Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asiakkaan aani palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluiden toteutuksessa

Merja Tepponen, kehitysjohtaja, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Asiakkaan aani palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluiden toteutuksessa

 1. 1. Asiakkaan ääni palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluiden toteutuksessa Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT
 2. 2. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky, Eksote - järjestää maakunnan kaikkien kuntien (9) sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Perustettu 2009, palvelutuotanto siirtyi 1.1.2010 Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 230 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle 35 km Väestö 132.000 Budjetti 450 M€ Työntekijät 4600 Akuutti sairaala 280 sänkyä Yhdeksän hyvinvointiasemaa kuntien alueilla Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 3. 3. Toimintakykyisenä kotonaVisio ja strategia
 4. 4. Visio Toimintakykyisenä kotona. Asiakkaamme huolehtivat omatoimisesti toimintakyvystään ja hyvinvoinnistaan. Hoito- ja palvelumallimme ovat kevyitä, kuntouttavia ja kotilähtöisiä. Asiointi on helppoa sähköisiä ja matalan kynnyksen palveluja käyttäen. Kiireellinen hoito ja apu elämän kriisitilanteisiin ovat helposti saatavilla. Ohjaamme asiakkaat oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 5. 5. Arvot Vanha Asiakaslähtöisyys Vastuullisuus Avoimuus Oikeudenmukaisuus Tuloksellisuus Uusi Yhdessä asiakkaan kanssa Halu ottaa vastuuta Mutkaton vuorovaikutus Rohkeus uudistua Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 6. 6. Yhteinen näky siitä, että  Kansalainen aina ”oikeassa paikassa”.  Asiakas on keskiössä  Asiakasta kuullaan ja ohjataan, etsitään hänelle sopivia ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa  Asiakkaan tavoitetta kunnioitetaan Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016 Kun kansalainen ottaa yhteyttä , tavoitteena on…
 7. 7. Ammattilaisen näkökulmasta  jokaisen ammattitaitoa ja erityisosaamista tarvitaan  toisen ammattitaitoa kunnioitetaan!  Yhteistyön lisääminen eri vastuu- ja tulosalueiden välillä.  Päällekkäisyyksien poistaminen (mm. tiedot henkilöstä ja elämäntilanteesta, palvelutarpeen arviointi yms.)  Rajapintojen työstäminen väliinputoamisen ehkäisemiseksi. Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 8. 8. Hyvinvointiasemat osana palveluverkkoa Saman katon alta saatavat monialaiset palvelut, monikanavaisuus ja yhdellä kerralla enemmän - periaate tukevat palvelujen saatavuutta ja laatua. Avohoidon uudet mallit SOSIAALITOIMI TERVEYSTOIMI KOLMAS SEKTORI Tiivis yhteistyö Matalan kynnyksen palvelukeskittymät ISO APU -PALVELUKESKUS LASTEN JA NUORTEN TALO AIKUISTEN KESKUS Matala kynnys Palveluohjaus ilman ajanvarausta, auttaa, ohjaa ja neuvoo eteenpäin. Omahoito ja osallisuus korostuvat. Tulokset Ns. turhien tai ylimääräisten käyntien vähentyminen, ammattilaisten ja asiakkaiden ajansäästö, ammattilaisten osaamisen kehittäminen ja yhteistyö toisen ammattilaisen kanssa esim. sairaanhoitaja ja palveluohjaaja, palvelu- ohjaaja ja fysioterapeutti. Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 9. 9. Huomio riskiryhmiin! Esim. • Yksinäisyys (39% >+75) • Leskeytyminen • Tarpeettomuuden tunne • Heikentynyt muisti, toimintakyky ja terveys • Heikko taloudellinen tilanne Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 10. 10. Omaehtoisen ennakoinnin mahdollisuuksien hyödyntämiseksi • neuvotaan ja ohjataan • vertaisohjaajat – eläkkeelle siirtymistilanteessa – asumisen ennakointiin ja korjausneuvontaan liittyvissä kysymyksissä – tietoyhteiskuntavalmiuksien vahvistamisessa. – oman terveydentilan seurannan ja omahoitoratkaisujen käyttämisessä. Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 11. 11. Osallisuus yhteistyönä • Eri toimijoiden kanssa liikkuvien palvelujen kanssa esim. teematapahtumat • Etelä-Karjalan kuntien kyläyhdistykset lähtivät innokkaasti mukaan - lisää aktiviteetteja kylille. • Vanhusneuvojen kanssa laadittiin yhteinen maakunnallinen suunnitelma. Ikäystävällisen kunnan arviointi • Maakunnallinen vanhusneuvostojen Kehittämisryhmä. Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 12. 12. Keskitetty palvelutarpeen arviointi – miksi ja miten ? • Asiakkaan palvelutarve arvioidaan laaja-alaisesti ja monipuolisesti (laki) • Palvelutarpeen arviointi on laadukasta, asiakkaille tasa-vertaista koko Eksoten alueella (sama formaatti, arviointiosaaminen) • Asiakas saa oikea-aikaiset, tarpeenmukaiset ja kuntoutumista tukevat palvelut (etupainotteisuus, vaikuttavuus) • Moniammatillinen verkosto ja asiantuntijuus • Jatko-ohjaus, jos asiakkuutta ei synny • Arviointitiimi ja kotiutustiimi • Palvelutarpeen arviointikäynti (asiakas, omainen, palveluohjaaja + asiakkaan kannalta paras asiantuntija) • Tarvittaessa asiakas siirtyy kotihoidon kuntouttavalle arviointijaksolle • Keskitetty SAS -arviointi Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 13. 13. Monialainen palvelutarpeen arviointi, tuloksia Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 14. 14. Kuntoutuksesta – esimerkkejä
 15. 15. Kuntoutus muodostavat Eksotessa toiminnallisen kokonaisuuden, joka mahdollistaa sujuvan jatkohoidon ja kuntoutuksen. Kotikuntoutukseen panostetaan vahvasti; Kelan kanssa on käynnissä tutkimusprojekti kotikuntoutuksen vaikuttavuudesta. Armilan sairaala on muutettu kuntoutus- keskukseksi: Vuoden 2014 Lean teko -palkinto. KESKUSSAIRAALA TERVEYSASEMAT KOTIHOITO Maksuton ja lähetteetön ohjaus- ja neuvontavastaanotto erikoissairaanhoidon kuntoutuspoliklinikalla Ilman lääkärin lähetettä fysioterapeutin neuvonta-/ensikäynnille nettiajanvarauksella. Kuntoutuksen ohjaus- ja neuvontakäynnit ikäihmisille Iso apu - palvelukeskuksessa + + Kotona asumisen tuki ja kuntoutuksenuudet mallitMerja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 16. 16. KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA • Kotikuntoutusta on kehitetty Eksotessa vuodesta 2010 alkaen. Toiminta on lähtenyt käyntiin kotihoidon kuntouttavan työn ja hoitajien osaamisen kehittämisestä. Toimintaa toteutetaan kaikissa Eksoten kunnissa. • Tällä hetkellä kotikuntoutus on jakautunut kolmeen osaan: varhainen puuttuminen, tehostettu kotikuntoutus sekä kotihoitoa koordinoiva kuntoutus. Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 17. 17. 1-2 viikko 1 -2 viikko 3 viikko 4 viikko Kotikäyntien aloittaminen laaja-alaisen/ moniammatillisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Vastuuhoitajan nimeäminen. Itsenäisen selviytymisen seurantalista, muut mittarit soveltuvin osin. Kuntoutumissuunnitelman laatiminen, toteutus ja arviointi (harjoitusohjelma, päiväkirja) Rai arvio, kotikuntoutumissuunnitelman toteutus ja arviointi Arviointi ja päätös säännöllisen kotihoidon tarpeesta (moniammatillinen loppupalaveri) Kielteinen päätös Asiakkuus alkaa: Laaditaan kokonaisvaltainen palvelusuunnitelma (kuntoutumis- ja hoitosuunnitelma) Arviointijakson tavoitteena on tarkemmin selvittää ja arvioida asiakkaan toimintakykyä sekä todellista hoidon- ja palveluntarvetta. Tavoitteena on palauttaa toimintakyky optimaaliselle tasolle kuntoutumista tukevilla toimilla. Toimintakyvyn arvioinnissa huomioidaan fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimintakyky. Asiakas asettaa omat tavoitteensa, joiden pohjalta kuntoutumissuunnitelma laaditaan ja toteutetaan. Kirjataan päivittäin toteutusta ja arviointia. Hyödynnetään asiakkaan tarpeiden mukaan muita asiantuntijoita. Jatko-ohjaus Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 18. 18. Vastuuhoitajuus edellä Asiakkaan yksilöllisen hoidon ja kuntoutumisen suunnittelu sekä toteutus Asiakkaan toimintakyvyn ja terveydentilan säännöllinen arviointi sovituin mittarein Asiakkaan hoitoon ja kuntoutumiseen liittyvien asioiden koordinointi Yhteistyö omaisten ja asiakkaan hoitoon liittyvien toimijoiden kanssa Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 19. 19. Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 20. 20. Sairaala Tuettu palveluasuminen Koti Kotiavun piirissä vai Ei? Toimintaterapeutin ja fysioterapeutin yhteinen kotikäynti Toimintakyvyn arviointi Kotikuntoutuksen suunnitelma Interventio – Ajallisesti rajattu harjoittelujakso • Toimintaterapeutin ja fysioterapeutin harjoittelu ja harjoitteet •Kotiympäristön arviointi ja tarvittavien muutosten tekeminen •Omaisten ja kotihoidon henkilöstön neuvonta Toimintakyvyn ja toimintojen arviointi Kotikuntoutus- suunnitelman toteutumisen seuranta Uusi suunnitelma tarvittaessa Arvio 2-3 Kuukauden jälkeen Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 21. 21. TULOKSIA Poiminta - case kesäkuu (37 kuntouttavan arviointijakson asiakasta) • SPPB-parannus ka 2.1p. • Tulos ennallaan (3) • Tulos heikentynyt (4, kaikki jo vakavasti muistis.) • Apuvaline pois / kevyempi (6) • Kotihoidon avun tarve (asiakkaan kokemus ja tilastointi) • kasvanut (0) • ennallaan (5) Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016 Ft-kontaktit • ka 2,45 kertaa / asiakas • Pois kokonaan (21) • Vähentynyt (11) • Parantunut (30)
 22. 22. Millaisia menetelmiä ja välineitä tukena, miten mitataan?
 23. 23. Kaikilla on kaksi työtä, oma työ ja oman työn kehittäminen (Jönköping, Espoo) Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 24. 24. Osasto x: Enemmän toimintakykyä kuntoutujalle, tavoite 6h/vrk Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 25. 25. Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 26. 26. Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 27. 27. Hyvä ravitsemus on osa ikääntyneen terveyttä ja hyvinvointia Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 28. 28. Toimintakykyisenä kotonaMitä muuta tarvitaan?
 29. 29. Asuinalueet osallistajana, alueen olohuoneet mahdollistajina Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016 Lähipalvelut Harrastus- ym. yhteiset tilat Omat huoneistot Kerrostalo- ja rivitaloasumista lähell palveluja Footer
 30. 30. Teknologia osallisuutta tukevana Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 31. 31. Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016 http://www.eksote.fi/Fi/Perhejasosiaalipalvelut/isoapukeskus/toimiva_huusholli/Do cuments/ToimivaHuusholli_Esite.pdf
 32. 32. Liikunta ja kulttuuri osallisuutta tukevana Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016
 33. 33. Kiitos! Merja Tepponen, RAI-seminaari 7.4.2016

×