Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
.***‘**. .i i! ..***‘**%
gimfimsz «fig 

gmmg ii gmmg gun” “um: § §§§= ::: ::”xuma§ §§: ::: ::§§ a: uu: ::§§ {iii

mu: :33...
§~'I. »:«+: —-; :s : :ii= :!*-I. ir: s§ é3x: :;“: .I. :s: ;n"= :§ ; ,

4:-: x -39% H1»? FUN sz»%3Fs§= ::%: ... §'. _
§~'I. »:«+: —-; :s : :ii= :!*-I. ir: s§ é3x: :;“: .I. :s: ;n"= :§ ; ,

4:-: x -39% H1»? FUN sz»%3Fs§= ::%: ... §'. _
§~'I. »:«+: —-3:: :: ii= :!*-I. ir: s§ é3x: :;“: .I. :s: ;n"= :§ 3,

4:-: x -39% H1»? FUN sz»%3Fs§= ::%: ... §'. _
@3333
. ‘COO. 8000 0:‘! 
= = ::' -. ..
Oluuloooolooutlooloooolololo
”. aa. ».a. «,. uu. u
a 3 . ».uu, .u». u
”. aa. ».a. «,. uu. u
coooooooooo 0
not 0
no
a 3 . ».a§». u
3388338383,! 

2 3 . ».a§». u
.u. a nun
I
I
_1. «T11
&a+o. §$». .~+
.1. 4.. .7.
.2.+§5so. Z.»
.8 $7.. .
? .2£i++». Z.
u. 1. .734,
assI5,«»l~Z ~+>++»4+. .¢, .«, w...
:3

I»

+.44

.34

.0 @974

0 no no 3313: +34

: .., §.§. .«. .3_. .. 3,373.. .. .3 . ,~. s¢ $4 :5.

sp_. ~.. f$»o. ?..3,...
z

    

s

 

ma»-u, ¢». M
non mow-
. ts; §§ 4“

Ha ewn w-as

   
 

H A »¢w». «u~«. ..m x . .¢n+4mmt

«wwowuuw+...
I 4.. 6
a»o . n¢oo+¢+. a + .115 +. ~+%. v
.11. . ::. + «+9 .3 rooms @512.
.3; »+. !+A. T.. o « mayo; v+f. o
+. w+ ++. :w...
0
0
O
%
0
9
0
0
0
0
0
.1
0
0
O

no 06000000 060

ocoanoooooooo
0 600-10¢! -D900 0

0
0
0
0
0
0
0
o
0
¢
0
0
4
0
0
0
0

00000000000 00 00 0 000 900.0 00000000.. 000000 00000 000000000 00...
'i: w} 1» -. >:m¢: .:z
: »«-mu» cg». 4,-»; ¢4M»»+
0 a 4-+«+ w» ~«+~»+»-wrv
: Na-aw» eta “gm-«». e»+
«+++¢«+ ecv m. ..a~...
»: : : wY, ,-w‘! §x/ ;‘. ’.'£>
#6v)w't»i% V c£, ~r$964Owb6§v
4'¥*'fi'? 4' Pmébkl»-0-§~? &#-. 
13.4-~. M~ + e. .»u«». u++....
E! Eiiiifii? 
EE §§5§§§§§
E! “*£§§§§
ii 353%
'3 fiifi"
fiifi

3% fiifi
§§§: ::§§§
a: ::: ::: :a
fiiiiiiiiifi
§! §!! !!§E§
fiiiiiii...
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu

mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? 
uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua. 

as88aaauafi...
0.000 I C
00000
n

0
o

 

 

0000 l00t00o O
0 p-s0 . ... ...
0.. . 00
Qflttnwti
,0
Qflttnwti
,0
883 3.

2
3883388
aiiiiaaiaiiiaziss; $is: .:§i§3§; ii"
3 28!! 332 "ff! !! " 'V

0 000 0 O0 O0 O0 00:! 
3.§3..3..3§3,.3.,3§$§33§ii§§§3353i '
:: ::: ::: : : :£: ‘;'g§‘§§§‘§§' ‘ ’

. :E3353;isiaiiéizsiéafiifiiziia:
3»
£3” . . . . . . . .
OOOQOOO
mmmm
00900.0

 

. O Q §§
uwmfia. 

%XIOOOOOO0.00000000.00COR
00000000000000
ufiuuuaa
«S8883»

. s§§§§§§%-
£3” . . . . . . . .
2§! !3§f23'8§
Sfiiiiffiii
Sfiiiiffiii
O00O000000000000000000.
O00O000000000000000000.
y3J,13,1
. _ 13,13.
A

4+4

A. 

,3,m«,3»fi
3 13 3
‘_‘3‘3,§‘
.. ,,

. 
.
. 
n
a
. 
.,
:: ::: ::: ::: ::: :
°ma°°-°a: ::: ::: ::

33§§§§§§§§§§i§§fi§§§§§§§*5¥55
SSSBSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZSSSSSS
'= s:: :ms§: m§:...
:
iiiifiiiiififififiiiii
: :
sss§i§§; sezszs
32 3:

3838383
u u u
0 0 0
0
. .u 0
u u u
000
0 «:00
000@000%
0
0 .3.“
0 0
-0000
u 0
.0.. . .0000.. .
n
0000 00000
n n n
000u000 0-00
mo ...
u u. » . 
 . mm
mm » . 
oouo o oooooooo
o uoooo wooui
ooomooon o o ooo
0 ooonoooo n n m
o oooon o coo
o o ooooo ooouooou
...
salesforce
xxxnxxxxxxx11xxxxxxxnxxxxxxxxxnxxxxxnun«

4,13»
.3a4+3.1
)~J. nJJ)fi. .

'3;
$134,

ix

3,

u;3H. fi., s
xJ.3x x
.41_J1~; 
4...
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum? uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua. The Evolution of a Salesperson

147,385 views

Published on

aauafiuafiuafififiuauafififiua oooouoaoooooaooauoauuuu

mm»mmmmmmémmmmmmmmmmz magnum?
uuu83.fiuaafififiaaufifiaaufiaauuaua.

as88aaauafiuufiuauauuuauauuuuuauuuuuuu
. .aaau§fiua§uuaaafiu§fi§§. ... ... ..

Published in: Sales, Business

×