Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Compliance audits prevention and protection from coronavirus pandemics SAI North Macedonia, SIGMA event 17 February 2021 (Macedonian)

Presentation in Macedonian by the State Audit Institution of North Macedonia, on the Compliance audits on topics concerning the prevention and protection from the pandemics caused by the coronavirus COVID-19, at the SIGMA webinar on the audit of COVID-related expenditures, held on 17 February 2021.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Compliance audits prevention and protection from coronavirus pandemics SAI North Macedonia, SIGMA event 17 February 2021 (Macedonian)

 1. 1. РЕВИЗИИ НА УСОГЛАСЕНОСТ НА ТЕМИ ПОВРЗАНИ СО ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД ПАНДЕМИЈАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНА ВИРУСОТ COVID-19 “ ВТОР COVID-19 ВЕБИНАР НА SIGMA, 17 ФЕВРУАРИ 2021 STATE AUDIT OFFICE Republic of North Macedonia Audit Team: Ms.Добринка Весковска, ПГДР Ms.Мирјана Симакоска, Виш ревизор Mr. Сашо Матески, Виш ревизор Ms. Даниела Тодоровска, Ревизор Mr. Исамедин Мурати, Ревизор Ms. Јулија Таковска, Ревизор Вебинар на SIGMA Ревизија на трошоците поврзани со COVID-19
 2. 2. Имајќи ги во предвид светска пандемија предизвикана од корона вирусот COVID-19 и степенот на ризичност во кои се наоѓаме, Државниот завод за ревизија, со измена на годишната програма за работа за 2020 година, одлучи да спроведе две ревизии на усогласеност на теми поврзани со превенција и заштита од пандемијата предизвикана од COVID – 19. ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ ВО ВРЕМЕ НА COVID-19 Изборот на ревизиите на усогласеност се во насока на обезбедување на кратки и брзи извештаи со кој ќе се овозможи на сите релевантни институции како и на пошироката јавност да добијат информации за ангажираните ресурси и начинот на постапување при преземање на активности за превенција и заштита од COVID- 19.
 3. 3. Ревизии на усогласеност на теми поврзани со превенција и заштита од COVID-19: 1. Доделување на договори за јавни набавки од страна на институциите во јавниот сектор со цел заштита и превенција од пандемијата предизвикана од COVID-19. 2. Добивање на нефинансиска помош, распределба и користење од страна на институциите во јавниот сектор со цел превенција и заштита од пандемијата предизвикана од COVID-19. ВТОР COVID-19 ВЕБИНАР НА SIGMA, 17 ФЕВРУАРИ 2021 ИЗБОР НА ТЕМАТА ЗА РЕВИЗИЈА
 4. 4. » Државниот завод за ревизија одлучи да спроведе ревизија на усогласеност на оваа тема бидејќи од настанувањето на пандемијата голем процент од договорните органи во јавниот сектор одлучија да спроведуваат постапки со преговарање без објавување на оглас за набавка на стоки и услуги. » Постапката со преговарање без објавување на оглас е нетранспарентна и не постои обврска договорните органи да обезбедат конкуренција помеѓу економските оператори поради што постои ризик постигнатите цени да не ја одразуваат реалната пазарна вредност на стоките и услугите предмет на набавка. ИЗБОР НА ТЕМАТА ЗА РЕВИЗИЈА ВТОР COVID-19 ВЕБИНАР НА SIGMA, 17 ФЕВРУАРИ 2021 ЦЕЛ НА РЕВИЗИЈАТА Да овозможи на сите релевантни институции како и на пошироката јавност да добијат информации за ангажираните ресурси и начинот на спроведување на постапките за јавни набавки од страна на институциите во јавниот сектор со цел превенција и заштита од пандемијата предизвикана од COVID-19. 1. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ОД СТРАНА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР СО ЦЕЛ ЗАШТИТА И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ПАНДЕМИЈАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНА ВИРУСОТ COVID-19
 5. 5. Ревизијата ги опфати институциите од јавниот сектор како и договорните органи кои вршат набавка на стоки и услуги и тоа: o Влада на Република Северна Македонија o Надлежните министерства o Независни научни институции o Јавни здравствени установи o Единици на локална самоуправа o Јавни претпријатија во државна сопственост o Акционерски друштва во државна сопственост ИЗБОР НА СУБЈЕКТИ ПРЕДМЕТ НА РЕВИЗИЈА ВТОР COVID-19 ВЕБИНАР НА SIGMA, 17 ФЕВРУАРИ 2021 1. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ОД СТРАНА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР СО ЦЕЛ ЗАШТИТА И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ПАНДЕМИЈАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНА ВИРУСОТ COVID-19
 6. 6. ПРИСТАП НА РЕВИЗИЈАТА ВТОР COVID-19 ВЕБИНАР НА SIGMA, 17 ФЕВРУАРИ 2021 Извор на податоци за висината на доделените договори за јавна набавка за превенција и заштита од – COVID 19 е Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН). Податоците за овој вид на договори и договорните органи кои ги доделиле се преземаат од веб страната www.koronavirus.gov.mk 1. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ОД СТРАНА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР СО ЦЕЛ ЗАШТИТА И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ПАНДЕМИЈАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНА ВИРУСОТ COVID-19
 7. 7. ОПФАТ НА РЕВИЗИЈАТА ВТОР COVID-19 ВЕБИНАР НА SIGMA, 17 ФЕВРУАРИ 2021  Доделени договори за јавна набавка во периодот од 01.03.2020 година до 01.10.2020 година во износ од 416.630 илјади денари (6.752 илјади евра).  Опфатени 19 институции во јавниот сектор.  Предмет на ревизија се доделени договори за јавна набавка во износ од 335.445 илјади денари (5.346 илјади евра), што претставува 80,5% од вкупно доделените договори за јавна набавка во периодот кој е предмет на ревизија. 1. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ОД СТРАНА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР СО ЦЕЛ ЗАШТИТА И ПРЕВЕНЦИЈА ОД ПАНДЕМИЈАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНА ВИРУСОТ COVID-19
 8. 8.  При вршењето на ревизијата се примени директен пристап на тестирање, односно во субјектите предмет на ревизија се спроведуваа детални тестови на спроведените постапки за јавна набавка во насока на превенција и заштита од COVID-19.  Ревизијата се спроведуваше со користење на електронски средства, односно потребните документи се доставија до ревизорската екипа во електронски формат.  Дел од документите се доставија во просториите на Државниот завод за ревизија со поштенски пратки.  90% од комуникацијата за потребите на ревизијата се вршеше со користење на електронски средства. ВТОР COVID-19 ВЕБИНАР НА SIGMA, 17 ФЕВРУАРИ 2021 ПРИСТАП НА РЕВИЗИЈАТА
 9. 9. Изборот на темата за оваа ревизија на усогласеност е направен: » имајќи ја во предвид светската пандемија предизвикана од COVID-19 и степенот на ризичност во кои се наоѓаме, голем број на домашни и странски субјекти се вклучени со поддршка преку донирање на добра на здравствениот систем во РСМ, како и » врз основа на високиот интерес на јавноста за спремноста на здравствениот систем за справување со пандемијата со постојните расположливи ресурси, како и добивање и користење на донациите за превенција и заштита од вирусот. ИЗБОР НА ТЕМАТА ЗА РЕВИЗИЈА ВТОР COVID-19 ВЕБИНАР НА SIGMA, 17 ФЕВРУАРИ 2021 ЦЕЛ НА РЕВИЗИЈАТА Да се добие додадена вредност на ефектите од вложените напори за законското и наменското користење на доделената нефинансиска помош поврзана со превенција и заштита од пандемијата предизвикана од COVID-19. 2. ДОБИВАЊЕ НА НЕФИНАНСИСКА ПОМОШ, РАСПРЕДЕЛБА И КОРИСТЕЊЕ ОД СТРАНА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР СО ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД ПАНДЕМИЈАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД COVID-19
 10. 10. Со ревизијата се опфатени поголем број институции од јавниот сектор вклучени во приемот на донациите и нивната распределба: o Министерство за здрaвство o Секретaријат за европски прашања o Дирекција за заштита и спасување o Јавни здравствени установи ИЗБОР НА СУБЈЕКТИ ПРЕДМЕТ НА РЕВИЗИЈА ВТОР COVID-19 ВЕБИНАР НА SIGMA, 17 ФЕВРУАРИ 2021 2. ДОБИВАЊЕ НА НЕФИНАНСИСКА ПОМОШ, РАСПРЕДЕЛБА И КОРИСТЕЊЕ ОД СТРАНА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР СО ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД ПАНДЕМИЈАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД COVID-19
 11. 11. 2. ДОБИВАЊЕ НА НЕФИНАНСИСКА ПОМОШ, РАСПРЕДЕЛБА И КОРИСТЕЊЕ ОД СТРАНА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР СО ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД ПАНДЕМИЈАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД COVID-19 ПРИСТАП НА РЕВИЗИЈАТА ВТОР COVID-19 ВЕБИНАР НА SIGMA, 17 ФЕВРУАРИ 2021 Еден од изворите за добиената нефинансиска помош/донација од правни лица се податоците презентирани на веб страницата: https://finansiskatransparentnost.korona virus.gov.mk/#/donation-financial-details Податоците од веб страницата се дадени заклучно со 28.05.2020 година
 12. 12. ПРИСТАП НА РЕВИЗИЈАТА ВТОР COVID-19 ВЕБИНАР НА SIGMA, 17 ФЕВРУАРИ 2021  Во ревизија се насочивме кон директен пристап на тестирање на примените донации, нивната распределба и начинот на нивно користење,  Како една од позначајните ревизорски алатки беше изготвување и праќање на прашалници до 24 субјекти приматели на донација и секојдневна електронска комуникација со субјектите,  Ревизијата се спроведуваше со користење на електронски средства, односно потребните документи се доставија до ревизорската екипа во електронски формат,  Дел од состаноците и комуникацијата со одговорните лица се организираше со користење на zoom апликацијата. 2. ДОБИВАЊЕ НА НЕФИНАНСИСКА ПОМОШ, РАСПРЕДЕЛБА И КОРИСТЕЊЕ ОД СТРАНА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР СО ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД ПАНДЕМИЈАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД COVID-19
 13. 13. ОПФАТ НА РЕВИЗИЈАТА ВТОР COVID-19 ВЕБИНАР НА SIGMA, 17 ФЕВРУАРИ 2021  Согласно податоците од веб страницата вкупната вредност на добиена на нефинансика помош/донација од правни лица во државата изнесува 63.716.илјади денари заклучно со 28.05.2020 година.  Со ревизијата е опфатена нефинансика помош/донација од правни лица во државата добиена преку Дирекцијата за спасување (12.622 илјади денари и 610.079 евра) и странската нефинансиска помош добиена преку Секретаријатот за европски прашања за дел од вредноста на странската нефинансиска помош пристигната во земјата во вкупен износ од 1.718 илјади евра и 2.048 илјади долари.  Во зависност од материјалноста и значајноста на нефинансика помош/донации со ревизијата се опфатени 24 институции во јавниот сектор; сите 15 првично утврдени Ковид центри и 9 ЈЗУ како корисници на нефинансика помош/донации. 2. ДОБИВАЊЕ НА НЕФИНАНСИСКА ПОМОШ, РАСПРЕДЕЛБА И КОРИСТЕЊЕ ОД СТРАНА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР СО ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД ПАНДЕМИЈАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД COVID-19
 14. 14. ОГРАНИЧУВАЧКИ ФАКТОРИ ПРИ ВРШЕЊЕТО НА РЕВИЗИЈАТА  Субјектите предмет на ревизија се соочуваат со:  Зголемен обем на работа во услови на ист број и структура на вработени кои во услови на пандемија дел од работните активности ги вршат со работа од дома или работа во смени  Дел од вработените се ослободени од работа согласно мерки и препораки на Владата на Република Северна Македонија  Дел од вработените се во изолација бидејќи се заразени со вирусот или биле во контакт со заразено лице  Дел од субјектите се директно инволвирани во справувањето со пандемијата предизвикана од COVID - 19  Влијание на ревизијата:  Ограничен пристап до просториите на субјектот предмет на ревизија  Ограничен пристап до одговорните лица на субјектите предмет на ревизија  Ограничен пристап до вработените во субјектите предмет на ревизија  Отежнато обезбедување и доставување на потребни документи  Одолговлекување на активностите кои треба да се преземат од страна на субјектите за потребите на ревизијата ВТОР COVID-19 ВЕБИНАР НА SIGMA, 17 ФЕВРУАРИ 2021
 15. 15. о Годишната програма за работа на ДЗР за 2021 година опфатени се три ревизии на успешност поврзани со мерките и политиките за справување со идни предизвици од пандемијата на следните теми:  Преземени мерки и политики за поддршка на вработувањето и професиите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од пандемијата на COVID-19  Ефикасност на преземените мерки и политики за намалување на ефектите од пандемијата во секторот туризам  Економски мерки на Владата на РСМ за справување со кризата предизвикана од COVID-19. ВТОР COVID-19 ВЕБИНАР НА SIGMA, 17 ФЕВРУАРИ 2021 ПОУКИ ЗА ИДНИ РЕВИЗИИ ИЗБОР НА ТЕМИ ЗА РЕВИЗИЈА
 16. 16. ВТОР COVID-19 ВЕБИНАР НА SIGMA, 17 ФЕВРУАРИ 2021

×