Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫تجمیعی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬(AP)
‫دهنده‬ ‫ارائه‬:‫نژا‬ ‫باقری‬ ‫سینا‬‫د‬
‫مدیریت‬ ‫دانشکده‬
‫تولید‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
•‫تولید‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫برنامه‬
•‫تولید‬ ‫مدت‬ ‫میان‬ ‫برنامه‬
•‫تولید‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫برنامه‬
‫تجمیعی‬ ‫مدت‬ ‫میان‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مراحل‬
‫تقاضا‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬
•‫زمانی‬ ‫های‬ ‫سری‬
•‫متحرک‬ ‫میانگین‬
•‫نمایی‬ ‫هموار...
‫تولید‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫پیچیده‬ ‫کمی‬ ‫مدلهای‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ‫علت‬
•‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫تقاضاهای‬ ‫با‬ ‫مدیران‬ ‫درگیری‬
•‫ند...
‫ها‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫واحد‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ،‫تولید‬ ‫بالقوه‬ ‫های‬ ‫راه‬
𝐶𝑡 = 𝐶 𝑅 + 𝐶 𝑂 + 𝐶𝐼 + 𝐶 𝐵 + 𝐶 𝐻 + 𝐶 𝐹 + 𝐶𝑆
= ...
‫خطا‬ ‫و‬ ‫آزمایش‬ ‫روش‬
‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫بهینه‬ ‫جواب‬.
‫نیستند‬ ‫حل‬ ‫قابل‬ ‫بزرگ‬ ‫مسائل‬.
‫گیرد‬ ‫نمی‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ...
‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫روش‬
‫آید‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫بهینه‬ ‫جواب‬.
‫نیستیم‬ ‫حساسیت‬ ‫آنالیز‬ ‫به‬ ‫قادر‬.
‫شود‬ ‫می‬ ‫پیچیده‬ ‫حل...
‫سیمپلکس‬ ‫روش‬
‫آید‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫بهینه‬ ‫جواب‬.
‫هستیم‬ ‫حساسیت‬ ‫آنالیز‬ ‫به‬ ‫قادر‬.
‫باشد‬ ‫خطی‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫هزین...
‫خطی‬ ‫تصمیم‬ ‫قانون‬ ‫روش‬(LDR)
‫آید‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫بهینه‬ ‫جواب‬.
‫خطی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫هزینه‬(‫دوم‬ ‫درجه‬)‫گیرد‬ ‫می‬ ‫ن...
‫خطی‬ ‫تصمیم‬ ‫قانون‬ ‫روش‬(LDR)
 ‫عادی‬ ‫اوقات‬ ‫هزینه‬ = 𝐶𝑡 𝑊𝑡
 ‫اخراج‬ ‫و‬ ‫استخدام‬ ‫هزینه‬ = 𝐶2 𝑊𝑡 − 𝑊𝑡−1
2
 ‫کاری...
‫ابتکاری‬ ‫های‬ ‫روش‬
‫آین‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫قواعد‬ ‫ظهور‬ ‫جهت‬ ‫گذشته‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫ده‬
‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫ارائه...
‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫روش‬
‫گ‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫میتواند‬ ‫هم‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫روابط‬ ‫برای‬‫ی...
‫پایان‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

برنامه ریزی تجمیعی

برنامه ریزی تجمیعی
برنامه ریزی میان مدت تولید
برگرفته از کتاب مدیریت تولید نوشته دکتر احمد جعفرنژاد

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

برنامه ریزی تجمیعی

 1. 1. ‫تجمیعی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬(AP) ‫دهنده‬ ‫ارائه‬:‫نژا‬ ‫باقری‬ ‫سینا‬‫د‬ ‫مدیریت‬ ‫دانشکده‬
 2. 2. ‫تولید‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ •‫تولید‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫برنامه‬ •‫تولید‬ ‫مدت‬ ‫میان‬ ‫برنامه‬ •‫تولید‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫برنامه‬
 3. 3. ‫تجمیعی‬ ‫مدت‬ ‫میان‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫مراحل‬ ‫تقاضا‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ •‫زمانی‬ ‫های‬ ‫سری‬ •‫متحرک‬ ‫میانگین‬ •‫نمایی‬ ‫هموارسازی‬ ‫از‬ ‫یکنواخت‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫ظرفیت‬ •‫مکمل‬ ‫محصوالت‬ •‫گذاری‬ ‫قیمت‬ •‫ارتقاء‬ •‫تحویل‬ ‫های‬ ‫زمان‬ ‫منعطف‬ ‫تول‬ ‫ممکن‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫تعیین‬‫ید‬ •‫ثابت‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ •‫کاری‬ ‫اضافه‬ •‫کاری‬ ‫کم‬ •‫متغیر‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ •‫استخدام‬ •‫اخراج‬ •‫موجودی‬ •‫سفارشات‬ ‫تعویق‬ •‫جانبی‬ ‫قرارداد‬ ‫دوره‬ ‫به‬ ‫تقاضا‬ ‫تخصیص‬ ‫تولید‬ ‫های‬ •‫خطا‬ ‫و‬ ‫سعی‬ •‫خطی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ •‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ •‫سیمپلکس‬ •‫خطی‬ ‫تصمیم‬ ‫قانون‬ •‫مدلهای‬‫هیوریستیک‬‫و‬ ‫جستجو‬
 4. 4. ‫تولید‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫پیچیده‬ ‫کمی‬ ‫مدلهای‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ‫علت‬ •‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫تقاضاهای‬ ‫با‬ ‫مدیران‬ ‫درگیری‬ •‫ندارند‬ ‫تقاضا‬ ‫مدت‬ ‫میان‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫به‬ ‫اعتقادی‬ ‫مدیران‬ •‫دارن‬ ‫ضعف‬ ‫انسانی‬ ‫روابط‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫کمی‬ ‫مدلهای‬ ‫معتقدند‬ ‫مدیران‬‫د‬
 5. 5. ‫ها‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫واحد‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ،‫تولید‬ ‫بالقوه‬ ‫های‬ ‫راه‬ 𝐶𝑡 = 𝐶 𝑅 + 𝐶 𝑂 + 𝐶𝐼 + 𝐶 𝐵 + 𝐶 𝐻 + 𝐶 𝐹 + 𝐶𝑆 = r𝑃𝑡 + v𝑄𝑡 + 𝑐ℎ 𝐼𝑡 + 𝑐 𝑠 𝐵𝑡 + h𝐻𝑡 + f𝐹𝑡 + u𝑆𝑡 ‫جایگزین‬‫تولید‬ ‫های‬‫تولید‬ ‫واحد‬ ‫هر‬ ‫هزینه‬‫استفاده‬ ‫مقدار‬‫دوره‬ ‫در‬ ‫شده‬‫ظرفیت‬ ‫محدودیت‬‫دوره‬ ‫در‬ ‫تولید‬‫عادی‬ ‫زمان‬ ‫در‬r𝑃𝑡𝐿 𝑡 ‫اضافه‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫تولید‬‫کاری‬v𝑄𝑡𝑀𝑡 ‫موجودی‬𝑐ℎ𝐼𝑡‫بدون‬‫محدودیت‬ ‫سفارش‬ ‫انداختن‬ ‫تعویق‬ ‫به‬𝑐 𝑠𝐵𝑡‫محدودیت‬ ‫بدون‬ ‫استخدام‬h𝐻𝑡‫محدودیت‬ ‫بدون‬ ‫اخراج‬f𝐹𝑡‫محدودیت‬ ‫بدون‬ ‫جانبی‬ ‫قراردادهای‬ ‫انعقاد‬u𝑆𝑡𝑁𝑡 𝑇𝑃𝐶 = 𝐶1+ 𝐶2 + 𝐶3 + ... + 𝐶12 = 𝑖=1 12 𝐶𝑖
 6. 6. ‫خطا‬ ‫و‬ ‫آزمایش‬ ‫روش‬ ‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫بهینه‬ ‫جواب‬. ‫نیستند‬ ‫حل‬ ‫قابل‬ ‫بزرگ‬ ‫مسائل‬. ‫گیرد‬ ‫نمی‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اخراج‬ ‫و‬ ‫استخدام‬.
 7. 7. ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫روش‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫بهینه‬ ‫جواب‬. ‫نیستیم‬ ‫حساسیت‬ ‫آنالیز‬ ‫به‬ ‫قادر‬. ‫شود‬ ‫می‬ ‫پیچیده‬ ‫حل‬ ،‫شوند‬ ‫زیاد‬ ‫محصوالت‬ ‫تعداد‬ ‫اگر‬.
 8. 8. ‫سیمپلکس‬ ‫روش‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫بهینه‬ ‫جواب‬. ‫هستیم‬ ‫حساسیت‬ ‫آنالیز‬ ‫به‬ ‫قادر‬. ‫باشد‬ ‫خطی‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬.
 9. 9. ‫خطی‬ ‫تصمیم‬ ‫قانون‬ ‫روش‬(LDR) ‫آید‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫بهینه‬ ‫جواب‬. ‫خطی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫هزینه‬(‫دوم‬ ‫درجه‬)‫گیرد‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬. ‫است‬ ‫پیچیده‬ ‫آن‬ ‫گیری‬ ‫کار‬ ‫به‬.
 10. 10. ‫خطی‬ ‫تصمیم‬ ‫قانون‬ ‫روش‬(LDR)  ‫عادی‬ ‫اوقات‬ ‫هزینه‬ = 𝐶𝑡 𝑊𝑡  ‫اخراج‬ ‫و‬ ‫استخدام‬ ‫هزینه‬ = 𝐶2 𝑊𝑡 − 𝑊𝑡−1 2  ‫کاری‬ ‫اضافه‬ ‫هزینه‬ = 𝐶3(𝑃𝑡 − 𝐶4 𝑊𝑡)2 +𝐶5 𝑃𝑡 − 𝐶6 𝑊𝑡  ‫افتاده‬ ‫عقب‬ ‫سفارش‬ ‫و‬ ‫موجودی‬ ‫هزینه‬ = 𝐶7(𝐼𝑡 − 𝐶8 − 𝐶9 𝑦′ 𝑡)2
 11. 11. ‫ابتکاری‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫آین‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫قواعد‬ ‫ظهور‬ ‫جهت‬ ‫گذشته‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫ده‬ ‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫ارائه‬ ‫بهینه‬ ‫طرح‬. ‫شویم‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫نزدیک‬ ‫بهینه‬ ‫جواب‬ ‫به‬ ‫قدم‬ ‫هر‬ ‫کردن‬ ‫طی‬ ‫با‬. ‫نیستند‬ ‫خطی‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫به‬ ‫محدود‬.
 12. 12. ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫روش‬ ‫گ‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫میتواند‬ ‫هم‬ ‫پیچیده‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫روابط‬ ‫برای‬‫یرد‬. ‫پذیرد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫حساسیت‬ ‫تحلیل‬. ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫ارائه‬ ‫بهینه‬ ‫طرح‬.
 13. 13. ‫پایان‬

  Be the first to comment

  Login to see the comments

برنامه ریزی تجمیعی برنامه ریزی میان مدت تولید برگرفته از کتاب مدیریت تولید نوشته دکتر احمد جعفرنژاد

Views

Total views

1,265

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

44

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×