Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Compliance audits prevention and protection from coronavirus pandemics SAI North Macedonia, SIGMA event 17 February 2021 (Albanian)

Presentation in Albanian by the State Audit Institution of North Macedonia, on the Compliance audits on topics concerning the prevention and protection from the pandemics caused by the coronavirus COVID-19, at the SIGMA webinar on the audit of COVID-related expenditures, held on 17 February 2021.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Compliance audits prevention and protection from coronavirus pandemics SAI North Macedonia, SIGMA event 17 February 2021 (Albanian)

 1. 1. AUDITIMET E PËRPUTHSHMËRISË PËR TEMAT QË KANË TË BËJNË ME PARANDALIMIN DHE MBROJTJEN NGA PANDEMIA E SHKAKTUARA NGA CORONAVIRUS COVID-19 “ SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021 ZYRA SHTETËRORE E AUDITIMIT Republika e Maqedonisë së Veriut Ekipi i Auditimit: Znj. Dobrinka Veskovska, Asistente e Audituesit të Përgjithshëm Znj. Mirjana Simakoska, Audituese e Lartë Z. Sasho Mateski, Auditues i Lartë Znj. Daniela Todorovska, Audituese Z. Isamedin Murati, Auditues Znj. Julija Takovska, Audituese Webinar i SIGMA-s Auditimi i shpenzimeve të lidhura me COVID-19
 2. 2. Duke pasur parasysh pandeminë globale të shkaktuar nga koronavirusi (COVID-19) dhe nivelin e rrezikut me të cilin po përballemi të gjithë, Zyra Shtetërore e Auditimit dhe duke ndryshuar Programin e saj Vjetor të Punës për vitin 2020, vendosi të kryejë dy auditime të përputhshmërisë me tema që lidhen me parandalimin dhe mbrojtjen nga pandemia e shkaktuar nga COVID. PËRGJEGJËSIA INSTITUCIONALE NË KOHËN E COVID-19 Përzgjedhja e auditimeve të përputhshmërisë ka për qëllim sigurimin e raporteve të shkurtra dhe të shpejta që lejojnë të gjitha institucionet përkatëse dhe publikun e gjerë të marrin informacion mbi burimet e përfshira dhe mënyrën e ndërmarrjes së veprimeve për parandalimin dhe mbrojtjen nga COVID-19.
 3. 3. Auditime të përputhshmërisë me tema që lidhen me parandalimin dhe mbrojtjen nga pandemia e shkaktuar nga COVID-19: 1. Dhënia e kontratave publike nga institucionet e sektorit publik që synojnë sigurimin e parandalimit dhe mbrojtjes nga pandemia e shkaktuar nga COVID- 19. 2. Marrja e ndihmës jo-financiare, shpërndarja dhe përdorimi i saj nga institucionet e sektorit publik që synojnë sigurimin e parandalimit dhe mbrojtjes nga pandemia e shkaktuar nga COVID-19. SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021 PËRZGJEDHJA E TEMËS SË AUDITIMIT
 4. 4. » Zyra Shtetërore e Auditimit vendosi të kryejë një auditim të përputhshmërisë lidhur me këtë temë sepse, që nga fillimi i pandemisë, një pjesë e madhe e autoriteteve kontraktore në sektorin publik vendosën të kryejnë procedura me negocim pa shpallje të njoftimit të kontratës për blerjen e furnizimeve dhe të shërbimeve » Procedura me negocim pa shpalljen e njoftimit të kontratës nuk është transparente dhe autoritetet kontraktore nuk janë të detyruara të garantojnë konkurrencë midis operatorëve ekonomikë, gjë e cila paraqet rrezikun që çmimet e vendosure të mos pasqyrojnë vlerën reale të tregut të mallrave dhe shërbimeve që janë objekt i prokurimit. » . PËRZGJEDHJA E TEMËS SË AUDITIMIT SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021 QËLLIMI I AUDITIMIT Të lejojë të gjitha institucionet përkatëse dhe publikun e gjerë të marrin informacion mbi burimet e angazhuara dhe mënyrën e kryerjes së procedurave të prokurimit publik nga institucionet e sektorit publik për parandalimin dhe mbrojtjen nga COVID-19. 1. DHËNIA E KONTRATAVE PUBLIKE NGA INSTITUCIONET E SEKTORIT PUBLIK QË SYNOJNË SIGURIMIN E PARANDALIMIT DHE MBROJTJES NGA PANDEMIA E SHKAKTUAR NGA COVID-19
 5. 5. Auditimi përfshiu institucionet e sektorit publik dhe autoritetet kontraktuese që blejnë furnizime dhe shërbime, veçanërisht: o Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut; o Ministritë kompetente; o Institucionet e pavarura shkencore; o Institucionet shëndetësore publike; o Njësitë e vetë-qeverisjes vendore; o Ndërmarrjet publike shtetërore; o Shoqëritë aksionare në pronësi të shtetit. PËRZGJEDHJA E SUBJEKTEVE TË AUDITIMIT SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021 1. DHËNIA E KONTRATAVE PUBLIKE NGA INSTITUCIONET E SEKTORIT PUBLIK QË SYNOJNË SIGURIMIN E PARANDALIMIT DHE MBROJTJES NGA PANDEMIA E SHKAKTUAR NGA COVID-19
 6. 6. METODA E AUDITIMIT SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021 Burimi i të dhënave në lidhje me shumën e kontratave publike të dhëna për parandalimin dhe mbrojtjen nga COVID-19 është Sistemi Elektronik i Prokurimit Publik (SEPP). Të dhënat në lidhje me këtë lloj kontratash dhe me autoritetet kontraktore që i dhanë ato shkarkohen nga faqja e internetit www.koronavirus.gov.mk 1. DHËNIA E KONTRATAVE PUBLIKE NGA INSTITUCIONET E SEKTORIT PUBLIK QË SYNOJNË SIGURIMIN E PARANDALIMIT DHE MBROJTJES NGA PANDEMIA E SHKAKTUAR NGA COVID-19
 7. 7. OBJEKTI I AUDITIMIT SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021  Kontratat publike të dhëna në periudhën prej 01.03.2020 deri më 01.10.2020 në vlerë prej 416,630 mijë denarë (6,752 mijë Euro).  Mbuluan 19 institucione të sektorit publik.  Objekt i auditimit ishin kontratat publike të dhëna në vlerë prej 335,445 mijë denarë (5,346 mijë EUR), që përbënte 80.5% e kontratave publike në total të dhëna në periudhën subjekt i auditimit. 1. DHËNIA E KONTRATAVE PUBLIKE NGA INSTITUCIONET E SEKTORIT PUBLIK QË SYNOJNË SIGURIMIN E PARANDALIMIT DHE MBROJTJES NGA PANDEMIA E SHKAKTUAR NGA COVID-19
 8. 8.  Gjatë kryerjes së auditimit, ne kemi aplikuar qasjen e testimit të drejtpërdrejtë, d.m.th., subjekteve të auditimit u janë bërë teste të hollësishme në lidhje me procedurat e prokurimit publik të kryera për parandalimin dhe mbrojtjen nga COVID-19.  Auditimi u krye me mjete elektronike, d.m.th., dokumentet e nevojshme iu dorëzuan ekipit të auditimit në një format elektronik.  Disa nga dokumentet u dorëzuan në ambientet e Zyrës Shtetërore të Auditimit me postë.  90% e komunikimit lidhur me nevojat e auditimit u krye me mjete elektronike. SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021 OBJEKTI I AUDITIMIT
 9. 9. Përzgjedhja e temës për këtë auditim të përputhshmërisë u bë në bazë të sa më poshtë vijon : » Duke marrë parasysh pandeminë globale të shkaktuar nga COVID-19 dhe nivelin e rrezikut me të cilin po përballemi, një numër i madh i subjekteve vendase dhe të huaja u përfshinë në sigurimin e mbështetjes nga dhurimi i mallrave për sistemin shëndetësor në RMV, dhe » Bazuar në interesin e madh të publikut për gatishmërinë e sistemit shëndetësor për të përballuar pandeminë me burimet ekzistuese në dispozicion, dhe për marrjen dhe përdorimin e donacioneve për parandalimin dhe mbrojtjen nga virusi. PËRZGJEDHJA E TEMËS SË AUDITIMIT SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021 QËLLIMI I AUDITIMIT Për të marrë vlerën e shtuar të efekteve të përpjekjeve të bëra për përdorimin ligjor dhe të shënjestruar të ndihmës jo- financiare të dhënë në lidhje me parandalimin dhe mbrojtjen nga COVID-19. 2. MARRJA E NDIHMËS JO-FINANCIARE, SHPËRNDARJA DHE PËRDORIMI I SAJ NGA INSTITUCIONET E SEKTORIT PUBLIK QË SYNOJNË SIGURIMIN E PARANDALIMIT DHE MBROJTJES NGA PANDEMIA E SHKAKTUAR NGA COVID-19
 10. 10. Auditimi u krye një numër më të madh institucionesh të sektorit publik të përfshirë në marrjen e donacioneve dhe shpërndarjen e tyre: o Ministria e Shëndetësisë; o Sekretariati për Çështjet Evropiane; o Drejtoria e Mbrojtjes dhe Shpëtimit; o Institucionet shëndetësore publike. PËRZGJEDHJA E SUBJEKTEVE TË AUDITIMIT SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021 2. MARRJA E NDIHMËS JO-FINANCIARE, SHPËRNDARJA DHE PËRDORIMI I SAJ NGA INSTITUCIONET E SEKTORIT PUBLIK QË SYNOJNË SIGURIMIN E PARANDALIMIT DHE MBROJTJES NGA PANDEMIA E SHKAKTUAR NGA COVID-19
 11. 11. 2. MARRJA E NDIHMËS JO-FINANCIARE, SHPËRNDARJA DHE PËRDORIMI I SAJ NGA INSTITUCIONET E SEKTORIT PUBLIK QË SYNOJNË SIGURIMIN E PARANDALIMIT DHE MBROJTJES NGA PANDEMIA E SHKAKTUAR NGA COVID-19 METODA E AUDITIMIT SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021 Një nga burimet për ndihmën jo- financiare/donacionin e marrë nga personat juridikë janë të dhënat e paraqitura në faqen e internetit: https://finansiskatransparentnost.korona virus.gov.mk/#/donation-financial-details Të dhënat nga faqja e internetit paraqiten deri më 28.05.2020.
 12. 12. METODA E AUDITIMIT SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021  Tek auditimi ne kemi zgjedhur metodën e testimit të drejtpërdrejtë të donacioneve të marra, shpërndarjen e tyre dhe mënyrën e përdorimit.  Një nga mjetet më të rëndësishme të auditimit ishte hartimi dhe dërgimi i pyetësorëve në 24 subjekte që kishin marrë donacione dhe komunikimi elektronik ditor me subjektet.  Auditimi u krye me mjete elektronike, d.m.th., dokumentet e nevojshme iu dorëzuan ekipit të auditimit në një format elektronik.  Disa nga takimet dhe komunikimi me personat përgjegjës u organizuan duke përdorur aplikacionin Zoom. 2. MARRJA E NDIHMËS JO-FINANCIARE, SHPËRNDARJA DHE PËRDORIMI I SAJ NGA INSTITUCIONET E SEKTORIT PUBLIK QË SYNOJNË SIGURIMIN E PARANDALIMIT DHE MBROJTJES NGA PANDEMIA E SHKAKTUAR NGA COVID-19
 13. 13. OBJEKTI I AUDITIMIT SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021  Sipas të dhënave nga faqja në internet, vlera totale e ndihmës/donacionit jo-financiar të marrë nga personat juridikë në vend ishte 63,716 mijë dinarë deri në 28.05.2020.  Auditimi përfshiu ndihmën jo-financiare/donacionin nga personat juridikë në vend të marrë përmes Drejtorisë së Mbrojtjes dhe Shpëtimit (12,622 dinarë dhe 610,079 mijë Euro) dhe ndihmën e huaj jo-financiare të marrë përmes Sekretariatit për Çështjet Evropiane për një pjesë të vlerës së ndihmës së huaj jo-financiare të marrë në vend në shumën totale prej 1,718 Euro dhe 2,048 mijë USD.  Në varësi të materialitetit dhe rëndësisë së ndihmës/donacioneve jo financiare, auditimi përfshiu 24 institucione të sektorit publik; të 15 qendrat e krijuara fillimisht për COVID-19 dhe 9 institucionet shëndetësore publike si përfitues të ndihmës/donacioneve jo-financiare. 2. MARRJA E NDIHMËS JO-FINANCIARE, SHPËRNDARJA DHE PËRDORIMI I SAJ NGA INSTITUCIONET E SEKTORIT PUBLIK QË SYNOJNË SIGURIMIN E PARANDALIMIT DHE MBROJTJES NGA PANDEMIA E SHKAKTUAR NGA COVID-19
 14. 14. FAKTORËT KUFIZUES TË REALIZIMIT TË AUDITIMIT  Subjektet e auditimit përballen me sa me poshtë vijon:  Një ngarkesë e shtuar pune me të njëjtin numër dhe strukturë të punonjësve, të cilët po kryejnë në kushtet e pandemisë disa nga detyrat e punës nga shtëpia ose me turne;  Disa nga punonjësit nuk janë në punë në bazë të masave dhe rekomandimeve të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut;  Disa nga punonjësit janë në izolim sepse janë të infektuar me virus ose kanë qenë në kontakt me një person të infektuar.  Disa nga entitetet ishin të përfshirë drejtpërdrejt në trajtimin e pandemisë së shkaktuar nga COVID-19.  Impakti i auditimit :  Akses i kufizuar ndaj ambienteve te subjektit të auditimit.  Akses i kufizuar ndaj personave përgjegjës të subjektit të uditimit.  Akses i kufizuar ndaj punonjësve të subjektit të auditimit.  Marrja dhe dorëzimi i vështirë i dokumenteve të nevojshme.  Zgjatja e aktiviteteve që do të ndërmerren nga subjektet e auditimit për nevojat e auditimit SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021
 15. 15. о Programi Vjetor i Punës i Zyrës Shtetërore të Auditimit për vitin 2021 mbulon tre auditime të performancës për masat dhe politikat e përballimit të pandemisë lidhur me temat e mëposhtme :  Masat dhe politikat e ndërmarra për të mbështetur punësimin dhe profesionet e prekura nga kriza shëndetësore dhe ekonomike e shkaktuar nga pandemia e COVID-19;  Efikasiteti i masave dhe politikave të marra për të frenuar efektet e pandemisë në sektorin e turizmit;  Masat ekonomike të Qeverisë së RMV-së për të trajtuar krizën e shkaktuar nga COVID- 19. SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021 MËSIMET E NXJERRA PËR AUDITIMET E ARDHSHME PËRZGJEDHJA E TEMAVE TË AUDITIMIT
 16. 16. SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021

×