Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

R یادگیری ماشین با استفاده از زبان برنامه نویسی

211 views

Published on

نشست ۱۲۶ شیرازلاگ
با ارائه امین خزاعی

Published in: Software
 • Login to see the comments

R یادگیری ماشین با استفاده از زبان برنامه نویسی

 1. 1. 2 ●:‫یادگیری‬‫یا‬ ‫و‬ ‫زش‬‫ز‬‫آمو‬ ،‫مطالعه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫فهم‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫زدن‬‫ر‬‫آو‬ ‫بدست‬ ‫تجربه‬ ●:‫ماشین‬ ‫یادگیری‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ای‬‫زنامه‬‫ر‬‫ب‬‫قبلی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫و‬ ‫تجربه‬،‫رد‬‫ر‬‫ک‬‫عمل‬ ‫زا‬‫ر‬ ‫خود‬‫بهبود‬‫زمان‬‫ز‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫زنامه‬‫ر‬‫ب‬ ‫این‬ .‫دهد‬‫می‬‫متفاوتی‬ ‫رفتار‬‫ر‬‫ز‬ ‫ا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫بروز‬ ‫خود‬‫های‬‫داده‬ ‫و‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫راتی‬‫ر‬‫تغیی‬.‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫خود‬ ‫ماشین‬ ‫زدگیری‬‫ا‬‫ی‬
 2. 2. 3 ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫ابزارهای‬
 3. 3. 4 R‫ن‬‫و‬ ‫زت‬‫ی‬‫پزززززا‬ ‫و‬
 4. 4. 5 ●‫باز‬‫متن‬ ‫و‬ ‫زاد‬‫ز‬‫آ‬GPL v2 ●‫زبان‬ ‫از‬ ‫زفته‬‫ر‬‫برزگ‬S‫(زبان‬S‫سال‬ ‫در‬۱۹۷۶‫در‬Bell Labs)‫شد‬ ‫ساخته‬ ●‫نویسی‬‫زنامه‬‫ر‬‫ب‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫نویسی‬‫زنامه‬‫ر‬‫ب‬ ‫زبان‬ ●‫سازی‬ ‫بصری‬ ‫و‬ ‫عددی‬ ‫های‬‫داده‬ ‫با‬ ‫کار‬ ●)‫مک‬ ‫و‬ ‫ویندوز‬ ،‫زگنو/لینوکس‬( ‫سکو‬ ‫از‬ ‫مستقل‬ ●‫فعال‬ ‫توسعه‬ ●‫بزرزگ‬ ‫کاربری‬ ‫جامعه‬ ●‫مااولر‬ ●‫از‬ ‫بیش‬ ‫زای‬‫ر‬‫دا‬۶۷۰۰‫کتابخانه‬ R
 5. 5. 6 ‫ها‬‫زبان‬ ‫از‬ ‫زده‬‫ا‬‫استف‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬
 6. 6. 7 ● x <- "hello world!" ● print(x) Hello World
 7. 7. 8 ●‫باز‬‫متن‬AGPL v3 ●IDE rstudio
 8. 8. 9 ●‫با‬ ‫ای‬‫پایه‬ ‫آشنایی‬R‫عملی‬ ‫نویسی‬‫برنامه‬ ‫بخش‬
 9. 9. 10 ‫ها‬‫داده‬
 10. 10. 11 ‫ها‬‫داده‬ ‫پردازش‬ ‫مراحل‬
 11. 11. 12 ‫ها‬‫داده‬ ‫سازی‬‫آماده‬
 12. 12. 13 ●‫با‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬R‫عملی‬ ، ‫نویسی‬‫برنامه‬ ‫بخش‬
 13. 13. 14 ‫ها‬‫الگوریتم‬
 14. 14. 15 ‫ها‬‫الگوریتم‬
 15. 15. 16 ●‫در‬ ‫زیتم‬‫ر‬‫الگو‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬R‫عملی‬ ، ‫ها‬‫الگوریتم‬
 16. 16. 17 Any Questions?

×