Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prunteli våtmark i Rovaniemi

414 views

Published on

Biotop – Vattenskydd – Rekreation - Landskap - Biodiversitet

Published in: Environment
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Prunteli våtmark i Rovaniemi

 1. 1. 1 Hembygdsvåtmark Life+ PRUNTELI VÅTMARK I ROVANIEMI Biotop – Vattenskydd – Rekreation - Landskap - Biodiversitet Text: Juha Siekkinen, Hembygdsvåtmark Life+ -projektet, Finlands viltcentral 2.4.2014 Översättning till Svenska: Jörgen Hermansson, Finlands viltcentral Egentliga Finland Foto: Juha Siekkinen och Jyrki Autti, Kemijoki Ab Kartor och flygfoton: © Lantmeteriverket tillstnr. 326/MML/11 och 053/MML/13
 2. 2. MÅL OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BYGGANDET AV PRUNTELI VÅTMARK • MÅL 1. Skapa ny biotop för speciellt sjöfågelkullar, men även platser för näringssök och vila för sjöfåglar i allmänhet. 2. Skapa livsmiljöer även för andra våtmarksarter, som drar nytta av det grunda vattnet och den varierande vattenväxtligheten. 3. Presentera våtmarkesnaturen, hur man anlägger våtmarker och hur man mångsidigt kan nyttja våtmarken, allt på ett lättillgängligt ställe. • FÖRUTSÄTTNINGAR – Våtmarken finns vid Rovaniemi invid Kemi älvs östra strand, nära Muurola. Uppströms på ca 9 km avstånd finns Valajakoski kraftverk och nedströms på 13 km avstånd finns Petäjäkoski kraftverk (byggda på 1950-talet) – Efter utbyggnaden av älven steg vattnet och närområdets åkrar blev helt eller delvis under vatten. – Våtmarken är en del av Kemi älv och vattennivån varierar med flödet från kraftverken. – Våtmarken är anlagd genom grävning. Dämmning var inte möjligt för objektet finns invid älven , marken är mycket mjuk och grannfastighetsgränsen finns helt invid.
 3. 3. PRUNTELI VÅTMARK (2,9 HA) ÅTGÄRDER OCH KOSTNADER • Anläggningskostander 8 620 € (inkl moms): – Grävning 7 020 €: kanaler, högläggning, formande och byggande av öar och brinkar och 2 nya inflödesdiken. Kemijoki AB 75% Finlands viltcentrals Hembygdsvåtmarks Life+ projekt 25 % – Life+ stod för planering och terrängsyn 1 600 €. • Våtmarkens areal är 2,9 ha, varav vattenspegel 1,4 ha, medeldjup 0,4 m. • Nya diken grävdes 400 m, som leder in vatten i våtmarken från 2 olika utdikade områden • Grävningsarbetet utfördes 19.4.-4.5.2012 av Maskinentreprenör Otto Veikanmaa F:ma. • För skötseln ansvarar Muurolan Erämiehet jaktförening och Valajaskosken jakt- och fiskeförening . • Planering: Juha Siekkinen, Hembygdsvåtmark Life + tilsammans med Jyrki Autti, Kemijoki Ab och ovan nämnda jaktföreningar. • Reijo Saari har gjort sjöfågelräkningar under projektets gång. • För jakten och fångsten av rovdjur vid våtmarken ansvarar jaktföreningarna.
 4. 4. ÅTGÄRDERNA VID PRUNTELI VÅTMARK • Innan utbyggnaden av älven var vattennivån ca 2 meter lägre vid Prunteli och området var odlingsjord med lador. • Efter regleringen steg vattennivån vid Prunteli med 1,5-2 m. Åkrarna blev under vatten eller ombildades under de kommande årtiondena till en typ av myrmark . På området har det inte börjat växa träd. Våtmarken är är avgränsad med ett gult streck. © Maanmittauslaitos © Kemijoki Oy Lämningarna av Sukula gård
 5. 5. • Enligt planen skulle våtmarken anläggas genom grävning eftersom det inte fanns förutsättningar för dämmning. Grävmassorna lades i form av större öar, mindre öar gjordes inte alls, i motsats till det som planerats. Knipholkar Knipholkar Fällor Fällor Dumpningsområde invid våtmarkens gräns (mörkgrön) Konstgjorda öar (ljusgrön) Nytt inflöde TULO-OJA Stig till våtmarken Färdig våtmark © Maanmittauslaitos, sommaren 2013 Plan J. Siekkinen/19.9.2011 © Maanmittauslaitos ja Kemijoki Oy 1998
 6. 6. KOSTEIKON PERUSTAMINEN • Terrängsyn på den blivande våtmarken7.6.2011. Från vänster Jaakko Heikkilä, Reijo Saari, Timo Rautio och Jyrki Autti. • Planeringen fortsatte tillsammans med intressenterna 9.9.2011 i Valajaskosken jakt- och fiskeförenings stuga . Jyrki Autti till vänster i bilden berättar om planerna. © Juha Siekkinen © Juha Siekkinen
 7. 7. GRÄVNING AV PRUNTELI VÅTMARK 19.4. - 4.5.2012 • Marken var inte frusen på området och snödjupet var 40-50 cm. Arbetet kunde utföras med 23 tons grävmaskin, för maskinens 90 cm breda larvband gav en bra bärighet. Föraren grävde så mycket som möjligt från en plats utan att svänga larvbanden. • I praktiken möjliggjordes arbetet av det tjocka snötäcket. • Arbetet inleds med att gräva bort snön från grävområdet. Otto Veikanmaa från Sodankylä utförde grävningarna vid Prunteli. Bild: Juha Siekkinen 19.4.2012
 8. 8. • Maskinen har en 3 m3 skopa som var effektiv vid grävandet av ofrusen och mjuk mark. • Ytskiktet grävdes till ca 30-80 cm djup. Ett vattendjup på 20-50 cm är optimalt för dykänder, som gräsand, bläsand, skedand och kricka. © Juha Siekkinen, 19.4.2012
 9. 9. • Enligt målsättningen skulle kanalerna bli 2-8 m breda och öar skulle anläggas i ett oregelbundet mönster. På bilden gräver man västra sidans kanal , som man kan ro längs med. De gamla åkerdikenas vattensamlingar märktes ut och lämnades orörda. • I övrigt fick maskinförare Otto Veikanmaa planera och utföra grävningen enligt eget huvud, vilket visade sig vara en bra lösning för slutresultatet. © Juha Siekkinen 19.4.2012
 10. 10. © Juha Siekkinen Grävningsarbetet underlättades av att marken var ofrusen. Massorna breddes ut på snön och utjämnades något om det skulle grävas en kanal invid. I nedre bildens vänstra kant syns jordhögar som inte breddes ut för de var så små.
 11. 11. I den sydöstra delen av området grävdes ett nytt inflödesdike från grannfastigheten. Diket leder in vatten i våtmarken och samtidigt förbättras dräneringen på grannfastigheten. Kemijoki Oy:s fiskerimästare Jyrki Autti fällde träden från dikeslinjen. Träden användes delvis till nya gångbroar över de nya dikena. © Juha Siekkinen © Maanmittauslaitos © Juha Siekkinen, 26.4.2012
 12. 12. • Från den östra kanten grävdes ett nytt inflödesdike till våtmarken från vägen på östra sidan om Kemi älv. • Av diskesmassorna gjordes ett vägbotten som leder till våtmarken. Vägen används då man skall besöka våtmarken. Bild: Jyrki Autti 3.5.2012 © Maanmittauslaitos
 13. 13. PRUNTELI 2012, VÅTMARKEN ÄR FÄRDIG © Jyrki Autti, 3.5.2012 PRUNTELI 2011, INNAN ÅTGÄRDERNA © Juha Siekkinen, 7.6.2011 PRUNTELI 2012, UNDER ARBETET © Juha Siekkinen, 23.4.2012
 14. 14. PRUNTELI VÅTMARK 2013, 19 MÅN EFTER ÅTGÄRDERNA © © Jyrki Autti, 14.8.2012 PRUNTELI 2012, UNDER ARBETE © Juha Siekkinen, 23.4.2012
 15. 15. PRUNTELI VÅTMARK 2013, 19 MÅN EFTER ÅTGÄRDERNA © Juha Siekkinen, 2.9.2013 PRUNTELI 2011, INNAN ÅTGÄRDERNA © Juha Siekkinen, 7.6.2011
 16. 16. © Juha Siekkinen Pruntelin itäreunan tulo-ojan kohdalta lounaaseen-itään PRUNTELI 2011, INNAN ÅTGÄRDERNA © Juha Siekkinen, 7.6.2011 PRUNTELI 2012, UNDER ARBETE © Juha Siekkinen, 23.4.2012
 17. 17. © Juha Siekkinen Bilden är tagen från det östra inflödesdiket mot öster PRUNTELI 2011, INNAN ÅTGÄRDERNA © Juha Siekkinen, 7.6.2011 PRUNTELI VÅTMARK 2013, 16 MÅN EFTER ÅTGÄRDERNA © Juha Siekkinen, 2.9.2013
 18. 18. © Juha Siekkinen PRUNTELI VÅTMARK GRÄVARBETENA ÄR AVSLUTA DE PÅ DETTA OMRÅDE © Jyrki Autti, 3.5.2012 PRUNTELI VÅTMARK 3,5 MÅN EFTER ARBETERNA © Jyrki Autti, 15.8.2012
 19. 19. PRUNTELI 2012, UNDER ARBETE © Juha Siekkinen 19.4.2012 PRUNTELI VÅTMARK 2012, 5 MÅN EFTER ÅTGÄRDERNA © Jyrki Autti, 12.9.2012
 20. 20. Prunteli våtmarks sydöstra del. Bilden tagen från sydost mot norr. PRUNTELI 2012, UNDER ARBETE © Juha Siekkinen, 19.4.2012 PRUNTELI VÅTMARK 2012, 2 MÅN EFTER ARBETERNA © Juha Siekkinen, 13.6.2012
 21. 21. Växtlighetens succession var mycket snabb på öarna och bankarna Bild : Juha Siekkinen 23.4.2012 (uppe) och 2.9.2013
 22. 22. Växtlighetens succession var mycket snabb på öarna och bankarna De höglagda öarnas höjd var 80-120 cm men de har sjunkit ihop och syns inte mycket efter 2 år. Bild: Juha Siekkinen 23.4.2012 (uppe ) och 2.9.2013
 23. 23. På grund av dygns- regleringen i Kemi älv är vattnet i kanalerna i ständig rörelse. De öppnade områden kommer troligen att hållas öppna för en lång tid trots att de är ganska smala. Bild: Juha Siekkinen 2.9.2013
 24. 24. Jakt är tillåten på Prunteli våtmark. Ansvaret över att jakten är hållbar ligger hos Muurolan Erämiehet jaktförening och Valajaskosken jakt- ovh fiskeförening. Föreningarna ansvarar för att mindre rovdjur bla mårdhund fångas på området. Åtgärden är en viktig del av områdets skötsel. Fångsten har skett i samarbete med det nordiska Mårdhund Life+ -projektet. bild: Juha Siekkinen 2.9.2013
 25. 25. Allemansrätten ger alla möjlighet att besöka Prunteli våtmark. Tilläggsinformation om området ger tex fiskerimästare Jyrki Autti från Kemijoki Oy (på bilden invid infotavlan) eller Finlands viltcentral. Våtmarken fungerar utmärkt som exkursionsmål. På bilderna nedan deltar man aktivt i den nordiska våtmarksdagen 2.9.2013 Bild: Juha Siekkinen 2.9.2013

×