Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การพูดประเภทต่าง ๆ
การพูดมีหลายรูปแบบ และวิธีการรูปแบบหรือประเภทใน การพูดขึ้นอยู่กับโอกาส สถานการณ์ในการพูด ในชีวิตประจำาวัน
การสนทนาคือ การพูดกันตั้งแต่สองคนขึ้น ไป เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ หรือเรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ หรือเพื่อผล สำาเร็จใ...
หลักการสนทนา1. วิเคราะห์ผู้ฟัง กาลเทศะ จุดประสงค์ โอกาสและเรืองทีจะพูด        ่  ่
2.บุคลิกในการสนทนา3. เรื่องที่สนทนากัน4. แสดงความสนใจต่อ คู่สนทนา
วิธีการดำาเนินการ สนทนา-การเริมสนทนา    ่-ขณะสนทนา-การจบการสนทนา
ประเด็นในการสนทนาประเด็นที่นิยมสนทนากัน โดยทั่วไป มีดังนี้
-ดินฟ้าอากาศ- เครื่องแต่งกาย- สิ่งของเครืองใช้       ่- อาชีพการงาน
-เหตุการณ์เฉพาะหน้า- ธรรมชาติหรือ บรรยากาศของสถานที่-ข่าวสารบ้านเมือง-อาหารการกิน
มารยาทและการแสดงออกทางภาษาในการสนทนา
1. กิรยาท่าทาง   ิ วางท่าทีให้เหมาะสม กับ กาลเทศะ
2. เสียงและนำ้าเสียง ใช้เสียง ดังพอ สมควร และนำ้าเสียง เป็น ธรรมชาติ
3. การใช้ถ้อยคำา ให้เหมาะสมกับบุคคล และโอกาส
ข้อควรปฏิบัตในการ      ิสนทนา
1.ไม่ยกตนข่มท่าน2.ไม่ผูกขาดการพูด3.ไม่พูดเรื่องส่วนตัวของ ตนเองและผู้อื่น4.ไม่พูดเรื่องศาสนาและ การเมือง
การพูดทางโทรศัพท์
โทรศัพท์เป็นเครืองมือ          ่สื่อสารที่สำาคัญยิ่งในการติดต่อธุรกิจการงานกันระหว่างสำานักงานกับบุคคลภายนอก หรือ
กับบุคคลภายใน สำานักงานเอง ธุรกิจ การงานจะประสบผล สำาเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ ประสิทธิภาพในการพูด โทรศัพท์แต่ละครั้ง
การพูดโทรศัพท์1.แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ให้ผู้รบได้ทราบ    ั2.ชื่อผูพูดและผู้ที่ต้องจะ     ้ พูดด้วย
3.ถ้าต้องการฝาก ข้อความควรแจ้งให้สั้น และชัดเจน4.ถ้าผ่านคนกลางควร กล่าวขอบคุณ
5.ถ้าต่อหมายเลข โทรศัพท์ผิดควรกล่าว ขอโทษ6.ใช้โทรศัพท์เฉพาะที่ จำาเป็น
การพูดในโอกาสพิเศษหรือการพูดในที่ชุมชน
หมายถึงการพูดแสดงความรูความ         ้ คิด ความรูสึก รวมทั้งข้อ      ้ เสนอแนะต่าง ๆ ต่อผู้ฟัง เป็นจำานวนมาก ...
ประเภทของการพูดในโอกาสพิเศษ
การกล่าวสุนทรพจน์ การพูดควรพูดให้ตรง ประเด็น ใช้ประโยคและ ถ้อยคำา
ที่มพลัง   ี   มีความหมาย ลึกซึ้งกินใจ และมีการ จบการพูดในขณะที่กำาลังได้รับ ความสนใจสูงสุด
การประกาศ•บอกความหมายและ ความสำาคัญ• กล่าวถึงรายละเอียดว่า ใคร ทำาอะไร ที่ไหน เมือไหร่ อย่างไร ทำาไม   ่
เน้นข้อความสำาคัญทีผู้          ่ ฟังต้องทราบในตอน ท้าย เช่น เรืองอะไร ใคร       ่ ทำาอะไร ที่ไหน เวลาเท...
การกล่าวต้อนรับ• กล่าวแสดงความชื่นชม ยินดีและเหตุผลของการต้อนรับ
• พูดถึงความสำาคัญของ โอกาส• กล่าวชื่นชมยินดี• กล่าวแสดงความพึง พอใจของผู้พูดและผู้ฟัง
การกล่าวแนะนำาตัว• กล่าวคำาปฏิสันถาร• กล่าวถึงชื่อเสียงของหน่วยงานหรือสถานที่
• กล่าวความรูเป็น       ้ เกียรติและยินดีที่ได้มา ร่วมปฏิบัติงานหรือมา อยู่อาศัย
• กล่าวถึงประวัตตัวเองว่า        ิ เป็นใคร มาจากไหน จบ การศึกษาระดับใดจากที่ ใด ตำาแหน่งหน้าที่การ งานเดิม และความ...
• กล่าวฝากเนื้อฝากตัว
การปาฐกถาเป็นการนำาเสนอแนวความคิดต่าง ๆ ให้ผฟังทราบ       ู้และนำาความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่และปฏิบัติต่อไป
• เรื่องเกี่ยวข้องกับ สถานการณ์ต่าง ๆ• เรื่องเกี่ยวประวัติของ บุคคล• การเล่าสถานการณ์ในยุ คหนึ่งๆ
การพูดในฐานะพิธีกร
• คุณสมบัติของพิธีกร• หน้าทีของพิธีกร    ่• การแสดงออกทาง ภาษาของพิธีกร
การพูดเชิงวิชาการ
หมายถึง การพูดเพื่อให้ความรู้ใน เรื่องใดเรื่องหนึ่งมีการอ้างหลักทางวิชาการ
ใช้ขอมูลที่ผ่านการ   ้ วิเคราะห์วิจย พิสูจน์ตาม       ั หลักวิชาการ
ให้ประโยชน์ด้านการแก้ ปัญหา และแนวทางการ
ปฏิบัติตนเพื่อดำารงชีวิต อย่างถูกต้องแก่ผู้ฟัง
ประเภทของการพูดเชิงวิชาการ
1. การอภิปราย- การอภิปรายกลุม        ่- การอภิปรายสาธารณะ  การอภิปรายปัญหา  การประชุมแลกเปลี่ยนความ รู้  การอภิ...
2. การบรรยาย
• ให้ผู้ฟังได้รับความรู้ อย่างแท้จริง• เตรียมเนื้อหาให้ครบ ถ้วนตามหัวข้อที่ตงไว้          ั้
• ไม่กล่าวเสียดสี พาดพิงผู้อนื่• บรรยายเนื้อหาตาม ลำาดับ
• มีศิลปะในการใช้นำ้า เสียง• มีท่าทางประกอบที่ เหมาะสม• ใช้คำาพูดที่ถูกต้องตาม หลักภาษา
3. การรายงาน
• เลือกใช้ถ้อยคำาภาษาที่ เป็นทางการ• เรียบเรียงถ้อยคำาภาษา ให้มความสั้นกระชับ   ี
• ใช้ถ้อยคำาภาษาที่ เข้าใจง่ายและให้ถูกต้อง ตามหลักไวยากรณ์• ออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน
• เน้นยำ้าในส่วนที่สำาคัญ เพื่อให้ผู้ฟังได้สนใจ• แสดงสีหน้าท่าทางที่ จริงจังน่าเชื่อถือ
4. การบรรยายสรุป ต้องคำานึงถึงความ กระจ่างชัดของเนื้อหา สาระ และประหยัดเวลา
• เนื้อหาครบถ้วน• ตรงประเด็น• น่าสนใจ
• กะทัดรัด• จัดลำาดับเนื้อหาให้ เป็นระเบียบ• เตรียมคำาตอบเพื่อ ตอบคำาถาม
5. การแสดงความ คิดเห็น
• ทีมา  ่  คือส่วนที่เป็นเรื่องราว ต่างๆ ที่ทำาให้เกิดการ แสดงความคิดเห็น
• ข้อสนับสนุน  คือ เหตุผลที่เป็นหลัก การ ข้อเท็จจริงรวมทัง้ ความคิดเห็นทีนำามาส        ่ นับสนุนความคิดเห็น
• ข้อสรุป  เป็นส่วนที่สำาคัญที่สุด ของการแสดงความคิด เห็น อาจเป็นข้อเสนอแนะ ซึ่งวินิจฉัย ข้อสันนิษฐาน หรือการประเมินค่า
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การพูดประเภทต่าง ๆ

 • Be the first to comment

การพูดประเภทต่าง ๆ

 1. 1. การพูดประเภทต่าง ๆ
 2. 2. การพูดมีหลายรูปแบบ และวิธีการรูปแบบหรือประเภทใน การพูดขึ้นอยู่กับโอกาส สถานการณ์ในการพูด ในชีวิตประจำาวัน
 3. 3. การสนทนาคือ การพูดกันตั้งแต่สองคนขึ้น ไป เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ หรือเรื่องราว เหตุการณ์ต่าง ๆ หรือเพื่อผล สำาเร็จในทางธุรกิจ อาจเป็น เรื่อง สนุกสนานจรรโลงใจ
 4. 4. หลักการสนทนา1. วิเคราะห์ผู้ฟัง กาลเทศะ จุดประสงค์ โอกาสและเรืองทีจะพูด ่ ่
 5. 5. 2.บุคลิกในการสนทนา3. เรื่องที่สนทนากัน4. แสดงความสนใจต่อ คู่สนทนา
 6. 6. วิธีการดำาเนินการ สนทนา-การเริมสนทนา ่-ขณะสนทนา-การจบการสนทนา
 7. 7. ประเด็นในการสนทนาประเด็นที่นิยมสนทนากัน โดยทั่วไป มีดังนี้
 8. 8. -ดินฟ้าอากาศ- เครื่องแต่งกาย- สิ่งของเครืองใช้ ่- อาชีพการงาน
 9. 9. -เหตุการณ์เฉพาะหน้า- ธรรมชาติหรือ บรรยากาศของสถานที่-ข่าวสารบ้านเมือง-อาหารการกิน
 10. 10. มารยาทและการแสดงออกทางภาษาในการสนทนา
 11. 11. 1. กิรยาท่าทาง ิ วางท่าทีให้เหมาะสม กับ กาลเทศะ
 12. 12. 2. เสียงและนำ้าเสียง ใช้เสียง ดังพอ สมควร และนำ้าเสียง เป็น ธรรมชาติ
 13. 13. 3. การใช้ถ้อยคำา ให้เหมาะสมกับบุคคล และโอกาส
 14. 14. ข้อควรปฏิบัตในการ ิสนทนา
 15. 15. 1.ไม่ยกตนข่มท่าน2.ไม่ผูกขาดการพูด3.ไม่พูดเรื่องส่วนตัวของ ตนเองและผู้อื่น4.ไม่พูดเรื่องศาสนาและ การเมือง
 16. 16. การพูดทางโทรศัพท์
 17. 17. โทรศัพท์เป็นเครืองมือ ่สื่อสารที่สำาคัญยิ่งในการติดต่อธุรกิจการงานกันระหว่างสำานักงานกับบุคคลภายนอก หรือ
 18. 18. กับบุคคลภายใน สำานักงานเอง ธุรกิจ การงานจะประสบผล สำาเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับ ประสิทธิภาพในการพูด โทรศัพท์แต่ละครั้ง
 19. 19. การพูดโทรศัพท์1.แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ ให้ผู้รบได้ทราบ ั2.ชื่อผูพูดและผู้ที่ต้องจะ ้ พูดด้วย
 20. 20. 3.ถ้าต้องการฝาก ข้อความควรแจ้งให้สั้น และชัดเจน4.ถ้าผ่านคนกลางควร กล่าวขอบคุณ
 21. 21. 5.ถ้าต่อหมายเลข โทรศัพท์ผิดควรกล่าว ขอโทษ6.ใช้โทรศัพท์เฉพาะที่ จำาเป็น
 22. 22. การพูดในโอกาสพิเศษหรือการพูดในที่ชุมชน
 23. 23. หมายถึงการพูดแสดงความรูความ ้ คิด ความรูสึก รวมทั้งข้อ ้ เสนอแนะต่าง ๆ ต่อผู้ฟัง เป็นจำานวนมาก ณ ที่ใดที่ หนึ่ง
 24. 24. ประเภทของการพูดในโอกาสพิเศษ
 25. 25. การกล่าวสุนทรพจน์ การพูดควรพูดให้ตรง ประเด็น ใช้ประโยคและ ถ้อยคำา
 26. 26. ที่มพลัง ี มีความหมาย ลึกซึ้งกินใจ และมีการ จบการพูดในขณะที่กำาลังได้รับ ความสนใจสูงสุด
 27. 27. การประกาศ•บอกความหมายและ ความสำาคัญ• กล่าวถึงรายละเอียดว่า ใคร ทำาอะไร ที่ไหน เมือไหร่ อย่างไร ทำาไม ่
 28. 28. เน้นข้อความสำาคัญทีผู้ ่ ฟังต้องทราบในตอน ท้าย เช่น เรืองอะไร ใคร ่ ทำาอะไร ที่ไหน เวลาเท่า ไหร่
 29. 29. การกล่าวต้อนรับ• กล่าวแสดงความชื่นชม ยินดีและเหตุผลของการต้อนรับ
 30. 30. • พูดถึงความสำาคัญของ โอกาส• กล่าวชื่นชมยินดี• กล่าวแสดงความพึง พอใจของผู้พูดและผู้ฟัง
 31. 31. การกล่าวแนะนำาตัว• กล่าวคำาปฏิสันถาร• กล่าวถึงชื่อเสียงของหน่วยงานหรือสถานที่
 32. 32. • กล่าวความรูเป็น ้ เกียรติและยินดีที่ได้มา ร่วมปฏิบัติงานหรือมา อยู่อาศัย
 33. 33. • กล่าวถึงประวัตตัวเองว่า ิ เป็นใคร มาจากไหน จบ การศึกษาระดับใดจากที่ ใด ตำาแหน่งหน้าที่การ งานเดิม และความรูความ ้ ชำานาญ
 34. 34. • กล่าวฝากเนื้อฝากตัว
 35. 35. การปาฐกถาเป็นการนำาเสนอแนวความคิดต่าง ๆ ให้ผฟังทราบ ู้และนำาความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่และปฏิบัติต่อไป
 36. 36. • เรื่องเกี่ยวข้องกับ สถานการณ์ต่าง ๆ• เรื่องเกี่ยวประวัติของ บุคคล• การเล่าสถานการณ์ในยุ คหนึ่งๆ
 37. 37. การพูดในฐานะพิธีกร
 38. 38. • คุณสมบัติของพิธีกร• หน้าทีของพิธีกร ่• การแสดงออกทาง ภาษาของพิธีกร
 39. 39. การพูดเชิงวิชาการ
 40. 40. หมายถึง การพูดเพื่อให้ความรู้ใน เรื่องใดเรื่องหนึ่งมีการอ้างหลักทางวิชาการ
 41. 41. ใช้ขอมูลที่ผ่านการ ้ วิเคราะห์วิจย พิสูจน์ตาม ั หลักวิชาการ
 42. 42. ให้ประโยชน์ด้านการแก้ ปัญหา และแนวทางการ
 43. 43. ปฏิบัติตนเพื่อดำารงชีวิต อย่างถูกต้องแก่ผู้ฟัง
 44. 44. ประเภทของการพูดเชิงวิชาการ
 45. 45. 1. การอภิปราย- การอภิปรายกลุม ่- การอภิปรายสาธารณะ การอภิปรายปัญหา การประชุมแลกเปลี่ยนความ รู้ การอภิปรายโต๊ะกลม
 46. 46. 2. การบรรยาย
 47. 47. • ให้ผู้ฟังได้รับความรู้ อย่างแท้จริง• เตรียมเนื้อหาให้ครบ ถ้วนตามหัวข้อที่ตงไว้ ั้
 48. 48. • ไม่กล่าวเสียดสี พาดพิงผู้อนื่• บรรยายเนื้อหาตาม ลำาดับ
 49. 49. • มีศิลปะในการใช้นำ้า เสียง• มีท่าทางประกอบที่ เหมาะสม• ใช้คำาพูดที่ถูกต้องตาม หลักภาษา
 50. 50. 3. การรายงาน
 51. 51. • เลือกใช้ถ้อยคำาภาษาที่ เป็นทางการ• เรียบเรียงถ้อยคำาภาษา ให้มความสั้นกระชับ ี
 52. 52. • ใช้ถ้อยคำาภาษาที่ เข้าใจง่ายและให้ถูกต้อง ตามหลักไวยากรณ์• ออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน
 53. 53. • เน้นยำ้าในส่วนที่สำาคัญ เพื่อให้ผู้ฟังได้สนใจ• แสดงสีหน้าท่าทางที่ จริงจังน่าเชื่อถือ
 54. 54. 4. การบรรยายสรุป ต้องคำานึงถึงความ กระจ่างชัดของเนื้อหา สาระ และประหยัดเวลา
 55. 55. • เนื้อหาครบถ้วน• ตรงประเด็น• น่าสนใจ
 56. 56. • กะทัดรัด• จัดลำาดับเนื้อหาให้ เป็นระเบียบ• เตรียมคำาตอบเพื่อ ตอบคำาถาม
 57. 57. 5. การแสดงความ คิดเห็น
 58. 58. • ทีมา ่ คือส่วนที่เป็นเรื่องราว ต่างๆ ที่ทำาให้เกิดการ แสดงความคิดเห็น
 59. 59. • ข้อสนับสนุน คือ เหตุผลที่เป็นหลัก การ ข้อเท็จจริงรวมทัง้ ความคิดเห็นทีนำามาส ่ นับสนุนความคิดเห็น
 60. 60. • ข้อสรุป เป็นส่วนที่สำาคัญที่สุด ของการแสดงความคิด เห็น อาจเป็นข้อเสนอแนะ ซึ่งวินิจฉัย ข้อสันนิษฐาน หรือการประเมินค่า

×