Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Afrikaanse skoollesse

4,125 views

Published on

Afrikaanse interaktiewe PowerPoint lesse vir onderwysers, ouers wat tuis onderrig en leerders.

Published in: Education
 • Login to see the comments

Afrikaanse skoollesse

 1. 1. Afrikaanse interaktiewe PowerPoint lesse.TAALSTRUKTUREHierdie lesse kan in klaskamers gebruik word.Is geskik vir ouers wat tuisonderrig doen.Selfs leerders kan lesse gebruik om vanaf teleer of om hersiening te doen, of voor te bereivir ‘n toets of eksamen.Lesse is geskik vanaf Gr 3 - 7
 2. 2. ‘n Lekker interaktiewe Afrikaanse PowerPoint les om leerdersvergelykings te leer.
 3. 3. Hierdie les kan gebruik word vir aanleer, inskerping en remediëring vanvoornaamwoorde. Baie geskik vir leerders wat Afrikaans as addisioneletaal aanleer.
 4. 4. ‘n Les vir aanbieding: Leer my om ‘n formele brief te skryf.
 5. 5. Hierdie les is geskik vir die aanbieding in die tydsbestek van ‘n halfuur ensluit ‘n kort klassikale oefening in om leerders se kennis te toets.
 6. 6. Hierdie les is geskik vir toets van kennis, inoefening en intervensie.
 7. 7. Hierdie les kan gebruik word vir intervensie, inskerping of aanleer vanvoorsetsels. Tydsduur is volgens leerder se vermoë.
 8. 8. Hierdie les verduidelik wat die bywoord se funksie is en help ombywoorde te identifiseer.
 9. 9. ‘n Les vol animasies vir intervensie, inskerping en aanleer. Geskik virleerders wat Afrikaans as tweede taal aanleer.
 10. 10. Les is geskik vir inskerping, intervensie en aanleer van geslagsvorme.
 11. 11. Hierdie les is geskik vir herhaling, hersiening en intervensie. Kanbyvoorbeeld as ‘n vasvra oefening tussen twee spanne in klas gehouword.
 12. 12. Hierdie les is geskik vir herhaling, hersiening en intervensie. ‘nInteressante les vir toetsvoorbereiding.
 13. 13. Hierdie les is geskik vir herhaling, hersiening en intervensie. Dit kan ookgebruik word vir toetsvoorbereiding en inskerping.
 14. 14. Leerders word geleer wat skryftekens is, die kappie, die deelteken, diekoppelteken, die afkappingsteken en wat is ‘n hoofletter.
 15. 15. In hierdie les word vier soorte voornaamwoorde behandel:Persoonlike, besitlike, betreklike en vraende voornaamwoorde.
 16. 16. In hierdie les word vier soorte spelreëls behandel: deeltekens, kappie,afkappingstekens en aksent.
 17. 17. Hierdie les verduidelik goed wat direkte en indirekte rede is.
 18. 18. Hierdie les verduidelik wat die verskil is tussen klankgrepe en lettergrepeen hoe om woorde in lettergrepe te verdeel.
 19. 19. Hierdie les verduidelik wat sinonoeme, antonieme en homofone is. Elketerm word goed beskryf en is geskik vir inoefening, intervensie, herhalingen toetsvoorbereiding.
 20. 20. ‘n Interessante les vol animasies omsoortname, stofname, versamelname, eiename en abstrakte soortenaamwoorde te behandel.
 21. 21. Hierdie les behandel verskeie idiome. Propvol animasies vir inoefeningen intervensie.
 22. 22. Hierdie les handel oor aanleer van rympatrone.
 23. 23. Hierdie les verduidelik drie soorte werkwoorde.
 24. 24. ‘n Lekker speletjieles om sinsoorte aan leerders te verduidelik. Die les isbaie geskik vir leerders wat Afrikaans as tweede taal aanleer.
 25. 25. Besoek ons webblad vir meerinligting.http://skoollesse.moonfruit.com

×