Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

En rödgrön politik växer fram

671 views

Published on

Published in: Automotive, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

En rödgrön politik växer fram

 1. 1. September 2009 En rödgrön politik växer fram Samarbetsrapport
 2. 2. 2 (14) Innehållförteckning En rödgrön politik växer fram........................................................................... 3 Den ekonomiska politiken................................................................................................ 3 Arbetsmarknadspolitiken ................................................................................................. 5 Välfärdspolitiken.............................................................................................................. 6 Miljö-, klimat- och energipolitiken .................................................................................. 7 Utrikes- och försvarspolitiken........................................................................................ 10 Rättsliga frågor............................................................................................................... 11 Bilaga ............................................................................................................................. 12
 3. 3. 3 (14) En rödgrön politik växer fram Den ekonomiska politiken Våra tre partier är överens om inriktningen av den ekonomiska politiken och kritiken mot regeringens ekonomiska politik. Vi menar att det krävs aktiva insatser mot arbetslösheten genom investeringar i jobb och utbildning, grön omställning och välfärd. Det finns inget utrymme för de skattesänkningar på lånade pengar som regeringen föreslår. I vårt gemensamma inriktningsdokument ”Vi investerar för framtiden” som kom i juni i år utvecklas det rödgröna alternativet. I dokumentet står bland annat: ”För att möta den ekonomiska nedgången och de utmaningar vi står inför måste vi tillsammans investera i framtida välstånd och utveckling. Ekonomisk nedgång och stagnation kan mötas genom att vi satsar på det som behöver växa och utvecklas. I det politiska ansvaret ligger att den långsiktiga uthålligheten i de offentliga finanserna inte äventyras. Sunda offentliga finanser är en förutsättning för ett Sverige som växer och utvecklas. Vi vet att ansvar, ordning och reda utgör en viktig grund för vårt land att växa ifrån. Att ta ansvar för den offentliga ekonomin innebär också att investera i framtiden och bedriva en politik som minimerar de samhällsekonomiska kostnaderna av den ekonomiska nedgången. Arbetslösheten är ett slöseri. Klarar man inte av jobben, då klarar man inte ekonomin och då klarar man heller inte kvaliteten i vård och skola. Den negativa spiral Sverige nu är inne i måste brytas. Krisen måste vändas till hopp och framtidstro.” Våra tre partier lade ett gemensamt förslag som svar på regeringens proposition om insatser för att hantera finanskrisen. Vi deltog aktivt och stod i stort bakom de förslag som regeringen lade fram för Riksdagen. Den kritik som vi hade var framförallt att regeringen inte var tillräckligt tydlig med att alla banker borde omfattas av bankgarantin. Den kritiken har vi sedan också återkommit till när det visat sig att de flesta banker ställt sig utanför garantin.
 4. 4. 4 (14) Inom skattepolitiken delar våra tre partier kritiken både mot regeringens ofinansierade skattesänkningar och fördelningsprofilen på sänkningarna. Vi har haft olika konstruktion på våra egna förslag men med den gemensamma inriktningen att göra skattesystemet mer hållbart och rättvist. Ett arbete med att ta fram ett samlat gemensamt förslag på skatteområdet i god tid före valet pågår. I somras presenterade vi en överenskommelse om fastighetsskatten. De som har de dyraste villorna med ett marknadsvärde över cirka sex miljoner kommer med vårt förslag att få höjd skatt. Samtidigt utvidgas begränsningsregeln så att fler med små inkomster får sänkt fastighetsskatt. Fastighetsskatten för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar sänks. Uppskovsskatten och begränsningen för uppskov tas successivt bort, givet att det statsfinansiella läget så tillåter och att det finansieras på ett fördelningspolitiskt acceptabelt sätt. På så sätt ökar rörligheten på bostadsmarknaden. Våra tre partier har också varit överens om att säga nej till avdragsrätten för hushållsnära tjänster. Vi har en gemensam kritik mot regeringens bostadspolitik som inneburit att stödet till bostadsbyggande tagits bort och att ansvaret för att få fram nya bostäder överlåtits helt åt marknaden. Effekten av regeringens politik har varit märkbar: bostadsbyggandet minskade kraftigt redan under högkonjunkturen och ligger efter den ekonomiska krisen på historiskt låga nivåer. Regeringens förslag och utformning av ägarlägenheter kommer inte att påverka bristen på bostäder. Våra tre partier vill se en aktiv bostadspolitik där inriktningen är att skapa möjligheter för alla att kunna bo bra till rimlig kostnad. Vi har alla förslag till stimulanser för att få gång bostadsbyggandet. Gemensamt har vi också presenterat ett eget förslag till ROT- avdrag för bostäder. Förslaget innebär att ROT-avdraget utvidgas till att omfatta flerfamiljshus och att vi tillför en särskild klimatbonus. Med vårt förslag skulle uppemot 50000 lägenheter i flerfamiljshus – hyreshus och bostadsrättsföreningar – kunna totalrenoveras per år. Det är ungefär en fördubbling jämfört med i dag.
 5. 5. 5 (14) Arbetsmarknadspolitiken Våra tre partier är överens i vår kritik mot regeringens oansvariga nedrustning av arbetsmarknadspolitiken och arbetslöshetsförsäkringen. Att en halv miljon människor lämnat a-kassan efter regeringens avgiftshöjningar och försämringar av försäkringen är ett stort misslyckande. Nedrustningen av arbetsmarknadspolitiken i ett läge när Sverige går in i massarbetslöshet är en stor ekonomisk felprioritering. Alla vi tre partier har därför lagt förslag till förbättringar av ersättningen i a-kassan och fler platser i arbetsmarknadsutbildningen. Arbetslösheten drabbar särskilt ungdomar. I våra vårmotioner 2009 presenterade vi därför ett helt gemensamt förslag till politik mot ungdomsarbetslösheten. Förslaget innehöll bland annat sommarjobb till 90 000 ungdomar, utbildningsplatser på sommaren, fler utbildningsplatser i Komvux, Kvalificerad yrkesutbildning och på högskolan, traineeprogram i välfärden, praktikplatser på högskolan, starta eget bidrag även till dem under 25 och lärlingsplatser till långtidsarbetslösa ungdomar. Vi föreslog vidare en plats i jobbgarantin direkt för alla unga som behöver det och ett första-jobbet- avdrag som innebär att de arbetsgivare som anställer en ung långtidsarbetslös får göra ett skatteavdrag på två tredjedelar av lönen under maximalt tolv månader. Våra partier har också varit kritiska mot att regeringen valt att prioritera en dyr och ineffektiv generell sänkning av arbetsgivaravgiften för alla företag som redan har ungdomar anställda framför att rikta insatserna mot de ungdomar som står utan arbete. Vi rödgröna partier är överens om att återupprätta inkomstbortfallsprincipen i arbetslöshetsförsäkringen och återinföra en solidarisk finansiering. Taket och ersättningsnivåerna måste höjas. Villkoren för deltidsarbetslösa måste förbättras. Det måste bli enklare för dem som arbetar visstid eller deltid att kvalificera sig för ersättning. Dessutom måste avgifterna sänkas. Vi menar också att kostnaderna för arbetslösheten ska bäras gemensamt och avgiften inte ska vara beroende av i vilken bransch man arbetar. Vi är överens om förslag som förbättrar arbetsmiljön. Det innebär bland annat fler inspektioner på arbetsplatser och skolor. Vi vill skärpa kravet på jämställdhet på
 6. 6. 6 (14) arbetsplatserna därför har vi föreslagit att alla arbetsgivare med fler än 10 anställda ska upprätta jämställdhetsplaner. Vi slår vakt om den svenska modellen på arbetsmarknaden. Trots att utredningar visat att det inte är svårt att få en f-skattesedel genomdrev regeringen en förändring av reglerna som gör det möjligt för en arbetsgivare att säga upp anställda och därefter anlita dem som egenföretagare utan anställningstrygghet. Det motsatte vi oss. Välfärdspolitiken Regeringens ekonomiska politik har drabbat välfärden hårt genom att skatteintäkterna hos kommuner och landsting kraftigt har sjunkit samtidigt som kostnaderna för bland annat socialbidrag ökat. Våra tre partier är överens om att lösningen på den ekonomiska krisen inte är att försämra kvaliteten i välfärden och säga upp personal. Därför har alla våra partier prioriterat ökade anslag till kommuner och landsting så att de inte behöver förvärra arbetslösheten genom uppsägningar. I december 2008 krävde vi gemensamt minst tio miljarder kronor i höjda statsbidrag till kommuner och landsting. Alla barn har rätt till en bra skolmiljö. Många skolor är i dag rejält slitna och har stora renoveringsbehov. Vi rödgröna partier blev därför i juni 2009 överens om att avsätta 400 miljoner per år 2010 – 2012 för ett skol-ROT. Vi tror att det tillsammans med höjda statsbidrag gör att många kommuner kan välja att tidigarelägga investeringar i skolans arbetsmiljö och energibesparande åtgärder. Stödet skulle räcka till totalrenovering av omkring 600 skolor. Vi överens om att alla gymnasieprogram även i framtiden ska leda till högskole- behörighet och motsätter oss därför regeringens segregerande gymnasiepolitik. Våra tre partiet är överens om att sjukvården ska finansieras genom skattsedeln och fördelas efter behov. Därför har vi gemensamt motsatt oss regeringens förslag att försäkringspatienter ska kunna gå före i vårdköer på offentligt finansierade sjukhus. Vi vill också stärka patientsäkerheten genom att alla privata utförare som bedriver skattefinansierad vård och omsorg ska omfattas av meddelarfriheten, så att personalen lättare kan larma om något är fel.
 7. 7. 7 (14) Våra tre partier står alla bakom en förskola av hög kvalitet. Förskolan är viktig både för barnen och för föräldrarnas möjligheter att kombinera arbetsliv och föräldraskap. Vi motsätter oss därför den barnomsorgspeng som den borgerliga regeringen har infört. Det är redan i dag möjligt för de föräldrar som så önskar att välja andra barnomsorgsformer, såsom familjedaghem, och barnomsorgspengen är därför onödig. I januari 2009 gjorde vi en överenskommelse om apotekens roll i framtiden. Regeringen tänker av ideologiska skäl avskaffa apoteksmonopolet och sälja ut apotek. Detta trots att dagens apotekssystem klarar både en säker läkemedelshantering och en hög ekonomisk effektivitet. Vi vill öka tillgängligheten genom att låta vissa av dessa läkemedel säljas i detaljhandeln och/eller genom att ge Apoteket AB direktiv om utökade öppettider och större antal Apoteket Shop. Inget av detta kräver en utförsäljning av apotek. Regeringens politik riskerar bara att leda till prishöjningar och sämre service i glesbygden. Vinner vi valet kommer vi att göra om regelverket. Vi presenterade i maj 2009 en gemensam motion om hur vi vill utveckla psykiatrin. Vi kritiserar regeringens tillfälliga satsningar och föreslår att det istället utarbetas en långsiktig nationell handlingsplan för en ambitionshöjning inom vård och stöd för människor med psykisk sjukdom och psykiska funktionshinder. Viktiga utvecklings- områden som tas upp i motionen är stöd till barn och unga vuxna, inflytande och brukarperspektiv i psykiatrin samt tillgång till personliga ombud. Miljö-, klimat- och energipolitiken Våra tre partier vill att Sverige ska visa vägen i klimatpolitiken. Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen fortsätter att stiga i samma takt som nu kommer det att leda till allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Det är länder som Sverige – som både har resurser att ställa om och dessutom släpper ut mer än andra länder – som främst behöver vidta åtgärder för att minska sina utsläpp. Genom att vara ledande i arbetet med att bryta oljeberoendet kan Sverige fungera som ett föredöme för andra. I april 2009 presenterade vi 84 förslag som utgör grunden för en rödgrön klimatpolitik. Vi vill minska utsläppen av växthusgaser med 40 % till år 2020 och 90 % till år 2050 i
 8. 8. 8 (14) förhållande till utsläppen 1990. En kombination av offentliga satsningar, ekonomiska styrmedel, lånegarantier och privata investeringar kan ge den kapitalinjektion Sverige behöver för att bli världsledande på nya gröna varor och tjänster. För detta måste resurser mobiliseras på bred front så att investeringar i klimatsmart byggande, förnybar energi, energieffektivisering, nya fordon, bränslen och miljödrivet företagande kommer till stånd. För att klara att minska utsläppen i Sverige krävs inte minst satsningar på hållbara transporter. Vi behöver flytta över transporter av både gods och människor från väg till järnväg. Investeringar i infrastruktur har också stor betydelse för sysselsättningen på både kort och lång sikt. Vårt näringsliv behöver tillgång till effektiva transporter och människor behöver bra möjligheter att snabbt kunna ta sig till jobbet. Vi rödgröna partier är överens om inriktningen på den svenska infrastrukturpolitiken. Vi har för det första högre ambitioner för utbyggnaden av den svenska infrastrukturen än regeringen. Vi vill för det andra se en tydlig prioritering av järnvägar framför vägar, vilket innebär en kraftig utbyggnad av järnvägskapaciteten i Sverige. Vi vill också påbörja utbyggnaden av järnvägar med hög hastighet och satsa på kollektivtrafik i städerna. Vi motsätter oss regeringens avreglering av järnvägen som bara riskerar att leda till högre priser när fler vill åka tåg på spår som redan är fulla. SJ ska ha ett uttalat mål att ha en prispolitik på biljetter som gör att de kan vinna marknadsandelar från andra transportslag. Det ska vara enkelt och prisvärt att resa med tåg. Vi vill införa en kilometerskatt för tunga lastbilstransporter i Sverige, men hänsyn bör tas till skogsindustrin som saknar alternativ till transport på väg. Det finns stora problem med transporterna av farligt gods i Sverige i dag. Farligt gods transporteras genom tätbefolkade områden och ansvarsförhållandena är ibland oklara. Vi är därför överens om insatser och en översyn av lagstiftningen för att minska denna säkerhetsrisk. Svensk fordonsindustri befinner sig i djup kris. Fordonsindustrin måste påskynda omställningen till produktion av mer miljösmarta fordon för att vara konkurrenskraftig i
 9. 9. 9 (14) framtiden. Vi vill öka stimulanserna för att få bort gamla miljöfarliga bilar och andra miljöfarliga fordon och istället få in nya miljöbilar och mer miljövänliga tyngre fordon. Därför enades vi rödgröna partier inför vårmotionerna 2009 om ett gemensamt miljöfordonspaket. Paketet innehöll en tydligare miljöbilsdefinition för att stimulera de miljövänliga, en förändring av fordonsbeskattningen så att de bilar som släpper ut mer också betalar mer i skatt, stimulans av utbyggnaden av tankställen för nya bränslen, stöd till efterhandkonvertering från bensin till etanol, gas eller el och en stimulans för byte till miljövänliga bussar. Vi måste slå vakt om allemansrätten och allas tillgång till vår gemensamma natur. Kring våra storstäder har strandskyddet försvagats betydligt under senare år. Våra partier blev därför överens i mars i år om en politik för att skärpa strandskyddet. Möjligheterna att ge dispens ska minska och möjligheterna att överklaga beslut öka. Samtidigt vill vi att lagstiftningen ska möjliggöra lättnader i glest befolkade områden. I mars 2009 presenterade våra partier en heltäckande överenskommelse om den framtida svenska energipolitiken. Överenskommelsen bygger på att vi ska trygga den svenska tillgången till el genom att höja ambitionen för utbyggnaden av förnybara källor som vind, vatten och biobränslen och använda energi mer effektivt. Vi sätter i överenskommelsen upp tydliga mål för utbyggnaden av den förnybara elproduktionen till 2020 respektive 2030. Kärnkraften vill vi successivt fasa ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering. Vi säger i överenskommelsen nej till regeringens förslag att öppna för storskalig utbyggnad av naturgas i Sverige. Överenskommelsen innehåller också flera förslag om en förbättrad konkurrens på elmarknaden och en tydligare inriktning av Vattenfalls verksamhet mot förnybar energi. Vi är överens om att uranbrytning inte ska tillåtas i Sverige. Våra partier ville, till skillnad mot regeringspartierna, ha en bred överenskommelse om energipolitiken över blockgränserna. Investeringar i både tillverkningsindustrin och energisektorn skulle underlättas om det fanns en säkerhet om de framtida spelreglerna.
 10. 10. 10 (14) Vi tänker därför bjuda in till nya energisamtal för att arbeta fram ett brett förankrat och hållbart beslut om den svenska energipolitiken om vi vinner nästa val. Utrikes- och försvarspolitiken Våra tre partier är överens om att Sverige ska förbli militärt alliansfritt och driva en aktiv utrikespolitik med ett tydligt engagemang för mänskliga rättigheter, FN, nedrustning och fattigdomsbekämpning. Vi är överens om exakt hur stora de svenska försvarsutgifterna ska vara. En särskild arbetsgrupp är tillsatt för att forma en gemensam utrikes- och försvarspolitik i god tid före valet 2010. Gruppen har presenterat en gemensam artikel om Mellanöstern och arrangerat flera gemensamma utrikespolitiska seminarier. Våra tre partier är överens om att Sverige inte ska införa euron under nästa mandatperiod och frågan om en ny folkomröstning ska inte heller aktualiseras. Vi har presenterat gemensamma prioriteringar inför det svenska ordförandeskapet i EU och motsatt oss den rysk-tyska gasledningen genom Östersjön. I Riksdagsarbetet har våra partier bland annat varit överens om att föreslå att Sverige fasar ut den fredsbevarandeinsatsen i Kosovo och krävt ett förstärkt engagemang från den svenska regeringen för att stänga fängelset på Guantánamo. Sverige behöver som ett militärt alliansfritt land en effektiv underrättelsetjänst. Signalspaning är då ett viktigt verktyg som behövs. Den avgörande frågan är dock på vilket sätt och i vilken omfattning som signalspaning ska få bedrivas. Behovet kan inte rättfärdiga att man nonchalerar grundlagens principer om rätten till fri och skyddad kommunikation. Regeringens hantering av FRA-frågan har rest stora frågetecken. Lagen ger Försvarets radioanstalt (FRA) mycket långtgående befogenheter för signalspaning i kabel utan att uppnå tillräckliga krav för rättssäkerhet och skyddet för den enskildes integritet. I stället för att söka breda lösningar och ta tid på sig för att få fram ett genomarbetat förslag har regeringen forcerat igenom besluten. När frågan var uppe en andra gång infördes nästan
 11. 11. 11 (14) fyrtio förändringar utan en enda utredning. Frågan är för viktig både för Sveriges säkerhet och medborgarnas integritet för att hanteras på detta sätt. Vi rödgröna partier är överens om att riva upp lagstiftningen om vi vinner valet 2010 och i stället tillsätta en parlamentarisk utredning. Utredningens uppgift bör vara att bedöma behovet av en lag utifrån hänsyn till integriteten, effektiviteten och proportionaliteten. Syftet måste vara att finna en lösning som både tillgodoser behovet av underrättelsetjänst och medborgarnas rätt till integritet och rättssäkerhet. Rättsliga frågor Vi anser att äktenskapslagstiftningen ska gälla lika för alla människor oavsett sexuell läggning. Våra tre partier har därför tydligt drivit på för att få en könsneutral äktenskapslagstiftning. Vi var under förra mandatperioden överens om att tillsätta den utredning som ligger till grund för den nuvarande lagstiftningen och vi skrev en gemensam motion när regeringen på grund av oenighet valde att inte agera. Våra tre partier var också med och utformade den lagstiftning som en bred Riksdagsmajoritet till slut kunde ställa sig bakom. Våra tre partier vill nu se över familjepolitiken så att den fungerar med familjer så som de ser ut i dag där mer än vart femte barn växer upp i en annan familjekonstellation än med båda sina biologiska föräldrar. Vi har valt begreppet Stjärnfamiljer som ett samlingsnamn för dessa familjer. Våra tre partiet är överens om att mer kan göras för att motverka huliganism i samband med idrottsarrangemang. Ingen ska behöva avstå från att gå på en match för att man känner sig otrygg. Därför vill vi bland annat pröva en lag som innebär att personer som är dömda för våldsbrott eller ordningsstörning i samband med idrottsevenemang skall kunna beläggas med anmälningsplikt på polisstationer under matchdagar. Vi vill också ha ett tydligt regelverk för kameraövervakning vid matcher.
 12. 12. 12 (14) Bilaga Sammanställning av gemensamma rödgröna motioner och överenskommelser ! " # # $ % & ' ( # & & ( ) * +, #& % & -( . ## # ! / 0 & ! /* * 1 2 ( ! 3 # # 2# # # 2 4" 3 ! 5( 6 # " # # #% ! #! ' 77 ) # " # 8 # # " # # 8 /*0 # 8 +3 19 # #& % # 8 * 3 '( # ( # ( # ( 8 9: ) # &( % % 8 $3 #& % # & 77 8 # !0 1 1 # ; % 8 * # 14 # 8 9: < 8 8 $ #( = & ( 8 9:! ' & #& % # =2 8 * > 1' & #& % # =' 8 * $ " # # &# & 8 ) 8" # ( 8 8 * 8 ( # # ( & # #& % # 8 * + )2# ( 8 * 1
 13. 13. 13 (14) - *' ( & # # # # 8 * ! 7 # ' # # : # ( ( # 8 1 9: ? & 8 * 9: ' @ # # % #& % ( # : : # ( ( 8 ) ! @ 8 ) ! 2 ( " ## &+A @ % & : 8 ) ! ! • 5 # & ( ( ## ( % # 7A # # : # && % # # 7 • > B> % • ( ( !: ( 8 • $ ( C# 7 8 ) • 5 # # ( # ( 2. & , # #&% ( ( #& % ## ( 7 ( 8 • ? # # # 8 • 5 & # # ## 8 • 3 # : # &( # % ## : 8 • 5 # "4+ #( ## : 8 • 5 # :# # ## : 8 • 5 # 23; # #& % % # # ( 7 D 823 ; : 8 • 5 # # 8 ) * • 5 # 8 ) * • # "4+ 8 ) 1 • ? # - :( 8 • ? # # & 8:( 8
 14. 14. Välkommen att läsa mer på våra respektive hemsidor: socialdemokraterna.se, mp.se och www.vansterpartiet.se

×