonn aalllloonnggéé.. 33.. PPoollyyppnnééee.. 44.. OOlliiggoo aannuurriiee.. 55.. SSiiggnneess nneeuurroollooggiiqquueess ((CCoonnvvuullssiioonnss,, ssoommnnoolleennccee,, hhyyppoottoonniiee……)).. EELLÉÉMMEENNTTSS PPRROONNOOSSTTIICC  ÂÂggee << 33 mmooiiss..  DDHHAA sséévvèèrree eett// oouu aassssoocciiééee àà uunn ééttaatt ddee cchhoocc..  PPrréésseennccee ddee ssiiggnneess nneeuurroollooggiiqquueess..  HHyyppeerrtthheerrmmiiee mmaajjeeuurree oouu hhyyppootthheerrmmiiee ((<< 3355°°CC))..  RReettaarrdd dduu ttrraaiitteemmeenntt..  AAnnuurriiee ppeerrssiissttaannttee..  HHyyppeerrnnaattrréémmiiee iimmppoorrttaannttee ((>> 117700 mmEEqq//ll)).. ÉÉTTIIOOLLOOGGIIEESS  PPeerrtteess ddiiggeessttiivveess:: ggaassttrrooeennttéérriitteess,, SSttéénnoossee hhyyppeerrttrroopphhiiqquuee dduu ppyylloorree,, oocccclluussiioonnss,, ppéérriittoonniitteess,, aassppiirraattiioonnss ddiiggeessttiivveess nnoonn ccoommppeennssééeess,, IInnffeeccttiioonnss eexxttrraa ddiiggeessttiivveess..  PPeerrtteess ccuuttaannééeess:: bbrrûûlluurreess,, ccoouuppss ddee cchhaalleeuurr,, hhyyppeerrtthheerrmmiiee..  PPeerrtteess rréénnaalleess:: TTuubbuullooppaatthhiiee,, ddiiaabbèèttee,, ddiiuurrééttiiqquueess..  PPeerrtteess ppuullmmoonnaaiirreess:: hhyyppeerrvveennttiillaattiioonn..  IInnssuuffffiissaannccee dd’’aappppoorrtt:: aannoorreexxiiee,, ccaarreennccee dd’’aappppoorrtt,, nnéégglliiggeennccee..
  7. 7. 7 CCOOMMPPLLIICCAATTIIOONNSS CCHHOOCC HHYYPPOOVVOOLLÉÉMMIIQQUUEE CCOOMMPPLLIICCAATTIIOONNSS NNEEUURROOLLOOGGIIQQUUEESS::  CCoonnvvuullssiioonnss  HHéémmaattoommee ssoouuss--dduurraall ((eexxcceeppttiioonnnneell))  TThhrroommbboosseess vveeiinneeuusseess ccéérréébbrraalleess  HHéémmoorrrraaggiieess iinnttrraa--ppaarreenncchhyymmaatteeuusseess CCOOMMPPLLIICCAATTIIOONNSS RRÉÉNNAALLEESS::  IInnssuuffffiissaannccee rréénnaallee ffoonnccttiioonnnneellllee ((++++++ ffrrééqquueennttee))  IInnssuuffffiissaannccee rréénnaallee oorrggaanniiqquuee ((rraarree)).. EEXXAAMMEENNSS CCOOMMPPLLÉÉMMEENNTTAAIIRREESS  SSoouuvveenntt iinnuuttiilleess..  DDaannss lleess aauuttrreess ccaass,, iillss ssoonntt nnéécceessssaaiirreess ppoouurr aapppprréécciieerr llaa ggrraavviittéé ddee llaa ddéésshhyyddrraattaattiioonn:: ––IIoonnooggrraammmmee ssaanngguuiinn ccoommpplleett ––OOssmmoollaarriittéé,, ppHH eett lleess ggaazz dduu ssaanngg ––IIoonnooggrraammmmee uurriinnaaiirree,, ll''oossmmoollaarriittéé eett llee ppHH ––GGllyyccoossuurriiee eett ccééttoonnuurriiee ––AAuuttrreess eexxaammeennss ssoonntt rrééaalliissééss eenn ffoonnccttiioonn dduu ccoonntteexxttee:: nnuumméérraattiioonn ffoorrmmuullee ssaanngguuiinnee ((NNFFSS)),, CCRRPP,, eexxaammeennss mmiiccrroobbiioollooggiiqquueess ((EECCBBUU,, hhéémmooccuullttuurreess,, ccoopprrooccuullttuurreess,, rreecchheerrcchhee vviirraallee ddaannss lleess sseelllleess,, ppoonnccttiioonn lloommbbaaiirree,, rraaddiiooggrraapphhiiee tthhoorraacciiqquuee,, SSccaannnneerr ccéérréébbrraall)).. 27 TRAITEMENT • Dans les déshydratations légères, la réhydratation se fera par voie orale (Solutés de réhydratation orale: SRO). recommandées par l'OMS). • Les SRO à Osomolarité réduite (50-60 mMol/l de Na+) sont plus efficaces et doivent être utilisées en 1ère intention. • Dans les déshydratations importantes, la réhydratation se fera par voie veineuse.
  8. 8. 8 DDEESSHHYYDDRRAATTAATTIIOONN LLEEGGEERREE –– LLeess SSRROO ssee pprréésseenntteenntt eenn ssaacchheettss ddee ppoouuddrree àà ddiilluueerr ddaannss 11 lliittrree dd’’eeaauu bboouuiilllliiee ppuuiiss rreeffrrooiiddiiee oouu ffaaiibblleemmeenntt mmiinnéérraalliissééee ((aauu mmooiinnss 7755 mmll//kkgg ppeennddaanntt lleess 11èèrreess 44 hheeuurreess)),, –– CCeess ssoolluuttééss ssoonntt aaddmmiinniissttrrééss aauu cchhooiixx,, eenn ffoonnccttiioonn ddee llaa ssooiiff ddee ll’’eennffaanntt,, ddee mmaanniièèrree ffrraaccttiioonnnnééee,, àà llaa ccuuiillllèèrree ((3300--5500 mmll àà llaa ffooiiss)),, ttoouutteess lleess 1100--1155 mmiinnuutteess eett ppoouurr uunnee dduurrééee mmiinniimmaallee ddee 66 hheeuurreess.. –– LL’’aallllaaiitteemmeenntt eesstt ppoouurrssuuiivvii ppaarraallllèèlleemmeenntt àà llaa rrééhhyyddrraattaattiioonn oorraallee.. –– EEnn ccaass dd’’éécchheecc ddee llaa rrééaalliimmeennttaattiioonn oouu ddee ddiiaarrrrhhééee pplluuss sséévvèèrree,, iill ffaauutt uuttiilliisseerr uunn llaaiitt ppaauuvvrree eenn llaaccttoossee ppeennddaanntt 55 àà 1100 jjoouurrss ((AALL 111100,, NNOOVVAALLAACC AADD……)).. EEnn ccaass dd’’éécchheecc,, oonn uuttiilliisseerraa uunn llaaiitt ffoorrtteemmeenntt hhyyddrroollyysséé ppeennddaanntt uunn mmooiiss ((AALLFFAARREE®®,, PPIICCOOTT LLYYSSAA®®)).. DDÉÉSSHHYYDDRRAATTAATTIIOONNSS MMOODDÉÉRRÉÉEESS –– RReeccoouurriirr àà llaa vvooiiee vveeiinneeuussee:: rrééaalliisseerr uunnee ppeerrffuussiioonn dduu sséérruumm gglluuccoosséé àà 55%% aavveecc ddeess éélleeccttrroollyytteess eenn ffoonnccttiioonn ddee ll''iioonnooggrraammmmee ((115500 mmll//kkgg//jjoouurr)).. –– LLaa rrééhhyyddrraattaattiioonn ddooiitt êêttrree lleennttee eett oonn nn''aajjoouutteerraa dduu KKCCll qquuee ssii llaa kkaalliiéémmiiee eesstt nnoorrmmaallee eett qquuee llaa ddiiuurrèèssee ssooiitt rreepprriissee.. –– LLaa rreepprriissee ddee ll’’aalliimmeennttaattiioonn ddooiitt êêttrree ddéébbuuttééee llee pplluuss ttôôtt ppoossssiibbllee eett eenn ggéénnéérraall aapprrèèss 2244 àà 4488 hheeuurreess ddee rrééhhyyddrraattaattiioonn ppaarr vvooiiee vveeiinneeuussee,, oonn rreepprreennddrraa uunn aappppoorrtt ppaarr llaa bboouucchhee sseelloonn llee sscchhéémmaa pprrééccééddeenntt.. DDÉÉSSHHYYDDRRAATTAATTIIOONNSS SSÉÉVVÈÈRREESS ––IIll ffaauutt ccoorrrriiggeerr llee cchhoocc hhyyppoovvoolléémmiiqquuee.. ––MMeettttrree uunnee vvooiiee vveeiinneeuussee eenn uurrggeennccee,, ––CCeettttee vvooiiee ddooiitt ppeerrmmeettttrree ll’’aappppoorrtt dduu sséérruumm ssaalléé iissoottoonniiqquuee 1100 àà 2200 mmll//kkgg eenn 3300 mmnn vvooiirree 3300 àà 4400 mmll//kkgg.. ––SS’’iill eexxiissttee uunn ccoollllaappssuuss sséévvèèrree aavveecc cchhuuttee ddee tteennssiioonn,, oonn pprrééffèèrreerraa uuttiilliisseerr ddeess mmaaccrroo-- mmoollééccuulleess ((HHaaeemmaacceellll ®®,, ppllaassmmiioonn ®®)).. ––CCoommpplléétteerr ppaarr llaa ppeerrffuussiioonn ddee ppaarr dduu SSGG 55%% ((115500 mmll//kkgg//jj)) aavveecc NNaa 33 gg//ll ++ KKCCll 11,,55 gg//ll ++ CCaa 11 gg//ll..
  9. 9. 9 ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS DDEE SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE  LLee ppooiiddss ttoouutteess lleess ssiixx hheeuurreess..  LL’’aabboonnddaannccee ddeess sseelllleess eett ddeess vvoommiisssseemmeennttss..  LLaa ddiiuurrèèssee ttoouutteess lleess ssiixx hheeuurreess..  LLaa tteemmppéérraattuurree,, llaa rrééggrreessssiioonn ddeess ssiiggnneess ddee llaa DDHHAA,, llee ppéérriimmèèttrree ccrrâânniieenn..  LL’’ééttaatt ddee ccoonnsscciieennccee..  LL’’ééttaatt hhéémmooddyynnaammiiqquuee:: llaa TTAA,, llee tteemmppss ddee rreeccoolloorraattiioonn,, llaa ffrrééqquueennccee ccaarrddiiaaqquuee.. PRÉVENTION Promotion de l'allaitement maternel. Faire boire les bébés ayant une diarrhée, une fièvre et en période de chaleur. Hygiène de préparation des laits artificiels. Promotion de l’utilisation des SRO. Consultation précoce en cas de gastroentérite. Vaccination (Rotavitus) 33 PPRRÉÉVVEENNTTIIOONN  PPrroommoottiioonn ddee ll''aallllaaiitteemmeenntt mmaatteerrnneell..  FFaaiirree bbooiirree lleess bbéébbééss aayyaanntt uunnee ddiiaarrrrhhééee,, uunnee ffiièèvvrree eett eenn ppéérriiooddee ddee cchhaalleeuurr..  HHyyggiièènnee ddee pprrééppaarraattiioonn ddeess llaaiittss aarrttiiffiicciieellss..  PPrroommoottiioonn ddee ll’’uuttiilliissaattiioonn ddeess SSRROO..  CCoonnssuullttaattiioonn pprrééccooccee eenn ccaass ddee ggaassttrrooeennttéérriittee.. CCOONNCCLLUUSSIIOONN  LLaa ddéésshhyyddrraattaattiioonn eesstt uunnee uurrggeennccee mmééddiiccaallee ooùù llaa pprriissee eenn cchhaarrggee ddooiitt êêttrree iimmmmééddiiaattee..  LLeess SSRROO ddooiivveenntt êêttrree pprreessccrriittss ddee ffaaççoonn ssyyssttéémmaattiiqquuee eenn ccaass ddee ddiiaarrrrhhééee..  LL''hhoossppiittaalliissaattiioonn nn''eesstt iinnddiiqquuééee qquu''eenn ccaass ddee pprréésseennccee ddee ssiiggnneess ddee ggrraavviittéé..  LL''aallllaaiitteemmeenntt mmaatteerrnneell eesstt uunn mmooyyeenn ccaappiittaall ddee pprréévveennttiioonn..

×