Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació 4t ESO

1,266 views

Published on

Inici de curs

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentació 4t ESO

 1. 1. 4t d’Eso Escolàpies Sant Martí
 2. 2.  3 hores setmanals de classe  Es posaran deures per realitzar a casa.  Es corregiran el dia següent.  Si són redaccions es lliuraran un setmana més tard.
 3. 3.  Al final del trimestre es lliurarà el dossier trimestral.  Ha d’estar TOT fet.  Totes les activitats han d’estar corregides en vermell.  La data d'examen serà avisada una setmana abans.  2-3 cops durant el curs es realitzarà una exposició oral.
 4. 4. COMPRENSIÓ LECTORA • Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics. • Competència 2. Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics i morfosintàctics. • Competència 3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement
 5. 5. EXPRESSIÓ ESCRITA  Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, intenció) i a partir de la generació d’idees i la seva organització.  Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística  Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar- lo, i tenir cura de la seva presentació formal.
 6. 6. COMUNICACIÓ ORAL  Competència 7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics…  Competència 8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística…  Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs
 7. 7. LITERATURA  Competència 10. Llegir obres i conèixer els autors i les autores i els períodes més significatius de la literatura catalana.  Competència 11. Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot identificant gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos.  Competència 12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments
 8. 8. ACTITUDS:  Actitud 1. Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al coneixement, i per al gaudi personal.  Actitud 2. Implicar-se activament i reflexivament en interaccions orals amb una actitud dialogant i d’escolta.  Actitud 3. Manifestar una actitud de respecte i valoració positiva de la diversitat lingüística de l’entorn pròxim i d’arreu.
 9. 9.  Exàmens i treballs:  0,1 per falta  Un màxim de 2 punts  Dictats:  No estaran preparats  Autocorrecció
 10. 10.  TERRA BAIXA (teatre)  Autor: Àngel Guimerà  Editorial: Educaula 62  Pàgines: 208  EL MECANOSCRIT DEL SEGON ORIGEN (novel·la)  Autor: Manuel de Pedrolo  Editorial: Educaula 62  Pàgines: 256
 11. 11.  Serà eina de l’aula, ja que s’hi penjarà la informació necessària de la matèria.  Teoria de les classes  Informació sobre els exàmens  Dossiers dels llibres de lectura  S’hi proposaran activitats voluntàries.  Els comentaris seran valorats positivament. http://llenguailiteratura-4eso.blogspot.com.es/
 12. 12.  Si teniu qualsevol dubte de l’assignatura, podeu enviar un correu electrònic a: silviamontals@escolapiessantmarti.org

×