Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
40GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSSDDDDééééssssiiiiggggnnnnaaaattttiiiioooonnnn ddddeeeessss ppppiiiièèèèccccee...
40GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSSDDDDééééssssiiiiggggnnnnaaaattttiiiioooonnnn ddddeeeessss ppppiiiièèèèccccee...
40GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSSCCCCôôôôtttteeeessss ddddeeee ssssoooouuuubbbbaaaasssssssseeeemmmmeeeennnntt...
40GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSSBBBBaaaannnncccc ddddeeee rrrrééééppppaaaarrrraaaattttiiiioooonnnnRRRReeeenn...
40GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSSBBBBaaaannnncccc ddddeeee rrrrééééppppaaaarrrraaaattttiiiioooonnnnRRRReeeenn...
40GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSSBBBBaaaannnncccc ddddeeee rrrrééééppppaaaarrrraaaattttiiiioooonnnnRRRReeeenn...
40GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSSGGGGaaaabbbbaaaarrrriiiitttt ddddeeee ffffaaaaççççeeee aaaavvvvaaaannnnttttR...
41SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE IIIINNNNFFFFEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEETTTTrrrraaaavvvveeeerrrrsssseeee eeeexxxxtt...
41SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE IIIINNNNFFFFEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEETTTTrrrraaaavvvveeeerrrrsssseeee eeeexxxxtt...
41SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE IIIINNNNFFFFEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEEFFFFaaaaççççaaaaddddeeee aaaavvvvaaaannnntt...
41SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE IIIINNNNFFFFEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEEFFFFaaaaççççaaaaddddeeee aaaavvvvaaaannnntt...
41SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE IIIINNNNFFFFEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEELLLLoooonnnnggggeeeerrrroooonnnn aaaarrrrrr...
41SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE IIIINNNNFFFFEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEEDDDDoooouuuubbbblllluuuurrrreeee ddddeeee t...
41SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE IIIINNNNFFFFEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEEDDDDoooouuuubbbblllluuuurrrreeee ddddeeee t...
41SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE IIIINNNNFFFFEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEEDDDDoooouuuubbbblllluuuurrrreeee ddddeeee t...
42SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEE AAAAVVVVAAAANNNNTTTTAAAAiiiilllleeee aaaav...
42SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEE AAAAVVVVAAAANNNNTTTTJJJJoooouuuueeee dddda...
42SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEE AAAAVVVVAAAANNNNTTTTJJJJoooouuuueeee dddda...
42SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEE AAAAVVVVAAAANNNNTTTTTTTTôôôôlllleeee ppppo...
42SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEE AAAAVVVVAAAANNNNTTTTTTTTôôôôlllleeee ppppo...
45DDDDEEEESSSSSSSSUUUUSSSS DDDDEEEE CCCCAAAAIIIISSSSSSSSEEEEGGGGoooouuuusssssssseeeetttt ddddaaaalllllllloooonnnnggggeeee ...
48OOOOUUUUVVVVRRRRAAAANNNNTTTT NNNNOOOONNNN LLLLAAAATTTTEEEERRRRAAAAUUUUXXXXHHHHaaaayyyyoooonnnnRRRReeeennnnaaaauuuulllltt...
48OOOOUUUUVVVVRRRRAAAANNNNTTTT NNNNOOOONNNN LLLLAAAATTTTEEEERRRRAAAAUUUUXXXXHHHHaaaayyyyoooonnnnRRRReeeennnnaaaauuuulllltt...
50GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSSOOOOuuuuttttiiiillllllllaaaaggggeeeessssRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxx...
50GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSSPPPPrrrroooodddduuuuiiiittttssssRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrr...
52MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIISSSSMMMMEEEE DDDDOOOOUUUUVVVVRRRRAAAANNNNTTTT NNNNOOOONNNN LLLLAAAATTTTEEEERRRRAAAAUUUUXXXXSSSSe...
52MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIISSSSMMMMEEEE DDDDOOOOUUUUVVVVRRRRAAAANNNNTTTT NNNNOOOONNNN LLLLAAAATTTTEEEERRRRAAAAUUUUXXXXMMMMé...
52MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIISSSSMMMMEEEE DDDDOOOOUUUUVVVVRRRRAAAANNNNTTTT NNNNOOOONNNN LLLLAAAATTTTEEEERRRRAAAAUUUUXXXXBBBBa...
54VVVVIIIITTTTRRRRAAAAGGGGEEEERRRReeeemmmmppppllllaaaacccceeeemmmmeeeennnntttt ddddeeee llllaaaa lllluuuunnnneeeetttttttte...
54VVVVIIIITTTTRRRRAAAAGGGGEEEERRRReeeemmmmppppllllaaaacccceeeemmmmeeeennnntttt ddddeeee llllaaaa lllluuuunnnneeeetttttttte...
55PPPPRRRROOOOTTTTEEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNNSSSS EEEEXXXXTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEESSSSBBBBoooouuuucccclllliiiieeeerrr...
55PPPPRRRROOOOTTTTEEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNNSSSS EEEEXXXXTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEESSSSBBBBoooouuuucccclllliiiieeeerrr...
55PPPPRRRROOOOTTTTEEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNNSSSS EEEEXXXXTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEESSSSBBBBoooouuuucccclllliiiieeeerrr...
55PPPPRRRROOOOTTTTEEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNNSSSS EEEEXXXXTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEESSSSBBBBaaaannnnddddeeeeaaaauuuuxxx...
55PPPPRRRROOOOTTTTEEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNNSSSS EEEEXXXXTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEESSSSBBBBaaaannnnddddeeeeaaaauuuuxxx...
56AAAACCCCCCCCEEEESSSSSSSSOOOOIIIIRRRREEEESSSS EEEEXXXXTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRRSSSSGGGGrrrriiiilllllllleeee ddddeeee c...
57AAAACCCCCCCCEEEESSSSSSSSOOOOIIIIRRRREEEESSSS IIIINNNNTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRRSSSSHHHHaaaabbbbiiiillllllllaaaaggggeee...
57AAAACCCCCCCCEEEESSSSSSSSOOOOIIIIRRRREEEESSSS IIIINNNNTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRRSSSSPPPPOOOORRRRTTTTEEEE BBBBAAAAGGGGAA...
57AAAACCCCCCCCEEEESSSSSSSSOOOOIIIIRRRREEEESSSS IIIINNNNTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRRSSSSGGGGaaaarrrrnnnniiiittttuuuurrrreee...
57AAAACCCCCCCCEEEESSSSSSSSOOOOIIIIRRRREEEESSSS IIIINNNNTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRRSSSSHHHHaaaabbbbiiiillllllllaaaaggggeee...
57AAAACCCCCCCCEEEESSSSSSSSOOOOIIIIRRRREEEESSSS IIIINNNNTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRRSSSSHHHHaaaabbbbiiiillllllllaaaaggggeee...
57AAAACCCCCCCCEEEESSSSSSSSOOOOIIIIRRRREEEESSSS IIIINNNNTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRRSSSSHHHHaaaabbbbiiiillllllllaaaaggggeee...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mr 258-express ii 4 5-1

1,117 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mr 258-express ii 4 5-1

 1. 1. 40GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSSDDDDééééssssiiiiggggnnnnaaaattttiiiioooonnnn ddddeeeessss ppppiiiièèèècccceeeessss ((((ééééccccllllaaaattttééééssss))))RRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 2. 2. 40GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSSDDDDééééssssiiiiggggnnnnaaaattttiiiioooonnnn ddddeeeessss ppppiiiièèèècccceeeessss ((((ééééccccllllaaaattttééééssss))))RRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 3. 3. 40GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSSCCCCôôôôtttteeeessss ddddeeee ssssoooouuuubbbbaaaasssssssseeeemmmmeeeennnntttt ((((FFFF44440000 pppphhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))RRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 4. 4. 40GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSSBBBBaaaannnncccc ddddeeee rrrrééééppppaaaarrrraaaattttiiiioooonnnnRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 5. 5. 40GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSSBBBBaaaannnncccc ddddeeee rrrrééééppppaaaarrrraaaattttiiiioooonnnnRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 6. 6. 40GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSSBBBBaaaannnncccc ddddeeee rrrrééééppppaaaarrrraaaattttiiiioooonnnnRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 7. 7. 40GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSSGGGGaaaabbbbaaaarrrriiiitttt ddddeeee ffffaaaaççççeeee aaaavvvvaaaannnnttttRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 8. 8. 41SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE IIIINNNNFFFFEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEETTTTrrrraaaavvvveeeerrrrsssseeee eeeexxxxttttrrrrêêêêmmmmeeee aaaavvvvaaaannnntttt aaaasssssssseeeemmmmbbbbllllééééeeeeRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 9. 9. 41SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE IIIINNNNFFFFEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEETTTTrrrraaaavvvveeeerrrrsssseeee eeeexxxxttttrrrrêêêêmmmmeeee aaaavvvvaaaannnntttt aaaasssssssseeeemmmmbbbbllllééééeeeeRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 10. 10. 41SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE IIIINNNNFFFFEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEEFFFFaaaaççççaaaaddddeeee aaaavvvvaaaannnntttt aaaasssssssseeeemmmmbbbbllllééééeeeeRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 11. 11. 41SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE IIIINNNNFFFFEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEEFFFFaaaaççççaaaaddddeeee aaaavvvvaaaannnntttt aaaasssssssseeeemmmmbbbbllllééééeeeeRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 12. 12. 41SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE IIIINNNNFFFFEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEELLLLoooonnnnggggeeeerrrroooonnnn aaaarrrrrrrriiiièèèèrrrreeeeRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 13. 13. 41SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE IIIINNNNFFFFEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEEDDDDoooouuuubbbblllluuuurrrreeee ddddeeee ttttrrrraaaavvvveeeerrrrsssseeee iiiinnnnfffféééérrrriiiieeeeuuuurrrreeeeRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 14. 14. 41SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE IIIINNNNFFFFEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEEDDDDoooouuuubbbblllluuuurrrreeee ddddeeee ttttrrrraaaavvvveeeerrrrsssseeee iiiinnnnfffféééérrrriiiieeeeuuuurrrreeeeRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 15. 15. 41SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE IIIINNNNFFFFEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEEDDDDoooouuuubbbblllluuuurrrreeee ddddeeee ttttrrrraaaavvvveeeerrrrsssseeee iiiinnnnfffféééérrrriiiieeeeuuuurrrreeeeRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 16. 16. 42SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEE AAAAVVVVAAAANNNNTTTTAAAAiiiilllleeee aaaavvvvaaaannnnttttRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 17. 17. 42SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEE AAAAVVVVAAAANNNNTTTTJJJJoooouuuueeee ddddaaaauuuuvvvveeeennnnttttRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 18. 18. 42SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEE AAAAVVVVAAAANNNNTTTTJJJJoooouuuueeee ddddaaaauuuuvvvveeeennnnttttRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 19. 19. 42SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEE AAAAVVVVAAAANNNNTTTTTTTTôôôôlllleeee ppppoooorrrrtttteeee----pppphhhhaaaarrrreeeeRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 20. 20. 42SSSSTTTTRRRRUUUUCCCCTTTTUUUURRRREEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEE AAAAVVVVAAAANNNNTTTTTTTTôôôôlllleeee ppppoooorrrrtttteeee----pppphhhhaaaarrrreeeeRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 21. 21. 45DDDDEEEESSSSSSSSUUUUSSSS DDDDEEEE CCCCAAAAIIIISSSSSSSSEEEEGGGGoooouuuusssssssseeeetttt ddddaaaalllllllloooonnnnggggeeee ddddeeee ppppaaaavvvviiiilllllllloooonnnnRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 22. 22. 48OOOOUUUUVVVVRRRRAAAANNNNTTTT NNNNOOOONNNN LLLLAAAATTTTEEEERRRRAAAAUUUUXXXXHHHHaaaayyyyoooonnnnRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 23. 23. 48OOOOUUUUVVVVRRRRAAAANNNNTTTT NNNNOOOONNNN LLLLAAAATTTTEEEERRRRAAAAUUUUXXXXHHHHaaaayyyyoooonnnnRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 24. 24. 50GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSSOOOOuuuuttttiiiillllllllaaaaggggeeeessssRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 25. 25. 50GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLLIIIITTTTEEEESSSSPPPPrrrroooodddduuuuiiiittttssssRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 26. 26. 52MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIISSSSMMMMEEEE DDDDOOOOUUUUVVVVRRRRAAAANNNNTTTT NNNNOOOONNNN LLLLAAAATTTTEEEERRRRAAAAUUUUXXXXSSSSeeeerrrrrrrruuuurrrreeee ddddeeee ppppoooorrrrtttteeeessss aaaarrrrrrrriiiièèèèrrrreeee bbbbaaaattttttttaaaannnntttteeeessssRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 27. 27. 52MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIISSSSMMMMEEEE DDDDOOOOUUUUVVVVRRRRAAAANNNNTTTT NNNNOOOONNNN LLLLAAAATTTTEEEERRRRAAAAUUUUXXXXMMMMééééccccaaaannnniiiissssmmmmeeee ddddeeee ffffeeeerrrrmmmmeeeettttuuuurrrreeee ddddeeee ppppoooorrrrtttteeeessss aaaarrrrrrrriiiièèèèrrrreeeessss bbbbaaaattttttttaaaannnntttteeeessssRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 28. 28. 52MMMMEEEECCCCAAAANNNNIIIISSSSMMMMEEEE DDDDOOOOUUUUVVVVRRRRAAAANNNNTTTT NNNNOOOONNNN LLLLAAAATTTTEEEERRRRAAAAUUUUXXXXBBBBaaaarrrriiiilllllllleeeetttt eeeetttt sssseeeerrrrrrrruuuurrrreeeessss ddddeeee hhhhaaaayyyyoooonnnnRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 29. 29. 54VVVVIIIITTTTRRRRAAAAGGGGEEEERRRReeeemmmmppppllllaaaacccceeeemmmmeeeennnntttt ddddeeee llllaaaa lllluuuunnnneeeetttttttteeee aaaarrrrrrrriiiièèèèrrrreeeeRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 30. 30. 54VVVVIIIITTTTRRRRAAAAGGGGEEEERRRReeeemmmmppppllllaaaacccceeeemmmmeeeennnntttt ddddeeee llllaaaa lllluuuunnnneeeetttttttteeee aaaarrrrrrrriiiièèèèrrrreeeeRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 31. 31. 55PPPPRRRROOOOTTTTEEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNNSSSS EEEEXXXXTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEESSSSBBBBoooouuuucccclllliiiieeeerrrr aaaavvvvaaaannnnttttRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 32. 32. 55PPPPRRRROOOOTTTTEEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNNSSSS EEEEXXXXTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEESSSSBBBBoooouuuucccclllliiiieeeerrrr aaaavvvvaaaannnnttttRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 33. 33. 55PPPPRRRROOOOTTTTEEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNNSSSS EEEEXXXXTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEESSSSBBBBoooouuuucccclllliiiieeeerrrr aaaarrrrrrrriiiièèèèrrrreeeeRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 34. 34. 55PPPPRRRROOOOTTTTEEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNNSSSS EEEEXXXXTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEESSSSBBBBaaaannnnddddeeeeaaaauuuuxxxx ddddeeee pppprrrrooootttteeeeccccttttiiiioooonnnn llllaaaattttèèèèrrrraaaalllleeeeRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 35. 35. 55PPPPRRRROOOOTTTTEEEECCCCTTTTIIIIOOOONNNNSSSS EEEEXXXXTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRREEEESSSSBBBBaaaannnnddddeeeeaaaauuuuxxxx ddddeeee pppprrrrooootttteeeeccccttttiiiioooonnnn llllaaaattttèèèèrrrraaaalllleeeeRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 36. 36. 56AAAACCCCCCCCEEEESSSSSSSSOOOOIIIIRRRREEEESSSS EEEEXXXXTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRRSSSSGGGGrrrriiiilllllllleeee ddddeeee ccccaaaallllaaaannnnddddrrrreeeeRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 37. 37. 57AAAACCCCCCCCEEEESSSSSSSSOOOOIIIIRRRREEEESSSS IIIINNNNTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRRSSSSHHHHaaaabbbbiiiillllllllaaaaggggeeee iiiinnnnttttèèèèrrrriiiieeeeuuuurrrrRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 38. 38. 57AAAACCCCCCCCEEEESSSSSSSSOOOOIIIIRRRREEEESSSS IIIINNNNTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRRSSSSPPPPOOOORRRRTTTTEEEE BBBBAAAAGGGGAAAAGGGGEEEESSSS DDDDEEEE CCCCAAAABBBBIIIINNNNEEEERRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 39. 39. 57AAAACCCCCCCCEEEESSSSSSSSOOOOIIIIRRRREEEESSSS IIIINNNNTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRRSSSSGGGGaaaarrrrnnnniiiittttuuuurrrreeee ddddeeee ppppaaaavvvviiiilllllllloooonnnnRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 40. 40. 57AAAACCCCCCCCEEEESSSSSSSSOOOOIIIIRRRREEEESSSS IIIINNNNTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRRSSSSHHHHaaaabbbbiiiillllllllaaaaggggeeee iiiinnnnttttéééérrrriiiieeeeuuuurrrrRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 41. 41. 57AAAACCCCCCCCEEEESSSSSSSSOOOOIIIIRRRREEEESSSS IIIINNNNTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRRSSSSHHHHaaaabbbbiiiillllllllaaaaggggeeee iiiinnnnttttéééérrrriiiieeeeuuuurrrrRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))
 42. 42. 57AAAACCCCCCCCEEEESSSSSSSSOOOOIIIIRRRREEEESSSS IIIINNNNTTTTEEEERRRRIIIIEEEEUUUURRRRSSSSHHHHaaaabbbbiiiillllllllaaaaggggeeee iiiinnnnttttéééérrrriiiieeeeuuuurrrrRRRReeeennnnaaaauuuulllltttt eeeexxxxpppprrrreeeessssssss((((PPPPhhhhaaaasssseeee IIIIIIII))))

×