Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GAYRİMENKUL PROJELERİNDE BAŞARININ ROTASI: COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Coğrafi Bilgi Sistemi Yöntemi ve Uygulamaları

  • Login to see the comments

GAYRİMENKUL PROJELERİNDE BAŞARININ ROTASI: COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

  1. 1. PİYASALAR ANALİz aşarının Rotası: Coğrafi ilgi SistemiGayrimenkul sektöründe Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) önemi her geçen gün artıyor. roje Yönetim A.Ş Yönetici Ortağı Serdar Serdaroğlu hazırladığı çalışmada bu konuyadikkat çekerek, "ileri teknoloji hayatımızın bir parçası. Ve bu gelişimi gayrimenkulsektöründen uzak tutmamız mümkün değiL. Başarının rotası; ileri teknolojiyi bir araçolarak kullanıp, yeteneklerimizi ve farkımızı ortaya koymaktan geçiyor" diyor.SERDAR SERDAROGLU PROJE YÖNETİM A.Ş YÖNETİCİ ORTAGI ünümüzde bilgi teknolojileri-G nin olağanüstü hızına paralel gelişen Coqrafi Bilgi Sistemi - CBS (Geographic Information=:-stem - GIS) uygulamalarıyla hem özel-=-=::::. mesleki yaşamımızda inanılması deç-Cç &:olaylıklaryaşamaya başladık. Navi-=-:s:-on cihazları, mobil internet uygula-::::..c.:.ac:. Google Earthün artık bir feno- ile::::.ec::ı.aline geldiğini görüyoruz. Ancak,=-=e:: teknolojiyi bu denli etkin kullandı-~-·z 21. yüzyılda, inşaat ve gayrimenkul:=~::örünün bu gelişmeden yeteri kadar:=.:-c.a:.anamadığını ve projelerine adapte=-::e::::.ediğine şahit olmak oldukça şaşır- _:._:cımızaözellikle büyük ölçekli gay-::--=e~:ru.ı geliştirme projelerinde ortaya-~~ ve cevaplamakta zorluk çektiğimiz:::::-..!.-a!" geliyor. Gayrimenkul geliştirme;:o~e~erinde bu uygulamalardan ne kadar:=.:-":"-anabiliyoruz? Acaba bu teknolojiye_",,::ş:::!.eKte zorlanıyoruz? Araştırmak, mi=-:;::: etmek, sorgulamak, tasnif etmek, :.,.=--=::::.e~değer biçmek için elimizdeki:-::::::=:cearsa ve gayrimenkulün bilgi- hattı vb. nedenlerle gayrimenkulümüzün Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS); dünya ---=:: arasında kaybolup gidiyor muyuz? değerinin ne ölçüde değiştiğinden haber- deki ekonomik, sosyal, dernoqrafii zı : =:~_=-=:konumu ve mekan ile ilişkilerini dar olabiliyor muyuz? sorunların çözümüne yönelik, ıC :: - _e- ";:-/or muyuz? Evrak çokluğundan, İlk akla gelen bu ve benzeri birçok so- mekana/lokasyona dayalı ÇÖZÜIr! ::::- ;--2::.::e:enmemiş bilgilerden, imar plan- runun çoğunun yanıtını, Amerikada daha sürecinde son kullanıcılara yardımc; --=-=--=.: tazip yetersizliğinden ve en çok da 19S0li yıllarda kullanılmaya başlayan Coğ- üzere, mekansal kökenli bilgilerin=----.zın yakınından geçen yol, enerji rafi Bilgi Sisteminde buluyoruz. toplanması, saklanması, analiz~rrüıoen.kuhJ2(IYE OCAK-ŞUBAT 2012 - SAYı 23 64
  2. 2. PİYASALAR ANALİZ ::yulanması, görüntülenmesi ve rapor- zmasi süreçlerini yerine getiren, dona--=:., yazılım, kullanıcı, veri ve yöntemlerin ::_:::müolarak tanımlanıyor. Özetle CBS; mekanı ve konumu tanım- . arı haritalar (nerede?) ile sözel (ne?) ve- .ş.enmesi, =- .: anıcıya sunulması, reçlerinin tamamının bilgiye dönüştü---=.esi için geliştirilmiş bir sistem olarak rşımıza çıkıyor. :950li yılların sonunda Amerikada tra- :....<ışı trafik verisine dayalı haritaların ve :sallaştırılması ile ticari kimlik kazanan -.:, Kanadada doğal kaynakların ve tü- - ekte olan habitatın envanterinin oluş- -:":"ınasında,1970li yıllarda ise, uydu ve istanbul AIı~veri~ Merkezleri Lokasyon Analizi =- fotoğraflarının sayısallaştırılmasın- Kaynak: Proje Yönetim A.Ş -:e arazi kullanımı analizlerinin ha- .aamasında kullanıldı. ıssoli yıllarla • Gayrimenkul geliştiricileri, sağlıksız olarak depoladıkları ve ktL=.::- =.:ıer ticari yazılımlar geliştirilmeye • Portföyünde çok sayıda gayrimenkul dıklarını görüyoruz. Excel proqrarnız.ca ;ayrimenkul ve inşaat sektörlerinde, bulunan kişi ya da kurumlar, depoladıkları verileri, Powerpoint ve Pa- ~·Kle de yer seçimi modellerinin oluş- • İştiraklerinde çok sayıda gayrimenkul int ortamında hazırladıkları hari a.ara .;.Jnasında aktif olarak kullanılmaya bulunan büyük ölçekli işletmeler, bağlayarak yaptıkları yüzeysel analizler .andı. • Pazar Araştırma Şirketleri, ile giderek artan rekabet ortamında ::.e • Kentsel Dönüşüm Projeleri olarak özet- kadar başarılı olabilirler.? Kişiye bağ:"::::":: EMizDE leyebiliyoruz. olarak kurulan bu derme çatma sistem, e- ZAMAN KEŞFEDiLDi? rin, bu büyük organizasyonların gelece~r 20ğrafi Bilgi Sisteminin ülkemize ge- ZiNCiR iŞLETMELER stratejilerine ne kadar yol qôsterebilece- _.;merikanın 50 yıl sonrasına, zoooli Uluslararası market zincirlerinin ülke- ği, bu ve buna benzer pek çok sorunuz; arın başına denk geliyor. Etkin olarak mizde faaliyet göstermeye başlaması ile geleneksel çözüm yöntemleri ile ne kadar :; kuruluşları tarafından, imar planla- birlikte, CBS özel sektörde de ticari başa- çözülebileceğini anlamak aslında hiç ce z; halihazır haritaların, uydu görün- rının bir bileşeni olarak kullanılmaya baş- zor değil. Çözüm, sahada harcanan ezne- -=~1in ve tapu bilgilerinin sayısallaş- landı. Özellikle birçok farklı ülkede, farklı ğin ve zamanın karşılığını en verim.i zıası sürecinde kullanılan bu sistem, coğrafyada faaliyet gösteren bu firmalar, şekilde almak ve bunun yolu da Coğ:-a:: as yavaş özel sektör ve ağırlıklı olarak büyüme stratejilerini. modellerini geliş- Bilgi Sisteminden geçiyor. :~ işletmeler (perakende,banka, ben- tirirken CBSyi, gerek kendi bünyelerin- Zincir proje yönetimi ve qayrirrıer.- .stasyonları, araç muayene istasyon- de, gerekse de bu konuda uzmanlaşmış kul geliştirme projelerinde, Coğrafi B~~ --.0.) tarafından keşfedilmeye başlanı- teknik danışmanlık firmaları aracılığıyla, Sisteminin kullanılmasının saqlayacağ: bir araç olarak kullanıyorlar. Market zin- faydaları şu ana başlıklar altında ôzet.eni- corı 10 yılda gelişen ekonomisi ve jeo- cirleri ile başlayan CBS kullanımı, yavaş yor: ::.ıcönemi nedeniyle Türkiye pazarın- yavaş diğer zincir işletmeler tarafından • Veri bütünlüğünün sağlanması. ~if rol almaya başlayan uluslararası da tercih ediliyor. Artık uluslararası ban- • Gereksiz veri tekrarının önlenmesi. ~uşların ve ağırlıklı olarak peraken- ka zincirleri de gelişen ve artan rekabette, • Verinin güvenliğinin sağlanması, sektörünün (market, yapı market, tekno zaman, maliyet, verinin güvenliği, gün- • Aynı zamanda yapılan erişimlerde tutar- zet v.b.) CBSyi artan rekabete bağlı ola- cellenmesi ve kontrolü açısından büyük sızlıkların ortaya çıkmasının önlenmesı, doğru lokasyonda, doğru proje, doğru kolaylık sağlayan bu sistemi bir model • Veriler üzerinde merkezi denetim sa:- -== kitleye ulaşmak amacıyla kullanmaya olarak ele alıyor. lanması, arnası ve uygulamaların projelerin başa- Banka zincirlerinin dahi bu konunun • Verilerin düzenli güncellenmesine cıa- . olumlu yönde etkilemesi önemini gün- önemini kavramış olmaları ve yatırımları- nak sağlanması. ;;üne artırıyor. nı bu sistem üzerine inşa ediyor olmasına CBSnin genel yapısını ve sis-e= =c: bağlamda CBSnin giderek artan yay- karşın, Türkiyede faaliyet gösteren bir- kuruluşuna yönelik altyapıyı biraz ~=. _:-2anım alanlarını; çok yerel ve hatta yabancı zincir işletme- detaylandırmak gerekiyor. CBSrı.İ::. ~-.:.-- -::j- işletmeler (Perakende, Banka, Benzin nin hala geleneksel modellerle yer seçimi turulmasından son kullanıcıya kadar ::=c.- _Onları,Araç Muayene İstasyonları, v.b.) yaptığını, sahadan elde ettikleri veriyi nan süreç 5 ana bileşenden oluşuyor: 65 OCAK·ŞUBAT 2012 - SAYı 23 Gayrime
  3. 3. PİYASALAR ANALİz test edildiği aşamadır. Haritalama ve ra- porlama aşamasına geçış sürecinde yapı- lacak analizlerin planlandığı etaptır, 5. Haritalama ve Raporlama Nihai ürünün elde edildiği, analiz sonuçları- nın sağlıklı olarak değerlendirildiği bölüm- dür. Özellikle firmaların alt ve orta kademe yöneticilerinin, yönetim kurulu toplantıları için hazırladığı değerlendirme raporların- da, geliştirmek istedikleri projeyi en etkin ve dikkat çekici şekilde anlatabilmelerini sağlar. Sunum için ekstra zaman harcamaya gerek yoktur, Tüm veriler en güncel haliyle sayısal olarak elinizin altındadır. Bundan sonra süreç yöneticinin yeteneklerine ve bilgisine bağlıdır. Sunumlar matematiksel Marmara Denizi veriler üzerinde yapılır ve üst kademe yöne- timin değerlendirmesi açısından da büyük kolaylıklar sağlar,_~~_n<eZJeri Kiralanabilir Alan Analizi SiSTEMiN FAYDALARI - AŞ Bu sistemi kullanan dünyaca ünlü büyük zincir işletmelerin sağladıkları katma değer, Veri:ı:ıin Hazırlığı ve Saha Çalışmaları _ Etki alanındaki yeni projelerin analizi, ulaştıkları iş hacmi ve ölçekleri sistemin ne-~-_=-- -::E --ç:iıclı ve güncel veriye ula ş- _ Gelecek rekabet analizi, kadar, önemli ve verimli olduğunu kanıtlı--- -: - :.:::::-_ nedenle bin bir zorlukla, Bu _ Farklı tipteki etki alanlarında gelir sevi- yor. Çok uluslu işletmeler CBS sayesinde~ E para harcayarak elde ettiğimiz yelerinin belirlenmesi, tek merkezden tüm verilere ulaşabiliyorlar ==-_=:-..:: .; - - _ u şekilde işlenmesi ve başa- _ Rakiplerin özel promosyon günlerinin ve uzun vadeli hedef analizlerini en sağlıklı - =~ =..:..::.a:ürün haline gelmesi için iyi tespiti, şekilde gerçekleştirebiliyorlar.z.s: ;:-=:~=a modeline bağlı olarak saha _ Rakiplerin shuttle (servis) hizmetleri ve Bu sistemi kullanan ve kullanmak isteyen = :==-2":nm yapılması gerekiyor. Saha güzergahları, firmalara sağlanan faydalar şu başlıklar al- ~-ES: sürecinde genelolarak elde edi- _ Ana yaya aksi, v.b, tında özetleniyor; ==- -=~eri şu ana başlıklar altında sıra- _ Uygulanabilir proje alanı hazırlaması, 2. Veritabanı Tasarımı _ Gerçek durumu yansıtan güncel bilgi, Sistemin planlanması, yöntem ve tanım- _ Veri toplama ve değerlendirme çalışma- ların yapılması aşamasıdır. Sahada ve sının sonucunda elde edilen bilgi, raporlar, masa başında hazırlanan verilerin en et- tablolar, grafikler ve ekran aracılığıyla sun- kin ve verimli şekilde kullanılması, ana- ma imkanı, liz edilmesi ve raporlanması aşamasının _ Görece maliyet azalımı, --:- ::.Jı.:.rumu (ı/ıoo.ooo ve ı/25_000 -kurulma sürecidir. Bu bölüm, sahadan _ Uygulamalarda yakında ve uzakta sorqula-==-::-= ~:izeni Planı, ı/5000 Nazım İmar elde edilen verilerin kontrolünün yapıldı- ma imkanı,~ =- :. :000 Uygulama İmar Planı) ğı, ilerde olası yaşanacak aksaklıkların da _ Kullanıcı yetkilerinin paylaştırılması ve ===:::_-dü önceden müdahale edildiği aşamadır. bilginin güvenli olarak depolanması, _a..~ Analizler _ Son kullanıcıya yönelik Google Earth orta- - -~..::: -:-oğunluğu 3. Veri Girişi mında kolayerişim ve sorgulama imkanı, ===-= .:::iı.:.:-umu nalizleri A Sahada ve masa başında toplanan verile- _ İleri teknolojiye bağlı etkin kullanım,=:=.= ==~ ~:::e -:-ö__ ağ::.rlıklı olarak kullanıldığı Zin- . rin uygun koordinat sisteminde etiminde yapılan saha çalış- girişle- rinin yapıldığı aşamadır. Ağırlıklı olarak _ Gayrimenkul gelişmelerini yakından takip edebilme imkanı,~ -e :nekansal analizler şu ana baş- teknik bilgi ve beceri gerektiren bu bö- _ Kişiye bağımlı olmayan sistem odaklı yö-~ =-==-c.aözetleniyor; lüm, çeşitli CBS programları aracılığı ile netim. -:=-::::: -..,-erde erişimin/ulaşımın : ince- gerçekleştirilir. Ülkemizde kullanılan yer- Sonuç olarak ileri teknoloji hayatımızın li ve yabancı birçok teknik yazılım prog- bir parçası. Ve bu gelişimi ülkemizin en bü- ~ - -:- -ağazaların, satış alanlarının ve ramı (ara yüz) bu sistemin kullanılması yük dinamiklerinin başında gelen gayrimen- -:;=-::-- ~:E!.?asitesinin incelenmesi, için yeterlidir. kul sektöründen uzak tutmamız mümkün -:=- __ -:=-aşımaSisteminin etüt edilmesi :; değiL. Başarının rotası; ileri teknolojiyi/siste- -~ __ : --e p anlarıan), 4. Sorgulama ve Uygulama mi bir araç olarak kullanıp, yeteneklerimizi ::::::-:::,::,:::-_ü.k/algılanabilirlik analizi, Sistemin sağlıklı işleyip işlemediğinin ve farkımızı ortaya koymaktan geçiyor. _ E OCAK-ŞUBAT 2012 - SAYı 23 66

×