Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etiska regler för jakt på sädgås

265 views

Published on

Finlands viltcentral publicerar för jägarna avsedda regler för etisk jakt.

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Etiska regler för jakt på sädgås

  1. 1. ETISKA REGLER f�r jakt p� s�dg�s
  2. 2. I Finland f�rekommer tv� underarter till s�dg�sen; taigas�dg�sen (Anser fabalis fabalis) och tundra- s�dg�sen (Anser fabalis rossicus). Taigas�dg�sen f�rekommer som h�ckande hos oss och tundras�d- g�sen som h�ckar huvudsakligen i Ryssland och f�rekommer h�r fr�mst under migrationerna. Taigas�dg�sens stam har enligt uppskattningar mins- kat. Orsaken till minskningen av taigas�dg�sstammen �r sannolikt en f�r stor d�dlighet bland de adulta f�g- larna. En �terupplivning av stammen kr�ver jakt- begr�nsningar. Tundras�dg�sstammen �r riklig och det �r d�rf�r inte n�dv�ndigt att kraftigt begr�nsa jakten p� den. Jakten p� s�dg�s har betr�ffande jaktmetoderna delats in i tv� jakts�tt. P� h�cknings-omr�dena sker jakten p� myromr�den och sm� sj�ar och infaller i b�rjan av jaktperioden. P� s�dra delen av h�ckningsomr�dena sker jakten senare under h�stmigrationen p� rast- omr�den. 2
  3. 3. V�lj ut ditt byte F�r att trygga den gynnsamma utvecklingen av s�dg�sens stamutveckling �r det viktigt att inrikta jakten p� juveni- la individer. Under goda omst�ndigheter �r det m�jligt att urskilja adulta individer fr�n juvenila i vattnet eller p� land utg�ende fr�n storleken. Ocks� utg�ende fr�n beteendet �r det m�jligt att fastst�lla �ldern p� f�glarna. De f�glar som aktivt iakttar sin omgivning och bevakar flockens mat- och viloro �r vanligtvis adulta f�glar. Om det i en jaktsituation finns m�jlighet att g�ra ett val mellan s�dg�s och �vriga jaktbara g�ssarter, d� jagar man �vriga arter. Om det vid en jaktsituation finns m�jlighet att v�lja mellan s�dg�sens olika underarter, d� jagar man tundras�dg�ss. 1 3
  4. 4. 4 Kom ih�g effektivt skjutavst�nd S�dg�sen �r en stor f�gel. Effektivt skjutavst�nd med hagelgev�r �r 25 meter. P� l�ngre avst�nd orsakar ett skott med st�rsta san- nolikhet en skadskjutning. D� man skjuter ska man undvika att skada �vriga f�glar i flocken. D� man skjuter med gev�r p� flacka �keromr�den �r det mycket viktigt att planera s�kra skjutsektorer med beaktande av bakgrunden. Skjut inte s�dg�ss vid utfodringsplatser Man har ordnat med spannm�lsutfodring �t s�dg�ss redan under tiotals �r. Utfodringar har ordnats b�de under v�r och h�st. Med hj�lp av utfodringen i slutet av sommaren och b�rjan av h�sten har f�glarna vant sig vid att �ta p� samma st�lle. Att skjuta en s�dg�s vid en utfodringsplats anses inte vara etiskt godtagbart i en situa- tion, d�r en uppskattad viltarts stam �r i regression. 3 2
  5. 5. F�lj kvoter och rekommendationer Till j�garens ansvarsskyldighet h�r att h�lla m�ngden s�dg�sbyte p� en m�ttlig niv� samt i enlighet med fast- st�llda kvoter och rekommendationer. Det h�r po�ngteras s�rskilt betr�ffande taigas�dg�sen. Bist� forskningen i informationsinsamling Man beh�ver frivilliga inventerare f�r uppf�lj- ning av s�dg�sstammen. Delta i stamuppskatt- ningen p� det egna jaktomr�det. Varje g�sj�gares arbetsinsats �r viktig. Som grund f�r en lyckad stamf�rvaltning beh�- ver man mera information om s�dg�sbytet �n vad man har f�r n�rvarande. Meddela om ditt g�sbyte i enlighet med viltf�rvaltningens anvis- ningar. Genom att delta i provinsamlingar st�der du f�r egen del viltforskningens och viltf�rvalt- ningens informationsinsamling. 5 5 4
  6. 6. 6 Anv�nd hund Anv�nd hund till hj�lp vid jakt alltid d� det �r m�jligt. Med hj�lp av hunden kan man hitta den skjutna eller skadskjutna f�geln. L�r dig att artidentifiera Iaktta g�ssen ocks� ytterom jakttiden och str�va till att identifiera olika underarter och adulta samt juvenila f�g- lar. Taigas�dg�sen har orangef�rg p� n�bben p� ett mera utbrett omr�de �n vad tundra s�dg�sen har. 6 7 Taigas�dg�s Tundras�dg�s
  7. 7. Skr�pa inte ner i naturen Konstruktioner som anv�nds f�r maskering och bivackering ska byggas p� s� s�tt, att de inte f�rfular landskapet. Allt material som inte h�r till naturen transporteras bort senast d� i fr�gavarande periods jakt upph�rt. L�mna inte kvar bulvaner i terr�ngen Plocka bort bulvanerna efter varje jaktsituation. 9 7 8 � Finlands viltcentral 2016 Bilder: Hannu Huttu, Jari Peltom�ki Layout: Viestint�toimisto Konttuuri
  8. 8. De etiska reglerna hittas i sin helhet p� internet p� sidan www.riista.fi

×