Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OPPS Portfolio

652 views

Published on

OPPS Portfolio

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

OPPS Portfolio

 1. 1. ’n portfolio
 2. 2. OPPSKleyn Beek en RoyenPostbus 4653700 AL Zeist2e Dorpstraat 583701 AB ZeistTel: +31 (0)30 6 981 981info@OPPS.nlwww.opps.nlAlle rechten voorbehoudenUitgave: © oktober 2010
 3. 3. over OPPS
 4. 4. Gebiedstransformatie is mensenwerk verlangen, veranderen, verleiden
 5. 5. OPPS missie & visieMissie VisieOPPS richt zich als onafhankelijk advies- en Het succesvol realiseren van publiek-privateprocesmanagementbureau op het ondersteunen van (semi-) samenwerkingsprojecten op het gebied van de ruimtelijkepublieke partijen bij ruimtelijke investeringsprojecten op het investeringen vergt enige behendigheid. Hoge ambities,terrein van gebiedsontwikkeling en (maatschappelijk) vastgoed. versnipperd grondeigendom, tegenstrijdige belangen, langeDe focus ligt daarbij op zowel publiek-private als publiek- doorlooptijden, veel wet- en regelgeving en beperkte financiëlepublieke samenwerking. middelen zijn slechts enkele van de factoren die dit complex maken. Het uiteenrafelen van projecten in overzichtelijke enBij de inzet van de juiste kennis en expertise staat de vraag van behapbare onderdelen is in onze visie dan ook één van deonze klanten centraal. OPPS heeft planmatige, procesmatige, sleutels tot succes. Hiervoor is een gefaseerde aanpak vereistfinanciële, technisch-inhoudelijke en contractmanagement waarbij de verschillende onderdelen van deze ‘puzzel’ inzichtelijkexpertise in eigen huis en combineert dit team van eigen worden gemaakt met draagvlak van de daarbij betrokkenmensen afhankelijk van de vraagstelling bij projecten. Hiermee partijen. Het maken van beargumenteerde keuzes, hetwordt optimaal invulling gegeven aan de verschillende aspecten organiseren van de vereiste besluitvorming en het vastleggen envan samenwerkingsprojecten. OPPS wil projecten daadwerkelijk communiceren van deze besluiten zijn de uitkomsten van onzeverder brengen en focust op resultaat bij de uitvoering van haar aanpak. Dit mede met het oog op de betrouwbaarheid enopdrachten. transparantie die van de overheid wordt verwacht. Wij passenSamen met u maken wij uw projecten tot een succes! dit toe bij object PPS (DBFMO), PPS bij gebiedsontwikkeling en bij de combinatie van beide de zogenaamde ‘hybride’ projecten. Resultaten boek je als team. Een ruimtelijk investeringsproject als publiek-private samenwerking realiseren heeft dezelfde complexiteit als het zeilen van wedstrijden op een oceaanracer. Er zijn verschillende specialisten aan boord nodig. Ieder heeft zijn eigen taak. Cruciaal zijn strategie en tactiek, goede voorbereiding, coördinatie, samenwerking en een heldere besluitvorming. Als team anticiperen op veranderende omstandigheden. Innovatief en creatief als het nodig is. Enthousiasme en passie van de bemanning geven de laatste zet. Alleen als schip en bemanning één zijn, kan er in de top worden meegevaren. OPPS brengt graag de expertise aan boord om samen met u de wedstrijd te winnen. Met een enthousiast en ervaren team van professionals ondersteunt OPPS van start tot finish en met de focus op resultaat. Over OPPS
 6. 6. ...is oprichter van OPPS en een van de initiatiefnemers van PPS Netwerk Nederland. Vanuit zijn financiële achtergrond is hij senior adviseur op het gebied van publiek private samenwerking enOver OPPS (project)financieringen. Ronald is gespecialiseerd in het begelei- den van publieke partijen bij het structureren en realiseren van PPS-projecten en innovatieve financieirngsstructuren. Ook heeft hij ervaring in het arrangeren en optimaliseren van financieringen voor (semi) publieke instellingen en marktpartijen. Ronald Pereboom OPPS mensen Senior adviseur en als partner bij OPPS verantwoordelijk voor het ...is senior adviseur en partner bij OPPS. Zij is verantwoordelijk voor het werkveld vastgoedontwikkeling. Martie is procesmanager en adviseur van complexe vastgoedontwikkelingen voor publieke en private opdrachtgevers. Zij is gespecialiseerd in publiek-private samenwerking bij ruimtelijke projecten met als belangrijke focus de voorbereiding en begeleiding van aanbestedingen, waaronder de concurrentiegerichte dialoog. Haar expertise ligt op het snijvlak Martie Jacobs van de technisch-inhoudelijke, financiële en juridische disciplines. Zij stimuleert kennisontwikkeling en verzorgt trainingen. …is senior adviseur en partner bij OPPS. Hij is verantwoordelijk voor het werkveld gebiedsontwikkeling. Maarten is hij betrokken bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, stationslocaties, be- drijventerreinen en grootschalige gebiedstransformaties. Zijn belangrijkste expertisegebieden zijn publiekprivate samenwer- king, organisatie en besturing van projecten en de (financiële) haalbaarheid daarvan. Daarnaast publiceert hij regelmatig over samenwerking bij gebiedsontwikkeling. Maarten Kievits ...is senior adviseur en partner bij OPPS. Hij is gespecialiseerd in samenwerkings- en veranderprojecten. Met kennis en ervaring op het gebied van procesmanagement adviseert hij over de organisa- tie en besturing van vastgoedprojecten. Math heeft een financiële achtergrond en kent het gebied van (kantoor) huisvesting, facili- taire dienstverlening en monitoring. Hij heeft ervaring met PPS– vastgoedprojecten, waaronder het voeren van de concurrentiege- Math Feijen richte dialoog. Hij is goed ingevoerd in lokale (gemeentelijke) ontwikkelingsvraagstukken voor maatschappelijk vastgoed.
 7. 7. ...is adviseur bij OPPS. Zij is betrokken bij verschillende grote PPS vastgoed- en gebiedsontwikkelingsprojecten en opereert zodoen- de veel in het werkveld van de gecombineerde projecten. Binnen deze projecten ondersteunt zij haar collegae in het begeleiden van publieke en private partijen bij het structureren en realiseren van PPS aanbestedingen. Vanuit haar achtergrond als sociaal geograaf Ilse Meier en planoloog heeft zij zowel ervaring met de inhoudelijke kant van ruimtelijke inrichtingsvraagstukken als met publiek-private samenwerking. ...is senior adviseur bij OPPS. Vanuit zijn technische achtergrond is hij gespecialiseerd in procesmanagement tussen publieke en private partijen bij gebiedsontwikkeling. Zijn inhoudelijke experti- se en ervaring liggen op het gebied van het uitvoeren van haal- baarheidsstudies (planeconomie en risicomanagement), onder- handelen en het uiteindelijke vertalen en vastleggen van het on- derhandelingsresultaat in een PPS contract. Edward is een analyti- sche en initiatiefrijke professional die in een dynamische en com- plexe context gestructureerd werkt van A naar B. Edward van Schaijk ...is adviseur bij OPPS. Iris heeft een bouwkundige achtergrond, specifiek vastgoedbeheer en haar specialisme is financiële advise- ring voor onder andere object- en gebiedsontwikkelingen. Vanuit haar achtergrond als financieel adviseur binnen de publieke sector (o.a. provincies, gemeenten, woningcorporaties en PPS-en) heeft zij ervaring met zowel de financiële als juridische elementen van object- en gebiedsontwikkelingen. Iris Hensen … is werkzaam als secretaresse bij OPPS. Alexandra had al jaren- lange ervaring als directiesecretaresse voordat ze in 2006 bij OPPS ging werken. Ze ondersteunt de OPPS’ers waar nodig en mogelijk op secretarieel en administratief gebied. Zij beheert de OPPS website, en zorgt er mede voor dat de interne organisatie op rolletjes loopt. Alexandra is uw eerste aanspreekpunt voor het maken van afspraken of uw vragen met betrekking tot onze pro- jectadministratie. Alexandra DikkersOver OPPS OPPS mensen
 8. 8. OPPS Diensten
 9. 9. OPPS DienstenStrategie– en visieontwikkeling Samenbrengen van partijenHet succesvol realiseren van ruimtelijk investeringsprojecten Eén van de succesfactoren voor ruimtelijke investeringsprojec-vereist een goede voorbereiding. De initiatieffase is cruciaal ten is dat de juiste partijen op het juiste moment aan tafel zit-voor het slagen van projecten. Welke doelstellingen worden ten. Het is van belang om vooraf goed na te denken over welkenagestreefd? Welke belangen spelen er? Hoe moet worden samenwerkingspartners het meest geschikt zijn om samen metomgegaan met belangrijke randvoorwaarden? Met welke publie- u het project te realiseren. OPPS kan helpen bij het opstellenke en private partners moet er worden samengewerkt? Hoe van een dergelijk partnerprofiel en vervolgens ondersteuningkomen wij tot selectie en contractering van deze partners? bieden bij het selecteren van de juiste partij en het juiste plan, bijvoorbeeld door het begeleiden van het selectie- en aanbeste-OPPS ondersteunt partijen in de eerste fasen van projecten bij dingsproces.het inzichtelijk maken van deze keuzes en stelt samen met henen heldere visie en strategie op die richtinggevend kan zijn Publiek-publieke overeenkomstengedurende het gehele project. Voordat private partijen geselecteerd worden is het van belangOnze quick scan, geeft aan hand van een tiental strategische dat alle betrokken publieke partijen met elkaar op één lijn zit-vragen snel richting aan de strategie. ten. Het maken van afspraken over visie, ambitieniveau, doel- stellingen en strategie en het vastleggen hiervan in een publiek-Contractvorming publieke overeenkomst is van ook een processtap die in steedsDe afspraken tussen de publieke en private partijen in een PPS meer ruimtelijke investeringsprojecten wordt opgenomen. OPPSworden vastgelegd in één of meerdere contracten (intentie,- staat als onafhankelijke partij tussen de publieke partijen in ensamenwerkings,- realisatie,- leverings en beheersovereen- begeleidt hen bij het maken van afspraken.komst). Deze contracten vormen vaak de formele overgangnaar een nieuwe projectfase. OPPS biedt ondersteuning bij het Proces- en projectmanagementmaken van de afspraken tussen de partijen en bij het vastleg- Complexe ruimtelijke investeringsprojecten vragen om goedgen hiervan. Vervolgens kan door een jurist op basis hiervan procesontwerp en daarop gebaseerd procesmanagement. Zekereen contract worden opgesteld. bij samenwerkingsprojecten waarbij meerdere organisaties met uiteenlopende belangen aan tafel zitten is de meerwaarde van een onafhankelijke procesmanager groot. De procesmanager staat tussen de verschillende partijen en denkt en werkt vanuit het projectbelang. Hij vormt als het ware de interface tussen de verschillende disciplines en beschikt daarnaast over een netwerk van procesmanagers die afhankelijk van de concrete opgave voorgesteld kunnen worden. OPPS Diensten
 10. 10. OPPS Diensten Optimalisatie en financiële haalbaarheid Ondersteuning besluitvorming Publieke partijen streven naar een zo efficiënt en effectief mo- Een stapsgewijs proces brengt structuur aan in projecten en gelijke inzet van hun financiële middelen. OPPS ondersteunt helpt bij het verkrijgen van draagvlak op verschillende niveaus. haar opdrachtgevers bij het arrangeren van de financiële haal- Van groot belang daarbij zijn het maken van beargumenteerde keuzes, het organiseren van besluitvorming hierover en het baarheid van projecten. Dit kan onder meer door het opstellen vastleggen en communiceren van deze besluiten. OPPS onder- van haalbaarheidsstudies, het doen van voorstellen voor vere- steunt bij het organiseren van besluitvorming door middel van vening en planoptimalisaties, het uitvoeren van een PPS quick het opstellen van heldere keuzedocumenten. Maar ook door de scan, advisering over de projectfinanciering of het opstellen geschikte werkvormen in te zetten voor de totstandkoming van van subsidieaanvragen. de besluiten. Diverse werkvormen zijn daarbij mogelijk zoals workshops en brainstormsessies, maar ook het gebruik maken van een ‘versnellingskamer’. Training en kennisoverdracht Er bestaat een groot aantal verschillende vormen van samen- werking. Sommige samenwerkingsconstructies zijn alom be- kend, andere zijn relatief nieuw en slechts in een klein aantal projecten toegepast. Welke samenwerkingsvormen bestaan er? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er aan te geven? Wanneer ligt een bepaalde constructie voor de hand? En, welke leerervaringen zijn er vanuit de praktijk? OPPS kan uw (project) medewerkers via bijvoorbeeld een workshop of training voorzien van praktische kennis over publiek-publieke en publiek-private samenwerkingsvormen. Samen met u bepalen wij de exacte inhoud van de training. Daarbij kan de nadruk bijvoorbeeld lig- gen op financiële, organisatorisch/ procesmatige of technisch/ inhoudelijke aspecten, afgestemd op de issues die bij u actueel zijn.OPPS Diensten
 11. 11. OPPS ProductenToolkit PPS LightWelke contractvorm is het meest geschikt voor de organisatievan (maatschappelijke) vastgoedprojecten? In de praktijk blijktdit geen eenvoudige vraag. Juist in de initiatieffase wordt hetfundament gelegd voor de kansrijke realisatie van vastgoedpro- jecten. Het informeren van betrokken partijen, het bepa- len van de projectdoelstellin- gen en de voorbereiding van de besluitvorming vormen de basis voor een succesvolle aanbesteding.Vereenvoudiging en standaardisatieOPPS heeft in samenwerking met PPS Netwerk Nederland, BAM,Houthoff Buruma en NIBC de Toolkit PPS Light ontworpen. Dezetoolkit helpt publieke opdrachtgevers bij het optimaliseren vanhet aanbestedingsproces en het vormgeven van de financiële–en contractstructuur. Hierbij staan vereenvoudiging en stan-daardisatie centraal waardoor er meer snelheid in de projectenwordt gerealiseerd.Voor wie?De toolkit kan voor verschillende projecten (m.n. kleinere enmiddelgrote) in verschillende (semi) publieke en semi privatesectoren (o.a. zorg, onderwijs, lagere overheden) worden inge-zet, waar de huidige standaard DBFM(O) trajecten vaak te duur,te complex en daarmee minder snel realiseerbaar zijn.
 12. 12. OPPS projectenprocesmanagement
 13. 13. Procesmanagement - gebiedsontwikkelingProject Projectorganisatie stationsgebied UtrechtHet stationsgebied in Utrecht wordt de komende jaren heront-wikkeld. De Projectorganisatie Stationsgebied (POS) is alsaparte gemeentelijke dienst de regisseur van deze en andereontwikkelingen in het centrum van de stad Utrecht, zoals o.a.winkelcentrum Hoog Catharijne en het Jaarbeursterrein. Tenbehoeve van de projectorganisatie had de gemeente Utrechtbehoefte aan het oplossen van het capaciteits– en kwaliteits-vraagstuk rond de OV knoop Utrecht Centraal Station.AmbitieHet station Utrecht Centraal is in 1973 gebouwd om te vol-doen aan een capaciteit van circa 35 miljoen reizigers per jaar.De groei van het aantal bezoekers in het afgelopen decenniumheeft er echter toe geleid dat het stationsgebied moet wordenherzien om aan een capaciteit van jaarlijks 100 miljoen bezoe- Utrecht Centraal Station| OV Terminalkers te voldoen.De Openbaar Vervoer Terminal (OVT) ligt midden in het stati- Werkzaamheden OPPSonsgebied Utrecht Centraal. De bouw van de OV-terminal start - Opdrachtgever: Gemeente Utrechtin het vierde kwartaal van 2009. Conform planning zal het - Looptijd: 2006 - hedennieuwe station eind 2014 klaar zijn. Het station vervult een spilfunctie in de herontwikkeling van hetProgramma Utrechtse stationsgebied vanwege de centrale ligging en de veleMinstens 1800 woningen, 180.000 m² kantoorruimte, ruim relaties/interfaces met de overige deelprojecten. De OVT Utrecht40.000 m² winkels (Hoog Catharijne en elders), hotel, horeca, Centraal is een van de grootste stations van Europa. OPPS heeft31.500 m² vermaak en 30.500 m² cultuur vinden een plek in aanvankelijk de rol van gemeentelijk projectleider OVT ingevuld.het Stationsgebied. Tevens heeft Utrecht de behoefte aan de Sinds het gereedkomen van het Definitief Ontwerp wordt inuitbreiding van het aantal fietsparkeerplaatsen van 17.500 opdracht van ProRail en de gemeente gewerkt als directiesecre-naar 22.000. taris van de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie. OPPS Projecten
 14. 14. Procesmanagement - gebiedsontwikkelingProject PPS Belastingdienst en IB-groep GroningenHet project betrof de realisatie van een gezamenlijk kantoorge-bouw via PPS voor de Informatie Beheer Groep en de Belas-tingdienst op de Kempkensberg in Groningen. Het bouwprojectis een van de eerste grote nieuwbouwprojecten van de Rijksge-bouwendienst dat via PPS wordt aanbesteed. Het betreft eenDBFMO-contract met een looptijd van 20 jaar.AmbitieEen belangrijke opgave hier was dat er twee verschillendeorganisaties in hetzelfde gebouw moesten worden gehuisvesten de beide facilitaire organisaties geïntegreerd. Dit betekendeenerzijds dat er een fysieke integratie van de facilitaire organi-saties moest plaatsvinden en anderzijds dat er één integraalbreed dienstenpakket moest worden gedefinieerd.Het nieuwe rijkskantoor moet een landmark worden voor de Kempkensberg 8, Groningenstad Groningen. Duurzaamheid speelt bij dit project een be-langrijke rol en is integraal in het ontwerp opgenomen. Hetgebouw is daarom op termijn ook her te gebruiken voor wo- Werkzaamheden OPPSningbouw. - Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst, Directie PPS&I - Looptijd: 2006 — 2008ProgrammaHet vloeroppervlak van het gebouw bedraagt 47.000 m² bvo OPPS heeft de manager voor het Technisch Team geleverd.en biedt ruimte aan zeker circa 2500 werkplekken, 675 par- Vanuit deze hoedanigheid was OPPS verantwoordelijk voor dekeerplekken en een openbare stadstuin met waterpartij van totstandkoming van de technisch-inhoudelijke producten, ondercirca 9.000 m². meer voor de Outputspecificatie en de technisch-inhoudelijke paragrafen in het contract, leidraden en protocollen. TevensBij het gebouw komt een ondergrondse parkeergarage met vervulde OPPS ook een rol in de begeleiding van het Aanbeste-daarop een stadstuin van bijna 1 hectare met waterpartij en dingsteam vanuit de opgedane kennis en ervaring bij de PPSeen multifunctioneel paviljoen met commerciële functies. Renovatie van het Ministerie van Financiën. OPPS Projecten
 15. 15. Procesmanagement - gebiedsontwikkelingProject PPS Lindeplein BrunssumHet project omvat de integrale herontwikkeling van dit cen-trumgebied van de gemeente Brunssum als onderdeel van deoverkoepelende visie in het masterplan genaamd ‘BruisendBrunssum’. De gemeente Brunssum wenst het project aan tebesteden middels de concurrentiegerichte dialoog ten behoevevan een hybride contractvorm: een gebiedsconcessie in combi-natie met een DBFMO contract voor 40 jaar .AmbitieHet Lindeplein moet de ontmoetingsplaats voor Brunssum enomgeving worden. De gemeente streeft naar de ontwikkelingvan een evenementenlocatie voor de gemeente, met focus ophet verenigingsleven. Centraal hierbij is de ontwikkeling vaneen multifunctioneelcentrum onder het Lindeplein ter vervan-ging van de huidige D’r Brikke Oave en een evenementenplein. Lindeplein 2, BrunssumProgrammaHet programma bestaat uit woningbouw (40 appartementen in Werkzaamheden OPPSde westwand aan het plein, 6.000-6.500 m² bvo) en een com- - Opdrachtgever: gemeente Brunssummerciële plint (1.300 m² bvo). Onderdeel vormt het multifuncti- - Looptijd: april 2009 - hedenoneel centrum (max. 3.500 m² bvo) en een plein voor ontmoe-ting en ontspanning (13.000 m²). De parkeeropgave bestaat uit OPPS ondersteunt de gemeente Brunssum bij de totstandkoming160 al dan niet verdiepte parkeerplaatsen. De gemeente Bruns- van een DBFMO-contract voor een multifunctionele accommoda-sum is op zoek naar slimme oplossing om alle functioneel ruim- tie, een centrumplein en een appartementencomplex met hore-telijke relaties in het plan gebied optimaal tot uitwerking te caplint en garage. Wij verbinden in het project de diverse disci-brengen. plines, verzorgen de productie van project en procesdocumenten (ambitiedocument, plan van aanpak, leidraden, outputspecifica- ties etc.) en voeren namens de gemeente ook de concurrentie gerichte dialoog met marktpartijen. OPPS Projecten
 16. 16. Procesmanagement - gecombineerde projectenProject PPS Campus Internationale School EindhovenHet project bestaat uit het realiseren van huisvesting voor denieuw te vormen Internationale School Eindhoven (ISE). Debeoogde locatie waar ISE zal worden gehuisvest is in het rijks-monument de Constant Rebecque Kazerne te Eindhoven. Degemeente wenst het project aan te besteden middels de con-currentiegerichte dialoog t.b.v. een DBFMO contract ISE voor30 jaar.AmbitieDe gemeentelijke ambitie is gericht op het onderbrengen vande huisvesting voor ISE in het rijksmonument voor kinderenvan 0 tot 19 jaar inclusief een ontmoetingscentrum voor deinternationale gemeenschap. De locatie is onderdeel van hetgebied Landelijk Strijp en is gelegen in de ecologische hoofd-structuur. Het waarborgen van waardevolle natuurlijke en ge- Oirschotsedijk 14b, Eindhovenbouwde elementen staat dan ook centraal in de opgave. Werkzaamheden OPPSProgramma - Opdrachtgever: gemeente EindhovenDe ISE is een school voor 1.150 leerlingen (Voorschoolse op- - Looptijd: oktober 2009 - december 2010vang, Primair onderwijs—Regional International School) &Secundair onderwijs (International Secundary School Eindho- Voor de aanbesteding van de huisvesting van de Internationaleven). Tevens bevinden zich op het terrein sportvoorzieningen & School Eindhoven (ISE) heeft de gemeente gekozen voor eensportvelden en parkeergelegenheid met circa 50 parkeerplaat- concurrentiegerichte dialoog met als doel de totstandkoming vansen en voorzieningen voor ‘kiss & ride’. Daarnaast wordt een een DBFMO-overeenkomst. Voor de invulling van het technischontmoetingscentrum voor de internationale gemeenschap ont- team (voorbereiding en aanbesteding tot en met gunning) levertwikkeld. Tevens is er een commerciële exploitatie van de zoge- OPPS de voorzitter met kennis en ervaring in object-PPS.naamde drie Duitse woningen en officiersmess op de locatie. OPPS Projecten
 17. 17. Procesmanagement - gecombineerde projectenProject PPS Huis van de Sport LeidenHet PPS project Huis van de Sport Leiden is tot stand gekomenop initiatief van burgers. Het betreft de realisatie van een (top)sportlocatie, incl. een sportieve openbare ruimte en woning-bouw. De gemeente Leiden besteedt het project aan middels deconcurrentiegerichte dialoog ten behoeve van een hybride con-tractvorm: gebiedsconcessie in combinatie met DBFMO contractvoor 40 jaar.AmbitieCentraal staat de realisatie van een uniek multifunctioneelsportcentrum voor top– en breedtesport welke ruimte biedt aansportevenementen op internationaal niveau. Het sportparkonderscheidt zich door het bieden van een compleet pakketaan eigentijdse sportvoorzieingen voor binnen– en buitenspor-ters en sportgerelateerde commerciële functies. Smaragdlaan 99, LeidenProgrammaHet programma voor het Huis van de Sport bestaat uit het Werkzaamheden OPPS - Opdrachtgever: gemeente Leidenopstellen van een stedenbouwkundig plan met daarin woning-bouw (vrij invulbaar door marktpartij), commerciële ruimte - Looptijd: september 2009 - heden(10.000 – 20.000 m² bvo) en als centrale landmark een top-sporthal. Daarnaast dienen er een aantal aanvullende voorzie- OPPS ondersteunt de gemeente Leiden bij de bestuurlijke be- sluitvorming door het opstellen van een plan van aanpak, eenningen gerealiseerd te worden zoals de aanleg van voetbal- en financiële analyse, het ambitiedocument, de (selectie)leidraden, rugbyvelden, parkeervoor- outputspecificaties en gunningcriteria. Daarnaast wordt aan- zieningen voor woningbouw dacht besteed aan de samenwerking met de initiatiefnemers en het sportgebruik en de door onder andere het opstellen van een samenwerkingsover- openbare ruimte. eenkomst. Ook is in verband met wisseling van de wacht binnen het projectmanagementbureau gedurende twee maanden het projectmanagement door OPPS uitgevoerd. OPPS Projecten
 18. 18. OPPS projectenadvies
 19. 19. Advies - gebiedsontwikkelingProject PPS Leergang Ontwikkelbedrijf RotterdamIn Rotterdam zijn 13 VIP projecten aangewezen met prioriteitbinnen de Rotterdamse gebiedsontwikkeling.De opdracht voor OPPS betrof het uitvoeren van een gemeente-lijke verkenning van PPS mogelijkheden voor deze RotterdamseVIP projecten.AmbitieHet OBR streeft naar een versnelde doorstroom van mediormedewerkers naar seniorfuncties in combinatie met het veran-deren van de gemeentelijke ‘mindset’ van een traditionele focusnaar een blik op publiek private samenwerking.ProgrammaVerzorgen van een lesdag en leergang over de algemene theo-rie en praktijk van PPS inclusief de actualiteit op gebied van Galvanistraat 15, RotterdamPPS, leerervaringen en tools binnen de gemeente. Daarnaast isde PPS potentie van 2 VIP-projecten in Rotterdam onderzocht,namelijk: (1) Stadionpark en (2) Hart van Zuid, podium van Werkzaamheden OPPS - Opdrachtgever: gemeente Rotterdam, Dienst dS+VZuid. - Looptijd: december 2008 - januari 2009 De afdeling Verkeer & Vervoer (V&V) binnen de dienst dS+V van de gemeente Rotterdam heeft aan OPPS gevraagd om een Leer- gang PPS te ontwikkelen die onderdeel uitmaakt van een intern opleidingstraject voor haar medewerkers. Hiervoor heeft OPPS een beknopte reader over PPS ontwikkeld, waar wordt ingegaan op de theorie, het beleidskader, de recente ontwikkelingen en het procesmanagement bij PPS in het algemeen en bij PPS in gebiedsontwikkelingen, vastgoed en infrastructuur in het bijzon- der. OPPS Projecten
 20. 20. Advies - gebiedsontwikkelingProject Financiële versnelling Randstad UrgentMet Randstad Urgent zetten kabinet, provincies, gemeenten enstadsregios samen de schouders eronder om de problemen inde Randstad aan te pakken. Er zijn drie kernopgaven geformu-leerd: bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid, en economi-sche ontwikkeling. De financiële versnelling houdt in dat projec-ten door het toepassen van financiële instrumenten eerdergerealiseerd kunnen worden.AmbitieDe Randstad moet internationaal weer een economisch sterkeregio worden, waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werkenen te leven.ProgrammaDe basis voor het programma zijn harde bestuurlijk afsprakenover 33 projecten. Werkzaamheden OPPS - Opdrachtgever: gemeente Rotterdam en Amsterdam - Looptijd: oktober 2007 - februari 2008 In opdracht van de G5P4S4 heeft OPPS in samenwerking met Fakton onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de projec- ten van het Urgentieprogramma Randstad financieel te versnel- len zonder inzet van meer publieke middelen. De financiële ver- dieping heeft betrekking op zowel de structurering van het be- schikbaar stellen van overheidsmiddelen en het financieel struc- tureren en optimaliseren van het programma door bijvoorbeeld fasering, andere samenwerkings- en financieringsvormen en financiering in enigerlei vorm door private partijen. OPPS Projecten
 21. 21. Advies - gebiedsontwikkeling Ontwikkelingsstrategie Waterrijk AlmeloProjectDe Ontwikkelingsstrategie Waterrijk is gericht op de herontwik-keling van de noordkant van Almelo en het toevoegen van eennieuw Twents woonmilieu. Het project maakt onderdeel uit vanhet Masterplan Almelo uit 2004. De gemeente is eigenaar vancirca een derde deel van de gronden en wil zelf de regie voerenover deze langlopende ontwikkeling. Door de gemeente is eeneerste ruimtelijke verkenning voor het plangebied opgesteld.De planning gaat uit van start bouw eind 2009 en kent eendoorlooptijd van 20 jaar.AmbitieDe gemeentelijke ambitie is gericht op het beter in balanskrijgen van de sociaaleconomische samenstelling van de stad.Opvallend kenmerk is dat het ‘on-Twentse en eigenwijze kar-akter’ in het plan tot uitdrukking komt. Waterrijk, Almelo - NoordProgramma Werkzaamheden OPPSHet programma bestaat uit woningbouw (4.500 woningen, - Opdrachtgever: gemeente Almelo20% goedkoop, 30% middenduur & 50% duur), bedrijvigheid - Looptijd: januari 2008 – mei 2008(175.000 m² bvo), onderwijs en zorg (40.000 m² bvo) en win-kels (10.000 m² bvo). De totale omvang gebied van het gebied OPPS heeft in samenwerking met Fakton een second opinionis ongeveer 500 hectare, waarvan 118 hectare groen & 110 uitgevoerd op de grondexploitatie en de gemeente Almelo gead-hectare water. viseerd over de te kiezen ontwikkelingsstrategie voor Waterrijk. De focus van het advies heeft gelegen op de wijze van samen- werking met de markt. Ook is specifiek aandacht besteed aan onderwerpen als projectorganisatie, procesfasering en aanbeste- dingsrecht. OPPS Projecten
 22. 22. Advies - gebiedsontwikkelingProject Evaluatie parkmanagement Usseler EsHet noordelijk deel van het bedrijventerrein de Usseler Esvormt de grootste kransas van Europa en zal de komendejaren ontwikkeld worden tot een modern gemengde bedrijvig-heid. Het gebied wordt begrensd door de Rijksweg A35, deUsselerrondweg en de Westerval. De Usseler Es is voorlopig delaatste uitleglocatie voor bedrijvigheid.De gemeente Enschede stelt hoge eisen aan de duurzamekwaliteit van de locatie. Bij de inrichting wordt expliciet aan-dacht besteed aan de landschappelijke kwaliteiten van de Es,mede door parkmanagement waarborgt men kwaliteit ook oplange termijn. De gemeente treedt op als initiator en draagtzorgt voor een adequaat juridisch en organisatorisch instru-mentarium. Haberinksweg, EnschedeAmbitieDe gemeente Enschede streeft naar de realisatie van duurzameen kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen en langdurig Werkzaamheden OPPSbehoud van dit niveau. Parkmanagement is een gemeentelijk - Opdrachtgever: gemeente Enschedeuitgangspunt. Succesvolle voorbeelden van parkmanagement - Looptijd: juli 2006 — februari 2008 en 2009zijn de Marssteden, de Josink Es en het Euregio Bedrijvenpark. OPPS heeft de gemeente geadviseerd over de wijze waaropProgramma parkmanagement op de Usseler Es het beste kan worden vorm-Het programma beslaat maximaal 60 hectare netto uitgeefbare gegeven. De scope van de opdracht omvat een groot aantalkavels. De doelgroepen zijn groothandel, productie, bouw en verschillende onderwerpen met als beoogd eindproduct eenlogistiek in milieucategorie 2 – 4 met kavels vanaf 500m² tot 2 Implementatieplan parkmanagement Usseler Es inclusief eenhectare. Het bedrijventerrein dient tenminste aan 50 werkne- financiële businesscase. Tevens heeft OPPS in 2009 een evalua-mers per hectare netto uitgeefbaar werkgelegenheid te bieden. tie van het inmiddels geïmplementeerde parkmanagement sys- teem uitgevoerd. OPPS Projecten
 23. 23. Advies - gebiedsontwikkelingProject Projectorganisatie Voorhof-West / Poptahof DelftDe gemeente Delft is momenteel actief bezig met de gebieds-ontwikkeling van Voorhof-West. Voor de herstructurering vande Poptahof is door de gemeente Delft en Woonbron (inclusiefKristal) een Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij(GEM) opgericht. De gemeente ontwikkelt in samenwerkingmet onder meer Woonbron Maasoevers, Van der Vorm Vast-goed, Van der Vorm Bouw en Cório Retail Nederland.AmbitieDe gemeentelijke ambitie is gericht op de herstructurering vande woningbouw en de sociaal-maatschappelijke voorzieningenin de Delftse wijk Poptahof. In de Poptahof krijgen huidige entoekomstige bewoners de ruimte om mee te denken en tepraten over hun woonwensen. Het is de ambitie om de her-structurering van de Poptahof fasegewijs binnen een totale Poptahof Delftlooptijd van circa 15 jaar uit te voeren.Programma Werkzaamheden OPPSHet programma betreft circa 1850 woningen, 15.000 m² bvo - Opdrachtgever: gemeente Delftwinkels, 6.500 m² bvo voorzieningen en circa 750 parkeer- - Looptijd: juli - oktober 2007plaatsen. OPPS heeft in samenwerking met Fakton de gemeente Delft geadviseerd over de projectorganisatie voor Voorhof-West. Ten tijde van de opdracht beschikte de gemeente Delft nog niet over een standaard projectstructuur voor grote (ruimtelijke) projec- ten. Gelet op het gemeentelijke belang bij het plangebied Voor- hof-West en de hiermee samenhangende financiële risico’s had de gemeente behoefte aan een adequate en duurzame gemeen- telijke projectstructuur. OPPS Projecten
 24. 24. Advies - gebiedsontwikkelingProject PPS transformatie Havenkwartier AssenHet Stadsbedrijvenpark in Assen is een omvangrijk binnenste-delijk gebied op korte afstand tot het centrum wat sterk aanveroudering onderhevig is, zowel ruimtelijk als economisch.Het gebied is omsloten door woongebieden.In de komende decennia wil de gemeente Assen ongeveer 60hectare van dit gebied revitaliseren en circa 100 hectare trans-formeren tot een kwalitatief hoogwaardig woon- en werkge-bied. Voor het Havenkwartier, dat getransformeerd zal worden,heeft de gemeente in 2008 een intentieovereenkomst (IOK)gesloten met een privaat consortium.AmbitieMede op basis van het gezamenlijke haalbaarheidsonderzoek inde IOK zal worden besloten welk type publiek-private samen- Industrieweg, Assenwerkingsvorm (PPS) zal worden aangegaan. Een joint venturehad daarbij de voorlopige voorkeur van beide partners. Degemeente heeft, in tegenstelling tot de private partijen, nog Werkzaamheden OPPSweinig praktijkervaring met publiek-private - Opdrachtgever: gemeente Assensamenwerking. - Looptijd: december 2008—maart 2009Programma De gemeente heeft OPPS gevraagd haar te adviseren over deCirca 160 hectare meest geschikte publiek-private samenwerkingsvorm voor de(Stadsbedrijvenpark), transformatie van het Havenkwartier. In het adviesrapport zijnwaarvan 60 hectare Havenkwartier. de mogelijke samenwerkingsvormen voor de transformatie van het Havenkwartier vanuit de specifieke projectsituatie beschre- ven. Ook is een gemeentelijk ‘spoorboekje’ voor het vervolgpro- ces opgenomen. Samen met de gemeente heeft OPPS bovendien een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijke PPS scope van het eerste deelgebied. OPPS Projecten
 25. 25. Advies - gebiedsontwikkelingProject PPS Laakhaven West / Den HaagHet plangebied betreft het oude havengebied tussen stationHollands Spoor en de Neherkade. Aan een zogenaamde Plata-nenallée verrijzen herenhuizen en ruime eengezinswoningen.Aan het water van de Neherkade komen grachtenpanden enappartementen.Een groot gedeelte van de bedrijvigheid zal op een nieuw ste-delijk plein in de Waldorpstraat neerstrijken.Het voormalige gebouw van de Rijks Automobiel Centrale(RAC) wordt het culturele middelpunt van de wijk. Daarnaastblijven de oude hijskranen, waarmee tot voor kort schepenwerden geladen en gelost, op hun plek staan. Ook de originelehavenbestrating blijft intact.AmbitieDe gemeente Den Haag wil Laakhaven West en Petroleumha- Laakhaven West / Den Haagven veranderen in een trendy stadswijk aan de historischeHaagse binnenhavens. De gemeente heeft voor de ontwikke-ling van het gebied een overeenkomst gesloten met de Ontwik- Werkzaamheden OPPSkelingscombinatie Laakhaven West. - Opdrachtgever: gemeente Den Haag - Looptijd: februari - maart 2007ProgrammaHet programma bestaat uit een oppervlakte van 15 hectare, In samenwerking met Fakton heeft OPPS voor Gemeente Den1.160 woningen en 20.000 m² bedrijfsruimte, een winkelruim- Haag een onderzoek gedaan naar de voorwaarden voor eente, dienstverlening en horeca (15.000 m²). Aan de Petroleum- publiek private samenwerking.haven komt 5.000 m² bedrijfsruimte. OPPS Projecten
 26. 26. Advies - gebiedsontwikkelingProject Architectonische kwaliteit PPS projectenHet atelier Rijksbouwmeester vervult binnen de Rijksgebouw-dienst de rol van adviseur over ‘het bevorderen en bewakenvan de kwaliteit van architectuur, van de stedenbouwkundigeinpassing, en van de beeldende kunst bij het tot stand bren-gen, het wijzigen en het beheren van gebouwen.AmbitieVanuit de gestelde verantwoordelijkheid is de behoefte ont-staan om een ‘format architectonische kwaliteit bij DBFMO-contracten’ te ontwikkelen, dat een eenduidige en helderewerkwijze voorstaat bij de totstandkoming van nieuwe DBFMO-contracten.KenmerkenDe Rijksbouwmeester adviseert de regering over het architec-tuurbeleid en de rijkshuisvesting en is onderdeel van het Minis-terie van VROM. Werkzaamheden OPPSHet eerste jaarprogramma van de Rijksbouwmeester beschrijft - Opdrachtgever: Rijksgebouwendiensthet brede werkterrein en benoemt aandachtspunten. - Wanneer: 2009 De opgedane kennis en ervaring bij de nieuwbouw van belas- tingdienst en IB Groep en het ministerie van Financiën zijn inge- zet bij het ontwikkelen van een ‘format architectonische kwali- teit bij DBFMO-contracten’. De opdracht omvat het definiëren rol Rbm gedurende het gehele proces (voorbereiding t/m realisatie en beheer), het definiëren en standaardiseren bijdrage Rbm in deelproducten (o.m. ambitiedocument, outputspecificatie, pro- jectvisie, leidraden en protocollen])en het standaardiseren van werkwijze en kennisoverdracht Rbm in PPS-projecten. OPPS Projecten
 27. 27. nt ka er htac

×