Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hồ sơ bài dạy (bài 3-tin học 10)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hồ sơ bài dạy (bài 3-tin học 10)

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCMKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br />KỊCH BẢN DẠY HỌC<br />BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH<br />CHƯƠNG I-TIN HỌC LỚP 10<br />GVHD: TH.S LÊ ĐỨC LONG<br />SVTH: NGUYỄN THỊ ANH THƯ<br />MSSV: K34103054<br />
 2. 2. CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 10<br />HỆ ĐIỀU HÀNH<br />C2<br />C3<br />C4<br />MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC<br />C1<br />C1<br />SOẠN THẢO VĂN BẢN<br />MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET<br />MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC<br />
 3. 3. 9. TIN HỌC VÀ XÃ HỘI<br />8. NHỮNG Ứng DỤNG CỦA TIN HỌC<br />7. PHẦN MỀM MÁY TÍNH<br />6. GIẢI BÀI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH<br />5. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH<br />CHƯƠNG I<br />4. BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN<br />3. GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH<br />3. GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH<br />2. THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU<br />1. TIN HỌC LÀ MỘT NGÀNH KHOA HỌC<br />
 4. 4. BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH<br />I. Mụctiêubàihọc:<br /><ul><li>Kiếnthức:
 5. 5. Biếtkháiniệmhệthống tin học.
 6. 6. Biếtsơđồcấutrúccủamộtmáytính.
 7. 7. Biếtbộxửlýtrungtâm.
 8. 8. Biếtbộnhớtrong, bộnhớngoài.
 9. 9. Biếtthiếtbịvào, thiếtbịra.
 10. 10. Biếthoạtđộngcủamáytính.</li></li></ul><li>BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH<br /><ul><li>Kĩnăng:
 11. 11. Vẽđượcsơđồkháiquátcủacấutrúcmáytính.
 12. 12. Nhậnbiếtđượccácbộphậncủamáytính.
 13. 13. Phânbiệt RAM, ROM, bộnhớtrongvàbộnhớngoài.
 14. 14. Phânbiệtđượccácthiếtbịvào, ra.
 15. 15. Hiểuđượcnội dung, ý nghĩanguyênlýPhônnôi-man.</li></li></ul><li>BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH<br /><ul><li>Tháiđộ:
 16. 16. Giúpchohọcsinhcótínhsángtạo, tìmtòinghiêncứutrênthiếtbịcụthể.
 17. 17. Kỹnăngphântích, kháiquátkiếnthức.
 18. 18. Giúpcácemcó ý thức, hứngthúhọctậpmôn tin học.</li></li></ul><li>BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH<br />II. Trọngtâm, điểmkhó<br /><ul><li>Trọngtâm:
 19. 19. Hệthống tin họclàgì?
 20. 20. Cácthànhphầnchínhtrongmáytính.
 21. 21. Nội dung, ý nghĩanguyênlýPhônnôi-man.
 22. 22. Điểmkhó:
 23. 23. Phânbiệtđươc RAM, ROM, bộnhớtrong, bộnhớngoài
 24. 24. HoạtđộngcủamáytínhtheonguyênlýPhônnôi-man.</li></ul>III. Kiếnthứcđãbiếtvềnội dung mônhọc<br /><ul><li>Đãtừngsửdụngmáytính ở nhà, tiệm internet. Quansátcácbộphậncủamáytính.</li></li></ul><li>BÀI 3: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH<br />Tiết 3<br />Tiết 1<br />Tiết2<br />Tiết 2<br /><ul><li>Bộnhớtrong
 25. 25. Bộnhớngoài
 26. 26. Thiếtbịvào
 27. 27. Thiếtbịra
 28. 28. Bộnhớtrong
 29. 29. Bộnhớngoài
 30. 30. Thiếtbịvào
 31. 31. Thiếtbịra
 32. 32. Kháiniệmhệthống tin học
 33. 33. Sơđồcấutrúccủamộtmáytính
 34. 34. Bộxửlýtrungtâm
 35. 35. Hoạtđộngcủamáytính</li></li></ul><li>HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC<br />HĐ1<br />(10’)<br />HĐ1<br />(20’)<br />HĐ3<br />(10’)<br />HĐ4<br />(5’)<br /><ul><li>Ổnđịnhlớp
 36. 36. Kiểmtrabàicũ
 37. 37. Thiếtbịvào
 38. 38. Thiếtbịra
 39. 39. Củngcốbàihọc
 40. 40. Nhậnxét, đánhgiá
 41. 41. Bộnhớtrong
 42. 42. Bộnhớngoài</li></li></ul><li>HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC<br />Hoạtđộng 1<br />(10’)<br />Kiểmtrabàicũ<br /><ul><li>Hệthống tin họclàgì?
 43. 43. Cácthànhphầncủahệthống tin học?
 44. 44. Trìnhbàysơđồcấutrúccủamáytính?</li></ul>Ổnđịnhlớp<br />- Kiểmtrasỉsốlớp.<br />
 45. 45. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC<br />Hoạtđộng 2<br />(20’)<br />Bộnhớngoài<br />- Dùngđểlưutrữlâudàidữliệuvàhỗtrợchobộnhớtrong.<br />- Bộnhớngoàigồm: Đĩacứng, đĩamềm, dĩa CD, thiếtbịnhớ flash…<br />Bộnhớtrong<br /><ul><li>Lànơichươngtrìnhđượcđưavàođểthựchiệnvàlànơidữliệuđangđượcxửlý.
 46. 46. Gồm 2 phần
 47. 47. ROM
 48. 48. RAM</li></li></ul><li>HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC<br />Hoạtđộng 3<br />(10’)<br />Thiếtbịra<br />- Thiếtbịradùngđểđưadữliệutrongmáyramôitrườngngoài.<br />- Thiếtbịragồmmànhình, máy in, máychiếu…<br />Thiếtbịvào<br />- Làthiếtbịdùngđểđưathông tin vàomáytính.<br />- Thiếtbịvào: Bànphím, chuột, máyquét, webcam…<br />
 49. 49. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC<br />Hoạtđộng 4<br />(5’)<br />Nhậnxét, đánhgiá<br /><ul><li>Nhậnxét, đánhgiá.
 50. 50. Rútkinhnghiệm.</li></ul>Củngcốbàihọc<br /><ul><li>Bộnhớtrong.
 51. 51. Bộnhớngoài.
 52. 52. Thiếtbịvào.
 53. 53. Thiếtbịra.</li></li></ul><li>THE END.<br />CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI!<br />

×