Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Viljelijätuki-info 2015
Kosteikkoasiaa
ja vähän riistapelloistakin
Mikko Alhainen
Erikoissuunnittelija, Suomen riistakesku...
Viljelijätuki-info 2015
Kosteikot maataloudessa
• Mikä on kosteikko?
• Mitä hyötyä kosteikoista on?
• Valuma-alue
• Kostei...
Hyviä LINKKEJÄ
Luonnonmukainen peruskuivatus, uomakunnostukset
•SYKE: Purojen hoito maatalousalueilla
– http://www.syke.fi...
4
Mikä on kosteikko?
Monenlaisia kosteikkoja
Matalat rehevät järvet, lahdet
sekä jokien suvannot
- lintuvedet
Tulvaniityt,...
Kosteikot edistävät vesi- ja
tulvasuojelua, koska kosteikoilla
•veden virtausnopeus hidastuu ja
ravinteita poistuu kierros...
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
8
Kuva Mikko kohoKuva Mikko koho
9
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
Täynnä elämää!
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
10
Vesilintujen ravinto
• Vesiselkärangattomat
ovat elintärkeää
ravin...
• 50 – 50 – 50 muistisääntö
- % avovettä
- % mosaiikkimaista kasvillisuutta
- cm:n syvyistä vesialuetta
tai tätä matalampa...
Syvänneosa,
Saarekkeet
Avoimet ja
loivat rannat
Suojavyöhyke
Tulo-oja
Pato ja vedensäätelylaitteisto
Pensaita
suojaksi
Luo...
Valuma-alue
100 ha V-A
Tukiehdot: vähintään
10 % peltoa = 10 ha
0,5 % kosteikko = 0,5 ha
•Perustellusta syystä ELY
voi jou...
Valuma-alue
• Valuma-alueen koko
vaikuttaa uomassa
virtaavaan vesimäärään,
eli kosteikon ja padon
mitoitukseen
• Tällä koh...
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
15
Esimerkkejä kosteikkorakentamisesta
Kunnostettu kosteikko – uomaku...
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
16
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
17
– Vedenpinnan
nosto
– Kaivaminen
Kosteikkojen kunnostaminen
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
18
• Luontaiseen paikkaan
– Pato varustetaan
vedenpinnan
säätelylaitt...
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
19
• Loiva pohjapato
• Patopengertä
Vedenpinnan nosto / Patoaminen
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
20
Kosteikkojen patorakenteet
• Mitoitus 1:5
• Loivat luiskat tiiviis...
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
21
Putken ja säätelylaitteet
• Mitoitus valuma-alueen,
tulvavirtaamie...
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
22
Padon rakenne
Vitikankorpi, Hämeenlinna
Pato rakennettu elokuussa 2013
3 ha
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
23
© Mi...
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
24
© Mikko Alhainen
Kuvapari vitikankorpi
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
25
Vitikankorpi Hämeenlinna
3/2013
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
26
Vitikankorpi Hämeenlinna
5/2014
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
27
TULVAUOMA PATO PUTKI SÄÄTÖKAIVO
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
28
Vitikankorpi Hämeenlinna
5/2014
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
29
Härmälä, Sauvo
8/2011
Huolella tehty pato kestää ja on helppo hoit...
© Petri Puola© Timo Niemelä
Hyvälaatuisesta savesta on helppo rakentaa vedenpitävä patopenger!
Ruokosuo, Nurmijärvi
© Timo Niemelä
Patopenkereen vedenpitävä ydin voidaan rakentaa tarvittaessa myös
rahkaturpeesta
Kiimaneva, Siikainen
© Timo Niemelä
Pienet valuma-alueet: säätösalaojakaivo kosteikon
vedenkorkeuden säätelyssä
Ruokosuo, Nurmijärvi
Mutkitteleva, loivapiirteinen ja rikkonainen rantaviiva
© Timo Niemelä
© Petri Puola© Timo Niemelä
Kosteikkoalueelle rakennetut saaret tarjoavat
vesilinnuille suojaisia pesimä- ja lepäilypaikko...
Latvotut puuryhmät ja kasvillisuusmättäät saarekkeissa
tarjoavat piiloutumispaikkoja ja suojaa pedoilta
© Timo Niemelä
Puunrunkoja ja mättäitä lintujen lepäilypaikoiksi
© Timo Niemelä
• Pohjakynnyksen ja
kiveyksen kohtaan
poikittaisura kankaan
kiinnittämiseksi.
• Normaalisti yksi kangas
riittää, mutta täs...
31.03.15 © Suomen riistakeskus 38
Kulmala, Ruovesi
pohjakynnyksen rakentaminen
• Pohjakynnyksen ja kiveyksen
kohtaan poiki...
31.03.15 © Suomen riistakeskus 39
31.03.15 © Suomen riistakeskus 40
• Muotoillaan
pohjakynnys
• Korko
tarkistetaan:
Huom: kiveys
ja maan
painuminen
• Käänne...
• Luiskat kivetään
alhaalta ylöspäin,
ja koneella
painetaan
rakennetta tiiviiksi
kangasta varoen
• Padon harjalle
jätetään...
• Murskepatja padon
harjalle sekä
luiskiin tiivistämään
kiveyksen raot
• Pohjakynnys on
valmis – vesi
viimeistelee
ensimmä...
43
© Juha Siekkinen
• Patoon voi rakentaa myös tiivisteseinän pystyyn juntatuista ponttilankuista
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
44
Kuva: Mikko Alhainen, Mikko kohoKuva: Mikko Alhainen, Mikko koho
Härmälä, Sauvo
Perustettu 8/2011
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
45
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
46
Kaivamalla
• Käytetään kohteissa
missä vedenpinnan
nostolla tai ni...
Lähtötilanne: notko mihin kosteikkoa
suunnitellaan
Hyvää peltoa
Kosteudesta kärsivää peltoa
oja
Patoamisen ja kaivun yhdis...
PERIAATEKUVA
Kiipu, Jokioinen
8/2012
Kiipu, Jokioinen
Kosteikko perustettu 8/2012 – 1/2013
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
50
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
51
Pienkohteiden kunnostaminen
Savimontut kuntoon
kaivamalla ja
raiva...
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
52
Pienkohteiden kunnostaminen
• Pienialaiset notkot ja
savenottoalue...
Pellonreunan savimontun kunnostus
• Pellonreunan
savimontut ovat
kunnostettuina hyviä
paikkoja
sorsapoikueille
• Vanhoja j...
Pellonreunan savimontun kunnostus
• Savimontut
kunnostettiin
kaivinkoneella.
• Etummaista monttua
laajennettiin ja pellon
...
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
55
Perkauksesta luonnonmukaiseen
peruskuivatukseen
• Luonnonmukaisen ...
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
56
Hämeen AMK:n OPET-hankkeen kokemuksia
© Petra Korkiakoski
© Petra ...
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
57
Hämeen AMK:n OPET-hankkeen kokemuksia
Pohjapato tai –
kynnys
Tulva...
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
58
© Petra Korkiakoski
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
59
• Ojien rajaama terävä
pellonkulma muuttuu
pienkosteikoksi
luontevasti, eikä
tehokkaasti viljeltävä
ala muutu
• Kaivumaill...
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
61
Kosteikkojen hoito – pidetään paikat kunnossa
62
Niitto
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
63
© Timo Niemelä
Laidunnus
Isoahde, Raasepori 2014
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
64
Härmälä, Sauvo Kesäkuu 2014
Laidunnus
Photos Mikko Alhainen
Pienpetopyynti
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
66
Vesikasvit ja kalat
Jatkuvaa kannanhallintaa
•Osmankäämi
•Kalat
E...
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
67
Padot ja patolaitteet
Jouni Tolvanen
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
68
Hoidetusta kosteikosta on iloa
Tehokas ja kannattava maatalous
ja riistaelinympäristöt
sopivat hyvin yhteen
1. Riista/monimuotoisuuskaista
peruslohkon re...
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
70
UUTTA riistapelloille
•Kylvö myös syksyllä
•Vähintään kaksivuotine...
Riistapelto, kylvö keväällä
Kaksivuotinen niitty- ja lintupelto
Riistapelto, kylvetty edellisenä syksynä
Satokasvi, esimer...
Ympäristösopimukset
Maatalousluonnon monimuotoisuus ja maiseman hoito 450 / 600 €/ha
Perinnebiotoopit luonnonlaitumet ja r...
73
Maatalousluonnon monimuotoisuus ja maiseman hoito
Perinnebiotoopit / luonnonlaitumet, ja reunavyöhykeet,
Kurki- hanhi ja joutsenpellot
•Tavoitteena on viljelyvahinkojen vähentäminen
ohjaamalla linnut ruokailemaan sopimuspelloil...
Suomen riistakeskus
www.kosteikko.fi - www.riista.fi
75
Piirrokset: Jari Kostet, MKJ
Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensber...
Kotiseutukosteikot
• Vahvistettuja mallikohteita tällä hetkellä
48
– Kohdelista nettisivuilla
www.kosteikko.fi
– Kaikille ...
© Juha Heikkilä
Pohjois-Häme, Ruovesi, Kulmala n. 1,0 ha
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
78
Isoniitty, Karstula
3 ha
C Juha Heikkilä
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
79
Pikku Nuoluanjärvi, Liminka
9 ha
C Juha Siekkinen
MAHDOLLISUUKSIA ON JOKA KYLÄSSÄ
80
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
Vesilinnut, kalat, ravut
Hirvieläimet, jänikset, pedot
Peltokanalinnut
Maisematason riista- ja luonnonhoito näkyy vahvoina...
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
82
http://www.ducks.ca/what-we-do/your-land/
Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -
www.riista.fi
83
www.kosteikko.fi on teitä varten!
•Esimerkkejä, mallikohteita
•Ohj...
Kuva: Paavo PorkkaSivun kuvat: Mikko Koho
Kiitokset mielenkiinnosta!
www.kosteikko.fi
Kotiseutukosteikko ja viljellijätuki info 2015
Kotiseutukosteikko ja viljellijätuki info 2015
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kotiseutukosteikko ja viljellijätuki info 2015

916 views

Published on

Kotiseutukosteikko ja viljellijätuki info 2015

Published in: Environment
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kotiseutukosteikko ja viljellijätuki info 2015

 1. 1. Viljelijätuki-info 2015 Kosteikkoasiaa ja vähän riistapelloistakin Mikko Alhainen Erikoissuunnittelija, Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko LIFE+ Esityksen kuva Mikko Alhainen, ellei toisin mainita
 2. 2. Viljelijätuki-info 2015 Kosteikot maataloudessa • Mikä on kosteikko? • Mitä hyötyä kosteikoista on? • Valuma-alue • Kosteikon perustamisen vaiheet • Esimerkkejä kosteikkorakentamisesta ja erilaisista ratkaisuista • Kosteikkojen hoito • Ympäristökorvauksen muut riistamahdollisuudet Esityksen sisältö: Esityksen kuva Mikko Alhainen, ellei toisin mainita
 3. 3. Hyviä LINKKEJÄ Luonnonmukainen peruskuivatus, uomakunnostukset •SYKE: Purojen hoito maatalousalueilla – http://www.syke.fi/fi-FI/Julkaisut/Esitteet/Purojen_hoito_maatalousalueilla__luonnon%281925%29 •OPET-hanke, Hämeen AMK – http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/Tutkimus_ja_kehitys/Hankkeet/opet/materiaalit •Video, Ritobäcken Sipoo – http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Ravinnehuuhtoumien_hallinta/Video_luonnonmukaisesta_peruskuivatuksesta Kotiseutukosteikko LIFE mallikohteet •Padottu kosteikko: – http://kosteikko.fi/mallikosteikot/etela-hame/vitikankorpi/ – http://kosteikko.fi/mallikosteikot/varsinais-suomi/harmala/ •Kaivettu vesiensuojelukosteikko: http://kosteikko.fi/mallikosteikot/etela-hame/kiipu/ Maaseutuverkoston kosteikkovideo: •http://kosteikko.fi/2015/01/13/muut-katso-uusi-kosteikkovideo/ 3
 4. 4. 4 Mikä on kosteikko? Monenlaisia kosteikkoja Matalat rehevät järvet, lahdet sekä jokien suvannot - lintuvedet Tulvaniityt, soiden avovesilampareet Rakennetut kosteikot patoamalla ja/tai kaivamalla: vesiensuojelu, riistanhoito, maisema •Isoja, reheviä, matalia •Pieniä, syviä, kaivettuja …ja kaikkea siltä väliltä
 5. 5. Kosteikot edistävät vesi- ja tulvasuojelua, koska kosteikoilla •veden virtausnopeus hidastuu ja ravinteita poistuu kierrosta •kiintoaines laskeutuu ja sedimentoituu •kasvillisuus alentaa fosforipitoisuutta •kasvillisuus ja pieneliöt hajottavat typpeä ja sitovat fosforia •ylivirtaamat tasaantuvat. 7
 6. 6. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 8 Kuva Mikko kohoKuva Mikko koho
 7. 7. 9 Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi Täynnä elämää!
 8. 8. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 10 Vesilintujen ravinto • Vesiselkärangattomat ovat elintärkeää ravintoa sorsanpoikasille  valkuaista • Hyvistä poikue- elinympäristöistä puutetta • Aikuisille linnuille – sarat, vidat ja palpakot
 9. 9. • 50 – 50 – 50 muistisääntö - % avovettä - % mosaiikkimaista kasvillisuutta - cm:n syvyistä vesialuetta tai tätä matalampaa • Rakenteellinen vaihtelu - vaihteleva syvyys - runsaasti rikkonaista rantaviivaa ja hyvä vaihettumisvyöhyke - alavat ja loivapiirteiset rannat (lieterannat) - niemet, saaret, vedenalaiset harjanteet… • Kalattomuus • Ympäristön avoimuus suojaa antavaa kasvillisuutta unohtamatta Hyvän kosteikon ominaisuudet
 10. 10. Syvänneosa, Saarekkeet Avoimet ja loivat rannat Suojavyöhyke Tulo-oja Pato ja vedensäätelylaitteisto Pensaita suojaksi Luonnonhoit o-pelto Kasvillisuus- mosaiikki Hyvän kosteikon ominaisuudet
 11. 11. Valuma-alue 100 ha V-A Tukiehdot: vähintään 10 % peltoa = 10 ha 0,5 % kosteikko = 0,5 ha •Perustellusta syystä ELY voi joustaa ehdoista 3 ha
 12. 12. Valuma-alue • Valuma-alueen koko vaikuttaa uomassa virtaavaan vesimäärään, eli kosteikon ja padon mitoitukseen • Tällä kohteella 69 ha valuma-alueesta – Peltoa n. 20 ha, 28 % – Kosteikkoa 2,5 ha, 3,6 %  Täyttää ehdot Maanmittauslaitoksen lupanro 159/MML/10 14 Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi © Maanmittauslaitos, lupa nro 326/MML/11 Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 326/MML/11
 13. 13. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 15 Esimerkkejä kosteikkorakentamisesta Kunnostettu kosteikko – uomakunnostus – perustettu kosteikko Korvaus max 11 669 €/ha: 0,3-0,5 ha = 3225 €/kohde
 14. 14. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 16
 15. 15. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 17 – Vedenpinnan nosto – Kaivaminen Kosteikkojen kunnostaminen
 16. 16. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 18 • Luontaiseen paikkaan – Pato varustetaan vedenpinnan säätelylaitteistolla • Padotut kosteikot ovat erinomaisia vesilintujen poikueympäristöjä Vedenpinnan nosto / Patoaminen
 17. 17. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 19 • Loiva pohjapato • Patopengertä Vedenpinnan nosto / Patoaminen
 18. 18. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 20 Kosteikkojen patorakenteet • Mitoitus 1:5 • Loivat luiskat tiiviistä maa- aineksesta • Tiivistesydän tarpeen mukaan • Ylivirtauskohtaan suodatinkangas ja riittävän järeää kiveä
 19. 19. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 21 Putken ja säätelylaitteet • Mitoitus valuma-alueen, tulvavirtaamien ja padotuskorkeuden mukaan • Säätelylaitteisto asennetaan aina käsittelemättömälle pohjamaalle altaan syvimpään kohtaan, ei koskaan vanhaan uomaan • Lisää patorakenteista mm. Riistakosteikko-oppaassa ja www.riista.fi -sivuilla
 20. 20. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 22 Padon rakenne
 21. 21. Vitikankorpi, Hämeenlinna Pato rakennettu elokuussa 2013 3 ha Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 23 © Mikko Alhainen
 22. 22. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 24 © Mikko Alhainen
 23. 23. Kuvapari vitikankorpi Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 25 Vitikankorpi Hämeenlinna 3/2013
 24. 24. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 26 Vitikankorpi Hämeenlinna 5/2014
 25. 25. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 27 TULVAUOMA PATO PUTKI SÄÄTÖKAIVO
 26. 26. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 28 Vitikankorpi Hämeenlinna 5/2014
 27. 27. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 29 Härmälä, Sauvo 8/2011 Huolella tehty pato kestää ja on helppo hoitaa
 28. 28. © Petri Puola© Timo Niemelä Hyvälaatuisesta savesta on helppo rakentaa vedenpitävä patopenger! Ruokosuo, Nurmijärvi
 29. 29. © Timo Niemelä Patopenkereen vedenpitävä ydin voidaan rakentaa tarvittaessa myös rahkaturpeesta Kiimaneva, Siikainen
 30. 30. © Timo Niemelä Pienet valuma-alueet: säätösalaojakaivo kosteikon vedenkorkeuden säätelyssä Ruokosuo, Nurmijärvi
 31. 31. Mutkitteleva, loivapiirteinen ja rikkonainen rantaviiva © Timo Niemelä
 32. 32. © Petri Puola© Timo Niemelä Kosteikkoalueelle rakennetut saaret tarjoavat vesilinnuille suojaisia pesimä- ja lepäilypaikkoja
 33. 33. Latvotut puuryhmät ja kasvillisuusmättäät saarekkeissa tarjoavat piiloutumispaikkoja ja suojaa pedoilta © Timo Niemelä
 34. 34. Puunrunkoja ja mättäitä lintujen lepäilypaikoiksi © Timo Niemelä
 35. 35. • Pohjakynnyksen ja kiveyksen kohtaan poikittaisura kankaan kiinnittämiseksi. • Normaalisti yksi kangas riittää, mutta tässä haluttiin tuplavarmistus hienojakoisen maalajin vuoksi. • Muovi kankaan kaveriksi aina kun mahdollista! – parempi kuin kaksi kangasta 31.03.15 © Suomen riistakeskus 37 Kulmala, Ruovesi pohjakynnyksen rakentaminen
 36. 36. 31.03.15 © Suomen riistakeskus 38 Kulmala, Ruovesi pohjakynnyksen rakentaminen • Pohjakynnyksen ja kiveyksen kohtaan poikittaisura kankaan kiinnittämiseksi. • Muovi kankaan kaveriksi aina kun mahdollista! – tai kaksi kangasta, varsinkin jos hienojakoinen maalaji • Padon sisään tuleva lisäkangas levitettiin kosteikon puolelle ja kankaan reuna asetettiin kaivettuun uraan
 37. 37. 31.03.15 © Suomen riistakeskus 39
 38. 38. 31.03.15 © Suomen riistakeskus 40 • Muotoillaan pohjakynnys • Korko tarkistetaan: Huom: kiveys ja maan painuminen • Käännetään kangas rakenteet yli
 39. 39. • Luiskat kivetään alhaalta ylöspäin, ja koneella painetaan rakennetta tiiviiksi kangasta varoen • Padon harjalle jätetään n. puolen metrin kaistale ilman karkeaa kiveystä  tiivis murske 31.03.15 © Suomen riistakeskus 41
 40. 40. • Murskepatja padon harjalle sekä luiskiin tiivistämään kiveyksen raot • Pohjakynnys on valmis – vesi viimeistelee ensimmäisessä tulvassa  VALVONTA että kaikki toimii 31.03.15 © Suomen riistakeskus 42
 41. 41. 43 © Juha Siekkinen • Patoon voi rakentaa myös tiivisteseinän pystyyn juntatuista ponttilankuista
 42. 42. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 44 Kuva: Mikko Alhainen, Mikko kohoKuva: Mikko Alhainen, Mikko koho
 43. 43. Härmälä, Sauvo Perustettu 8/2011 Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 45
 44. 44. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 46 Kaivamalla • Käytetään kohteissa missä vedenpinnan nostolla tai niitolla ei saada haluttua tulosta • Kaivettu maa-aines läjitetään – Ympäröiville pelloille – Läjitysalueille  Riistapelto – Pesimäsaarekkeiksi
 45. 45. Lähtötilanne: notko mihin kosteikkoa suunnitellaan Hyvää peltoa Kosteudesta kärsivää peltoa oja Patoamisen ja kaivun yhdistelmä • Kaivetaan pintamaa talteen ja nostetaan pohjapadolla vesipintaa  Matalaa kosteikkoaluetta kohtuullisiin kustannuksin ja kohtuullisella vedennostolla
 46. 46. PERIAATEKUVA
 47. 47. Kiipu, Jokioinen 8/2012
 48. 48. Kiipu, Jokioinen Kosteikko perustettu 8/2012 – 1/2013 Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 50
 49. 49. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 51 Pienkohteiden kunnostaminen Savimontut kuntoon kaivamalla ja raivaamalla!
 50. 50. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 52 Pienkohteiden kunnostaminen • Pienialaiset notkot ja savenottoalueet kosteikoksi patoamalla
 51. 51. Pellonreunan savimontun kunnostus • Pellonreunan savimontut ovat kunnostettuina hyviä paikkoja sorsapoikueille • Vanhoja ja osin umpeutuneita monttuja myötäilevä pellonreuna on mutkikas ja hankala viljellä Suomen riistakeskus www.riista.fi 53 Kuvat Mikko Alhainen
 52. 52. Pellonreunan savimontun kunnostus • Savimontut kunnostettiin kaivinkoneella. • Etummaista monttua laajennettiin ja pellon kulma suoristettiin. • Takimmainen umpeutunut monttu täytettiin puoliksi ja toinen puoli ruopattiin avovesipintaiseksi. • Aikaa meni reilu tunti kaivettujen alueiden syvyys n. 30 cm.  Pellon reuna suora ja helppo viljellä, alue kynnettiin samana syksynä  Peltopinta-ala sama  Vesipinta kaksinkertaistui Suomen riistakeskus www.riista.fi 54 Kuvat Mikko Alhainen
 53. 53. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 55 Perkauksesta luonnonmukaiseen peruskuivatukseen • Luonnonmukaisen perkauksen hyötyjä: – Riistan, kalojen ja rapujen elinympäristön paraneminen – Uomien kunnossapitotarpeen väheneminen – Veden laadun paraneminen – Maiseman ja virkistyskäyttömahdollisuuksie n monipuolistuminen Lähde: SYKE: Purojen hoito maatalousalueilla. Kuvat: Kimmo Lemetti, Taikapaja
 54. 54. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 56 Hämeen AMK:n OPET-hankkeen kokemuksia © Petra Korkiakoski © Petra Korkiakoski © Petra Korkiakoski
 55. 55. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 57 Hämeen AMK:n OPET-hankkeen kokemuksia Pohjapato tai – kynnys Tulvatasanne Loivat rannat Mutkitteleva ja kapea alivesiuoma LietekuoppaRantakasvillisuus ja suojaa riistalle © Petra Korkiakoski
 56. 56. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 58 © Petra Korkiakoski
 57. 57. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 59
 58. 58. • Ojien rajaama terävä pellonkulma muuttuu pienkosteikoksi luontevasti, eikä tehokkaasti viljeltävä ala muutu • Kaivumailla tasataan peltojen notkopaikkoja ja parannetaan viljeltävyyttä • Pienkosteikolla viihtyvät mm. tavit, ja se on helppo tyhjentää kiintoaineesta Suomen riistakeskus www.riista.fi 60 Kuvat Mikko Alhainen
 59. 59. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 61 Kosteikkojen hoito – pidetään paikat kunnossa
 60. 60. 62 Niitto
 61. 61. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 63 © Timo Niemelä Laidunnus Isoahde, Raasepori 2014
 62. 62. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 64 Härmälä, Sauvo Kesäkuu 2014 Laidunnus
 63. 63. Photos Mikko Alhainen Pienpetopyynti
 64. 64. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 66 Vesikasvit ja kalat Jatkuvaa kannanhallintaa •Osmankäämi •Kalat Ennakoiva toiminta edullisinta Toimi nyt!
 65. 65. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 67 Padot ja patolaitteet Jouni Tolvanen
 66. 66. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 68 Hoidetusta kosteikosta on iloa
 67. 67. Tehokas ja kannattava maatalous ja riistaelinympäristöt sopivat hyvin yhteen 1. Riista/monimuotoisuuskaista peruslohkon reunoilla 2. Riistapeltoja 3. Kerääjäkasvi viljapellossa, talviaikainen kasvipeitteisyys 4. Lintuniitty tai maisemapelto 5. Suojakaista tai –vyöhyke jokivarressa 1. 3. 2 . 5. 4. 2 . 2 . 1. 1. 1. Ympäristökorvauksen muut riistamahdollisuudet
 68. 68. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 70 UUTTA riistapelloille •Kylvö myös syksyllä •Vähintään kaksivuotinen niitty nyt myös peltolintuseoksilla  mahdollisuuksia aiempaa monipuolisempaan peltoriistanhoitoon Monimuotoisuuskaista = riistakaista •Keskimäärin enintään 3 m. kaista peruslohkon reunalla, kuuluu satokasvin alaan •Joko riista, peltolintu tai nurmikasvusto TAI •KORJAAMATON SATOKASVIN KAISTA
 69. 69. Riistapelto, kylvö keväällä Kaksivuotinen niitty- ja lintupelto Riistapelto, kylvetty edellisenä syksynä Satokasvi, esimerkiksi herne Vanhan kasvuston päättäminen ja uuden kylvö 2015 2016 2017 2018 2019 2020 kevät kesä syksy talvi kevät kesä syksy talvi kevät kesä syksy talvi kevät kesä syksy talvi kevät kesä syksy talvi kevät kesä syksy talvi Lohko 1 Lohko 2 Lohko 3 Lohko 4 1 32 Riistapeltolohkot kierrossa – suojaa myös alkukesän pesä- ja poikueaikaan 4 4-lohkon riistapeltokokonaisuus. Joko rinnakkaisia tai hajalleen ympäri aukeaa sijoitettuja. Aloitusvuonna käytetään sato, saneeraus tai kevätkylvöistä riistapeltoa kahdella lohkolla jotta saadaan viljelykierto toimimaan. Esimerkki lohkojen tilanteesta vuonna 2016 ja siitä eteenpäin Kesäkuussa: 1.riistapellon kylvö, 2.niittylintupellon kylvö, 3.edellisvuoden niittylintukasvuston 2 kasvukausi 4.syysriistapellon täysikokoinen kasvusto Elokuussa: 1.riistapelto täysikasvuinen 2.niittylintupelto täysikasvuinen 3.edellisvuoden niitty- ja lintukasvusto päätetään (mullos) ja kylvetään syyskylvöinen riistapelto 4.syysriistapellon tuleentunut kasvusto Talvella: 1.riistapelto tuleentunut 2.niittylintupelto tuleentunut 3.syyskylvöisen riistapellon oras 4.syysriistapellon tuleentunut kasvusto TARKOITUS: Kevään ja alkukesän pesimäaikaan puolet monimuotoisuuspeltoalasta on aina lepovaiheessa, eikä lintuja häiritä. Monimuotoisuuspellot tarjoavat ympäri vuoden suojaa ja ravintoa. Vain puolet alasta kylvetään keväällä ja ¼ syksyllä, joten aikaa ja rahaa säästyy. 1 3 2 4
 70. 70. Ympäristösopimukset Maatalousluonnon monimuotoisuus ja maiseman hoito 450 / 600 €/ha Perinnebiotoopit luonnonlaitumet ja reunavyöhykeet, Kosteikon hoito 450 €/ha
 71. 71. 73 Maatalousluonnon monimuotoisuus ja maiseman hoito Perinnebiotoopit / luonnonlaitumet, ja reunavyöhykeet,
 72. 72. Kurki- hanhi ja joutsenpellot •Tavoitteena on viljelyvahinkojen vähentäminen ohjaamalla linnut ruokailemaan sopimuspelloille houkuttelevan kasvuston ja ruokinnan avulla. – sopimusala vähintään 5 ha – tuki on 600 euroa vuodessa/ha •Ensisijaisia kohteita ovat ne joilla on todettu satovahinkoja kohteista ja j läheisyydessä on muita näille linnuille tärkeitä elinympäristöjä. •Ely-keskuksilla on harkintavalta. Tarkempiin tukiehtoihin kannattaa tutustua huolella etukäteen, ja tarvittaessa olla yhteydessä ely-keskukseen. Ely- keskukset myöntävät haettuja tukia tarveharkinnan perusteella. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 74
 73. 73. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 75 Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri Hepo-Oja, Jarkko Nurmi, Reijo Orava, MKJ Elinympäristö – Tulvasuojelu – Vesiensuojelu – Virkistyskäyttö – Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko –LifeKotiseutukosteikko –Life Life+ Return of Rural WetlandsLife+ Return of Rural Wetlands
 74. 74. Kotiseutukosteikot • Vahvistettuja mallikohteita tällä hetkellä 48 – Kohdelista nettisivuilla www.kosteikko.fi – Kaikille toimenpidesuunnitelmaa valmiina • 43 mallikosteikkoa on jo toteutettu. Kosteikkojen yhteispinta-ala jo 240 hehtaaria! 76© Maanmittauslaitos, lupa nro 326/MML/11 Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupa nro 326/MML/11
 75. 75. © Juha Heikkilä Pohjois-Häme, Ruovesi, Kulmala n. 1,0 ha
 76. 76. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 78 Isoniitty, Karstula 3 ha C Juha Heikkilä
 77. 77. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 79 Pikku Nuoluanjärvi, Liminka 9 ha C Juha Siekkinen
 78. 78. MAHDOLLISUUKSIA ON JOKA KYLÄSSÄ 80 Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi
 79. 79. Vesilinnut, kalat, ravut Hirvieläimet, jänikset, pedot Peltokanalinnut Maisematason riista- ja luonnonhoito näkyy vahvoina riista-, kala- ja rapukantoina Elinympäristöjen kunnostamisesta monipuolisia HYÖTYJÄ MARJAT – SIENET – PUHDAS VESI – MAISEMA Metsäkanalinnut Kannattavaa maa- ja metsätaloutta - tilaa löytyy myös luonnolle -
 80. 80. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 82 http://www.ducks.ca/what-we-do/your-land/
 81. 81. Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 83 www.kosteikko.fi on teitä varten! •Esimerkkejä, mallikohteita •Ohjeita •Neuvoja
 82. 82. Kuva: Paavo PorkkaSivun kuvat: Mikko Koho Kiitokset mielenkiinnosta! www.kosteikko.fi

×