Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SAI strategy for response to COVID-19, compliance audit, Marita Salgrave, Latvia, SIGMA event 17 February 2021 (BCMS)

Presentation in Bosnian-Croatian-Montenegrin-Serbian by Marita Salgrave, Latvia, on the SAI's strategy for response to COVID-19 – compliance auditing as one of the tools, at the SIGMA webinar on the audit of COVID-related expenditures, held on 17 February 2021.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SAI strategy for response to COVID-19, compliance audit, Marita Salgrave, Latvia, SIGMA event 17 February 2021 (BCMS)

 1. 1. © OECD Revizija izdataka vezanih za COVID-19 Strategija Vrhovne revizorske institucije za odgovor na COVID-19 – revizija usklađenosti kao jedna od alatki Marita Salgrave Bivša rukovoditeljka odjeljenja za strategiju i razvoj, Vrhovna revizorska institucija Letonije Onlajn radionica – 17. februar 2021. Mreža vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda (ECA)
 2. 2. 1 Vanredna stanja – da li vrhovne revizorske institucije treba da reaguju bez odlaganja? Ako je odgovor potvrdan, na koji način? Stanje tokom prve 2-4 sedmice nakon identifikacije prvih pacijenata -  Zbunjene vlade i skupštine (balansiranje između potrebe za hitnim mjerama i ograničenja zakonskog okvira / upravnih postupaka)  Očajnička potreba za savjetom – internim ili eksternim  Vrhovnu revizorsku instituciju donosioci odluka i šira javnost vide kao ,uzora’ i jednog od uvaženih savjetnika
 3. 3. 2 Da li VRI treba da reaguje na situaciju? Mi smo revizori – naš ,posao’ obično je ex-post prirode Nedostaju nam informacije i iskustvo da bismo pružili stručan savjet Ograničen okvir (dani!) za odluke rukovodstva VRI ,Sačekati’ i pratiti situaciju čini se mnogo lakšim i moglo bi se opravdati, ali – Šta je sa održavanjem relevantnosti (ISSAI 12, između ostalih)?
 4. 4. 3 Kako bi VRI trebalo da reaguje na situaciju da bi ,i dalje bila relevantna’?  Prihvatanje ,kompromisnih rješenja’ između uloge nadzornog tijela i aktivnijeg savjetnika vlade (Objaviti izvještaje samo o okončanim revizijama i/ili obustaviti tekuće revizije kako bi vlada mogla da se fokusira na pandemiju? Nastaviti sa revizijama, samo prilagoditi metodologije rada? Bez odlaganja modifikovati godišnji plan revizija kako bi se u fokusu rada našli hitni izdaci? Itd., itd., itd.  Ponuditi ,proizvod’ koji mi, kao VRI, znamo kako da stvorimo – izvještaji o reviziji, samo na drugi način  Potražiti prilike za oflajn partnerstvo sa drugim VRI
 5. 5. 4 Slika na veb stranici VRI (informacije objavljene u aprilu 2020. godine) https://www.lrvk.gov.lv/en/news/the-state-audit-office-calls-for-responsibility-and- mutual-support
 6. 6. 5 Gdje je bilo težište modifikovanog godišnjeg plana revizije?  Oblast intervencije 1*: Revizija najmanje 90% ,vanredne’ potrošnje nastale radi saniranja COVID-19 (Sredstva za nepredviđene situacije i budžetske preraspodjele vezane za COVID-19) – ostvarivanje ciljeva na zakonom propisan način  Oblast intervencije 2: Revizija izdataka za tzv. prioritetne mjere (nove inicijative vlade unijete prije pandemije u budžet za 2020. godinu) – ostvarivanje ciljeva na zakonom propisan način  Oblast intervencije 3: efikasnost ušteda u ,redovnim’ izdacima javnih institucija  Oblast intervencije 4: Revizije prvobitno predviđene godišnjim planom revizija za 2020. godinu Vrhovne revizorske institucije Letonije. * Izdaci vezani za Covid-19 za 2020. ~ 2 milijarde eura.
 7. 7. 6 Subjekti revizije Sve institucije koje su dobile veći dio sredstava za vanredne izdatke. Na primjer, ,vanredna’ sredstva namijenjena za sljedeće svrhe:  programi podrške zaposlenju (program za zaposlena lica koja ne rade zbog COVID-19).  nabavka lične zaštitne opreme  obezbjeđenje učenja na daljinu za škole  finansiranje studija o ublažavanju posljedica COVID-19  sve vrste socijalnih naknada u nadležnosti sektora za socijalno staranje  podizanje svijesti javnosti o temama vezanim za COVID-19  izgradnja puteva  povećanje kapitala preduzeća u državnom vlasništvu u sektoru saobraćaja  povećanje kapitala u većim bolnicama  nadoknada za prekovremeni rad za zaposlene u zdravstvu i drugim sektorima, itd.
 8. 8. 7 Vrste revizije koje je sprovela VRI Letonije kod izdataka vezanih za COVID-19 1) Finansijska revizija finansijskih iskaza javnih institucija za 2020. godinu Izdaci nastali u vezi sa COVID-19, u formi verifikacije usklađenosti u sklopu finansijske revizije sa specifičnim pristupom revizije; rezultati revizije rezimirani u preliminarnom izvještaju, predstavljeni zasebno i ne čekajući finalizaciju finansijskih revizija); zapravo, - finansijske revizije pretvorene su u kombinovane finansijske revizije/revizije usklađenosti – budući da verifikacije usklađenosti ,prevazilaze’ ISSAI 2250 ,Razmatranje zakona i regulative’ 2) Revizije usklađenosti za određene teme
 9. 9. 8 Revizija izdataka vezanih za COVID-19 - napredak https://www.lrvk.gov.lv/en/covid-19/auditing-covid-19-emergency- spending/completed-audits  Objavljeno je 17 izvještaja o reviziji izdataka vezanih za COVID-19; 13 izvještaja je u izradi  Neznatno kašnjenje u realizaciji plana, iako se radi na ostvarenju planirane dinamike (režim koji podrazumijeva izradu jednog izvještaja u dvije sedmice’)
 10. 10. 9 Primjeri već obrađenih tema kod izdataka vezanih za COVID-19  Proces isporuke lične zaštitne opreme u sektoru zdravstva (20.07.2020.)  Sistem nabavke koji je uvelo Ministarstvo odbrane i nabavke realizovane tokom vanredne situacije kako bi se ograničilo širenje COVID-19 (17.08.2020.)  Potrošnja sredstava za nepredviđene situacije opredijeljenih Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku lične zaštitne opreme i dezinficijense (02.09.2020.)  Obezbjeđenje učenja na daljinu tokom vanredne situacije (30.09.2020.)  Potrošnja sredstava za nepredviđene situacije za isplatu bonusa službenicima sektora unutrašnjih poslova koji su direktno učestvovali u ograničavanju širenja COVID-19 (13.10.2020.)  Potrošnja sredstava za nepredviđene situacije opredijeljenih Ministarstvu socijalnog staranja za isplatu davanja za roditelje, vanredne bonuse uz državne naknade za dijete ometeno u razvoju, te uvećanje naknade za brigu o djetetu (26.11.2020.)  Potrošnja sredstava za nepredviđene situacije opredijeljenih Ministarstvu pravde za isplatu bonusa za zaposlene u zatvorskoj upravi koji su direktno učestvovali u ograničavanju širenja COVID-19 (14.12.2020.)  Potrošnja sredstava za nepredviđene situacije opredijeljenih Fondu za društvenu integraciju i Nacionalnom savjetu za elektronske masovne medije za medijsku podršku u cilju obezbjeđenja pristupa građana informacijama o suzbijanju krize izazvane oboljenjem COVID-19, kao i obezbjeđenja bezbjednosti nacionalnog informativnog prostora u komercijalnim elektronskim masovnim medijima (22.12.2020).  Procjena ulaganja vrijednog 190 miliona eura u kapital akcionarskog društva ,,Nacionalne razvojne finansijske institucije Altum” za podršku privrednim subjektima zbog poteškoća nastalih pandemijom COVID-19 (15.01.2021.)  Potrošnja sredstava za nepredviđene situacije opredijeljenih Ministarstvu zdravlja za isplatu bonusa zaposlenima u sektoru zdravstva za rad u visoko rizičnom i izuzetno
 11. 11. 10 Dodatni primjeri revizija usklađenosti kod izdataka vezanih za Covid-19  «Proces isporuke lične zaštitne opreme u sektoru zdravstva – mogu li se nedovoljnom regulativom opravdati ishitrene odluke?» (20.07.2020.)  «Sistem nabavki koji je uvelo Ministarstvo odbrane i nabavke realizovane tokom vanrednog stanja radi ograničavanja širenja COVID-19» (17.08.2020.)
 12. 12. 11 Primjer revizije 1: “Proces isporuke lične zaštitne opreme u sektoru zdravstva – mogu li se nedovoljnom regulativom opravdati ishitrene odluke?” Osnovne informacije:  Proces nabavke lične zaštitne opreme sprovodila je Nacionalna zdravstvena služba (NHS) i Služba za hitnu medicinsku pomoć (EMS)  Vremenski period – početak marta do 2. aprila 2020. kada je nadležnost za nabavku prešla u ruke sektora odbrane  Potrošeno je 5,7 milliona eura, a sklopljeni ugovori sa pet dobavljača
 13. 13. 12 Primjer revizije 1: “Proces isporuke lične zaštitne opreme u sektoru zdravstva – mogu li se nedovoljnom regulativom opravdati ishitrene odluke?”– nastavak 1 Revizori su tražili odgovore na sljedeća pitanja:  Da li je Sistem civilne odbrane generalno bio pripremljen da obezbijedi neophodne količine lične zaštitne opreme u vanrednim situacijama?  Da li je Ministarstvo zdravlja bilo pripremljeno da odmah preduzme mjere na zakonom propisan način radi obezbjeđenja ove opreme?  Kako je u Ministarstvu zdravlja ovaj proces bio organizovan?  Kako su svi sektori vršili ,procjenu potreba’ za ovom opremom?  Kako je testirana ispravnost isporučene opreme? N.B. Više revizija ,etičke ispravnosti’ nego ,pravilnosti’
 14. 14. 13 Primjer revizije 1: “Proces isporuke lične zaštitne opreme u sektoru zdravstva – mogu li se nedovoljnom regulativom opravdati ishitrene odluke?”– nastavak 2 Glavni nalazi – 1) Odredbe Zakona o javnim nabavkama ,zamrznute’, pri čemu su Ministarstvo finansija i Uprava za javne nabavke izradili smjernice za nabavke tokom vanrednog stanja skoro dva mjeseca kasnije (29. aprila) – što je dovelo do toga da su službenici postupali na osnovu sopstvenog tumačenja svojih prava/obaveza i uz nedovoljno transparentnosti 2) Jedan broj odluka o tehničkim specifikacijama lične zaštitne opreme, procesu isporuke i odabiru dobavljača donijet je jednostrano – u odsustvu ,još jednog para očiju’, što je dovelo do visokog rizika od korupcije 3) Postupci i odluke donosioca odluka nijesu dokumentovani, čak ni najmanje, tokom cjelokupnog procesa 4) Spisak ponuđača nije objavljen, čime su ograničene mogućnosti učesnicima na tržištu da ukažu na potencijalne zloupotrebe u smislu preuveličanih cijena i mogućnosti za isporuku
 15. 15. 14 Primjer revizije 1: “Proces isporuke lične zaštitne opreme u sektoru zdravstva – mogu li se nedovoljnom regulativom opravdati ishitrene odluke?”– nastavak 3 Izazov br.1 za VRI – kriterijumi revizije usklađenosti  Mjerodavni pravni okvir – ,zamrznut’ ili suspendovan  Nedovoljno drugih smjernica kako za subjekte revizije tako i za revizore  Bez raspoloživih dobrih praksi u sličnim situacijama Izazov br. 2 za VRI – procesi nijesu dokumentovani (metode revizije?) Dodatni izazov – paralelne istrage ,analitičkih medija’
 16. 16. 15 Primjer revizije 1: “Proces isporuke lične zaštitne opreme u sektoru zdravstva – mogu li se nedovoljnom regulativom opravdati ishitrene odluke?”– nastavak 4 Pristup koji je primijenjen –  Kriterijumi – (1) na osnovu stručnog suda revizora, kako je subjekat revizije morao postupati u datim okolnostima; (2) dijelom proistekao iz smjernica koje je ex-post izradilo Ministarstvo finansija i Uprava za javne nabavke  Metode revizije – razgovori, verifikacija imejlova i čak – WhatsApp poruka; uz rekonstrukciju procesa u najvećoj mogućoj mjeri na osnovu ishoda intervencija
 17. 17. 16 Primjer revizije 2: Sistem nabavki koje je uvelo Ministarstvo odbrane i nabavke realizovane tokom vanrednog stanja radi ograničavanja širenja COVID-19 (17.08.2020.) Osnovne informacije:  Dana 2. aprila 2020. nabavku lične zaštitne opreme preuzeo je Centar u sastavu Ministarstva odbrane  Centru je povjerena centralizovana nabavka ove opreme na osnovu prioritetnih potreba institucija, kao i staranje o skladištenju opreme nakon isporuke  Dana 21. aprila 2020. vlada je opredijelila 45 miliona eura za ovu nabavku  Do dana završetka revizije, Centar je sklopio 29 ugovora o nabavci u ukupnoj vrijednosti od 38,9 miliona eura
 18. 18. 17 Primjer revizije 2: Sistem nabavki koje je uvelo Ministarstvo odbrane i nabavke realizovane tokom vanrednog stanja radi ograničavanja širenja COVID-19 COVID-19 (17.08.2020.) – nastavak 1 Revizori su tražili odgovore na sljedeća pitanja : 1) Da li je postupak centralizovane nabavke u Ministarstvu odbrane uspostavljen u skladu sa zakonskim okvirom i smjernicama Ministarstva finansija i Uprave za praćenje nabavki i 2) Da li je lična zaštitna oprema nabavljena u skladu sa uspostavljenim postupkom nabavke N.B. Više revizija ,pravilnosti’ nego ,etičke ispravnosti’
 19. 19. 18 Primjer revizije 2: Sistem nabavki koje je uvelo Ministarstvo odbrane i nabavke realizovane tokom vanrednog stanja radi ograničavanja širenja COVID-19 COVID-19 (17.08.2020.) – nastavak 2 Glavni nalazi – 1) Centralizovani postupak nabavke uspostavljen u MO u skladu je sa zakonskim okvirom i smjernicama MF i Uprave za praćenje nabavki, međutim 2) Uspostavljeni postupak sadržavao je odredbe slične ,zamrznutom’ Zakonu o javnim nabavkama, što je dovelo do dugotrajnog, opterećujućeg i birokratskog procesa (ugovori su potpisivani 15-30 dana nakon odabira dobavljača) 3) Ministarstvo odbrane nije proaktivno modifikovalo prvobitno uspostavljeni postupak kada se situacija u smislu epidemiološke bezbjednosti stabilizovala, a tržište već bilo u mogućnosti da zadovolji tražnju (zanemaren fokus na ,EEE’) 4) Zbog nagomilanog zaostalog rada nastalog uslijed komplikovanog postupka, revizori nijesu mogli doći do uvjeravanja da je lična zaštitna oprema nabavljena na osnovu ekonomski najpovoljnije ponude
 20. 20. 19 Primjer revizije 2: Sistem nabavki koje je uvelo Ministarstvo odbrane i nabavke realizovane tokom vanrednog stanja radi ograničavanja širenja COVID-19 COVID-19 (17.08.2020.) – nastavak 3 Izazovi za VRI:  Kriterijume revizije lako je definisati (da li je postupak u skladu sa zakonom; da li su preduzete radnje u skladu sa postupkom), međutim, dokumentacija – izuzetnog obima  Aspekti revizije uspjeha (,EEE’) ,stupili su na scenu’ tokom procesa revizije
 21. 21. 20 Primjer revizije 2: Sistem nabavki koje je uvelo Ministarstvo odbrane i nabavke realizovane tokom vanrednog stanja radi ograničavanja širenja COVID-19 COVID-19 (17.08.2020.) – nastavak 4 Preporuke:  Hitna izrada Nacionalnog plana civilne zaštite (koji ne postoji već tri godine) i ažuriranje Nacionalnog plana za medicinsku pomoć u katastrofama  Ažuriranje postupka centralizovane nabavke koji sprovodi Centar radi osposobljavanja sistema da reaguje na stalno promjenjivo epidemiološko okruženje i poštovanje načela ,EEE’
 22. 22. 21 Dodatni koraci koje je preduzela VRI nakon sprovedene 3 revizije nabavki lične zaštitne opreme u različitim sektorima (zdravstvo, odbrana i unutrašnji poslovi) Pored dostavljanja pojedinačnih izvještaja o reviziji subjektima revizije i premijeru, VRI je ponudila svoju pomoć u pregledu situacije na cjelokupnom terenu, u vidu konceptualizovanih nalaza koji bi služili kao mapa puta za sljedeće vanredne situacije https://www.lrvk.gov.lv/en/news/state-audit-office-submits-proposals-to- the-prime-minister-after-audits-of-covid-19-related-procurements
 23. 23. 22 Hvala na pažnji! Photos from the site: depositphotos

×