Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen

6,724 views

Published on

Last ned presentasjonen fra presse- og analytikerkonferansen, torsdag 14. februar 2013. Presentasjonen ble holdt av adm. direktør Kirsten Idebøeb.

Published in: Investor Relations
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Q4-2012 - Presentasjon SpareBank 1 Gruppen

 1. 1. Foreløpig regnskap 2012 pg g p Q4Resultatfremleggelsefra SpareBank 1 GruppenKirsten Idebøen, Administrerende direktør 14. 14 februar 2013
 2. 2. Mer enn dobling av resultat før skatt i 2012 sammenlignet med 2011 • Resultat før skatt: MNOK 787 (387) i 2012 og MNOK 234 Resultat før skatt konsern (MNOK) - kvartalsvis (140) i 4. kvartal • Resultat etter skatt i 2012: MNOK 439 (526)1. kvartal 2. kvartal3. kvartal 4. kvartal 256 • Høy skattekostnad som følge av engangseffekt på MNOK 234 193 ved innføring av nye regler for fritaksmetoden for livsforsikringsselskap* 173162 • Egenkapitalavkastning: 8,6 (11,1) %. 145 140 123 – Korrigert for den ekstraordinære skattebelastningen, var egenkapitalavkastningen i 2012 på 12,3 % • Forvaltningskapital: NOK 46,6 (42,0) mrd. • God soliditet: – Kapitaldekning: 14,9 (16,2) % – Kjernekapitaldekning: 13,4 (14,6) % -60 – Godt kapitalisert til å møte nye og strengere kapitalkrav 2011 2012 ved innføring av Solvency II-regelverket • SpareBank 1 Gruppen AS (morselskap) tar sikte på å utbetale hele resultat etter skatt, foreløpig beregnet til MNOK 68 som utbytte O 687, b * Nytt regelverk inneholdt ikke overgangsordninger for skattemessig inngangsverdi. Bruk av historisk kostpris medførte dermed en betydelig engangseffekt ved beregning av latent utsatt skatt2
 3. 3. Utvikling i resultat før skatt per forretningsområde Resultat før skatt per datterselskap (MNOK) • Rekordhøyt resultat i livsforsikring. Bedret risiko- og administrasjonsresultat, økt 619 bufferkapital og oppreserveringer for langt liv liv. År 2011 479 År 2012 • Sterk resultatfremgang i skadeforsikring. Høye414 netto finansinntekter og betydelig bedring i forsikringsresultatet. • Negativt resultat i ODIN på grunn av lavere 185 gjennomsnittlig forvaltningskapital og engangskostnader. 22 28 25 • God inntekstvekst i SpareBank 1 Markets. -20 Selskapet har gjennom å året styrket sin posisjon -155 -169 betydelig i markedet for obligasjonsemisjoner. Underskudd i 2012 som følge av fortsatt oppbygging av et ledende kapitalmarkedsmiljø. pp ygg g p j ans kets ade SB1 Liv 1G B1 SB1 SB1 SB Fina Ska ODIN N Mark • Resultat i SpareBank 1 Gruppen Finans preget av omsetningssvikt i Conecto og marginpress i Factoring. Factoring God inntektsvekst i Portefølje. Portefølje 3
 4. 4. SpareBank 1 Livsforsikring Bedret administrasjons- og risikoresultat bidro bid o til rekordhøyt resultat før skatt eko dhø t es ltat fø4
 5. 5. SpareBank 1 Livsforsikring Bedret ad ed et administrasjons- og risikoresultat bidro t rekordhøyt st asjo s s o esu tat b d o til e o d øyt resultat før skatt • Resultat før skatt: MNOK 479 (414) i 2012 og 99 (98) i 4. Resultat f skatt (MNOK) - k R lt t før k tt kvartalsvis t l i kvartal – Resultat i 4. kvartal 2012 påvirket av økte oppreserveringer for 1. kvartal 2. kvartal økt levealder* 3. kvartal 4. kvartal 145 – Salg av innskuddspensjon har økt med 25,0 % i 2012 142 – Salg av personforsikring har økt med 15,3 % i 2012129 109 99 • Administrasjonsresultat: MNOK -56 (-66) i 2012 og MNOK 98 94 -27 (-3) i 4. kvartal 78 – S k Svakere resultat i k l kvartalet skyldes i h l k ld hovedsak engangskostnader d k k d i forbindelse med omstilling • Risikoresultat: MNOK 292 (241) i 2012 og MNOK 90 (38) i 4. k 4 kvartal t l • Renteresultat: MNOK 269 (369) i 2012 og MNOK 51 (3) i 2011 2012 4. kvartal • Høy skattekostnad på MNOK -290 (98) som følge av endring i regelverket for fritaksmetoden. Engangseffekten knyttet til endringen utgjorde MNOK 193 * Finanstilsynet anmodet livselskapene i desember om at risikooverskuddet innen kollektiv ytelsespensjon og 5 fripoliser ble benyttet til avsetning for økt levealder.
 6. 6. SpareBank 1 Livsforsikring Selskapet har bygget solide buffere Utvikling i bufferkapital, per kvartal (% Utvikling i bufferkapital (%) - per kvartal Kursreguleringsfond (MNOK) - akkumulert 16,3 % 617 590 14,6 % 15 2 % 15,2 14,8 14 8 % 14,0 % 14,1 % 13,6 % 12,8 % 11,0 % 327 185 2009 2010 2011 2012 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 • Avsetningene til økt levealder ble i 2012 styrket med MNOK 83 for ytelsespensjon og utgjør nå 5,4 % av premiereserven. Kjernekap. utover minstekrav Delårsresultat Tilleggsavsetninger utgjør 4,4 % Tilleggsavsetninger Kursreguleringsfond • For fripoliser ble det avsatt MNOK 62 og utgjør nå 3,3 % av• Forvaltningskapital: NOK 29,1 (26,6) mrd. premiereserven. Tilleggsavsetninger utgjør 2,0 %• Kapitaldekning: 18,5 % - uendret fra 2011 • Selskapet har en samlet bestand i YTP og fripoliser på ca. NOK 7 p g p p mrd., tilsvarende en markedsandel på 2,3 % – Hele den ansvarlige kapitalen består av kjernekapital – YTP: ca. NOK 3 mrd. i forsikringsforpliktelser. Tilsvarer en markedsandel på 2,2 % – Estimert solvensmargin på 317,4 %, mot 303,5 % i 2011 , – Fripoliser: ca. NOK 4 mrd. i forsikringsforpliktelser. Tilsvarer en markedsandel på 2,5 % å 6
 7. 7. SpareBank 1Skadeforsikring konsernHøyere netto finansinntekter og betydelig bedretHø tt fi i t kt b t d li b d tforsikringsresultat7
 8. 8. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Høyere netto finansinntekter og betydelig bedret forsikringsresultat • Resultat før skatt: MNOK 619 (185) i 2012 og MNOK 198 ( ) g Resultat før skatt (MNOK) - kvartalsvis (168) i 4. kvartal1. kvartal 2. kvartal • Forsikringsresultat: MNOK 62 (-37) i 2012 og MNOK 263.3 kvartal 4. 4 kvartal ( 16) i 4 kvartal (-16) 4. 198 – Betydelig bedret skaderesultat med økte inntekter og redusert 185 skadeprosent både i PM og BM i morselskapet, med henholdsvis 168 166 5,3 og 12,8 prosentpoeng fra 2011 til 2012 – Skadekostnadsprosjekt: Mål MNOK 140 i perioden 1 kvartal 1. 2012 - 2. kvartal 2013. Realisert MNOK 112 per 4. kvartal 2012 7050 56 • Netto finansinntekter: MNOK 538 (260) i 2012 og MNOK 120 (161) i 4. kvartal 4 k t l – Finansavkastning: 5,2 (2,9) % -89 • Premieinntekt for egen regning NOK 5,1 (4,7) mrd., 2011 2012 tilsvarende en vekst på 8,0 % • Bestandsvekst på MNOK 248, tilsvarende en vekst på 4,8 % T t l b t d 4 8 %. Total bestand per 31.12.2012 på NOK 5,45 mrd. 31 12 2012 å 5 45 d8
 9. 9. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Inntektsvekst og lavere skadeprosent i PM og BM i 2012 Combined ratio for egen regning (%) – akkumulert Combined ratio for egen regning (%) – i kvartalet *Combined ratio for egen regning inkl. personforsikring i SB1 Livsforsikring 103,5 96,8* 105,5 105,8 97,7 98,2 93,4* 101,9 100,7 101,6 101,5 96,2 94,0 96,5 18,8 17,3 17,3 93,4 17,4 18,4 16,7 20,2 18,8 20,0 22,2 , 18,5 18,2 24,4 88,2 83,4 83 4 88,5 84,9 84 9 78,5 78,0 81,4 81 4 69,1 80,3 84,6 75,8 77,5 78,3 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Skadeprosent Kostnadsprosent Skadeprosent p Kostnadsprosent pEtter ny forskrift, skal indirekte skadebehandlingskostnader klassifiseres som skadeutbetalinger med virkning fra 2012. Dette medfører enallokering fra driftskostnader til utbetalte skader. Tallene for skade- og kostnadsprosent for tidligere år er omarbeidet i henhold til nyforskrift.fo sk ift9
 10. 10. SpareBank 1 Markets Styrket på renteområdet – og p y p g positiv inntektsvekst10
 11. 11. SpareBank 1 Markets Styrket på renteområdet – og positiv inntektsvekst Resultater • Omsetningsvekst på alle forretningsområder i 4. kvartal ●Total omsetning − 2012: MNOK 150 (86), opp 73 % • SpareBank 1 Markets etablerte i 2012 et formalisert samarbeid − I 4. kvartal: MNOK 50 (15), opp 228 % med Sparebank 1 SMN om egenhandel i obligasjoner og derivater. ●Positivt ordinært driftsresultat i 4. kvartal, før restrukturerings- og oppstartskostnader. t kt i t t k t d • Samarbeidet understøtter emisjonsvirksomheten og dermed Brutto verdiskaping for SB1-alliansen på MNOK 198 i 2012, hvorav MNOK 48 er plasseringskapasiteten. inntektsført i eierbankene •S l k Selskapet h styrket sin posisjon i markedet for t har t k t i i j k d tf ●Resultat før skatt Resultat obligasjonsemisjoner betydelig gjennom året − 2012: MNOK -169 (-155) − I 4. kvartal: MNOK -15 (-77) Bokførte inntekter 2011-2012 (MNOK) - Utvikling Betydelig styrket markedsandel kvartalsvis for obligasjonsemisjoner g j j 9% 2% ” SpareBank 1 kan, gjennom kan SpareBank 1 Markets, levere hele kapitalstrukturen, fra banklån til obligasjoner og egenkapital 2011 2012 ”11
 12. 12. O ODIN Forvaltning o a g Igjen på offensiven12
 13. 13. ODIN Forvaltning Ekstraordinære kostnader preger resultatet • Resultat før skatt: MNOK -20 (22) i 2012 og Resultat før skatt (MNOK) - kvartalsvis MNOK -20 (-9) i 4. kvartal – Ekstraordinære kostnader på MNOK 30 preger 1. kvartal 2. kvartal resultatet • Offensiv bemannings- og kostnadskutt gjennomført bemannings 12 3. kvartal 4. kvartal 12 – omstillingskostnader belastet regnskapet 6 • Verdien av goodwill i ODINs datterselskap i Finland er nedskrevet med MNOK 12,6 1,9 -0,5 -1,5 • Forvaltningshonorarer: MNOK 257 (303) for året og MNOK 62 (62) i kvartalet 9 -9 – Lavere gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2012 gj g g p sammenlignet med 2011 -20 • Forvaltningskapital: NOK 24,8 (23,4) mrd. – Økt med NOK 0,4 mrd. i løpet av 4. kvartal 2012 2011 2012 • Markedsandel for aksjefond på 8,2 (8,9) % og 4,4 (3 8) 4 4 (3,8) % for kombinasjonsfond13
 14. 14. ODIN Forvaltning Forbedring av investeringsprosess gir resultater – 10 av 12 aksjefond foran indeks Fondenes avkastning per 31.12.2012 (%) 32,4 Fondet Indeks 22,8 21,0 20,1 19,0 17,4 15,9 15,4 15,2 12,6 12,5 13,4 10,4 10,8 11,2 10,7 10,0 9,4 8,5 7,2 3,6 36 4,1 , -2,8 -5,0 ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN ODIN Norge N Sverige S i Finland Fi l d Norden N d Europa E Europa E Global Gl b l Global Gl b l Emerging M iti E i Maritim Offshore Ei d Off h Eiendom I SMB SMB Markets • Ti av ODINs 12 aksjefond, alle 5 rentefond og alle j , g 3 kombinasjonsfond foran referanseindeks i 201214
 15. 15. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Marginpress i factoringvirksomheten og svak utvikling i inkassomarkedet. God vekst i porteføljevirksomheten p j15
 16. 16. SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Marginpress i factoringvirksomheten og svak utvikling i inkassomarkedet. God vekst i porteføljevirksomheten Resultat før skatt (MNOK) - akkumulert • Resultat før skatt*: MNOK 25 2 (27,9) i 2012 og MNOK skatt : 25,2 (27 9) 27,9 7,2 (5,9) i 4. kvartal År 2011 År 2012 24,7 25,2 • Factoring har hatt god vekst det siste året, men lavere marginer presser inntjeningen. Markedsandelen er økt inntjeningen til 15,7 % i 2012 fra 14,1 % i 2011 16,7 • Høyere porteføljevolum i 2012 enn i 2011 har gitt økte14,6 inntekter i porteføljeadministrasjonen**. Samlet 12,8 porteføljevolum var MNOK 1.504 (1.152) ved årsskiftet • Nullvekst i inkassomarkedet. Reduserte 6,4 inkassoinntekter i Conecto som følge av lavere saksinngang 3,5 • SpareBank 1 Gruppen Finans har i 2012 bygget fundament for videre vekst og lønnsomhet.Factoring Portefølje Conecto SB1G Finans Samarbeidet med SpareBank 1-bankene gir fremover (inkasso) konsern nye muligheter for kryssalg av inkassotjenester til bankenes BM-kunder BM kunder. *Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Finans konsern inkl. også ledelse og merverdiavskrivninger16 ** Forretningsområde innen oppkjøp av porteføljer av krav som innfordres i konsernets inkassoselskap
 17. 17. Fremtidsutsikter – SpareBank 1 Gruppen konsern • SpareBank 1-alliansen står sterkere enn noensinne. Både bankene og produktområdene hevder seg godt i konkurransebildet, og resultatutviklingen er god. SpareBank 1 Gruppen konsern vil, i tett samarbeid med alliansebankene, fortsette arbeidet med å styrke alliansens posisjon. • SpareBank 1 Gruppen er gjennom sine ulike datterselskap eksponert mot verdipapirmarkedet, verdipapirmarkedet og utvikling i børskurser og rente vil i stor grad påvirke verdiskapingen i konsernet. • Tettere samarbeid mellom skade- og livsforsikringsvirksomheten forventes å gi økte inntekter gjennom muligheter for kryssalg og et mer helhetlig kundetilbud. Samarbeidet vil også skape grunnlag for mer effektive prosesser i hele verdikjeden, sterkere konkurranseevne og lavere kostnader.17
 18. 18. Hele Norges sparebank 1818
 19. 19. Appendiks A dik19
 20. 20. SpareBank 1-alliansen har en solid forretningsmodell, med nærhet til kundene og en konservativ risikoprofil g p Aksjonærer og  distributører d b SamSpar 19,5 % 19,5 % 19,5 % 12 % 19,5 % 10 % Produkter, provisjon og utbytte Salg S l SpareBank 1 Gruppen AS BN Bank BN B k Bank 1 Oslo Akershus B k 1 O l Ak h SpareBank 1 Skadeforsikring SpareBank 1 Skadeforsikring ODIN Forvaltning ODIN Forvaltning (100 %) (100 %) SpareBank 1 Boligkreditt SpareBank 1 Næringskreditt SpareBank 1 Livsforsikring SpareBank 1 Medlemskort (100 %) (100 %) Virksomheter i  SpareBank 1‐ EiendomsMegler 1 SpareBank 1 Markets SpareBank 1 Gruppen Finans alliansen (97,55 %) (100 %) Alliansesamarbeidet Merkevare, teknologi, kompetanse, prosesser, beste praksis og innkjøp. Kompetansesentre: Betaling/Trondheim, kreditt/Stavanger, læring/Tromsø  20
 21. 21. SpareBank 1 Gruppen Nøkkeltall 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Året 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2012 2011 Konsern Resultat etter skatt (MNOK) -51,8 227,7 63,4 199,9 281,0 -4,3 97,2 151,9 439,2 525,8 Egenkapitalavkastning (%) -3,8 % 3,8 17,2 % 5,0 % 15,9 % 23,2 % -0,3 % 0,3 8,1 % 12,9 % 8,6 % 11,1 % Kapitaldekning per kvartal (%) 14,9 % 16,7 % 15,9 % 14,8 % 16,2 % 16,3 % 16,2 % 16,1 % 14,9 % 16,2 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 13,4 % 15,3 % 14,5 % 13,1 % 14,6 % 14,0 % 13,9 % 12,6 % 13,4 % 14,6 % SB1 Livsforsikring Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) 89,8 79,7 92,6 29,4 38,5 63,5 70,1 69,4 291,5 241,4 Administrasjonsresultat (MNOK) -26,7 -3,1 -19,0 -7,5 -3,2 -19,8 -24,2 -18,7 -56,2 -65,9 Renteresultat (MNOK) 51,2 97,3 47,0 73,2 3,1 51,6 108,0 205,8 268,8 368,5 Resultat etter skatt (MNOK) -154,4 154 4 128,7 128 7 89,1 89 1 125,8 125 8 193,7 193 7 114,6 114 6 73,8 73 8 129,9 129 9 189,2 189 2 511,9 511 9 Bufferkapital inkl. årets resultat* per kvartal (%) 13,6 % 16,3 % 14,8 % 12,8 % 11,0 % 14,1 % 14,0 % 15,2 % 13,6 % 11,0 % Kapitaldekning per kvartal (%) 18,5 % 19,0 % 20,0 % 17,5 % 18,5 % 18,5 % 17,1 % 19,2 % 18,5 % 18,5 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 590,0 555,5 389,6 465,9 184,9 13,0 326,3 448,2 590,0 184,9 SB1 Skadeforsikring konsern Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 25,8 24,9 31,1 -19,5 -16,0 0,5 8,2 -29,9 62,4 -37,3 Netto finansinntekter (MNOK) 119,8 172,8 51,0 194,0 160,8 -62,3 66,8 95,1 537,6 260,3 Resultat etter skatt (MNOK) 147,6 142,6 42,2 139,5 90,3 -81,2 41,8 39,8 471,9 90,7 Skadeprosent f.e.r (%) 69,1 % 81,4 % 78,0 % 84,9 % 78,5 % 88,5 % 83,4 % 88,2 % 78,3 % 84,6 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 24,4 % 20,2 % 18,5 % 16,7 % 22,2 % 17,3 % 18,4 % 17,3 % 20,0 % 18,8 % Combined ratio f.e.r (%) 93,4 % 101,5 % 96,5 % 101,6 % 100,7 % 105,8 % 101,9 % 105,5 % 98,2 % 103,5 % Bestandspremie (MNOK) 5 446 5 455 5 407 5 328 5 198 5 092 4 986 4 825 5 446 5 198 ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) 62,5 64,0 63,4 67,2 61,8 69,4 85,5 86,8 257,1 303,5 Resultat etter skatt (MNOK) -18,6 1,4 -1,0 -0,3 -7,0 4,3 8,9 8,6 -18,5 14,8 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 24 803 24 370 23 541 26 173 23 433 22 539 30 101 33 348 24 803 23 433 Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,2 % 8,3 % 8,4 % 8,9 % 8,9 % 8,8 % 9,9 % 10,6 % 8,2 % 8,9 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 4,4 % 4,0 % 4,1 % 3,8 % 3,8 % 3,8 % 3,5 % 3,2 % 4,4 % 3,8 % SB1 Markets Driftsinntekter (MNOK) 50,1 26,6 40,0 32,9 15,3 12,6 23,5 34,8 149,6 86,3 Resultat etter skatt (MNOK) R lt t tt k tt -12,7 12 7 -46,6 46 6 -32,6 32 6 -32,5 32 5 -57,4 57 4 -37,3 37 3 -15,9 15 9 -2,4 24 -124,4 124 4 -113,1 113 1 SB1G Finans konsern Resultat etter Skatt SB1G Finans konsern (MNOK) 5,4 2,7 5,4 4,9 4,4 8,4 1,8 4,5 18,4 19,1 Resultat etter skatt SB1G Finans - morselskap (MNOK) 4,0 1,8 1,0 2,2 4,1 3,7 0,1 1,4 9,0 9,3 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 2,1 1,6 5,0 3,3 2,2 6,7 3,7 5,1 12,0 17,7 *) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat21
 22. 22. SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat for 2012 Året Beløp i mill. kroner B l ill k 2012 2011 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 479,4 414,1 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 618,9 185,3 - ODIN Forvaltning -20,4 20 4 21,8 21 8 - SpareBank 1 Markets -168,5 -154,8 - SpareBank 1 Medlemskort 10,4 12,1 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 25,1 27,9 - Konsernjusteringer -8,4 28,6 Su Sum resultat datte se s ape før s att esu tat datterselskaper ø skatt 936,4 535, 535,1 Driftskostnader morselskap -75,1 -88,6 Netto finans morselskap -74,7 -59,3 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,2 Resultat før skatt 786,6 387,3 Skattekostnad -347,5 * 138,5 Resultat etter skatt 439,2 525,8 Majoritetens andel av resultat etter skatt 442,2 529,8 Minoritetens andel av resultat etter skatt -3,0 -4,0 Året Nøkkeltall 2012 2011 Egenkapitalavkastning 8,6 % 11,1 %* Høy skattekostnad i konsernet som følge av engangseffekten på MNOK 193 ved innføring av nye regler vedrørende begrensning av fritaksmetoden for aksjer som eies av livsforsikringsselskap.22
 23. 23. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kvBeløp i m ill. kroner 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2010 2010Andel resultat fra datterselskapene før skatt- SpareBank 1 Livsforsikring 99,0 144,6 141,8 94,1 98,1 77,7 109,0 129,4 72,5 85,8- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 197,9 185,0 70,4 165,5 167,6 -88,8 56,2 50,3 307,5 253,9- ODIN Forvaltning -20,3 1,9 -1,5 -0,5 -8,5 6,3 12,2 11,9 16,5 17,0- SpareBank 1 Markets -14,6 -64,2 -44,9 -44,8 -77,5 -51,8 -22,1 -3,4 -24,0 -29,0- SpareBank 1 Medlemskort 2,4 2,8 2,4 2,8 4,5 2,0 2,5 3,1 1,9 2,7- SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 7,2 3,8 7,5 6,8 5,9 12,2 3,0 6,8 6,6 -4,9- Konsernjusteringer -0,4 1,0 -9,0 0,0 -1,9 16,4 15,1 -0,9 -6,3 -7,4Sum resultat datterselskaper før skatt 271,1 274,9 166,6 223,8 188,1 - 26,1 175,9 197,1 374,6 318,1Driftskostnader morselskap -18,4 2,9 -26,1 -33,5 -29,4 -16,0 -15,6 -27,7 -16,5 40,7Netto finans morselskap -18,6 -21,6 -17,7 -16,8 -19,2 -18,0 -15,0 -7,1 -15,6 -11,4Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Resultat før skatt 234,0 256,2 122,9 173,5 139,6 - 60,1 145,4 162,4 342,5 347,4Skattekostnad -285,9 -28,5 -59,5 26,4 141,4 55,8 -48,1 -10,5 -18,5 -88,4Resultat etter skatt - 51,8 227,7 63,4 199,9 281,0 - 4,3 97,2 151,9 324,0 259,1Majoritetens andel av resultat etter skatt -51,5 228,8 64,2 200,7 282,6 -3,1 98,0 152,4 327,9 263,9Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,3 -1,1 -0,8 -0,8 -1,6 -1,1 -0,8 -0,5 -3,9 -4,823
 24. 24. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat for 4. kvartal og året 2012 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner 2012 2012 2012 2012 2011 2012 2011 Risikoinntekter 502,4 380,6 369,1 361,2 348,4 1 613,3 1 338,7 Risikokostnader -405,2 -291,5 -266,2 -340,4 -303,6 -1 303,3 -1 061,7 Risikoresultat 97,2 89,2 102,9 20,7 44,8 310,0 277,0 Tekniske avsetninger -7,4 -9,5 -10,3 8,7 -6,3 -18,5 -35,6 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 89,8 79,7 92,6 29,4 38,5 291,5 241,4 Oppreservering -50,6 * 0,0 0,0 0,0 0,0 -50,6 0,0 Risikoresultat etter tekn. avs. og oppres. g pp 39,1 , 79,7, 92,6 , 29,4, 38,5, 240,9 , 241,4 , Gebyrer 189,2 192,3 180,9 184,8 196,7 747,1 708,6 Driftskostnader ekskl. provisjoner -144,7 -130,6 -137,4 -128,6 -130,9 -541,3 -527,2 Provisjoner -71,1 -64,8 -62,5 -63,7 -69,0 -262,1 -247,3 Administrasjonsresultat -26,7 -3,1 -19,0 -7,5 -3,2 -56,2 -65,9 Netto finansinntekter 171,8 218,8 153,1 188,6 113,7 732,3 791,1 Garantert rente -120 6 120,6 -121 5 121,5 -106 1 106,1 -115 4 115,4 -110 6 110,6 -463 6 463,6 -422 6 422,6 Renteresultat 51,2 97,3 47,0 73,2 3,1 268,8 368,5 Oppreservering -20,8 -32,2 -10,3 -31,3 -154,3 -94,7 -187,3 Renteresultat etter oppreservering 30,4 65,0 36,7 41,9 -151,2 174,1 181,2 Vederlag for rentegaranti 6,8 6,7 6,1 6,3 5,7 25,9 22,6 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 49,7 148,4 116,6 70,1 -110,2 384,7 379,4 Avsetning til tilleggsavsetninger A t i till t i -11,2 11 2 -32,5 32 5 0,0 00 0,0 00 124,8 124 8 -43,7 43 7 0,0 00 Resultat til kunder 20,7 -20,9 -27,7 -15,2 37,4 -43,1 -61,5 Avkastning på selskapets midler 39,8 49,6 52,9 39,2 46,1 181,5 96,2 Resultat til eier før skatt 99,0 144,6 141,8 94,1 98,1 479,4 414,1 Skattekostnad -253,4 -15,9 -52,6 31,7 95,6 -290,2 97,8 Resultat til eier etter skatt -154,4 128,7 89,1 125,8 193,7 189,2 511,9 Nøkkeltall Året 2012 2011 Kapitaldekning 18,5 % 18,5 % Bufferkapital i % etter disponering av årets resultat p p g 13,6 % , 11,0 % , * Finanstilsynet anmodet livselskapene i desember om at risikooverskuddet innen kollektiv ytelsespensjon og24 fripoliser ble benyttet til avsetning for økt levealder.
 25. 25. SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje for 2012 Kollektiv- Gamle individuelle Investeringsvalgs- Selskaps- Beløp i mill. kroner porteføljen produkter porteføljen porteføljen Totalt Risikoresultat 280,8 13,1 -2,3 0,0 291,5 Administrasjonsresultat 68,9 -44,6 -80,4 0,0 -56,2 Renteresultat 193,9 68,1 4,1 2,6 268,8 Oppreservering -145,3 0,0 0,0 0,0 -145,3 Vederlag for rentegaranti 25,9 0,0 0,0 0,0 25,9 Resultat til kunde -43,1 -43,7 0,0 0,0 -86,8 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 181,5 181,5 Sum 381,0 , -7,1 , -78,6 , 184,1 , 479,4,25
 26. 26. SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill kroner mill. 2012 2012 2012 2012 2011 2012 2011 Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 101,0 79,6 72,3 72,3 72,1 325,3 284,9 Individuelle kapitalforsikringer 155,6 154,1 150,2 147,9 147,7 607,7 570,6 Kollektive pensjonsforsikringer 115,0 95,3 74,4 244,3 94,4 528,9 465,6 Ulykkesforsikringer 57,3 56,7 55,1 53,8 52,0 223,0 199,0 Gruppelivsforsikringer 125,0 125 0 136,2 136 2 132,2 132 2 239,1 239 1 125,0 125 0 632,5 632 5 604,4 604 4 Unit Link - Renteforsikringer 8,3 8,2 8,5 9,3 10,6 34,4 39,0 Unit Link - Kapitalforsikringer 31,1 31,6 35,2 36,7 44,6 134,7 181,1 Innskuddstjenestepensjon 305,3 280,3 273,1 265,1 252,3 1 123,8 980,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 898,6 842,0 801,1 1 068,5 798,7 3 610,2 3 325,5 Overførte premiereserver fra andre selskaper 161,4 161 4 116,8 116 8 194,7 194 7 102,4 102 4 216,3 216 3 575,2 575 2 660,8 660 8 Avgitt gjenforsikringspremie -42,4 -42,4 -41,2 -28,6 -36,4 -154,5 -160,4 Premieinntekter for egen regning 1 017,6 916,4 954,5 1 142,3 978,5 4 030,8 3 825,926
 27. 27. SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning ekskl. verdiendring anlegg: k kl di d i l Bokført avkastning: 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 3. kv 4. kv 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 7,3 5,6 5,4 6,2 4,7 6,0 5,7 4,3 5,2 4,0 4,5 45 3,6 4,5 45Prosent Prosent 4,0 3,1 3,0 SpareBank 1 Storebrand DNB Livsforsikring Nordea SpareBank 1 Storebrand DNB Livsforsikring Nordea 27 Kilde: selskapspresentasjoner
 28. 28. SpareBank 1 LivsforsikringAvkastning ordinær k dA k t i di kundeportefølje med garanti per 31 12 2012 t f lj d ti 31.12.2012 Prosent Aksjer Norge 16,5 Aksjer utland 17,2 Pengemarked 3,8 , Obligasjon Norge 8,5 Obligasjon utland 9,9 99 Hold til forfall 5,1 Eiendom 6,028
 29. 29. SpareBank 1 Livsforsikring Balanse per 31 12 2012 31.12.2012 Året Beløp i mill. kroner B l ill k 2012 2011 Immaterielle eiendeler 165 107 Investeringer 3 140 2 881 Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 213 223 Fordringer F di 105 225 Andre eiendeler 128 368 Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 6 0 Investeringer i kollektivporteføljen 17 062 15 909 Investeringer i investeringsvalgporteføljen 8 239 6 896 SUM EIENDELER 29 059 26 607 Innskutt egenkapital 2 073 1 825 Opptjent egenkapital 428 435 Ansvarlig lånekapital 200 200 Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 16 953 15 812 Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 8 347 6 993 Avsetning for forpliktelser 275 88 Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 139 139 Forpliktelser 553 1 043 Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 90 73 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 29 059 26 60729
 30. 30. Aktivaallokering per portefølje per 31.12.2012 (31.12.2011) (31 12 2011) SB1 Skadeforsikring gSB1 Li sfo sik ing Livsforsikring konsern Investeringsvalg- Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen porteføljen 12,6 (13,8) 12 6 (13 8) % 0,2 (-4,5) 0 2 ( 4 5) % 8,2 (7,9) % 10,1 (10,4) % 39,2 (37,4) % 0,7 (-0,2) % 18,4 (18,8) % 11,0 (12,7) %46,3 (45,9) % 53,2 (54,2) % 19,6 (21,0) % ( ) 65,7 (60,9) % 27,8 (28,0) 27 8 (28 0) % 15,8 (24,8) 15 8 (24 8) % 70,7 (69,0) % 0,4 (-0,1) % Annet Aksjer Aksjer Annet Eiendom Eiendom Aksjer Annet Obligasjoner Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Obligasjoner-Markedsverdi Obligasjoner Markedsverdi Obligasjoner-Markedsverdi NOK 8,2 (6,9) mrd. NOK 16,9 (15,7) mrd. NOK 3,1 (2,9) mrd. NOK 11,0 (9,6) mrd.30
 31. 31. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Resultat for 4. kvartal og året 2012 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner mill 2012 2012 2012 2012 2011 2012 2011 Forfalt brutto premie 1 283,6 1 172,6 1 431,1 1 713,1 1 281,4 5 600,4 5 358,2 Opptjente premier f.e.r. 1 293,4 1 287,9 1 257,3 1 234,5 1 226,8 5 073,1 4 695,9 Påløpne erstatninger f.e.r. -893,5 -1 048,2 -980,7 -1 048,5 -963,5 -3 970,9 -3 973,5 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -315,1 -259,6 -232,1 -206,2 -271,9 -1 012,9 -884,7 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader g 0,1 , 11,3 , 1,7 , 1,2 , 1,5 , 14,3 , 31,8 , Andre tekniske avsetninger -59,1 33,5 -15,1 -0,5 -8,4 -41,2 93,2 Forsikringsresultat 25,8 24,9 31,1 -19,5 -15,5 62,4 -37,3 Netto finansinntekter 119,8 172,8 51,0 194,0 160,8 537,6 260,3 Andre kostnader -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 Resultat før sikkerhetsavsetninger 145,6 197,7 82,1 174,5 145,3 599,9 223,0 Endring av sikkerhetsavsetning 52,4 -12,7 -11,7 -9,0 22,9 19,0 -37,7 Resultat før skatt 197,9 185,0 70,4 165,5 168,1 618,9 185,3 Skattekostnad -50,3 -42,4 -28,2 -26,0 -77,3 -147,0 -94,6 Resultat etter skatt 147,6 142,6 42,2 139,5 90,8 471,9 90,7 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Nøkkeltall 2012 2012 2012 2012 2011 2012 2011 Skadeprosent f.e.r. 69,1 % 81,4 % 78,0 % 84,9 % 78,5 % 78,3 % 84,6 % Kostnadsprosent f.e.r. 24,4 % 20,2 % 18,5 % 16,7 % 22,2 % 20,0 % 18,8 % Combined ratio f e r f.e.r. 93,4 93 4 % 101,5 101 5 % 96,5 96 5 % 101,6 101 6 % 100,7 100 7 % 98,2 98 2 % 103,5 103 5 % Kapitaldekning 33,7 % 32,8 %31
 32. 32. ODIN Forvaltning Resultat for 4 kvartal og året 2012 4. 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv Året Beløp i mill. kroner 2012 2012 2012 2012 2011 2012 2011 Forvaltningshonorarer F lt i h 62,5 62 5 64,0 64 0 63,4 63 4 67,2 67 2 61,8 61 8 257,1 257 1 303,5 303 5 Sum driftsinntekter 62,5 64,0 63,4 67,2 61,8 257,1 303,5 Lønnskostnader -34,8 -24,8 -25,9 -24,6 -25,5 -110,1 -108,5 Avskrivninger -6,4 -6,3 -6,8 -6,5 -10,2 -26,0 -23,5 Andre driftskostnader -30,0 -31,2 -32,5 -36,9 -34,9 -130,5 -151,1 Sum driftskostnader -71,1 -62,3 -65,2 -68,0 -70,5 -266,6 -283,1 Driftsresultat -8,6 1,7 -1,8 -0,8 -8,7 -9,6 20,3 Finanskostnader -11,7 0,2 0,4 0,3 0,2 -10,8 1,5 Resultat før skatt -20,3 1,9 -1,5 -0,5 -8,5 -20,4 21,8 Skattekostnad , 1,7 -0,5 , 0,5 , 0,2 , 1,5 , 1,9 , -7,1 , Resultat etter skatt -18,6 1,4 -1,0 -0,3 -7,0 -18,5 14,832

×