Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kế hoạch thi HK2 2015-2016

817 views

Published on

Kế hoạch thi HK2 2015-2016

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Kế hoạch thi HK2 2015-2016

  1. 1. UBND HUYỆN XUÂN LỘC TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT Số: /KH-LTK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Xuân Phú, ngày 02 tháng 04 năm 2016 KẾ HOẠCH V/v chuẩn bị tổ chức thi học kỳ II – chế độ báo cáo học kỳ II Năm học 2015-2016 Thực hiện Công văn số 58/PGDĐT-THCS, ngày 28/3/2016 của Phòng Giáo dục đào tạo Huyện Xuân Lộc về việc hướng dẫn kiểm tra và tổng kết năm học 2015- 2016. Căn cứ tình hình thực tế của trường, nay Trường THCS Lý Thường Kiệt lên kế hoạch tổ chức kiểm tra và chế độ báo cáo học kỳ II năm học 2015-2016 như sau: 1. Đề kiểm tra học kỳ II: Thực hiện hướng dẫn của PGDĐT, việc ra đề thi thực hiện như sau: a. Sở GD&ĐT ra đề: - Sở GD&ĐT ra đề 03 môn của lóp 9 gồm: Toán, Ngữ văn, Anh văn. Trong đó các môn Toán, Ngữ văn hình thức ra đề 100% tự luận, thời gian làm bài 120 phút; Anh văn ra đề trắc nghiệm kết họp với tự luận, đề thi gồm 2 phần nghe và đọc hiếu, thời gian làm bài 90 phút (bao gồm cả phần nghe). - Các môn do Sở GD&ĐT ra đề, học sinh nhận đề và làm bài trên giấy thi riêng do nhà trường phát cho các em. b. Phòng GD&ĐT ra đề: - Phòng GDĐT ra đề chung cho toàn huyện các môn còn lại của khối 9 và tất cả các khối khác (trừ các môn sau: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ Thuật, Tin học, Công nghệ). - Đề ra theo hình thức tự luận kết họp với trắc nghiệm khách quan (riêng các môn Lich sử, Địa lý, GDCD, Sinh hoc, Vât lý, Hóa học hoàn toàn tự luận) - Đề thi môn Anh văn lớp 6;7;8 gồm có 03 phần: đọc hiểu (30 phút), nghe (15 phút), nói (do giáo viên giảng dạy tự tổ chức cho học sinh theo chủ đề quỉ định của Phòng GD&ĐT, dưới dự giám sát của Ban Giám Hiệu sau khi có đề thi của PGD gửi về). - Phần trắc nghiệm khách quan chiếm không quá 15% tổng số điểm của tòan bài thi, mỗi câu trắc nghiệm tối đa không quá 0,25đ. - Thời gian làm bài: 90 phút đối với môn Ngữ Văn và Toán, các môn còn lại 45 phút. - Tất cả các môn do Phòng GD&ĐT ra đề học sinh sẽ làm bài trực tiếp trên đề thi (giấy A3). * Lưu ý: Mỗi môn thi do Phòng GD&ĐT ra đề sẽ có 02 mã đề thi. c.Trường ra đề: BGH phân công giáo viên ra đề kiểm tra học kỳ các môn còn lại của các khối, bao gồm: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ Thuật, Tin học, Công nghệ cụ thể như sau: Môn Khối Thể dục Mỹ thuật Âm nhạc Tin học Công nghệ 6 T.Tuyến T.Ái C.Hảo C.Loan C.Luyên 7 T.Ngọc C.Luyên C.Hảo C.Phương T.Kế 8 T.Tuyến T.Ái C.Hảo C.Trang T.Kế 9 T.Ngọc C.Hảo T.Đông T.Vũ
  2. 2. * Lưu ý: Môn Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc, công nghệ khối 6 và khối 9 hình thức thi thực hành; môn Tin học hình thức thi lý thuyết kết hợp với thực hành. Thời gian thi lý thuyết là 45 phút, thời gian thi thực hành do GV bộ môn sắp xếp. Môn Công nghệ khối 7 và khối 8 hình thức thi lý thuyết, thời gian làm bài là 45 phút. Đối với bài thi lý thuyết đề ra theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan (Phần trắc nghiệm khách quan chiếm không quá 15% tổng số điểm của tòan bài thi, mỗi câu trắc nghiệm tối đa không quá 0,25điểm )học sinh sẽ làm bài trực tiếp trên đề thi. Các giáo viên dạy cùng khối cần thống nhất việc ra đề trước khi giáo viên được phân công ra đề. c. Yêu cầu của đề thi: - Đề ra đảm bảo phân loại được các đối tượng học sinh: Giỏi, Khá, ТВ, Yếu. - Kiểm tra kiến thức cơ bản, kỹ năng vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi môn học. - Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ yêu cầu về chuẩn kiến thức và kỹ năng được xác định trong chương trình và sách giáo khoa của mỗi môn học, không ra nội dung phần giảm tải. Lời văn, câu chữ rõ ràng không sai sót. 2. Tổ chức kiểm tra học kỳ. a. Ôn tập: - Đối với những môn do Sở GDĐT ra đề, giáo viên bộ môn xây dựng đề cương và hướng dẫn cho các em ôn tập theo chương trình hiện hành, giáo viên thống nhất đề cường và nộp về bộ phận chuyên môn trong ngày 05/04/2016. - Đối với những môn do phòng GDĐT ra đề, sau khi phòng GDĐT sẽ gửi đề cương ôn tập về cho các trường, BGH nhà trường sẽ cung cấp cho giáo viên bộ môn, cáo giáo viên dạy cùng khối sẽ thống nhất soạn đề cương chi tiết cho học sinh và nộp về chuyên môn trong vòng ba ngày kể từ ngày có đề cương của phòng GDĐT. - Đối với các môn do trường ra đề, BGH yêu cầu GVBM soạn đề cương chi tiết cho học sinh, nộp đề cương về chuyên môn ngày 15/04/2016. * Lưu ý: Ngoài việc ra đề cương ôn tập, BGH yêu cầu giáo viên tiếp tục thực hiện các nội dung của kế hoạch phụ đạo học sinh yếu kém. Giáo viên chủ nhiệm tăng cường quan tâm, theo dõi thường xuyên và có biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém vươn lên trong học tập. Các tổ, nhóm chuyên môn phân công giáo viên chịu trách nhiệm soạn đề cương theo quy định nêu trên. b.Tổ chức. - BGH bố trí phòng thi theo hướng dẫn của phòng GDĐT, sổ lượng học sinh trong mỗi phòng không quá 24 học sinh (xếp ABC theo từng khối). Cụ thể như sau: + Khối 6: 7 phòng + Khối 7: 7 phòng + Khối 8: 4 phòng + Khối 9: 5 phòng - BGH nhà trường giao cho Ban thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện tổ chức kiểm tra học kỳ và báo cáo theo quy định. c. Coi thi, chấm thi, đánh giá. - BGH sẽ có phân công coi thi cụ thể sau. Giáo viên chấm điểm, lên điểm, tổ chức đánh giá - xếp loại học sinh theo quy định của Bộ GD & ĐT. - Tiến hành đánh giá xếp loại học sinh theo đúng quy chế (theo thông tư số 58/2011/ TT – BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và công văn 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/09/2015 về việc hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô
  3. 3. hình trường học mới) - BGH sẽ bố trí 2 giám thị / 01 phòng thi đối với các môn do Sở GD&ĐT; Phòng GD&ĐT ra đề. - Tổ chức chấm thi tâp trung, bài thi sẽ được rọc phách trước khi chấm. Tuyệt đối giáo viên không được mang bài thi về nhà. Sau khi ráp phách, giáo viên bộ môn cần phát bài thi cho học sinh xem lại bài làm của mình. - Các tổ, nhóm cần thống nhất đáp án trước khi chấm thi, ghi biên bản và nộp về chuyên môn sau khi kết thúc kỳ thi. d. Giới hạn chương trình thi. - Đối với những môn do phòng GDĐT ra đề: Phòng GD&ĐT ra đề thi nội dung đến hết tuần học thứ 35. - Đối với các môn do trường ra đề: Các tổ, nhóm thống nhất ra đề thi nội dung đến hết tuần học thứ 33. 3. Lịch kiểm tra học kỳ II. a. Đối với những môn do Sở GDĐT và phòng GDĐT ra đề, sẽ thi theo lịchchung cụ thể như sau: - Đối với khối 6: ( Thi vào buổi chiều) Ngày Buổi Môn Giờ bắt đầu làm bài Thời gian làm bài 05/5/2016 Chiều Lịch sử 13 giờ 30 phút 45 phút GDCD 14 giờ 45 phút 45 phút Vật Lý 16 giờ 00 phút 45 phút 07/5/2016 Chiều Ngữ văn 13 giờ 30 phút 90 phút Địa Lý 15 giờ 30 phút 45 phút 10/5/2016 Chiều Toán 13 giờ 30 phút 90 phút Sinh học 15 giờ 15 phút 45 phút Anh văn 16 giờ 15 phút 45 phút - Đối với khối 7: (Cùng ngày thi với khối 6, thi vào buổi sáng) Ngày Buổi Môn Giờ bắt đầu làm bài Thời gian làm bài 05/5/2016 Sáng Lịch sử 7 giờ 30 phút 45 phút GDCD 8 giờ 45 phút 45 phút Vật Lý 10 giờ 00 phút 45 phút 07/5/2016 Sáng Ngữ văn 7 giờ 30 phút 90 phút Địa Lý 9 giờ 30 phút 45 phút 10/5/2016 Sáng Toán 7 giờ 30 phút 90 phút Sinh học 9 giờ 15 phút 45 phút Anh văn 10 giờ 20 phút 45 phút
  4. 4. + Đối với khối 8: + Đối với khối 9: * Lưu ý: Ngày thứ 4 (04/05/2016), học sinh nghỉ học để ôn tập b. Đối với các môn còn lại do trường ra đề: - Giáo viên bộ môn cho thi theo thời khóa biểu trong tuần học thứ 34. - GV được phân công ra đề thi nộp lại chuyên môn ngày thứ hai (18/04). * Lưu ý: Đối với những môn học có bài kiểm tra sau tuần học thứ 34, các tổ nhóm cần thống nhất cho học sinh làm bài kiểm tra trong tuần học thứ 33 hoặc tuần 34, bảo đảm hoàn thành tất cả các bài kiểm tra trước ngày 04/05/2016 4. Chế độ báo cáo. a. Chất lượng điểm thi, chất lượng giáo dục hai mặt: - GVBM hoàn thành việc nhập điểm chậm nhất ngày 13/05/2016. Riêng đối với các môn do trường ra đề, BGH yêu cầu giáo viên nhập điểm ngay sau khi có kết quả thi. - GVCN hoàn thành việc nhập hạnh kiểm chậm nhất ngày 14/05/2016 b. Kiểm tra phiếu điểm cá nhân, duyệt sổ điểm. - Giáo viên bộ môn kiểm tra lẫn nhau về chế độ cho điểm theo đúng quy chế, cách Ngày Buổi Môn Giờ bắt đầu làm bài Thời gian làm bài 06/5/2016 Chiều Ngữ Văn 13 giờ 30 phút 90 phút Lich sử 15 giờ 15 phút 45 phút GDCD 16 giờ 15 phút 45 phút 09/5/2016 Chiều Vật lý 13 giờ 30 phút 45 phút Địa lý 14 giờ 45 phút 45 phút Tiêng Anh 16 giờ 00 phút 45 phút 11/5/2016 Sáng Hóa học 7 giờ 30 phút 45 phút Sinh học 8 giờ 45 phút 45 phút 11/5/2016 Chiều Toán 13 giờ 30 phút 90 phút Ngày Buổi Môn Giờ bắt đầu làm bài Thời gian làm bài 14/04/2016 Sáng Ngữ văn 07 giờ 30 phút 120 phút Chiều Tiếng Anh 14 giờ 00 phút 90 phút 15/04/2016 Sáng Toán 07 giờ 30 phút 120 phút 06/5/2016 Sáng Hóa học 7 giờ 30 phút 45 phút Lịch sử 8 giờ 45 phút 45 phút GDCD 10 giờ 00 phút 45 phút 09/5/2016 Sáng Vật lý 7 giờ 30 phút 45 phút Địa lý 8 giờ 45 phút 45 phút Sinh học 10 giờ 00 phút 45 phút
  5. 5. nhập điểm, vào điểm trong phiếu điểm cá nhân do tổ trưởng phân công. - Ban giám hiệu duyệt sổ điểm: Thầy Dũng: khối 6, khối 9; Cô Khuê: khối 7, khối 8. c. Vào học bạ: Tất cả giáo viên tập trung tại trường để làm từ ngày 16/05/2016 5. Công tác thi lại và tổng kết năm học 2015- 2016. a. Công tác thi lại: Căn cứ vào kết quả năm học, BGH sẽ có kế hoạch ôn tập và thi lai sau. b. Tổng kết năm học: Sẽ có thông báo sau. Trên đây là kế hoạch về việc chuẩn bị, tổ chức thi học kỳ II và báo cáo kết quả học kỳ II năm học 2015-2016. Kính mong quý thầy cô thực hiện kịp thời và nghiêm túc theo nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc xin liên hệ Ban Giám hiệu để được kịp thời giải quyết. Nơi nhận: - Chi bộ;(Để b/c) - BGH; (Để chỉ đạo) - Các tổ CM; (Để t/h) - Ban TTND; (Để phối hợp) - Lưu: VT, CM KT HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Khuê

×