Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Compliance audits prevention and protection from coronavirus pandemics SAI North Macedonia, SIGMA event 17 February 2021 (BCMS)

Presentation in Bosnian-Croatian-Montenegrin-Serbian by the State Audit Institution of North Macedonia, on the Compliance audits on topics concerning the prevention and protection from the pandemics caused by the coronavirus COVID-19, at the SIGMA webinar on the audit of COVID-related expenditures, held on 17 February 2021.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Compliance audits prevention and protection from coronavirus pandemics SAI North Macedonia, SIGMA event 17 February 2021 (BCMS)

 1. 1. REVIZIJE USKLAĐENOSTI U OBLASTIMA KOJE SE ODNOSE NA SPREČAVANJE I ZAŠTITU OD PANDEMIJE NASTALE OBOLJENJEM COVID-19 IZAZVANIM KORONA VIRUSOM “ SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021 DRŽAVNI ZAVOD ZA REVIZIJU Republika Sjeverna Makedonija Revizorski tim: Ms.Dobrinka Veskovska, pomoćnica generalnog revizora Ms.Mirjana Simakoska, viša revizorka Mr. Sasho Mateski, viši revizor Ms. Daniela Todorovska, revizor Mr. Isamedin Murati, revizor Ms. Julija Takovska, revizor Vebinar organizacije SIGMA Revizija izdataka vezanih za COVID-19
 2. 2. S obzirom na globalnu pandemiju nastalu zbog korona virusa (COVID-19) i nivo rizika sa kojim smo svi suočeni, Državni zavod za reviziju je kroz izmjene svog Godišnjeg plana rada za 2020. odlučio da sprovede dvije revizije usklađenosti na teme koje se odnose na sprečavanje i zaštitu od pandemije prouzrokovane oboljenjem COVID-19. INSTITUCIONALNA ODGOVORNOST U DOBA OBOLJENJA COVID-19 Odabirom revizija usklađenosti nastoje se obezbijediti sažeti i brzi izvještaji koji će omogućiti svim nadležnim institucijama i široj javnosti da dobiju informacije o angažovanim resursima i načinu preduzimanja mjera na sprečavanju i zaštiti od oboljenja COVID-19.
 3. 3. Revizije usklađenosti na teme povezane sa sprečavanjem i zaštitom od COVID-19: 1. Dodjela javnih ugovora od strane institucija javnog sekora u cilju sprečavanja i zaštite od pandemije prouzrokovane oboljenjem COVID-19. 2. Pribavljanje nefinansijske pomoći, njena raspodjela i korišćenje od strane institucija javnog sektora u cilju sprečavanja i zaštite od pandemije prouzrokovane oboljenjem COVID-19. SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021 ODABIR TEMA ZA REVIZIJU
 4. 4. » Državni zavod za reviziju odlučio je da sprovede reviziju usklađenosti na ovu temu jer je od početka pandemije veliki broj naručilaca u javnom sektoru odlučio da primjenjuje pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za javno nadmetanje za nabavku roba i usluga. » Pregovarački postupak bez objave javnog poziva nije transparentan, a naručioci nijesu dužni da obezbijede konkurenciju među privrednim subjektima, zbog čega postoji rizik od toga da dobijene cijene ne bi odražavale realnu tržišnu vrijednost roba i usluga koje su predmet javnih nabavki. ODABIR TEMA ZA REVIZIJU SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021 SVRHA REVIZIJE Omogućiti svim relevantnim institucijama i javnosti da dobiju informacije o angažovanim resursima i načinu sprovođenja postupaka javnih nabavki od strane institucija javnog sektora u cilju sprečavanja i zaštite od COVID-19. 1. DODJELA JAVNIH UGOVORA OD STRANE INSTITUCIJA JAVNOG SEKTORA U CILJU SPREČAVANJA I ZAŠTITE OD PANDEMIJE PROUZROKOVANE OBOLJENJEM COVID-19
 5. 5. Revizijom su obuhvaćene institucije javnog sektora i naručioci koji vrše nabavke roba i usluga, a konkretno: o Vlada Republike Sjeverne Makedonije; o Nadležna ministarstva; o Nezavisne naučne ustanove; o Javne zdravstvene ustanove; o Jedinice lokalne samouprave; o Preduzeća u državnom vlasništvu; o Akcionarska društva u državnom vlasništvu ODABIR SUBJEKATA REVIZIJE SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021 1. DODJELA JAVNIH UGOVORA OD STRANE INSTITUCIJA JAVNOG SEKTORA U CILJU SPREČAVANJA I ZAŠTITE OD PANDEMIJE PROUZROKOVANE OBOLJENJEM COVID-19
 6. 6. PRISTUP U REVIZIJI SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021 Izvor podataka o broju javnih ugovora sklopljenih radi sprečavanja i zaštite od COVID-19 je Elektronski sistem za javne nabavke (ESJN). Podaci o ovoj vrsti ugovora i naručiocima koji su ih sklopili mogu se preuzeti sa sljedeće veb stranice www.koronavirus.gov.mk 1. DODJELA JAVNIH UGOVORA OD STRANE INSTITUCIJA JAVNOG SEKTORA U CILJU SPREČAVANJA I ZAŠTITE OD PANDEMIJE PROUZROKOVANE OBOLJENJEM COVID-19
 7. 7. OPSEG REVIZIJE SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021  Javni ugovori dodijeljeni u periodu od 01.03.2020. do 01.10.2020. imali su vrijednost od 416.630 hiljada denara (6.752 hiljada eura).  Obuhvaćeno je 19 institucija javnog sektora.  Ukupna vrijednost revizijom obuhvaćenih javnih ugovora je 335.445 hiljada denara (5.346 hiljada eura), što čini 80,5% ukupne vrijednosti javnih ugovora dodijeljenih u periodu revizije. 1. DODJELA JAVNIH UGOVORA OD STRANE INSTITUCIJA JAVNOG SEKTORA U CILJU SPREČAVANJA I ZAŠTITE OD PANDEMIJE PROUZROKOVANE OBOLJENJEM COVID-19
 8. 8.  Prilikom vršenja revizije primijenili smo pristup direktnog testiranja, tj. detaljni testovi vršeni su kod subjekata revizije u vezi sa postupcima javnih nabavki sprovedenim radi sprečavanja i zaštite od COVID-19.  Revizija je sprovedena elektronskim putem, tj. neophodna dokumentacija je revizorskom timu dostavljana u elektronskom obliku.  Jedan dio dokumentacije dostavljen je u prostorije Državnog zavoda za reviziju redovnom poštom.  90% komunikacije za potrebe revizije obavljeno je elektronskim putem. SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021 OPSEG REVIZIJE
 9. 9. Odabir teme za ovu reviziju usklađenosti izvršen je na sljedeći način: » S obzirom na globalnu pandemiju prouzrokovanu oboljenjem COVID-19 i nivo rizika sa kojim smo suočeni, veliki broj domaćih i stranih subjekata učestvovao je u pružanju podrške kroz donacije robe zdravstvenom sistemu Republike Sjeverne Makedonije, i » Na osnovu velikog interesovanja javnosti za informacije o pripremljenosti sektora zdravstva da se izbori sa pandemijom uz postojeće raspoložive resurse, kao i za informacije o pribavljanju i korišćenju donacija za sprečavanje i zaštitu od virusa. ODABIR TEME REVIZIJE SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021 SVRHA REVIZIJE Dobiti dodatu vrijednost efekata aktivnosti na obezbjeđenju zakonite i namjenske upotrebe dobijene nefinansijske pomoći u vezi sa sprečavanjem i zaštitom od COVID-19. 2. PRIBAVLJANJE NEFINANSIJSKE POMOĆI, NJENA RASPODJELA I KORIŠĆENJE OD STRANE INSTITUCIJA JAVNOG SEKTORA U CILJU SPREČAVANJA I ZAŠTITE OD PANDEMIJE PROUZROKOVANE OBOLJENJEM COVID-19
 10. 10. Revizijom je obuhvaćen veliki broj institucija javnog sektora koje su učestvovale u prijemu donacija i njihovoj raspodjeli: o Ministarstvo zdravlja; o Sekretarijat za evropske poslove; o Direkcija za zaštitu i spašavanje; o Javne zdravstvene ustanove. ODABIR SUBJEKATA REVIZIJE SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021 2. PRIBAVLJANJE NEFINANSIJSKE POMOĆI, NJENA RASPODJELA I KORIŠĆENJE OD STRANE INSTITUCIJA JAVNOG SEKTORA U CILJU SPREČAVANJA I ZAŠTITE OD PANDEMIJE PROUZROKOVANE OBOLJENJEM COVID-19
 11. 11. 2. PRIBAVLJANJE NEFINANSIJSKE POMOĆI, NJENA RASPODJELA I KORIŠĆENJE OD STRANE INSTITUCIJA JAVNOG SEKTORA U CILJU SPREČAVANJA I ZAŠTITE OD PANDEMIJE PROUZROKOVANE OBOLJENJEM COVID-19 PRISTUP REVIZIJE SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021 Jedan od izvora podataka o nefinansijskoj pomoći/ donacijama koje su primila pravna lica je i sljedeća veb stranica: https://finansiskatransparentnost.korona virus.gov.mk/#/donation-financial-details Podaci sa veb stranice dati su zaključno sa 28.05.2020.
 12. 12. AUDIT APPROACH SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021  Tokom revizije, opredijelili smo se za pristup direktnog testiranja primljenih donacija, njihove raspodjele i načina korišćenja.  Jedna od važnijih revizorskih alatki bilo je sačinjavanje i dostavljanje upitnika na adrese 24 subjekta – primaoca donacija, kao i svakodnevna elektronska komunikacija sa subjektima.  Revizija je sprovedena elektronskim putem, tj. neophodna dokumentacija dostavljana je revizorskom timu u elektronskom obliku.  Neki od sastanaka i komunikacija sa odgovornim licima organizovani su korišćenjem Zoom aplikacije. 2. PRIBAVLJANJE NEFINANSIJSKE POMOĆI, NJENA RASPODJELA I KORIŠĆENJE OD STRANE INSTITUCIJA JAVNOG SEKTORA U CILJU SPREČAVANJA I ZAŠTITE OD PANDEMIJE PROUZROKOVANE OBOLJENJEM COVID-19
 13. 13. OPSEG REVIZIJE SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021  Prema podacima na veb stranici, ukupna vrijednost nefinansijske pomoći/donacija primljenih od domaćih pravnih lica iznosila je 63.716 hiljada denara zaključno sa 28.05.2020.  Revizijom je obuhvaćena nefinansijska pomoć/donacije dobijene od domaćih pravnih lica preko Direkcije za zaštitu i spašavanje (12.622 hiljada denara i 610.079 hiljada eura) i nefinansijska pomoć dobijena iz inostranstva preko Sekretarijata za evropske poslove za dio vrijednosti inostrane nefinansijske pomoći dobijene u zemlji u ukupnom iznosu od 1.718 hiljada eura i 2.048 hiljada dolara.  U zavisnosti od materijalnosti i značaja nefinansijske pomoći/donacija, revizijom su obuhvaćene 24 institucije javnog sektora; svih 15 inicijalno osnovanih COVID centara i 9 javnih zdravstvenih ustanova kao korisnika nefinansijske pomoći/donacija. 2. PRIBAVLJANJE NEFINANSIJSKE POMOĆI, NJENA RASPODJELA I KORIŠĆENJE OD STRANE INSTITUCIJA JAVNOG SEKTORA U CILJU SPREČAVANJA I ZAŠTITE OD PANDEMIJE PROUZROKOVANE OBOLJENJEM COVID-19
 14. 14. OGRANIČAVAJUĆI FAKTORI U VRŠENJU REVIZIJE  Subjekti revizije suočavaju se sa:  Povećanim obimom posla a istim brojem i strukturom zaposlenih, koji zbog pandemije neke poslove obavljaju od kuće ili u smjenama;  Neki od službenika oslobođeni su rada u skladu sa mjerama i preporukama Vlade Republike Sjeverne Makedonije;  Neki od službenika su u izolaciji zbog zaraženosti virusom ili kontakta sa zaraženom osobom.  Neki od subjekata direktno su bili uključeni u suzbijanje pandemije prouzrokovane oboljenjem COVID-19.  Uticaj na reviziju:  Ograničen pristup prostorijama subjekta revizije.  Ograničen pristup odgovornim licima subjekta revizije.  Ograničen pristup službenicima subjekta revizije.  Poteškoće u pribavljanju i dostavi neophodne dokumentacije.  Prolongiranje aktivnosti koje treba da preduzme subjekat revizije za potrebe revizije SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021
 15. 15. о Godišnji plan rada Državnog zavoda za reviziju za 2021. obuhvata tri revizije uspjeha u vezi sa mjerama i politikama za suzbijanje pandemije na sljedeće teme:  Mjere i politike preduzete radi podrške zaposlenju i zanimanjima pogođenim zdravstvenom i ekonomskom krizom nastalom zbog pandemije COVID-19;  Efikasnost mjera i politika preduzetih radi ograničavanja posljedica pandemije na sektor turizma;  Ekonomske mjere Vlade RSM za suzbijanje krize zbog oboljenja COVID-19. SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021 IZVUČENE POUKE ZA BUDUĆE REVIZIJE ODABIR TEMA ZA REVIZIJU
 16. 16. SECOND COVID-19 SIGMA WEBINAR, 17 FEBRUARY 2021

×