Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prihlaska Best Project Management 2010

728 views

Published on

Published in: Business, Technology
  • Login to see the comments

Prihlaska Best Project Management 2010

  1. 1. Přihláška do soutěže Přihláška do soutěže Best Project Management 2010 Základní podmínky účasti: Do ocenění BEST PROJECT MANAGEMENT mohou být zařazeny společnosti a projekty, které splní následující podmínky: a) Společnost má sídlo (právní subjektivitu) v České republice nebo Slovenské republice b) Alespoň část projektu byla realizovaná na území České republiky a/nebo Slovenské republiky c) Projekt byl dokončen a/nebo akceptován ze strany zadavatele/sponzora mezi 1.2.2009 a 31.1.2010, tzn. že projekt je v produktivním (rutinním) provozu d) Celkové výdaje projektu přesáhly 1,0 mil CZK bez DPH nebo 39.192,63 EUR bez DPH Nominované projekty musí naplňovat základní charakteristiky vymezení projektu, tedy, že jde o dočasnou aktivitu sloužící k vytvoření unikátního produktu nebo služby, která má definovaný začátek a konec. Nominované projekty by tedy měly zejména být charakterizovány časovým ohraničením aktivit, využíváním ad-hoc sestaveného a dočasného týmu a dodáním unikátního produktu či služby. Přihlášeny mohou být projekty realizující změnové aktivity v komerčních organizacích i ve veřejné správě (příkladem jsou projekty v oblasti ICT, organizačních či procesních změn, marketingových nebo regulatorních aktivit apod.), technologické, stavební i developerské projekty. Projekty, které se zúčastnily této soutěže v minulých letech, se nemohou znovu do soutěže přihlásit. Všechny projekty budou posuzovány zejména z pohledu úrovně a kvality projektového řízení a dosažení stanovených cílů projektu. O výsledcích soutěže rozhodne odborná porota ve tříkolovém hodnocení. V prvním kole porota ověří, zda všechny přihlášené projekty splňují podmínky účasti v soutěži. Ve druhém kole přidělí porota každému projektu v každé hodnocené kategorii body v rozmezí 1 (nejhorší) – 5 (nejlepší) a rozhodne o počtu projektů, které postoupí do třetího kola (obvykle 5 projektů). Projekty, které obdrží nejvyšší počet bodů po zohlednění významu jednotlivých kategorií, postoupí do třetího kola. Ve třetím kole rozhodne porota na základě osobní prezentace finálových projektů o jejich umístění. Účast v soutěži je bezplatná, organizátoři nehradí náklady spojené s účastí ani nevrací poskytnuté materiály. Informace vyplněné ve žlutě zvýrazněných odstavcích mohou být organizátory veřejně publikovány (podle článku 7 Závazných podmínek) v článcích o soutěži, sborníku ap. - pokud s některou částí nesouhlasíte, prosíme uvěďte. V případě dotazů a nejasností při vyplňování přihlášky se prosím obraťte na Nikolu Rafaje, nikola.rafaj@tuesday.cz, tel: +420 602 503 583. 1z4
  2. 2. Přihláška do soutěže Přihláška k vyplnění Základní informace 1. Profil přihlášeného soutěžícího 1.1 Název projektu 1.2 Organizace, společnost klienta/ příjemce projektu 1.3 Projektový manažer Jméno projektového manažera Funkce v organizaci Společnost Logo společnosti1 Přiložím k přihlášce Ke stažení na www: www. Adresa Telefon E-mail www společnosti Role v projektu Dodavatel Interní dodavatel Odběratel Interní odběratel 1.4 Sponzor / Zadavatel2 Jméno sponzora Funkce v organizaci Adresa Telefon E-mail www Role v projektu Dodavatel Interní dodavatel Odběratel Interní odběratel 2. Profil hlavních zúčastněných subdodavatelů (pokud byli používáni) Název subdodavatelů Název/popis subdodávaného řešení Projektový manažer 3. Profil projektového manažera Získaná certifikace v oblasti projektového řízení Délka praxe v projektovém řízení Přehled klíčových realizovaných projektů 4. Informace o projektu (kvalitativní) (max. 50 slov na řádku) 4.1 Krátké představení projektu (důvod vzniku projektu, cíl projektu, průběh řízení a realizace projektu, jeho důležitost pro organizaci, čím byl projekt výjimečný, čím se liší od podobných projektů) 4.2 Popis výsledků projektu (funkčnost, struktura, technologické řešení, společenský přínos a možnost dalšího využití) 4.3 Popis projektového týmu/projektových týmu (popište projektové týmy na straně dodavatele a na straně odběratele a jejich složení, stabilitu a efektivitu) 1 Logo přiložte v JPG nebo obdobném formátu (v kvalitě pro web) nebo uveďte www, kde lze stáhnout. 2 Osoba, v rámci organizace, kde byl projekt realizován, která poskytuje finanční a jiné hlavní zdroje. 2z4
  3. 3. Přihláška do soutěže Klíčové informace o projektu – projektové řízení Tato část přihlášky představuje pro porotce nejdůležitější informace pro hodnocení, proto doporučujeme ji vyplnit s maximální pečlivostí. Uveďte co nejkonkrétněji cíle a přínosy projektu – jak kvantitativní, tak i kvalitativní, které vystihnou, v čem byl projekt úspěšný. Popište i důležité aspekty projektového řízení – příklady nejlepších postupů projektového řízení. 5. Cíle a přínosy 5.1 Plánované cíle (měřitelné) Dosažené cíle 5.2 Plánované přínosy (metriky) Dosažené přínosy 5.3 Posouzení originálnosti projektového řízení (reakce na neobvyklé výzvy, inovativnost a netradiční pojetí projektového řízení) 5.4 Projektové řízení a postupy (použitá metodika, nástroje, problémy v rámci projektu, efektivita, překonání problematických etap, krizové situace projektu a jejich řízení, způsob řízení změn, rychlost implementace) 5.5 Postupy vedení projektu a prostředí (Vztah vedení projektu k liniovému vedení, role sponzora, role projektové kanceláře, úloha projektového řízení v organizaci klienta/ sponzora) 3z4
  4. 4. Přihláška do soutěže Doplňující informace o projektu Tato část přihlášky představuje pro porotce doplňující informace pro hodnocení, které mohou hrát významnou roli pro rozhodnutí, zda přihlášku zařadit mezi finalisty či nikoliv. 6. Informace o projektu (kvantitativní) Kategorie Ukazatele Celková Skutečnost vs. hodnota Plán (% z plánu) 6.1 Celkový Počet projektových člověkodní rozsah plánovaných projektového Počet projektových člověkodní řízení realizovaných Podíl interních lidských zdrojů Podíl externích lidských zdrojů Počet právních subjektů v roli subdodavatelů Počet interních uživatelů Počet externích uživatelů 6.2 Rozpočet Celkový rozpočet (uveďte, které hlavní CZK dodávaného položky výdajů byly plánovány a řízeny, EUR řešení např. rozdělení materiál, práce, rezerva) 6.3 Regionální V ČR rozsah Ve SR projektu (odhad % V jiných zemích pracnosti) 6.4 Termín Datum zahájení projektu Datum ukončení projektu 7. Čestné prohlášení soutěžícího V zastoupení své organizace podávám přihlášku do soutěže „Best Project Management 2010“. Seznámil/a jsem se s podmínkami účasti a zavazuji se je dodržovat. Beru na vědomí, že může nastat situace, kdy bude nutno poskytnout další materiály a informace, jež může hodnotící komise vyžadovat. Prohlašuji, že podle mého vědomí jsou informace v této přihlášce přesné a že jsem je oprávněn/a poskytovat. Beru na vědomí a souhlasím s telefonickým ověřením uvedených údajů u zadavatele/ sponzora ze strany organizátorů. Datum Podpis (v případě tištěné přihlášky) Vyplněný formulář zašlete: 1. buď na e-mail: katerina.radlova@tuesday.cz (Kateřina Rádlová, tel +420 277 004 638) 2. anebo poštou na adresu: TUESDAY Business Network Milady Horákové 109/116 160 41 Praha 6 nejpozději do 23.4.2010. Více informací na www.bestprojectmanagement.cz 4z4

×