Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS

2,502 views

Published on

Her kan du laste ned analytikerpresentasjonen.

Published in: Investor Relations
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentasjon foreløpig årsresultat 2015 - Q4-2015 SpareBank 1 Gruppen AS

 1. 1. SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015
 2. 2. Godt resultat, men lavere enn i rekordåret 2014 Lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger 2 249 443 653 393 2014 20152012 2013 Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) 955 1 659 2 406 1 617 2012 2014 20152013 Resultat før skatt (MNOK) Egenkapitalavkastning (%) 8,7 20,3 28,0 17,2 2012 2013 20152014 Kapitaldekning (%) 14,6 19,8 20,9 20,7 2013 2014 20152012
 3. 3. God underliggende drift tross lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger 3 506 1 829 454 1 279 89 9096 SkadeforsikringLivsforsikring 50 ODIN forvaltning Fordringsadministrasjonen 2014 2015 Resultat før skatt (MNOK)
 4. 4. Forretningsområde Forsikring
 5. 5. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Godt totalresultat Høyere avsetninger og svakt finansresultat bidrar til et lavt resultat i 4. kvartal Hovedtall per 4. kvartal 2015 (2014) i MNOK  Brutto premieinntekter: 4.391 (4.039)  Risikoresultat: 285 (376)  Administrasjonsresultat: 24 (-8)  Renteresultat: -2 (286)  Resultat før skatt: 454 (506)  Egenkapitalavkastning : 12,5 % (14,4 %) 5 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK) 39 125 179 147 3 1. kv 20154. kv 2014 3. kv 20152. kv 2015 4. kv 2015 638 506 454479 2012 20152013 2014
 6. 6. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Vekst i bufferkapital 6 • Bufferkapital har økt med 2,0 pp. i 2015, fra 20,3 % per 31.12.2014 til 22,3 %. • Kursreguleringsfondet utgjorde 1.717 mill. kroner per 31.12.2015, og har vokst fra 1.517 mill. kroner per 01.01. 3,6 5,5 8,1 8,81,6 1,5 1,8 1,88,4 9,3 10,4 11,6 2014 201520132012 20,3 13,6 22,3 16,4 Kjernekapital utover minstekrav Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond Utvikling i bufferkapital (%)
 7. 7. Hovedtall per 4. kvartal 2015 (2014) i MNOK SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) Godt forsikringsresultat til tross for økning i naturskader og lavere avviklingsgevinster  Brutto premieinntekter: 5.379 (5.388)  Forsikringsresultat: 988 (1.475)  Brutto avviklingsgevinster 494 (881)  Netto finansresultat: 194 (429)  Resultat før skatt: 1.279 (1.829)  Egenkapitalavkastning : 23,4 % (31,6 %) 7 Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK) 532 251 383 263 382 1. kv 20154. kv 2014 2. kv 2015 3. kv 2015 4. kv 2015 619 1 244 1 829 1 279 201520142012 2013
 8. 8. Forsikringsresultatet • Hendelsene Nina, Ole, Petra, Roar og Synne har gitt en økning i naturskadeerstatninger på 87 mill. kroner sammenliknet med 2014, og utgjorde 130 mill. kroner. • Erstatningskostnader for både privat- og bedriftsmarkedet er økt med henholdsvis 52 mill. kroner og 15 mill. kroner sammenlignet med fjoråret. Én storskade i 2015. • Det er inntektsført avviklingsgevinster på 494 (881) mill. kroner i 2015 (2014). Combined ratio • CR for egen regning: 81,0 % (70,2 %) SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten) God underliggende forsikringsdrift 8 Forsikringsresultat (MNOK) Combined ratio f.e.r. (%) 21,3 19,8 21,2 40,5 58,2 50,3 22,0 59,8 70,1 2014 2015 81,0 4. kv 2014 4. kv 2015 79,5 62,6 KostnadsprosentSkadeprosent 988 698765 2014 2015 1.475 Forsikringsresultat Forsikringsresultat eks. natur og avvikling
 9. 9. ODIN Forvaltning AS
 10. 10. 22 22 31 30 14 2. kv 2015 3. kv 2015 4. kv 20151. kv 20154. kv 2014 -20 52 89 96 2012 2014 20152013 Hovedtall per 4. kvartal 2015 (2014) i MNOK ODIN Forvaltning God underliggende drift Engangskostnader bidrar til et lavt resultat i 4. kvartal 10  Driftsinntekter: 355 (323)  Resultat før skatt: 96 (89)  Forvaltningskapital: 40 932 (33 906)  Egenkapitalavkastning : 45,1 % (44,8 %) Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK)
 11. 11. Fordringsadministrasjon
 12. 12. Factoring • Økt klientomsetning og utlånsvolum. • Merinntekter i valuta bidrar til det gode resultatet. Portefølje • God innfordringsvekst og verdiøkning i porteføljene. • Porteføljevolumet var 2.970 (2.503) mill. kroner ved utgangen av desember. Inkasso (Conecto) • God innfordring og kostnadskontroll bidrar til resultatforbedringen. Fordringsadministrasjon Rekordresultat 12 Resultat før skatt (MNOK) 28 15 50 58 21 90 6 Inkasso (Conecto) Totalt (inkl. kapitalpool) Portefølje (Finans) Factoring (Finans) 4 2014 2015
 13. 13. Vedlegg
 14. 14. SpareBank 1-alliansen 2015 Eiere og alliansepartnere: *Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler: BN Bank* Bank 1 Oslo Akershus* SpareBank 1 Kredittkort* SpareBank 1 Boligkreditt* SpareBank 1 Markets* SpareBank 1 Næringskreditt* SpareBank 1 Banksamarbeidet DA* *Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen Selskapet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis og innkjøp. Kompetansesentre: • Betaling/Trondheim, • Kreditt/Stavanger EiendomsMegler 1 Norge SpareBank 1 Kundesenter SpareBank 1 Verdipapirservice ODIN Forvaltning SpareBank 1 Medlemskort forvaltning av LOfavør SpareBank 1 Gruppen Finans factoring og porteføljekjøp SpareBank 1 Gruppen AS* Conecto inkasso *Felleseid konsern med heleide produktselskaper: SpareBank 1 Forsikring 19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 %19,5 % 9,6 % 1,4 %
 15. 15. Resultat per 4. kvartal 2015 16 4. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 3,0 39,4 454,1 505,5 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 382,2 532,0 1 279,4 1 829,0 - ODIN Forvaltning 13,6 21,8 96,0 89,2 - SpareBank 1 Medlemskort -0,4 0,0 6,2 4,7 - SpareBank 1 Gruppen Finans AS 43,5 13,9 83,4 46,1 - Conecto AS 2,4 0,3 6,3 4,1 - Konsernjusteringer 2,0 90,6 -157,5 89,2 Sum resultat datterselskaper før skatt 446,3 698,0 1 767,8 2 567,8 Driftskostnader morselskap -21,1 -26,6 -84,3 -89,2 Netto finans morselskap -14,8 -17,6 -47,5 -68,8 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 1,9 0,0 3,5 0,0 Merverdiavskrivninger -19,4 -0,9 -22,1 -3,7 RESULTAT FØR SKATT 393,0 652,9 1 617,5 2 406,2 Skattekostnad -15,1 -146,0 -300,7 -556,0 RESULTAT ETTER SKATT 377,8 506,8 1 316,8 1 850,1
 16. 16. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 17 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Mill. kroner 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 SpareBank 1 Gruppen Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 377,8 286,1 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 286,0 Egenkapitalavkastning (%) 17,2 % 16,8 % 17,6 % 15,8 % 28,0 % 28,0 % 25,7 % 16,7 % 20,3 % Kapitaldekning per kvartal (%) 20,7 % 20,5 % 21,0 % 20,6 % 20,9 % 18,3 % 17,8 % 18,5 % 19,8 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 19,5 % 19,3 % 19,7 % 19,3 % 19,6 % 17,0 % 16,5 % 17,1 % 18,4 % Livsforsikringsvirksomhet Risikoresultat (MNOK) 7,0 115,8 92,8 69,3 85,7 105,0 90,9 94,4 124,7 Administrasjonsresultat (MNOK) -1,4 21,1 -2,2 6,3 -4,4 1,2 -1,9 -2,8 -77,7 Renteresultat (MNOK) -141,6 -48,8 58,5 129,5 -48,6 6,5 202,7 125,0 171,3 Resultat etter skatt (MNOK) 66,7 111,3 138,4 101,9 63,2 112,2 147,5 112,3 139,9 Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) 22,3 % 22,2 % 22,2 % 21,5 % 20,3 % 21,2 % 19,4 % 17,6 % 16,4 % Kapitaldekning per kvartal (%) 22,5 % 20,4 % 20,1 % 20,7 % 21,5 % 19,6 % 19,2 % 19,7 % 19,8 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 1 717 1 430 1 612 1 629 1 517 1 257 1 163 1 052 984 Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 253,5 319,2 275,3 139,8 435,2 556,7 328,2 154,6 379,3 Netto finansinntekter (MNOK) 122,9 -71,6 31,0 111,9 63,6 81,4 180,6 103,3 128,2 Resultat etter skatt (MNOK) 281,1 194,3 282,1 182,0 391,9 466,0 367,6 151,2 242,4 Skadeprosent f.e.r (%) 58,2 % 58,2 % 55,6 % 67,4 % 40,5 % 39,8 % 53,2 % 68,5 % 38,7 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 21,3 % 19,6 % 22,2 % 21,7 % 22,0 % 19,1 % 19,5 % 18,5 % 18,9 % Combined ratio f.e.r (%) 79,5 % 77,9 % 77,7 % 89,1 % 62,6 % 58,9 % 72,7 % 87,0 % 57,6 % Bestandspremie (MNOK) 5 203 5 256 5 259 5 269 5 266 5 277 5 240 5 225 5 211 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 90,0 89,3 91,5 83,9 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1 Resultat etter skatt (MNOK) 8,2 21,7 22,7 16,0 15,4 18,4 17,8 13,6 14,8 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 40 932 37 266 37 468 37 736 33 906 32 467 34 380 32 934 32 764 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,1 % 7,9 % 7,6 % 7,4 % 7,4 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 8,3 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 6,6 % 5,8 % 5,4 % 5,0 % 4,8 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,8 % Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) 31,4 8,5 10,2 13,2 10,3 8,2 8,1 9,9 -24,5 Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 29,4 8,7 10,4 10,0 10,1 8,4 7,2 7,9 4,6 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 2,0 -0,2 -0,2 3,3 0,2 -0,2 0,9 2,1 -29,1 *For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat
 17. 17. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 18 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Beløp i mill. kroner 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 3,0 147,3 179,1 124,7 39,4 140,7 172,1 153,2 152,2 - Bruk av tilleggsavsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 382,2 263,4 383,1 250,7 532,0 632,1 471,6 193,3 429,1 - ODIN Forvaltning 13,6 29,6 31,0 21,8 21,8 25,1 24,2 18,2 20,4 - SpareBank 1 Medlemskort -0,4 2,4 1,8 2,4 0,0 0,4 1,5 2,7 1,4 - Fordringsadministrasjonen 45,9 11,7 14,0 18,1 14,1 11,3 11,1 13,7 -35,4 - Konsernjusteringer 2,0 -26,8 -130,9 -1,8 90,6 -25,8 21,5 2,9 -47,2 Sum resultat datterselskaper før skatt 446,3 427,7 478,0 415,8 698,0 783,7 702,1 384,0 520,5 Driftskostnader morselskap -21,1 -32,7 -7,2 -23,3 -26,6 -21,3 -15,5 -25,8 -29,3 Netto finans morselskap -14,8 -14,3 -2,8 -15,6 -17,6 -16,8 -14,3 -20,1 -21,5 Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 1,9 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før avskrivninger merverdier og nedskrivninger 412,3 380,8 468,0 378,5 653,8 745,7 672,3 338,1 469,7 Merverdiavskrivninger -19,4 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -26,5 RESULTAT FØR SKATT 393,0 379,9 467,0 377,6 652,9 744,7 671,4 337,2 443,2 Skattekostnad -15,1 -93,8 -117,2 -74,6 -146,0 -186,0 -135,4 -88,6 -166,8 RESULTAT ETTER SKATT 377,8 286,1 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4
 18. 18. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per 4. kvartal 2015 19 4. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 Risikoinntekter 506,8 473,8 1 994,4 1 855,8 Risikokostnader -498,1 -392,8 -1 692,4 -1 480,4 Risikoresultat brutto 8,7 81,0 302,0 375,3 Reassuranse og sikkerhetsavsetning -1,8 4,8 -17,1 0,7 Risikoresultat netto 7,0 85,7 284,9 376,0 Oppreservering fra risikoresultat -3,1 -6,3 -3,3 -28,8 Risikoresultat netto etter oppreservering 3,8 79,5 281,6 347,3 Gebyrer 231,6 219,8 913,0 854,9 Driftskostnader ekskl. provisjoner -155,9 -150,5 -590,4 -573,7 Provisjoner -85,6 -77,3 -327,3 -301,4 Administrasjonsresultat brutto -9,9 -8,0 -4,8 -20,2 Reassuransens effekt på admin. resultatet 8,5 3,6 28,6 12,2 Administrasjonsresultat netto -1,4 -4,4 23,8 -8,0 Netto finansinntekter -16,5 68,7 460,7 750,4 Garantert rente -125,0 -117,3 -463,0 -464,8 Renteresultat -141,6 -48,6 -2,3 285,6 Oppreservering fra renteresultat 0,4 100,9 -0,2 28,3 Renteresultat etter oppreservering -141,2 52,3 -2,4 313,8 Eiers bidrag til oppreservering -0,7 -9,3 -24,9 -16,8 Vederlag for rentegaranti 7,9 6,6 33,5 26,8 RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER -131,5 124,7 311,6 663,1 Avsetning til tilleggsavsetninger 138,2 -100,4 77,0 -241,0 Resultat til kunder -14,0 1,9 -73,8 -75,9 Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 13,9 53,0 87,4 199,1 Andre inntekter og kostnader til selskapet -3,6 -39,8 51,8 -39,9 RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 3,0 39,4 454,1 505,5 Skattekostnad 63,7 23,8 -35,7 -70,3 RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 66,7 63,2 418,4 435,2
 19. 19. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 4. kvartal 2015 20 Beløp i mill. kroner Kollektiv- porteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgs- porteføljen Selskaps- porteføljen Totalt Risikoresultat 317,3 -3,8 -0,1 0,0 313,5 Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administrasjonsresultat 8,5 -14,4 1,2 -0,1 -4,8 Renteresultat -58,0 52,5 2,0 1,2 -2,3 Oppreservering -3,4 0,0 0,0 0,0 -3,4 Eiers bidrag til oppreservering -24,9 0,0 0,0 0,0 -24,9 Vederlag for rentegaranti 33,5 0,0 0,0 0,0 33,5 Resultat til kunde 25,6 -22,3 0,0 0,0 3,3 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 139,2 139,2 Sum 298,5 12,0 3,2 140,3 454,1
 20. 20. SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter 21 4. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 105,6 96,9 406,6 369,4 Individuelle kapitalforsikringer 183,5 175,9 721,3 685,4 Kollektive pensjonsforsikringer 88,3 70,8 571,6 498,9 Ulykkesforsikringer 71,9 66,9 279,9 259,5 Gruppelivsforsikringer 167,6 144,1 749,6 724,8 Unit Link - Renteforsikringer 6,3 6,7 23,8 29,3 Unit Link - Kapitalforsikringer 37,1 39,5 162,4 148,6 Innskuddstjenestepensjon 364,1 350,2 1 476,1 1 322,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 1 024,4 950,9 4 391,3 4 038,6 Overførte premiereserver fra andre selskaper 116,3 132,1 546,8 495,9 Avgitt gjenforsikringspremie -54,5 -47,3 -200,4 -186,9 Premieinntekter for egen regning 1 086,2 1 035,8 4 737,7 4 347,6
 21. 21. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 4. kvartal 22 Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 Immaterielle eiendeler 165 191 Investeringer 4 285 4 086 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 367 320 Fordringer 100 310 Andre eiendeler 285 173 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 5 5 Investeringer i kollektivporteføljen 19 927 19 204 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 15 567 13 035 SUM EIENDELER 40 701 37 324 Innskutt egenkapital 2 073 2 073 Opptjent egenkapital 1 463 1 105 Ansvarlig lånekapital 200 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 19 980 19 272 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 15 767 13 190 Avsetning for forpliktelser 575 542 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 223 194 Forpliktelser 285 563 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 135 186 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 40 701 37 324
 22. 22. Aktivaallokering per portefølje per 4. kvartal 2015 (2014) SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring NOK 15,6 (13,0) mrd. NOK 19,9 (19,2) mrd. NOK 4,3 (4,1) mrd. NOK 11,3 (11,8) mrd. 23 Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern 41,5% 58,5% Obligasjoner Aksjer 0,4% 17,6% 33,2% 35,2% 13,7% Annet Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer 61,6% 0,0% 0,6% 17,5% 20,3% Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer Annet Eiendom 14,1% 11,0% 64,8% 10,1% Eiendom Obligasjoner - amortisert kost Obligasjoner - markedsverdi Aksjer
 23. 23. SpareBank 1 Skadeforsikring Resultat per 4. kvartal 2015 24 4. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 Forfalt brutto premie 1 279,0 1 293,8 5 329,9 5 393,5 Opptjente premier f.e.r. 1 300,5 1 293,6 5 188,3 5 102,2 Påløpne erstatninger f.e.r. -756,3 -524,0 -3 102,7 -2 567,7 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -277,1 -285,2 -1 099,4 -1 010,0 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,2 3,8 9,0 11,4 Andre tekniske avsetninger -14,9 -53,0 -7,4 -61,2 Forsikringsresultat 253,5 435,2 987,8 1 474,6 Netto finansinntekter 122,9 63,6 194,2 428,9 Andre kostnader -4,1 -64,8 87,4 -67,5 Driftsresultat 372,2 434,0 1 269,4 1 836,0 Endring av sikkerhetsavsetning 10,0 98,0 10,0 -7,0 Resultat før skatt 382,2 532,0 1 279,4 1 829,0 Skattekostnad -101,1 -140,1 -339,9 -452,3 Resultat etter skatt 281,1 391,9 939,5 1 376,7
 24. 24. ODIN Forvaltning Resultat per 4. kvartal 2015 25 4. kvartal Året Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014 Forvaltningshonorarer 90,0 89,3 354,7 322,7 Sum driftsinntekter 90,0 89,3 354,7 322,7 Lønnskostnader -37,3 -32,8 -134,2 -113,3 Avskrivninger -3,2 -3,2 -13,2 -13,4 Andre driftskostnader -34,7 -24,2 -112,1 -108,2 Sum driftskostnader -75,3 -60,2 -259,4 -234,9 Driftsresultat 14,8 29,0 95,3 87,8 Finanskostnader -1,2 0,6 0,7 1,5 Resultat før skatt 13,6 29,6 96,0 89,2 Skattekostnad -5,4 -7,9 -27,4 -24,1 Resultat etter skatt 8,2 21,7 68,6 65,2

×