Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen

3,032 views

Published on

Last ned presentasjonen fra presse- og analytikerkonferansen torsdag 13. februar 2014.

Published in: Investor Relations
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentasjon Q4 2013 og foreløpig årsregnskap 2013 for SpareBank 1 Gruppen

 1. 1. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør
 2. 2. Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Annualisert egenkapitalavkastning (%) 2 Resultat før skatt for året (MNOK) Kapitaldekning per utgangen av kvartalet (%) * For sammenligningsformål vises resultat før skatt for konsernet for 4. kvartal 2010-2013 ekskl. SpareBank 1 Markets
 3. 3. Betydelig resultatfremgang Resultat før skatt (MNOK) 3
 4. 4. Forretningsområde Forsikring 4 Rekordår i Forsikring
 5. 5. Forretningsområde Forsikring (liv og skade samlet) Prosessforbedring gir lav CR og høy lønnsomhet Brutto combined ratio risikoforsikring i kvartalet (%) Combined ratio risikoforsikring Per 4.kvartal 2013 74,8 % 82,6 % 83,3 % 84,3 % 84,5 % 5 78,0 % 80,4 % Realiserte kostnadseffekter av sammenslåing av forretningsområdene (MNOK) Per 3. kvartal 2013 85,5 % 87,8 % 88,7 % *SpareBank 1s tall for risikoforsikring inkl. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern + personrisikoprodukter juridisk hjemmehørende i SB1 Forsikring AS (tidl. SB1 Liv AS)
 6. 6. SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten) Solid årsresultat og ferdig oppreservert på kollektiv YTP Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Utvikling i bufferkapitalen per kvartal (%) 17,8 16,3 14,8 2. kv 2012 13,6 3. kv 2012 4. kv 2012 14,8 1. kv 2013 Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger Hovedtall for 2013 (2012) i MNOK •Brutto premieinntekter: 16,4 15,5 2. kv 2013 3. kv 2013 Delårsresultat Kursreguleringsfond Markedsandel personforsikring 3. kv 2013 (3. kv 2012) Livsforsikring, uførepensjon og uførekapital 3 860 (3 610) Plass Selskap Markedsandel Nytegnet premie 343 (316) MNOK •Risikoresultat: 416 (291) •Administrasjonsresultat: -80 (-56) 1 - SpareBank 1 28,4 % (29,5 %) •Renteresultat: 477 (269) 2 - Gjensidige 21,1% (18,7 %) •Resultat før skatt: 638 (479) 3 - Frende 13,5 % (11,1%) •Egenkapitalavkastning 6 4. kv 2013 19,7 % 4 - Nordea 12,8 % (15,7%) 5 - Eika 8,0 % (7,01%)
 7. 7. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern (skadeforsikringsvirksomheten) Resultat før skatt doblet fra 2012 grunnet prosessforbedringer og reduserte driftskostnader Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Realiserte effekter Skadekostnadsprosjekt (MNOK) Hovedtall for 2013 (2012) i MNOK •Brutto premieinntekter: •Forsikringsresultat: 800 (62) •Netto finansresultat 498 (538) •Resultat før skatt: 1.244 (619) •Egenkapitalavkastning 7 5.404 (5.600) 24,2 % MNOK 776 i avviklingsgevinster i 2013 – Hvorav MNOK 493 treffer forsikringsresultatet. *Endelig mål ligger mellom MNOK 250-300, men er ikke tidsbestemt enda
 8. 8. ODIN Forvaltning AS 8 Betydelig bedret resultat i 2013 som følge av økt forvaltningskapital og kostnadsreduksjoner
 9. 9. ODIN Forvaltning Resultatet styrket betydelig grunnet økt forvaltningskapital og kostnadsreduksjoner Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Hovedtall for 2013 (2012) i MNOK •Driftsinntekter: 290 (257) •Resultat før skatt: 51 (-20) •Forvaltningskapital: 32.764 (24.803) •Egenkapitalavkastning 27,4 % 9 Avkastning aksjefond hittil i år (%) Markedsandel aksje- og kombinasjonsfond hittil i år (%)
 10. 10. Fordringsadministrasjon 10 God inntjening innenfor factoring og portefølje, nedskrivning av IT-system tynger inkassoselskapet
 11. 11. Fordringsadministrasjon God inntjening innenfor factoring og portefølje. Omstilling i inkassovirksomheten Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) • Factoring og Portefølje - 20% økning i inntektene på bakgrunn av økt klientomsetning og vekst i utlån i Factoring - 30% vekst i porteføljevolum og høy innfordring gir solid resultatvekst i Porteføljevirksomheten. - Resultat før skatt økt fra MNOK 12 til MNOK 23 siden 2012. • Inkasso – Året preget av større omstillinger som skal bidra til økt konkurransekraft - 12% vekst i saksinngangen har gitt høyere inkassoinntekter. - Nedskriving av egenutviklet software med MNOK 38 i 4.kvartal tynger resultatet - Korrigert for engangsposter ville resultatet vært svakt positivt 11
 12. 12. Utbetalte provisjoner fra SpareBank 1 Gruppen utgjør et betydelig bidrag til bankenes inntekter Utbetalte provisjoner til SpareBank 1-bankene (MNOK) 943 807 12 824
 13. 13. Best på egenkapitalavkastning 2013 Gjennomsnitt 2010-2012 SpareBank 1 Gruppen 20,3% 12,8% Gjensidige 14,1 % 14,2 % Handelsbanken 13,9 % 13,8 % DNB 13,2 % 12,2 % Storebrand 12,1 % 8,1 % Nordea 11,0 % 11,5 % Danske Bank 5,0 % 2,9 % Kilde: Selskapenes regnskapsrapporter. Egenkapitalavkastning etter skatt målt mot utvalgt liga av nordiske finanskonsern 13
 14. 14. Takk for oppmerksomheten! Kirsten Idebøen 14
 15. 15. Appendiks
 16. 16. Eier- og selskapsstrukturen i SpareBank 1-alliansen Eiere og alliansepartnere: Samarbeidende lokale sparebanker: SamSpar 19,5 % 19,5 % Bank 1 Oslo Akershus* 19,5 % 11 % SpareBank 1 Gruppen AS* 1,4 % 19,5 % 9,6 % Alliansesamarbeidet SpareBank 1 DA* BN Bank* SpareBank 1 Boligkreditt* SpareBank 1 Forsikring livs- og skadeforsikring ODIN Forvaltning SpareBank 1 Næringskreditt* fondsforvaltning SpareBank 1 Medlemskort SpareBank 1 Kredittkort* forvaltning av LOfavør SpareBank 1 Gruppen Finans SpareBank 1 Markets* factoring og porteføljekjøp Conecto Selskapet skal utvikle og levere felles IT- og mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis og innkjøp. Kompetansesentre: • Betaling/Trondheim, • Kreditt/Stavanger Læring/Tromsø EiendomsMegler 1 Norge SpareBank 1 Kundesenter inkasso * Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler: SpareBank 1 Verdipapirservice * Felleseid konsern med heleide produktselskaper: 16 * Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen
 17. 17. Resultat per 4. kvartal 2013 Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt -SpareBank 1 Forsikring AS -SpareBank 1 Skadeforsikring konsern -ODIN Forvaltning AS -SpareBank 1 Medlemskort AS -Fordringsadministrasjon -Konsernjusteringer Netto driftskostnader i morselskapet Netto finanskostnader i morselskapet Merverdiavskrivninger RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET*) Skattekostnad fra videreført virksomhet RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET Resultat fra avviklet virksomhet**) RESULTAT ETTER SKATT 4. kvartal 2013 2012 152,2 429,1 20,4 1,4 -35,4 -47,2 -29,3 -21,5 -26,5 443,2 -163,6 279,6 0,0 279,6 99,0 197,9 -20,3 2,4 8,1 -1,3 -18,4 -18,6 0,0 248,6 -283,6 -34,9 -12,7 -47,6 Året 2013 638,4 1 243,5 51,5 9,6 -28,4 -65,7 -80,0 -80,3 -29,3 1 659,3 -408,7 1 250,6 -150,7 1 100,0 2012 479,4 618,9 -20,4 10,4 28,8 -12,1 -75,1 -74,7 0,0 955,1 -387,4 567,7 -124,4 443,4 *) For sammenligningsformål, vises tallene for 2012 og i 4. kvartal 2013 eksklusive SpareBank 1 Markets. **) Inkluderer resultatet til SpareBank 1 Markets for de 9 første måneder og nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av salg av SpareBank 1 Markets i 3. kvartal 2013. 17
 18. 18. SpareBank 1 Gruppen konsern Nøkkeltall 4. kv 2013 SB1 Gruppen konsern Resultat etter skatt (MNOK) Annualisert egenkapitalavkastning per kvartal (%) Kapitaldekning per kvartal (%) Kjernekapitaldekning per kvartal (%) Livsforsikringsvirksomhet Risikoresultat etter tekniske avsetninger (MNOK) Administrasjonsresultat (MNOK) Renteresultat (MNOK) Resultat etter skatt (MNOK) Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) * Kapitaldekning per kvartal (%) Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) Skadeforsikringsvirksomhet Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) Netto finansinntekter (MNOK) Resultat etter skatt (MNOK) Skadeprosent f.e.r (%) Kostnadsprosent f.e.r (%) Combined ratio f.e.r (%) Bestandspremie (MNOK) ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar (MNOK) Resultat etter skatt (MNOK) Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) Markedsandel aksjefond per kvartal (%) Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) Fordringsadministrasjon Resultat etter skatt (MNOK) Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 18 3. kv 2013 2. kv 2013 1. kv 2013 4. kv 2012 3. kv 2012 2. kv 2012 1. kv 2012 Året 2012 289,2 20,3 % 20,5 % 19,1 % 418,2 20,5 % 15,0 % 13,6 % 87,1 15,6 % 14,6 % 13,1 % 315,0 23,1 % 14,0 % 12,6 % -47,6 8,7 % 14,6 % 13,1 % 227,7 12,7 % 16,7 % 15,3 % 63,4 10,5 % 15,9 % 14,5 % 199,9 15,9 % 14,8 % 13,1 % 443,4 8,7 % 14,6 % 13,1 % 124,7 -77,7 171,3 139,9 16,4 % 19,80 % 983,6 106,8 9,1 101,0 158,8 17,8 % 17,8 % 923,4 104,3 -10,9 38,1 93,4 15,5 % 17,6 % 718,5 80,7 -0,2 166,3 136,4 14,8 % 18,0 % 701,1 89,8 -26,7 51,2 -154,4 13,6 % 18,5 % 590,0 79,7 -3,1 97,3 128,7 16,3 % 19,0 % 555,5 92,6 -19,0 47,0 89,1 14,8 % 20,0 % 389,6 29,4 -7,5 73,2 125,8 12,8 % 17,5 % 465,9 291,5 -56,2 268,8 189,2 13,6 % 18,5 % 590,0 379,3 128,2 245,6 38,7 % 18,9 % 57,6 % 5211 230,3 129,1 302,3 64,3 % 16,4 % 80,7 % 5 283 98,1 70,7 115,9 73,4 % 18,9 % 92,3 % 5 308 91,7 170,1 219,4 73,3 % 18,3 % 91,7 % 5 325 25,8 119,8 151,8 69,1 % 24,4 % 93,4 % 5 446 24,9 172,8 142,6 81,4 % 20,2 % 101,5 % 5 455 31,1 51,0 42,2 78,0 % 18,5 % 96,5 % 5 407 -19,5 194,0 139,5 84,9 % 16,7 % 101,6 % 5 328 62,4 537,6 476,1 78,3 % 20,0 % 98,2 % 5 446 79,1 14,8 32 764 8,3 % 4,8 % 74,5 10,8 30 416 8,6 % 5,0 % 69,2 5,6 27 318 8,1 % 5,0 % 66,7 6,1 27 741 8,4 % 4,8 % 62,5 -18,6 24 803 8,2 % 4,4 % 64,0 1,4 24 370 8,3 % 4,0 % 63,4 -1,0 23 541 8,4 % 4,1 % 67,2 -0,3 26 173 8,9 % 3,8 % 257,1 -18,5 24 803 8,2 % 4,4 % -35,4 4,6 -30,5 2,9 5,9 -3,0 -0,7 2,9 -3,6 2,9 3,3 -0,4 6,1 4,0 2,1 3,4 1,8 1,6 6,0 1,0 5,0 5,5 2,2 3,3 21,0 9,0 12,0
 19. 19. SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater Beløp i mill. kroner 4. kv 2013 3. kv 2013 2. kv 2013 1. kv 2013 Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Forsikring AS 152,2 201,7 137,0 429,1 20,4 1,4 -35,4 -47,2 520,5 -29,3 -21,5 -26,5 443,2 -163,6 279,6 0,0 279,6 376,0 15,0 2,6 4,0 -23,1 576,2 -22,6 -23,9 -0,9 528,8 -107,0 421,7 -3,6 418,2 173,6 7,7 1,9 -1,0 5,5 324,8 -5,1 -15,5 -1,8 302,3 -85,9 216,3 -129,3 87,1 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern - ODIN Forvaltning AS - SpareBank 1 Medlemskort AS - Fordringsadministrasjon - Konsernjusteringer Sum resultat datterselskaper før skatt *) Driftskostnader morselskap Netto finans morselskap Merverdiavskrivninger RESULTAT FØR SKATT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET *) Skattekostnad fra videreført virksomhet RESULTAT FRA VIDEREFØRT VIRKSOMHET Resultat fra avviklet virksomhet **) RESULTAT ETTER SKATT 4. kv 2012 3. kv 2012 2. kv 2012 1. kv 2012 147,4 99,0 144,6 141,8 94,1 264,8 8,4 3,7 4,0 -0,9 427,5 -23,0 -19,4 0,0 385,1 -52,2 332,9 -17,8 315,0 197,9 -20,3 2,4 8,1 -1,3 285,7 -18,4 -18,6 0,0 248,6 -283,6 -34,9 -12,7 -47,6 185,0 1,9 2,8 4,7 0,1 339,1 2,9 -21,6 0,0 320,4 -46,1 274,3 -46,6 227,7 70,4 -1,5 2,4 8,4 -10,0 211,5 -26,1 -17,7 0,0 167,8 -71,8 96,0 -32,6 63,4 165,5 -0,5 2,8 7,7 -0,9 268,6 -33,5 -16,8 0,0 218,3 14,2 232,4 -32,5 199,9 4. kv 2011 3. kv 2011 2. kv 2011 1. kv 2011 4. kv 2010 98,1 77,7 109,0 129,4 72,5 167,6 -8,5 4,5 8,1 -4,2 265,6 -29,4 -19,2 0,0 217,1 121,3 338,4 -57,4 281,0 -88,8 6,3 2,0 14,5 14,1 25,7 -16,0 -18,0 0,0 -8,2 41,3 33,0 -37,3 -4,3 56,2 12,2 2,5 5,2 12,9 198,0 -15,6 -15,0 0,0 167,5 -54,3 113,2 -15,9 97,2 50,3 11,9 3,1 9,0 -3,2 200,5 -27,7 -7,1 0,0 165,7 -11,4 154,3 -2,4 151,9 307,5 16,5 1,9 7,9 -7,7 398,6 -16,5 -15,6 0,0 366,5 -25,8 340,6 -16,6 324,0 *) Salget av SpareBank 1 Markets ble gjennomført per 3. kvartal 2013. For sammenligningsformål, vises kvartalstallene bakover i tid eksklusive SpareBank 1 Markets. **) Tall for 3. og 2. kvartal 2013 inkluderer kvartalsresultatet til SpareBank 1 Markets og konserntapet/nedskrivningen av aksjene i SpareBank 1 Markets som følge av salget. Tallene fra 1. kvartal 2013 - 3. kvartal 2010 viser resultat i SpareBank 1 Markets. 19
 20. 20. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per 4.kvartal 2013 Beløp i mill. kroner Risikoinntekter Risikokostnader Risikoresultat Tekniske avsetninger Risikoresultat etter tekniske avsetninger Oppreservering Risikoresultat etter tekn. avs. og oppres. Gebyrer Driftskostnader ekskl. provisjoner Provisjoner Administrasjonsresultat Netto finansinntekter Garantert rente Renteresultat Oppreservering Renteresultat etter oppreservering Vederlag for rentegaranti Samlet resultat før tilleggsavsetninger Avsetning til tilleggsavsetninger Resultat til kunder Avkastning på selskapets midler Resultat til eier før skatt Skattekostnad Resultat til eier etter skatt 20 4. kv 2013 439,0 -306,4 132,6 -7,9 124,7 -11,5 113,2 146,5 -152,1 -72,1 -77,7 303,2 -131,9 171,3 -80,3 91,0 5,4 131,8 -7,9 -23,2 51,5 152,2 -12,4 139,9 *) For året 2012 vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat. 3. kv 2013 431,1 -323,8 107,2 -0,4 106,8 -4,3 102,5 208,0 -128,4 -70,5 9,1 214,6 -113,6 101,0 -34,5 66,5 5,1 183,2 -18,2 -22,4 59,1 201,7 -42,9 158,8 2. kv 2013 453,1 -343,6 109,5 -5,1 104,3 -7,4 96,9 203,7 -146,0 -68,6 -10,9 154,3 -116,2 38,1 -2,8 35,4 4,5 125,9 -3,6 -6,1 20,8 137,0 -43,6 93,4 1. kv 2013 430,1 -334,4 95,7 -15,0 80,7 -10,4 70,3 196,9 -130,3 -66,8 -0,2 276,5 -110,2 166,3 -66,6 99,7 4,1 173,9 -41,4 -21,9 36,8 147,4 -11,1 136,4 4. kv 2012 502,4 -405,2 97,2 -7,4 89,8 -50,6 39,1 189,2 -144,7 -71,1 -26,7 171,8 -120,6 51,2 -20,8 30,4 6,8 49,7 -11,2 20,7 39,8 99,0 -253,4 -154,4 Året 2013 2012 1 753,3 1 613,3 -1 308,2 -1 303,3 445,1 310,0 -28,5 -18,5 416,5 291,5 -33,6 -50,6 382,9 240,9 755,0 747,1 -556,9 -541,3 -277,9 -262,1 -79,8 -56,2 948,5 732,3 -471,8 -463,6 476,7 268,8 -184,1 -94,7 292,6 174,1 19,1 25,9 614,8 384,7 -71,0 -43,7 -73,6 -43,1 168,2 181,5 638,4 479,4 -110,0 -290,2 528,4 189,2 *)
 21. 21. SpareBank 1 Forsikring AS Resultat per portefølje per 4.kvartal 2013 Beløp i mill. kroner Risikoresultat Administrasjonsresultat Renteresultat Oppreservering Vederlag for rentegaranti Resultat til kunde Avkastning på selskapets midler Sum 21 KollektivGamle individuelle Investeringsvalgsporteføljen produkter porteføljen 416,3 1,7 -1,4 -24,8 -30,3 -24,6 364,4 96,4 12,8 -217,7 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 -76,9 -67,7 0,0 0,0 0,0 0,0 480,4 0,0 -13,3 Selskapsporteføljen 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 168,2 171,2 Totalt 416,5 -79,8 476,7 -217,7 19,1 -144,6 168,2 638,4
 22. 22. SpareBank 1 Forsikring AS Utvikling i premieinntekter Beløp i mill. kroner Individuelle rente-/pensjonsforsikringer Individuelle kapitalforsikringer Kollektive pensjonsforsikringer Ulykkesforsikringer Gruppelivsforsikringer Unit Link - Renteforsikringer Unit Link - Kapitalforsikringer Innskuddstjenestepensjon Sum brutto forfalte premieinntekter Overførte premiereserver fra andre selskaper Avgitt gjenforsikringspremie Premieinntekter for egen regning 22 4. kv 2013 88,0 164,5 105,6 61,7 146,8 9,2 33,7 300,3 909,8 65,0 -47,0 927,7 3. kv 2013 84,8 164,6 95,1 61,8 154,0 11,4 45,3 294,3 911,5 153,0 -47,4 1 017,1 2. kv 2013 81,4 159,8 73,7 59,7 151,0 3,0 16,8 301,9 847,3 202,4 -46,0 1 003,7 1. kv 2013 79,8 155,6 295,0 57,6 265,6 8,6 33,2 296,0 1 191,3 98,7 -47,5 1 242,6 4. kv 2012 101,0 155,6 115,0 57,3 125,0 8,3 31,1 305,3 898,6 161,4 -42,4 1 017,6 Året 2013 334,0 644,5 569,4 240,8 717,5 32,2 129,0 1 192,4 3 859,8 519,1 -187,8 4 191,1 2012 325,3 607,7 528,9 223,0 632,5 34,4 134,7 1 123,8 3 610,2 575,2 -154,5 4 030,8
 23. 23. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning ekskl. verdiendring anlegg: Kilde: selskapspresentasjoner 23 Bokført avkastning:
 24. 24. SpareBank 1 Forsikring AS Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per 31.12.2013 Prosent Aksjer Norge 22,8 Aksjer utland 35,1 Pengemarked 2,9 Obligasjon Norge Obligasjon utland Hold til forfall Eiendom 24 5,3 0,3 5,0 6,1
 25. 25. SpareBank 1 Forsikring AS Balanse per 31.12.2013 Året Beløp i mill. kroner Immaterielle eiendeler Investeringer Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter Investeringer i kollektivporteføljen Investeringer i investeringsvalgporteføljen SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg Avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper Forpliktelser Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD 25 2013 213 3 604 236 82 234 2 18 207 10 521 33 098 2 073 800 200 18 201 10 665 417 152 445 146 33 098 Året 2012 165 3 140 213 105 128 6 17 062 8 239 29 059 2 073 428 200 16 953 8 347 275 139 553 90 29 059 2012 165 3 140 213 105 128 6 17 062 8 239 29 059 2 073 428 200 16 953 8 347 275 139 553 90 29 059
 26. 26. Aktivaallokering per portefølje per 31.12.2013 (31.12.2012) SB1 Skadeforsikring konsern SB1 Forsikring AS Investeringsvalgporteføljen Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen Selskapsporteføljen 0,2 (0,2) % 13,5 (12,6) % Kollektivporteføljen 40,6 (39,2) % 0,3 (0,7) % 0% 0% 44,9 (46,3) % Selskapsporteføljen 12,2 (10,1) % 9,6 (8,2) % 0% % 0 9,8 (11,0) % 17,7 (18,4) % 18 % 16 % 66 % 66 % 54,8 (53,2) % 27,0 (27,8) % 0,3 (0,4) % Aksjer Annet Obligasjoner NOK 10,5 (8,2) mrd. 26 18,5 (19,6) % Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi NOK 18,1 (16,9) mrd. 18 % 67,0 (65,7) % 15,1 (15,8) % 16 % 68,4 (70,7) % Annet Aksjer Eiendom Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi Obligasjoner-Markedsverdi NOK 3,6 (3,1) mrd. NOK 11,4 (11,0) mrd.
 27. 27. SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Resultat per 4. kvartal 2013 Beløp i mill. kroner Forfalt brutto premie Opptjente premier f.e.r. Påløpne erstatninger f.e.r. Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader Andre tekniske avsetninger Forsikringsresultat Netto finansinntekter Andre kostnader Resultat før sikkerhetsavsetninger Endring av sikkerhetsavsetning Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Nøkkeltall Skadeprosent f.e.r. Kostnadsprosent f.e.r. Combined ratio f.e.r. Kapitaldekning 27 4. kv 2013 1 266,2 1 201,4 -465,0 -227,4 1,4 -131,1 379,3 128,2 25,0 532,5 -103,4 429,1 -183,5 245,6 3. kv 2013 1 154,0 1 211,3 -778,5 -199,2 0,7 -4,0 230,3 129,1 10,0 369,5 6,5 376,0 -73,7 302,3 2. kv 2013 1 370,8 1 174,0 -862,0 -221,4 6,7 0,7 98,1 70,7 0,0 168,8 4,8 173,6 -57,7 115,9 1. kv 2013 1 612,9 1 193,1 -875,0 -218,7 5,2 -13,0 91,7 170,1 0,0 261,8 3,0 264,8 -45,4 219,4 4. kv 2012 1 283,6 1 293,4 -895,3 -313,3 0,1 -59,1 25,8 119,8 -0,1 145,6 52,4 197,9 -46,1 151,8 Året 2012 2013 5 403,9 5 600,4 4 779,9 5 073,1 -2 980,5 -3 971,5 -866,7 -1 012,3 14,1 14,3 -147,3 -41,2 799,6 62,4 498,1 537,6 35,0 -0,1 1 332,6 599,9 -89,1 19,0 1 243,5 618,9 -360,4 -142,7 883,2 476,1 4. kv 2013 38,7 % 18,9 % 57,6 % 3. kv 2013 64,3 % 16,4 % 80,7 % 2. kv 2013 73,4 % 18,9 % 92,3 % 1. kv 2013 73,3 % 18,3 % 91,7 % 4. kv 2012 69,2 % 24,2 % 93,4 % Året 2013 2012 62,4 % 78,3 % 18,1 % 20,0 % 80,5 % 98,2 % 38,4 % 37,1 %
 28. 28. ODIN Forvaltning Resultat per 4. kvartal 2013 Beløp i mill. kroner Forvaltningshonorarer Sum driftsinntekter Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt 28 4. kv 2013 79,1 79,1 -24,9 -5,4 -27,3 -57,6 21,6 -1,2 20,4 -5,5 14,8 3. kv 2013 74,5 74,5 -28,7 -6,2 -24,9 -59,9 14,6 0,3 15,0 -4,1 10,8 2. kv 2013 69,2 69,2 -29,2 -6,3 -26,3 -61,8 7,4 0,4 7,7 -2,1 5,6 1. kv 2013 66,7 66,7 -23,7 -6,4 -28,4 -58,5 8,2 0,3 8,4 -2,3 6,1 4. kv 2012 62,5 62,5 -34,8 -6,4 -30,0 -71,1 -8,6 -11,7 -20,3 1,7 -18,6 Året 2013 289,5 289,5 -106,5 -24,3 -107,0 -237,7 51,7 -0,2 51,5 -14,1 37,4 2012 257,1 257,1 -110,1 -26,0 -130,5 -266,6 -9,6 -10,8 -20,4 1,9 -18,5

×