Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kiểm toán căn bản - Kiểm toán nhà nước.

Nguyễn Ngọc Phan Văn

 • Login to see the comments

Kiểm toán căn bản - Kiểm toán nhà nước.

 1. 1. LOGO LOGO www.trungtamtinhoc.edu.vn KIỂM TOÁN CĂN BẢN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC NHÓM 3
 2. 2. www.trungtamtinhoc.edu.vn DANH SÁCH THÀNH VIÊN Nguyễn Ngọc Phan Văn (D01A21) Huỳnh Thị Thanh Lộc (D01A21) Huỳnh Mỹ Phương Uyên (D01A21) Trần Thị Ánh Nguyệt (D01A21) Trần Thị Hoa Hậu (D01A21) Đào Tú Trinh (D01A21) Bùi Thị Thương (D01A21) Phạm Thị Thu Thuỷ (D01A21) Phan Thị Thu Luyến (D01A21) Trần Lê Ngọc Liên (LTDH 03.1) Nguyễn Lâm Uyển Trâm (LTDH 03.1)
 3. 3. www.trungtamtinhoc.edu.vn NỘI DUNG Tổng quan về kiểm toán nhà nước Tổ chức và hoạt động của tổ chức kiểm toán nhà nước Kiểm toán viên và hiệp hội nghề nghiệp
 4. 4. www.trungtamtinhoc.edu.vn I.Tổng quan về kiểm toán nhà nước Khái niệm kiểm toán nhà nước Các đặc trưng của kiểm toán nhà nước Chức năng của kiểm toán nhà nước Vai trò của kiểm toán nhà nước
 5. 5. www.trungtamtinhoc.edu.vn 1. Khái niệm kiểm toán nhà nước Kiểm toán nhà nước là hệ thống bộ máy chuyên môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính do quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Đôi nét về lịch sử hình thành: • Kiểm toán nhà nước được hình thành từ thời kì trung đại. • Cơ quan Kiểm toán nhà nước (KTNN) ở mỗi quốc gia có những tên khác nhau. Ví dụ: Toà Thẩm Kế Cộng Hoà Pháp, Cơ quan Tổng Kế toán Hoa Kỳ, Cục Kiểm toán Liên bang Nga, Cơ quan kiểm toán Quốc gia Australia… • Ngày 11.07.1994 Kiểm toán nhà nước Việt Nam được thành lập theo NĐ 70/CP. • Ngày 14.06.1994 Quốc hội thông qua Luật Kiểm toán nhà nước, có hiệu lực thực thi vào ngày 01.01.2006. • Năm 1996 Kiểm toán nhà nước Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức quốc tế các cơ quan Kiểm toán tối cao - INTOSAI. • Năm 1997 Kiểm toán nhà nước Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức các Cơ Quan Kiểm toán tối cao châu Á - ASOSAI
 6. 6. www.trungtamtinhoc.edu.vn 2.Các đặc trưng của kiểm toán nhà nước Đối tượng •Hoạt động có liên quan đến quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước. Trình tự tiến hành •Ngược lại với trình tự kế toán và quản lý. Mục đích •Phục vụ việc kiểm toán, giám sát nhà nước trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước. •Góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng thất thoát, lãng phí, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. •Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách , tiền và tài sản nhà nước. Cơ sở pháp lý •Những luật định, tiêu chuẩn hay chuẩn mực chung.
 7. 7. www.trungtamtinhoc.edu.vn 2.Các đặc trưng của kiểm toán nhà nước Người sử dụng BCKT • Quốc hội, chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cơ quan khác của nhà nước. • Hội đồng nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm soát nhân dân. Khách thể • Cơ quan nhà nước. • Cơ quan hoạt động dựa vào nguồn kinh phí của nhà nước. • Cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước Chủ thể • Kiểm toán viên nhà nước Nguyên tắc hoạt động • Độc lập, trung thực, khách quan và chỉ tuân thủ pháp luật.
 8. 8. www.trungtamtinhoc.edu.vn 2.Các đặc trưng của kiểm toán nhà nước
 9. 9. www.trungtamtinhoc.edu.vn 3.Chức năng của kiểm toán nhà nước  Tổ chức kiểm toán Nhà nước là một tổ chức chuyên môn thuộc hệ thống cơ quan quản lý của nhà nước, được thành lập để thực hiện công việc kiểm toán đối với các đơn vị, tổ chức thuộc sở hữu Nhà nước.  Tại từng quốc gia có thể quy định về các chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức kiểm toán Nhà nước có những điểm hoàn toàn không giống nhau.  Ở VN, theo Luật kiểm toán Nhà nước, kiểm toán Nhà nước có chức năng kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hoạt động đối với cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước.
 10. 10. www.trungtamtinhoc.edu.vn 4. Vai trò của kiểm toán nhà nước [Image Info] www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use. Là một công cụ quản lý của Nhà nước, đặc biệt là trong quản lý chi tiêu ngân sách Nhà nước; giúp Nhà nước nắm bắt và củng cố điều hành hoạt động của các đơn vị, các tổ chức trong việc tuân thủ luật pháp và các quy định khác của nhà nước như: Tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật thuế GTGT, Luật bảo vệ môi trường, Luật kế toán,…
 11. 11. www.trungtamtinhoc.edu.vn 4. Vai trò của kiểm toán nhà nước [Image Info] www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use. Nhà nước thành lập tổ chức kiểm toán nhà nước,tổ chức này hoạt động theo quy định của pháp luật và dưới sự điều hành của nhà nước nói chung.Tuy nhiên,sự quản lý chỉ đạo và điều hành hoạt động đối với kiểm toán nhà nước ỏe từng quốc gia lại tùy thuộc Luật pháp cụ thể của từng nước Vd: Ở Việt Nam hoạt động của kiểm toán nhà nước được thể chế hóa bằng Luật kiểm toán Nhà nước 2005.
 12. 12. www.trungtamtinhoc.edu.vn II. Tổ chức và hoạt động của KTNN Tổ chức Kiểm toán nhà nước Cơ cấu tổ chức Kiểm toán nhà nước ở Việt Nam Hoạt động của Kiểm toán nhà nước
 13. 13. www.trungtamtinhoc.edu.vn 1. Tổ chức kiểm toán nhà nước Tổ chức Kiểm toán nhà nước:Thành lập dưới dạng cơ quan chuyên môn gọi là cơ quan kiểm toán nhà nước. I • Kiểm toán nhà nước trung ương II • Kiểm toán nhà nước địa phương hay khu vực địa lý. Các cấp Kiểm toán nhà nước:
 14. 14. www.trungtamtinhoc.edu.vn 1. Tổ chức kiểm toán nhà nước  Mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán Nhà nước độc lập với hệ thống cơ quan lập pháp và hệ thống cơ quan hành pháp: tổ chức kiểm toán Nhà nước phát huy được đầy đủ mạnh mẽ tính đọc lập trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn.  Mô hình này được ứng dụng ở hầu hết các nước có nền kinh tế phát triển, có nhà nước pháp quyền được xây dựng có nề nếp…. (Ví dụ: kiểm toán nhà nước CHLB Đức, Tòa thẩm kế của Cộng hòa Pháp).  Mô hình tổ chức bộ máy kiểm toán Nhà nước trực thuộc một hệ thống (hành pháp hay lập pháp).  Nếu trực thuộc hệ thống cơ quan hành pháp thì có thể trực thuộc Chính phủ (Nội các)  Nếu trực thuộc hệ thống cơ quan lập pháp thì có thể là một cơ quan chuyên môn của Quốc hội ( Nghị viện).
 15. 15. www.trungtamtinhoc.edu.vn 1. Tổ chức kiểm toán nhà nước Mối quan hệ có thể có trong nội bộ cơ quan kiểm toán nhà nước. Mối liên hệ dọc cấp trên, cấp dưới Mối liên hệ ngang cùng cấp  Mối liên hệ dọc: là mối quan hệ nội bộ trong cơ quan kiểm toán khác cấp với nhau. Chia làm hai loại:  MH1: Cơ quan KTNN trung ương (Quốc gia) có mạng lưới ở tất cả địa phương  MH2: Cơ quan KTNN trung ương (Quốc gia) có mạng lưới tập trung.  Mối liên hệ ngang: là mối quan hệ nội bộ trong cơ quan kiểm toán cùng cấp ( trung ương hay khu vực hoặc địa phương). Chia làm hai loại:  Liên hệ trực tuyến  Liên hệ chức năng
 16. 16. www.trungtamtinhoc.edu.vn 2. Cơ cấu tổ chức KTNN ở Việt Nam
 17. 17. www.trungtamtinhoc.edu.vn 2. Cơ cấu tổ chức KTNN ở Việt Nam  Đứng đầu kiểm toán Nhà nước là Tổng Kiểm toán nhà Nước, dưới quyền có các Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước. Về cơ cấu tổ chức của kiểm toán Nhà nước bao gồm 30 Vụ và các đơn vị tương đương cấp Vụ như sau: o Các đơn vị tham mưu bộ máy điều hành. o Các đơn vị Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành phụ trách những lĩnh vực khác. o Các đơn vị kiểm toán nhà nước khu vực.
 18. 18. www.trungtamtinhoc.edu.vn 2. Cơ cấu tổ chức KTNN ở Việt Nam  Các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành gồm: Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Vụ tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ Pháp chế, Vụ Quan hệ quốc tế và Thanh tra Kiểm toán Nhà nước.
 19. 19. www.trungtamtinhoc.edu.vn 2. Cơ cấu tổ chức KTNN ở Việt Nam  Các đơn vị Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chuyên ngành phụ trách những lĩnh vực khác gồm: 1. KTNN chuyên ngành Ia phụ trách lĩnh vực quốc phòng. 2. KTNN chuyên ngành Ib phụ trách lĩnh vực an ninh, tài chính. 3. KTNN chuyên ngành II phụ trách lĩnh vực Ngân sách trung ương của Bộ, ngành kinh tế tổng hợp. 4. KTNN chuyên ngành III phụ trách lĩnh vực Ngân sách trung ương của Bộ, ngành, cơ quan thuộc chính phủ. 5. KTNN chuyên ngành IV phụ trách lĩnh vực đầu tư, dự án hạ tầng cơ sở. 6. KTNN chuyên ngành V phụ trách lĩnh vực đầu tư, dự án công nghiệp,dân dụng. 7. KTNN chuyên ngành VI phụ trách các tập đoàn, tổng công ty NN. 8. KTNN chuyên ngành VII phụ trách lĩnh vực ngân hang, các tổ chức tài chính.
 20. 20. www.trungtamtinhoc.edu.vn 2. Cơ cấu tổ chức KTNN ở Việt Nam  Các đơn vị Kiểm toán Nhà nước (KTNN) gồm 13 khu vực: 1. KTNN khu vực I. Trụ sở đặt tại TP. Hà Nội. 2. KTNN khu vực II. Trụ sở đặt tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. 3. KTNN khu vực III. Trụ sở đặt tại TP. Đà Nẵng. 4. KTNN khu vực IV. Trụ sở đặt tại TP. HCM. 5. KTNN khu vực V. Trụ sở đặt tại TP. Cần Thơ. 6. KTNN khu vực VI. Trụ sở đặt tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Bình. 7. KTNN khu vực VII. Trụ sở đặt tại TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái. 8. KTNN khu vực VIII. Trụ sở đặt tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 9. KTNN khu vực IX. Trụ sở đặt tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 10.KTNN khu vực X. Trụ sở đặt tại TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 11.KTNN khu vực XI. Trụ sở đặt tại TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 12.KTNN khu vực XII. Trụ sở đặt tại TP. Buôn Mê Thuộc, tỉnh Đăk lăk. 13.KTNN khu vực XIII. Trụ sở đặt tại TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
 21. 21. www.trungtamtinhoc.edu.vn 3. Hoạt động của kiểm toán nhà nước Có thể thực hiện kiểm toán BCTC,kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ (chủ yếu kiểm toán tuân thủ) Tại Việt Nam,theo Luật Kiểm toán Nhà nước, kiểm toán Nhà nước là một cơ quan do Quốc hội lập ra và hoạt động độc lập theo quy định của pháp luật.
 22. 22. www.trungtamtinhoc.edu.vn III. Kiểm toán viên và hiệp hội nghề nghiệp Kiểm toán viên nhà nước Hiệp hội nghề nghiệp
 23. 23. www.trungtamtinhoc.edu.vn 1. Kiểm toán viên nhà nước  Kiểm toán viên trong bộ máy kiểm toán Nhà nước thường được gọi là KTV nhà nước (State Auditors)  Phải đảm bảo các tiêu chuẩn về chuyên môn cũng như các tiêu chuẩn khác ở mức độ nhất định.  KTV Nhà nước có thể được tuyển dụng hay bổ nhiệm.  Hoạt động chuyên môn của KTV Nhà nước phù hợp với luật pháp và với quy đinh chuyên môn.
 24. 24. www.trungtamtinhoc.edu.vn Yêu cầu để trở thành KTV Nhà nước  Tiêu chuẩn trở thành kiểm toán viên nhà nước ở Việt Nam:  Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan  Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên nghành kiểm toán, kế toán, tài chính, nghành hàng, kinh tế, luật hoặc chuyên nghành khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm toán.  Đã có thời gian làm việc liên tục từ năm năm trở lên theo chuyên nghành được đào tạo hoặc có thời gian làm nghiệp vụ kiểm toán ở Kiểm Toán Nhà Nước từ ba năm trở lên.  Đã tốt nghiệp chương trình bồi dưỡng Kiểm Toán viên nhà nước và được Tổng Kiểm Toán NHà Nước cấp chứng chỉ.
 25. 25. www.trungtamtinhoc.edu.vn Nhiệm vụ của KTV Nhà nước 1. Quyết định kế hoạch kiểm toán hằng năm và báo cáo Quốc hội trước khi thực hiện. 2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán hằng năm và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 3. Xem xét, quyết định việc kiểm toán khi có đề nghị của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức không có trong kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước. 4. Trình ý kiến của Kiểm toán nhà nước để Quốc hội xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước, quyết định phân bổ ngân sách trung ương, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước. 5. Tham gia với các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ trong việc xem xét về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, phương án bố trí ngân sách cho chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định và quyết toán ngân sách nhà nước
 26. 26. www.trungtamtinhoc.edu.vn Nhiệm vụ của KTV Nhà nước 6. Tham gia với Ủy ban kinh tế và ngân sách của quốc hội khi có yêu cầu trong hoạt động giám sát việc thực hiện luật, nghi quyết của quốc hội, chấp hành lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về lĩnh vực tài chính, ngân sách, giám sát việc thực hiện ngân sách NN và chính sách tài chính. 7. Tham gia với cá cơ quan của Chính phủ, của Quốc hội khi có yêu cầu trong việc xây dựng và kiểm tra các dự án……………..????? 8. Báo cáo kết quả kiểm toán năm và kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; gởi báo cáo kiểm toán cho hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch nước, chính phủ, Thủ tướng chính phủ; cung cấp kết quả kiểm toán cho Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân nơi kiểm toán và các cơ quan khác theo quy định của pháp luật. 9. Tổ chức công báo công khai báo cáo kiểm toán theo quy định tại Điều 58, Điều 59 của luật này và các quy định khác của pháp luật. 10. Chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và các cơ quan khác của NN có thẩm quyền kiểm tra, xử lí những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân đã được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.
 27. 27. www.trungtamtinhoc.edu.vn Nhiệm vụ của KTV Nhà nước 11. Quản lý hố sơ kiểm toán; giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và những thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật. 12. Thực hiện hợp tác quôc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. 13. Tổ chức và quản lí công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của kiểm toán nhà nước. 14. Tổ chức thi và cấp chứng chỉ kiểm toán nhà nước. 15. Chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán nội bộ, sử dụng kết quả kiểm toán nội bộ của cơ quan, tổ chức được quy định tại điều 6 của luật này. 16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
 28. 28. www.trungtamtinhoc.edu.vn Quyền hạn của KTV Nhà nước [Image Info] www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use. 1. Yêu cầu đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ cho việc kiểm toán; đề nghị cơ quan hữu quan phối hợp công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao; đề nghị cơ quan nhà nước, đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội và công dân giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ. 2. Yêu cầu đơn vị được kiểm toán thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với các sai phạm trong báo cáo tài chính và các sai phạm trong việc tuân thủ pháp luật; kiến nghị thực hiện các biện pháp khắc phục yếu kém trong hoạt động của đơn vị do Kiểm toán Nhà nước kiến nghị và phát hiện. 3. Kiểm tra đơn vị được kiểm toán trong việc thực hiện kết luận và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. 4. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu các đơn vị được kiểm toán thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán đối với các trường hợp sai phạm trong báo cáo tài chính và các sai phạm trong việc tuân thủ pháp luật; đề nghị xử lý theo pháp luật những trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ , kịp thời các kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
 29. 29. www.trungtamtinhoc.edu.vn Quyền hạn của KTV Nhà nước [Image Info] www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use. 5. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý những bi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân đã được làm rõ thông qua hoạt động kiểm toán. 6. Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước hoặc cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật cho Kiểm toán Nhà nước và Kiểm toán viên nhà nước. 7. Trưng cầu giám định chuyên môn khi cần thiết. 8. Được uỷ thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, tài liệu và kết luận kiểm toán do doanh nghiệp kiểm toán thực hiện. 9. Kiến nghị Quốc hội, Uỷ ban thường vụ quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan khác của Nhà nước sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách và pháp luật cho phù hợp.
 30. 30. www.trungtamtinhoc.edu.vn Trường hợp sai phạm trong hoạt động KTNN Sáng 29/5/2012, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên xét xử vụ án nhận hối lộ kiểm toán công trình xây dựng trong khách sạn đối với 4 bị cáo nguyên là cán bộ kiểm toán nhà nước. Theo cáo trạng, Tổ kiểm toán công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn trái phiếu của Chính phủ tại Quảng Ngãi gồm 4 cán bộ: Nguyễn Văn Quyên (38 tuổi, tổ trưởng), Ngô Quang Đăng (36 tuổi), Nguyễn Quang Thanh (42 tuổi, kiểm toán viên) và Ngô Hồng Minh (30 tuổi, kiểm toán viên dự bị). Tổ này có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm toán công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn trái phiếu của Chính phủ tại 10 đơn vị ở Quảng Ngãi từ năm 2006 đến 2009. Trong quá trình đi thực tế tại các công trình, Tổ kiểm toán đã đưa ra nhiều điều kiện ép buộc các nhà thầu, doanh nghiệp phải chung chi, hối lộ thì sẽ giảm các khoản phải xuất toán và giảm thanh toán. Đầu tháng 8/2010, trong lúc các cán bộ này nhận hối lộ ở trong phòng khách sạn Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, thì bị cơ quan công an ập vào bắt quả tang.
 31. 31. www.trungtamtinhoc.edu.vn 2. Hiệp hội nghề nghiệp  Hiệp hội nghề nghiệp chỉ được thành lập trên phạm vi khu vực và quốc tế.  Trên phạm vi quốc tế, hiệp hội nghề nghiệp được hình thành từ năm 1963, đó là tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (International Organization of Supreme Audit Institue – INTOSAI), hiện nay đã có hơn 192 nước tham gia.  Ở khu vực Châu Á, tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Asian (Asian Organization of Supreme Audit Institue – ASOSAI) đã thành lập từ năm 1979, hiện nay đã có hơn 40 thành viên, trong đó có kiểm toán nhà nước Việt Nam.  Là cầu nối chung giữa các KTV và là diễn đàn chung để cung cấp thông tin về hoạt động, trao đổi chuyên môn và kinh nghiệm.
 32. 32. www.trungtamtinhoc.edu.vn Câu hỏi và giải đáp Câu 1. Những nhân tố nào ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước? Giải đáp: - Tính độc lập:Tại Việt Nam, theo quy định của điều 13, mục 1, chương 2 của Luật KTNN địa vị pháp lý của KTNN đã được khẳng định rất rõ ràng. Đó là : “KTNN là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính nhà nước do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” - Quan điểm của người lãnh đạo về kiểm soát chất lượng kiểm toán:Quan điểm về kiểm soát của người lãnh đạo cao cấp là yếu tố quan trọng đầu tiên ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả của hệ thống KSCL kiểm toán. Rõ ràng, người lãnh đạo cao cấp là người quyết định ban hành các chính sách và thủ tục kiểm soát. Nếu người lãnh đạo cấp cao coi trọng công tác KSCL kiểm toán thì các chính sách, quy chế và thủ tục kiểm soát thích hợp sẽ được thiết lập, duy trì; từ đó chất lượng kiểm toán sẽ được bảo đảm. Mặt khác hoạt động KSCL kiểm toán được thực hiện ở nhiều cấp độ khác nhau. - Chính sách cán bộ bao gồm tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng, phát triển nghiệp vụ, chế độ đề bạt, đãi ngộ cán bộ và kiểm toán viên:Trong các tổ chức kiểm toán, KTV luôn được coi là “tài sản” lớn nhất, có tầm quan trọng quyết định đến chất lượng hoạt động, uy tín của tổ chức đó.
 33. 33. www.trungtamtinhoc.edu.vn Câu hỏi và giải đáp - Các quy định về chuẩn mực, quy trình và phương pháp kiểm toán:Hoạt động kiểm toán phải tuân thủ theo pháp luật và các quy định về nghiệp vụ kiểm toán như chuẩn mực, quy trình kiểm toán, phương pháp kiểm toán và các quy chế hoạt động của cơ quan KTNN. - Quy chế, thủ tục và hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán: Để bảo đảm chất lượng kiểm toán, KTNN cần phải có quy chế công khai, cụ thể việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm toán theo từng cấp, từng giai đoạn cũng như trách nhiệm của mỗi kiểm toán viên, cán bộ quản lý trong công tác kiểm toán. - Đạo đức nghề nghiệp và trình độ, năng lực của KTV: Đối với kiểm toán viên đạo đức nghề nghiệp được thể hiện ở tính độc lập, chính trực, khách quan, thận trọng và bảo mật, trình độ và năng lực.
 34. 34. www.trungtamtinhoc.edu.vn Câu hỏi và giải đáp Câu 2. Báo cáo kiểm toán nhà nước có giá trị pháp lý như thế nào? Giải đáp: Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện đối với đơn vị được kiểm toán về sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Câu 3.Trong quá trình kiểm toán Nhà nước nếu có sự hạn chế về tính độc lập, khách quan thì kiểm toán viên phải làm gì? Giải đáp: Trong quá trình kiểm toán Nhà nước nếu có sự hạn chế về tính độc lập, khách quan thì kiểm toán viên phải tìm mọi cách loại bỏ sự hạn chế này; nếu không thể loại bỏ được thì phải báo cáo cấp quản lý kiểm toán có thẩm quyền để không tiếp tục tham gia kiểm toán; nếu được cấp quản lý có thẩm quyền yêu cầu tiếp tục thực hiện kiểm toán thì phải nêu rõ điều này trong báo cáo kiểm toán.
 35. 35. www.trungtamtinhoc.edu.vn Câu hỏi và giải đáp Câu 4. Tổng kiểm toán Nhà nước hiện nay là ai ? Nhiệm kỳ là bao lâu ? Giải đáp: Tổng kiểm toán Nhà nước hiện nay là ông Nguyễn Hữu Vạn. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nước là 7 năm, có thể được bầu lại nhưng không quá 2 nhiệm kỳ. Câu 5. Các hành vi bị nghiêm cấm đối với Kiểm toán nhà nước, KTV nhà nước và cộng tác viên kiểm toán nhà nước. Giải đáp: - Sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán; - Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm toán; - Đưa, nhận, môi giới hối lộ; - Báo cáo sai lệch, không đầy đủ kết quả kiểm toán; - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi; - Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán; - Tiết lộ thông tin về tình hình và kết quả kiểm toán chưa được công bố chính thức.
 36. 36. www.trungtamtinhoc.edu.vn Câu hỏi và giải đáp Câu 6: Thành phần đoàn kiểm toán bao gồm ? Giải đáp: 1. Trưởng Đoàn kiểm toán. 2. Các Phó trưởng Đoàn kiểm toán. 3. Các Tổ trưởng Tổ kiểm toán, nếu Đoàn kiểm toán có Tổ kiểm toán. 4. Các thành viên. Câu 7 : Các bước của quy trình kiểm toán ? Giải đáp: 1. Chuẩn bị kiểm toán. 2. Thực hiện kiểm toán. 3. Lập và gửi báo cáo kiểm toán. 4. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.
 37. 37. www.trungtamtinhoc.edu.vn Câu hỏi và giải đáp Câu 8: Thời hạn lưu trữ của hồ sơ kiểm toán? Giải đáp: Hồ sơ kiểm toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày phát hành báo cáo kiểm toán. Thời hạn lưu trữ hồ sơ kiểm toán tối thiểu là 10 năm, trừ trường hợp có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Câu 9: Trường hợp nào thì huỷ hồ sơ kiểm toán? Giải đáp: 1. Hồ sơ kiểm toán đã hết thời hạn lưu trữ, nếu không có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được hủy theo quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước. 2. Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định thành lập Hội đồng để hủy hồ sơ kiểm toán hết thời hạn lưu trữ. Hội đồng hủy hồ sơ kiểm toán phải tiến hành kiểm kê, lập danh mục hồ sơ kiểm toán tiêu hủy và biên bản hủy hồ sơ kiểm toán hết thời hạn lưu trữ. 3. Việc hủy hồ sơ kiểm toán được thực hiện theo quy định của pháp luật.
 38. 38. www.trungtamtinhoc.edu.vn Câu hỏi và giải đáp Câu 10: Các hành vi bị nghiêm cấm đối với đơn vị được kiểm toán? Giải đáp: - Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho cuộc kiểm toán theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán viên nhà nước; - Cản trở công việc của Kiểm toán nhà nước và Kiểm toán viên nhà nước; - Báo cáo sai lệch, không trung thực, không đầy đủ, kịp thời hoặc thiếu khách quan thông tin liên quan đến cuộc kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; - Mua chuộc, đưa hối lộ cho Kiểm toán viên nhà nước và cộng tác viên Kiểm toán nhà nước; - Che giấu các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính công, tài sản công.
 39. 39. www.trungtamtinhoc.edu.vn Câu hỏi và giải đáp Câu 11: Các ngạch kiểm toán nhà nước? Giải đáp: Kiểm toán viên nhà nước gồm các ngạch sau đây: - Kiểm toán viên; - Kiểm toán viên chính; - Kiểm toán viên cao cấp. Câu 12: Tiêu chuẩn bổ nhiệm ngạch kiểm toá viên chính? Giải đáp: 1. Nắm vững và áp dụng thành thạo quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước. 2. Có năng lực đề xuất, tham mưu xây dựng chiến lược phát triển ngành, kế hoạch kiểm toán dài hạn, trung hạn và khả năng về tổng kết, nghiên cứu lý luận chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán; có khả năng xây dựng chuẩn mực kiểm toán nhà nước và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chuẩn mực kiểm toán nhà nước. 3. Hiểu biết các thông lệ và chuẩn mực kiểm toán quốc tế. 4. Có thâm niên tối thiểu ở ngạch Kiểm toán viên là 05 năm hoặc ở ngạch tương đương là 08 năm. 5. Đã đỗ kỳ thi ngạch Kiểm toán viên chính.
 40. 40. www.trungtamtinhoc.edu.vn Câu hỏi và giải đáp Câu 13: Tiêu chuẩn bổ nhiệm ngạch kiểm toán viên cao cấp? Giải đáp: 1. Nắm vững và có khả năng chỉ đạo áp dụng quy trình, chuẩn mực, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ ở các lĩnh vực kiểm toán vào hoạt động kiểm toán. 2. Có năng lực chủ trì nghiên cứu đề tài khoa học cấp bộ, cấp nhà nước về lĩnh vực kiểm toán nhà nước. 3. Có thâm niên tối thiểu ở ngạch Kiểm toán viên chính là 05 năm hoặc ở ngạch tương đương là 08 năm. 4. Đã đỗ kỳ thi ngạch Kiểm toán viên cao cấp.
 41. 41. www.trungtamtinhoc.edu.vn Câu hỏi và giải đáp Câu 14: Trường hợp được miễn nhiệm của kiểm toán viên nhà nước? Giải đáp: - Nghỉ hưu, thôi việc, chuyển ngành; - Vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do khác mà xét thấy không thể hoàn thành nhiệm vụ được gia Câu 15: Kiểm toán nhà nước có quan hệ như thế nào với bộ máy nhà nước? Giải đáp:Độc lập với hệ thống luật pháp và hệ thống hành pháp hoặc trực thuộc một khía cạnh hành pháp hoặc tư pháp.Xét về liên hệ nội bộ, kiểm toán nhà nước có quan hệ chiều dọc hoặc chiều ngang.
 42. 42. www.trungtamtinhoc.edu.vn Câu hỏi và giải đáp Câu 16: Nguyên tắc làm việc của Hội đồng Kiểm toán nhà nước? Giải đáp: 1. Làm việc theo chế độ tập thể. 2. Quyết định theo đa số, ý kiến thiểu số được bảo lưu và báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước. 3. Biên bản và các tài liệu của Hội đồng Kiểm toán nhà nước được bảo quản, lưu giữ trong hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Câu 17: Nguyên tắc hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước? Giải đáp: 1. Độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. 2. Trung thực, khách quan, công khai, minh bạch.
 43. 43. www.trungtamtinhoc.edu.vn Câu hỏi và giải đáp Câu 18: Người đứng đầu đơn vị kiểm toán Nhà nước là ai?chịu trách nhiệm gì?do ai bầu ra?nhiệm kì bao nhiêu năm? Giải đáp: -Tổng Kiểm toán Nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước, chịu trách nhiệm về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước trước pháp luật, trước Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ. -Tổng Kiểm toán Nhà nước do Quốc hội bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm theo đề nghị của Uỷ ban thường vụ Quốc hội sau khi trao đổi thống nhất với Thủ tướng Chính phủ; tiêu chuẩn Tổng Kiểm toán Nhà nước do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định. -Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nước là bảy năm, có thể được bầu lại nhưng không quá hai nhiệm kỳ.
 44. 44. www.trungtamtinhoc.edu.vn Câu hỏi và giải đáp Câu 19:Trong các đạo đức nghề nghiệp của một kiểm toán viên nhà nước, đạo đức nào được xem là quan trọng nhất? Giải đáp: Liêm chính Câu 20:Điều kiện để trở thành kiểm toán viên nhà nước là gì? Giải đáp:Tổng Kiểm toán viên nhà nước cấp chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước Câu 21: Việt Nam chính thức trở thành thành viên Asosai từ khi nào? Giải đáp: Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Asosai từ tháng 01/1997 Câu 22: Việt Nam lần đầu tiên được bầu vào ban điều hành Asosai khi nào? Giải đáp:Đại hội XI diễn ra tại Pakistan (10/2009) lần đầu tiên Việt Nam được bầu vào ban điều hành Asosai nhiệm kỳ 2009-2012
 45. 45. LOGO LOGO www.trungtamtinhoc.edu.vn www.themegallery.com Your company slogan in here

×