Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thai food and fruit

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Thai food and fruit

 1. 1. อาหารไทยและผลไม้โดย ไ ทย พลศรี คชาชีว ะ E-mail: master@mwthaicook.com Tel:087-9739803 www.mwthaicook.com 1
 2. 2. เอกลัก ษณ์ข องอาหารไทยคือ อะไร มีค รบทุก รส เค็ม เปรี้ย ว หวาน เผ็ด ขม สร้า งความโอชะ ความ สมดุล นำา อาหารชาติต ่า งๆเข้า มาผสมได้ อย่า งเหมาะสม อุด มด้ว ยเครื่อ งเทศ สมุน ไพร (spicy) เป็น สำา รับ มีเ ครื่อ งเคีย ง มีผ ก แนมหรือ ั จิ้ม 2
 3. 3. ความเป็น มาของอาหารไทย ยุค โบราณ ยุค ได้ร ับ อิท ธิพ ลจากชาติต ่า งๆ ยุค รัต นโกสิน ทร์ ยุค ปัจ จุบ น ั ยุค ฟิว ชัน ฟู้ด (Fusion foods) ่ 3
 4. 4. ยุค โบราณ อาหารโบราณแท้ๆ น่า จะเป็น หัว พืช หัว มัน ปลาปิง ย่า ง พืช ผัก ้ วัต ถุด ิบ ตามท้อ งถิ่น เครื่อ งปรุง รสเป็น เกลือ สิน เธาว์ เกลือ ทะเล ขนมเป็น วัต ถุด ิบ จากธรรมชาติ เช่น เผือ ก มัน กล้ว ย ข้า ว ต่อ มาจึง แปลง เป็น แป้ง ใส่น ำ้า ตาล ใส่ม ะพร้า ว 4
 5. 5. 5
 6. 6. N00DLES FOSSIL A sealed bowl of the boiledstrands found at a 4000-year-oldsite in northwestern China, the Lajia site on the Yellow Riverpredating evidence of early Italian noodles by nearly 2000years.The ancient noodles are made from ground millet and seemto have been prepared by traditional Chinese methods,which involve pulling and stretching the dough by handto half a meter in length, the team reports 13 Octoberin Nature. (Photo: K.B.K. Teo, E. Minoux et al.) 6
 7. 7. ยุค ได้ร ับ อิท ธิพ ลจากชาติ ต่า งๆ มีก ารใช้ว ัต ถุด ิบ วิธ ก ารจากต่า ง ี ประเทศเข้า มา เช่น การอบ การทอด นึง การใช้แ ป้ง เนย นม ไข่ ตำา รับ ่ อาหารจากต่า งชาติ นำา มาดัด แปลงให้ เข้า กับ รสนิย มคนไทย เช่น แกงเผ็ด ขนมต่า งๆ 7
 8. 8. ยุค ได้ร ับ อิท ธิพ ลจากชาติ ต่า งๆ วัฒ นธรรมไทย ภาษา อาหารการกิน หล่อ หล่อ มขึ้น มาจากหลายๆส่ว น อิท ธิพ ลของขอม อิน เดีย จีน มลายู อาณาจัก รยูน นาน แขกเปอร์เ ชีย โปรตุเ กส เช่น พริก ไทย เป็น พืช จาก อิน เดีย การนับ ถือ เจ้า มาจากอิน เดีย และขอม ครัว มาจากภาษาขอม ตราชู จากเปอร์เ ชีย (tarushu) แขกเปอร์เ ชีย มาสมัย อยุธ ยา ชอบกิน นม ไม่ม น มใช้ก ะทิแ ทน ี 8
 9. 9. ยุค ได้ร ับ อิท ธิพ ลจากชาติ ต่า งๆ สมัย อยุธ ยา สมเด็จ พระนารายณ์ มหาราช โปรตุเ กสเข้า มา บุค คลสำา คัญ คือ มารีส ์ เดอ กีม าส์ (ท้า ว ทองกีบ ม้า ) ภรรยา คอนสแตนติน ฟอลคอน หรือ เจ้า พระยาวิช าเยนทร์ ทองหยิบ ฝอยทอง ทองหยอด บ้า บิน ลูก ชุบ ขนมผิง ทองม้ว น ่ ขนมหม้อ แกง ขนมไข่ กะหรี่ป บ ั๊ 9
 10. 10. ขนมจากโปรตุเกส Fios de Ovos•ตรูซ ูช ดาช กัล ดัช(Trouxos das caldas)คือ ต้น ตำา รับ ของขนมทองหยิบ Massapaes•ขนม Fios de Ovosคือ ขนมฝอยทอง•ขนม เกลชาดาซ เดอกรูอ ิง บรา (Queijadasde Coimbra) ทำา จากไข่ แป้ง นม กรูอ ิง บรา ขนมบ้า บิ่นเป็น ชื่อ เมือ ง กลายมาเป็น ขนมบ้า บิ่น บ้า นเรา Queijadasใช้ม ะพร้า วแทน 10
 11. 11. ยุค ได้ร ับ อิท ธิพ ลจากชาติ ต่า งๆ นำ้า ปลามีใ ช้ก ัน ทั่ว ไปในเขตเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ โรมัน ก็ม น ำ้า ปลามา ี นับ พัน ปี เรีย กว่า การุม (garum) หรือ liquamen พริก จากโปรตุเ กส(ถิ่น กำา เนิด อเมริก า กลาง) กะปิ มาจาก งาปิ ของพม่า ข้า วตอก ข้า วเม่า จากอิน เดีย 11
 12. 12. ยุค รัต นโกสิน ทร์ รับ วัฒ นธรรมหลากหลาย ทั้ง โปรตุเ กส สเปน อเมริก า อัง กฤษ จีน เริ่ม ใช้ช อ นส้อ ม ้ ในวัง เริ่ม กิน ข้า วเจ้า ติด จากจีน ก่อ นนัน น่า จะกิน ้ ข้า วเหนีย ว ค่อ ยออกไป ชาวบ้า น จึง เรีย ก ข้า ว ของเจ้า นำ้า แข็ง แป้ง มัน สำา ปะหลัง มาจากสิง คโปร์ 12
 13. 13. A. ผ้า เช็ด ปาก B. จานอาหาร C. ชามซุป บน จาน D. จานขนมปัง และเนย E. แก้ว นำ้า F. ไวน์ข าว G. ไวน์แ ดง H. ส้อ มทาน ปลา I. ส้อ มอาหาร J. ส้อ มสลัด K. มีด อาหาร หวาน L. มีด ทานปลาการจัด ชุด ดิน เนอร์อ าหารฝรั่ง M. ช้อ นซุป N. ช้อ นขนม หวาน 13
 14. 14. อาหารไทยยุค ปัจ จุบ ันอิท ธิพ ลที่ม ีต ่อ อาหารไทยภาคต่า งๆ ลม ฟ้า อากาศ ทรัพ ยากรในท้อ งถิ่น วัฒ นธรรม การแพร่ก ระจายของวัฒ นธรรมการ บริโ ภค 14
 15. 15. อาหารไทยยุค ปัจ จุบ ันอาหารภาคเหนือ วัฒ นธรรมผสมผสาน ไทย พม่า มอญ อิน เดีย จีน เงี้ย ว ก๊ก มิน ตัง เวีย ดนาม ลาว ๋ ชาวเขา ติด รสเปรี้ย ว เผ็ด กิน ผัก ข้า วนึง นำ้า พริก ่ แกงฮัง เล แกงโฮะ แกง 15
 16. 16. “ขัน โตก” มี แกงแคแกงโฮะ และนำ้า พริกหนุม แคบหมู เมือ ่ ่ก่อ นมี “นำ้าหนัง ”  ทำา จาก“หนัง ควาย” ทีเ ผา ่ไฟจนไหม้น ำา มาแช่นำ้า ขูด ส่ว นไหม้อ อกต้ม จนเป็น นำ้า ข้น ๆกรองด้ว ยกระชอนละเลงเป็น แผ่น บางบนกาบไม้ไ ผ่ ผึ่งแดดจนแห้ง ก่อ นปิ้ง 16
 17. 17. นำ้า ปู๋นำา ปูน าไปตำา กับ ตะไคร้ เติม นำ้า ลงไป นำา ไปกรองเอากากออก ทิ้ง ไว้ 1 คืน นำา ไปต้ม ให้เ ดือ ดในขณะต้ม จะมีก ลิ่นเหม็น มาก คนบ่อ ย ๆ เมื่อ นำ้า ปูเ ริ่ม งวด มีล ัก ษณะเหนีย วให้เ ติม เกลือ นำ้า มะกรูด และกระเทีย มบดลงไป เคี่ย วต่อ จนข้น เหนีย ว จะมีก ลิ่น คล้า ยมัน กุ้ง ของปัก ษ์ใ ต้ นำ้า ปูม ีส ีด ำากว่า มัน กุ้ง จะมีส ีน ำ้า ตาลนำา มาตำา นำ้า พริก ใส่แ กงหน่อ ไม้ โสะบ่า โอ (ตำา ส้ม โอ) หรือ 17
 18. 18. ถั่ว เน่า*มีแ บบเปีย กเรีย ก “ถั่ว เน่า เมอะ” (ถั่ว เน่า เปอะ)เอามาปรุง รสและห่อ ใบตองปิ้ง ไฟหรือ นึ่ง จนสุก เรีย ก ถั่วเน่า แอ๊บ* “ถั่ว เน่า แข๊บ ” เป็น แผ่น กลมสีน ำ้า ตาล และแบบผงป่น* “ถั่ว เน่า คั่ว ” เอามาผัด กับ ไข่ หอมแดง กระเทีย ม* ใส่ใ นแกงต่า งๆ เช่น จอผัก กาด แกงแค นำ้า พริก แทบทุกชนิด และแทบจะขาดไม่ไ ด้ใ นขนมจีน นำ้า เงี้ย วสูต รชาวเหนือ 18
 19. 19. อาหารภาคกลาง อุด มสมบูร ณ์ หนัก กะทิ ผสมหลาย วัฒ นธรรม โดย เฉพาะ ไทย จีน มีค รบทุก รส เปรี้ย ว เค็ม หวาน เผ็ด ขม นิย มกิน นำ้า พริก กะปิ ผัก จิ้ม 19
 20. 20. จากวัง สู่บ า น-จากบ้า นสูว ัง ้ ่ อาหารไทย หลายชนิด เริ่ม ที่ ชาวบ้า น ไปสู่ วัง และจากวัง ออกมาสูบ า น ่ ้ เช่น หมีก รอบ ่ ข้า วแช่ แสร้ง ว่า ลูก ชุบ ช่อ ม่ว ง อาหารชาววัง 20
 21. 21. ข้า วขวัญ หรือ ข้า วบายศรีใช้ใ นพิธ ร ับ ขวัญ ีข้า วหุง ด้ว ยกะทิคลุก กับ นำ้า พริก ส้มมะขามเปีย ก ไข่เค็ม ปลากุเ ลาห่อไข่ ปลาแห้ง ทุบเนือ ฝอย ้ ใบทองหลางทอด 21
 22. 22. นำ้า พริก ลงเรือมาจากเจ้า จอมมรว.สดับสนมเอก ร.5จะลงเรือ เอานำ้า พริกมาผัด กับ ปลาฟูห มูหวาน ไปเก็บ ผัก กินเอาเป็น ที่ม าของชือ นำ้า ่ 22
 23. 23. เจ้า จอม มรว.สดับ 23
 24. 24. ข้า วแช่ เป็น อาหารว่า ง มีข ้า วตากบขัด ขาว กะปิท อด เนือ ฝอยผัด ้ หวาน ปลายีส น ่ ผัด หอมแดงยัด ไส้ พริก หยวก ยัด ไส้ หัว ไชโป๊ ผัด มะม่ว งมัน แตงกวาสลัก ขมิน ขาว ้ 24
 25. 25.  ข้า วหุง กะทิ ส้ม ตำา ตำา พริก แห้ง กระเทีย ม ปรุง รส นำ้า มะขามเปีย ก นำ้า ปลา ผิว มะนาว โรยกุ้ง แห้ง ป่น ใบชะพลู ใบมะยม ใบทองหลาง ใบ ข้า วมัน ส้ม ตำา คูน ผัก ชุบ แป้ง ทอด เนือ ฝอย ปลาแห้ง ้ 25
 26. 26. ข้า วมัน ส้ม ตำา โบราณพระเจ้า บรมวงศ์เ ธอพระองค์เ จ้า เยาวภา พงศ์ส นิท พระราชธิด าในรัช กาลที่ 5 26
 27. 27. ล่า เตีย งคิด เตีย งน้อ ย นอนเตีย งทองทำา เมือ งบนลดหลั่น ชัน ชอบกล ้ ยลอยากนิท รคิด แนบนอน เห็น หรุ่ม รุม ทรวงเศร้า รุ่ม รุ่ม 27
 28. 28. หมี่ก รอบชาววังชาววัง เส้น จะแกร่ง ใส่เ ต้า หู้กุ้ง ทอด ไข่ฝอย หมูกระเทีย มดองนำ้า ส้ม ซ่า ปรุงหมี่ก รอบกะละมังรสหวานอมเส้น้ย ว กิน กับ แ ดง หวานนำา ไม่เปรี พอง ออกสีค่่ว งอกครื่อ งถัอ ยมีเ ใบ 28
 29. 29. ขนมจีน มาจากไหน? ภาษามอญ “คะ นอม” หรือ “คะ นำา ” แปลว่า ทำา จากข้า ว “จิน ” แปลว่า สุก รวม เป็น คะนอมจิน (ส.พลายน้อ ย ขนมแม่เ อ๊ย ) คะนอมตรุก แปล ว่า เส้น หมีข อง ่ จีน (นพพร สุว รรณพานิช , 29
 30. 30. ความรัก ยัก เปลี่ย นท่า ทำานำ้า ยาอย่า งแกงขมกลอ่อ มกล่อ มเกลี้ย งกลม ชมไม่ว ายคลับ คล้า ยเห็น 30
 31. 31. แสร้งว่า กุ้ง เผา ขิง หอมแดง ต้น หอม ผัก ชี นำ้า ปลา นำ้า ตาล ส้ม มะขามเปีย ก นำ้า มะกรูด ตะไคร้ ไตปลาเสแสร้ง ว่า ดุจ วาจา ใบมะกรูด ในวังกระบวน กระบิด เลีย นแบบ ไตปลาดอง ใบโศรกบอกโศรกครวญ ให้พ ี่ เคร่า เจ้า ดวงใจ 31
 32. 32. อาหารภาคอีส าน มีว ัฒ นธรรม ร่ว มกับ อาหารลาว ติด รสเค็ม เผ็ด อาหารไม่ ค่อ ยสมบูร ณ์ หนัก ผัก นำ้า พริก 32
 33. 33. อาหารอีส านปลาร้า หรือ ปลาแดก ปลา หมัก ใส่เกลือ ใส่ข ้า วคั่ว หรือ รำา คั่ว หมัก ทิง ้ ผักไว้ นำา มาทำา ปลาร้า ทอด ปลาร้า สับ แขยงแจ่ว บอง ส้ม ตำา ซุบ หน่อ ไม้ แกงต่า งๆข้า วเบือ นำา ข้า วเหนีย วมาแช่น ำ้า ให้ข้า วเหนีย วนุม โขลกให้ล ะเอีย ด ่ ผัก กะทำา ให้อ าหารข้น ขึ้น เช่น แกงอ่อ ม โดนหมกหน่อ ไม้ข้า วคั่ว คือ การนำา ข้า วเหนีย วสารคั่ว โขลกให้ล ะเอีย ดใส่ ลาบ นำ้า ตกตับ หวานผัก ติ้ว หรือ ผัก แต้ว จะมีร สเปรี้ย ว ผัก เม็กรับ ประทานกับ ลาบ จิม นำ้า พริก และ ้ 33
 34. 34. ชะมวงอาหารภาคตะวัน ออก ติด ชายทะเล เน้น อาหาร ทะเล พืช ผัก สมุน ไพรใน ท้อ งที่ เช่น ชะมวง เร่ว ติด รสหวาน เร่ว หรือ หน่อ ผสมอาหารจีน กะลา อาหารขึ้น ชือ ่ ก๋ว ยเตี๋ย วเนือ ้ เลีย ง เส้น จัน ท์ ผัด ปู แกงหมู 34
 35. 35. อาหารภาคใต้ ผสมผสาน อาหาร ชายทะเล มลายู ภาค กลาง อาหาร จีน ติด รสเผ็ด เค็ม ชอบใส่ ผงขมิ้น ตาม แบบมลายู ชอบกิน ผัก ใน 35
 36. 36. ไตปลาหมักทำา จากไต เหงือ ก ปลาทู ปลามง ปลาช่อ น นำา มาใส่เ กลือ ใช้ท ำา แกงไตปลาไตปลายำา 36
 37. 37. นำ้า ชุบ หมายถึง นำ้า พริก1.นำ้า ชุบ หยำา หรือ นำ้า พริก ขยำา หรือ นำ้าชุบโจร ใช้มือขยำา ส่วนผสมเข้าด้วยกัน หยำานานจนนำ้าชุบขึ้นเป็นฟอง2.นำ้า ชุบ เยาะหรือ นำ้า พริก ตำา ตำาด้วยครก แห้งกว่านำ้าชุบหยำา3.นำ้า ชุบ ผัด ,นำ้า ชุบ คั่ว หรือ นำ้า ชุบ เคี่ย ว ผัด หรือ เคี่ยวกะทิ ผสมกับเครื่องปรุงและผัดให้เข้ากันจนสุก 37
 38. 38. ลัก ษณะการประกอบอาหารไทยปัจ จุบ น ั ตุ๋น ต้ม เช่น แกงจืด วุ้น เส้น แกงร้อ น แกงเผ็ด บัว ลอย ซาหริ่ม ผัด เช่น ผัด ผัก ผัด เผ็ด ปลาดุก ผัด เปรี้ย วหวาน ผัด วุ้น เส้น ทอด เช่น ทอดมัน ปลาทอดขมิน กล้ว ย ้ แขก เผือ กฉาบ นึง เช่น ห่อ หมก ไข่ต ุ๋น ปลานึง ขนม ่ ่ ถ้ว ยฟู ช่อ ม่ว ง 38
 39. 39. ข้อ สัง เกตการประกอบอาหารไทยปัจ จุบ น ั ผสมไทยดั้ง เดิม กับ ชาติต ่า งๆ ไทยดั้ง เดิม ใช้ต ้ม ปิง ย่า ง ้ ทอด ผัด นึ่ง มา จากจีน อาหารไทยไม่ม เ ตาี อบ ขนมอบเริ่ม สมัย โปรตุเ กสเข้า 39
 40. 40. ลัก ษณะของครัว ไทยโบราณ นิย มแยกครัว จากเรือ นใหญ่ เครื่อ งครัว จำา เป็น ครก มีด หม้อ กระทะ ภาชนะจากธรรมชาติ เช่น กะลา กระบอกไม้ไ ผ่ ใบตอง ใบบัว เครื่อ งปัน ดิน เผา นิย มใช้ห ม้อ ดิน ้ คนมีฐ านะใช้ส ง คโลก เครื่อ งกัง ไสจาก ั จีน เครื่อ งทองเหลือ ง เงิน ทอง เครื่อ ง เบญจรงค์ 40
 41. 41. 41
 42. 42. ประเภทของอาหารไทยปัจ จุบ ัน ของว่า ง เช่น ช่อ ม่ว ง กระทงทอง ยำา พล่า ลาบ แกง เช่น แกงจืด แกงเผ็ด ต้ม ยำา แกงส้ม นำ้า พริก ผัก จิ้ม เช่น นำ้า พริก กะปิ นำ้า พริก ผัด หลน แสร้ง ว่า ไตปลา ผัด เช่น พริก ขิง ฉูฉ ี่ เปรี้ย วหวาน ่ จานเข้า สำา รับ เช่น ทอดมัน ห่อ หมก หมีก รอบ ่ จานเดีย ว เช่น ผัด ไทย ข้า วผัด ของหวาน เช่น กล้ว ยบวดชี ขนม 42
 43. 43. ของหวานไทย แต่เ ดิม ใช้ว ัต ถุด ิบ จาก ธรรมชาติ มีแ ป้ง นำ้า ตาล มะพร้า ว เป็น หลัก เช่น ข้า วต้ม มัด ขนมใส่ไ ส้ ขนมตาล ข้า วเหนีย วนำ้า กะทิ ขนมกรวย ข้า วตอก ใช้ก ารนึง ่ การต้ม ต่อ มาโปรตุเ กสสอน ทำา ขนมแบบท้า วทอง 43
 44. 44. ประเภทของของหวาน แบบแห้ง มัก ใช้ก ิน เล่น เช่น ขนมผิง ฝอยทองกรอบ ทองม้ว น จัน อับ (จิ๊ง อั๊บ จิ๊ง -เคารพ อับ -กล่อ ง,จับ ทึ้ง ๊ จั๊บ -หลาย ทึ้ง -นำ้า ตาล –ข้า วพอง ไข่ จิ้ง จก งาตัด ถั่ว ตัด ฟัก เชือ ม ใช้ใ น ่ งานไหว้เ จ้า งานหมัน ) ้ แบบกึ่ง แห้ง กึ่ง เปีย ก มัก ใช้ก ิน เล่น หรือ กิน หลัง อาหาร เช่น ขนมครก ขนมเปีย กปูน ทองหยิบ ขนมชัน ้ แบบมีน ำ้า มัก ใช้ก ิน หลัง อาหาร หรือ กิน ระหว่า งมือ เช่น บัว ลอย ทับ ทิม 44 ้
 45. 45. เกสรข้อ สัง เกตขนมหวานไทย ลำา เจีย ก มัก จะใช้ใ น ขนมกง ประเพณีต ่า งๆ สาม เช่น เกลอ ตั้ง ศาลพระภูม ิ ใช้ ขนมต้ม แดง ต้ม ขาว แต่ง งาน ใช้ โพรงแสม ขนมกง ขนม สามเกลอ 45
 46. 46. ขนมจ่า มงกุฎ 46
 47. 47. ขนมโพรงแสม 47
 48. 48. การจัด สำา รับ อาหารไทย จัด เป็น สำา รับ มีข ้า ว แกงจืด แกงเผ็ด ผัด ทอด นำ้า พริก ของหวาน มีเ ครื่อ งเคีย ง ไข่เ ค็ม หมู หวาน เนือ เค็ม ปลาเค็ม ้ ทอด ครบทุก รส ทั้ง เปรี้ย ว เผ็ด เค็ม หวาน ขม ครบคุณ ค่า อาหาร ได้ก ิน แป้ง เนือ ผัก ้ ไขมัน ประดิด ประดอย รู้จ ัก จัด 48
 49. 49. อาหารไทยในมื้อ ต่า งๆ อาหารเช้า ข้า วต้ม กับ ข้า วต้ม เครื่อ ง โจ๊ก ปาท่อ งโก๋ นำ้า เต้า หู้ ทางใต้ ชอบ ขนมจีน ขนมจีบ หมูย ่า ง อีส านมี ไข่ กระทะ อาหารกลางวัน มัก เป็น อาหารจาน เดีย ว ข้า วราดแกง ก๋ว ยเตี๋ย ว ขนมจีน ของหวาน ผลไม้ อาหารเย็น เป็น สำา รับ มีข ้า ว แกงจืด นำ49้า
 50. 50. การรับ ประทานอาหาร ใช้ช อ น ส้อ ม ช้อ นกลาง ตัก อาหารใส่ ้ จาน เริ่ม มาตั้ง แต่ต ้น รัต นโกสิน ทร์ สมัย ก่อ นใช้ป ลายนิว ฝรั่ง ใช้ส อ มกิน ข้า ว ้ ้ กิน อาหารให้ผ สมรสอยูใ นปาก เช่น ่ การกิน แกงส้ม กับ ไข่เ จีย ว นำ้า พริก มะขามกับ ปลาเค็ม ผัด ไทยกับ หัว ปลี มีก ารพูด คุย ในวงข้า ว สร้า งความสนิท สนม แก้ป ญ หาในครอบครัว ญาติ มิต ร ั 50
 51. 51. อาหารไทยที่ช าวต่า งประเทศรู้จ ัก ดี ต้ม ยำา กุ้ง ต้ม ข่า ไก่ ผัด ไทย ข้า วผัด เปาะเปีย ะทอด ๊ ผัด เปรี้ย วหวาน หมูก ระเทีย ม ส้ม ตำา ไก่ย ่า ง 51
 52. 52. ยุค ฟิว ชั่น ฟู้ด (Fusion Foods) หลอมรวมเอาอาหาร ชาติต ่า งๆ มาเข้า กับ ของไทย จากการ ถึง กัน ของวัฒ นธรรม ทางสือ อิน เตอร์เ น็ต ่ การเดิน ทาง ทั้ง วิธ ี การ รสชาติ วัต ถุด ิบ การตกแต่ง มี ลัก ษณะเป็น สากล 52
 53. 53. 53
 54. 54. 54
 55. 55. 55
 56. 56. ผลไม้ไ ทย 56
 57. 57. ผลไม้ไ ทย ไทยเป็น แหล่ง ของผลไม้ท ี่ม ช อ เสีย ง ี ื่ มีค วามหลากหลายของผลไม้เ ขต ร้อ น เช่น ทุเ รีย น ขนุน ชมพู่ มะม่ว ง สาเก กระท้อ น มะปราง มะไฟ มะพร้า ว หมาก ระกำา มัง คุด ผลไม้บ างชนิด ก็ม าจากแดนไกล เช่น ทับ ทิม จากตะวัน ออกกลาง ฝรั่ง ละมุด เสาวรสจากเมกซิโ ก พุท รา จากซีเ รีย น้อ ยหน่า มะละกอ มะม่ว งหิม พานต์ สับ ปะรดจากทวีป 57
 58. 58. ผลไม้ไ ทยกับ สำา รับ อาหาร ไทย ผลไม้ไ ทยจัด เป็น ของ หวานคูส ำา รับ อาหารไทย ่ หรือ นำา ไปทำา ขนมด้ว ย หลัง อาหารคาวต้อ งมี ขนมหวานหรือ ผลไม้เ พื่อ ล้า งปาก ในวัง จะประดิด ประดอย แกะสลัก ผลไม้ใ ห้น า กิน ่ รับ ประทานง่า ยขึน เช่น ้ คว้า นเมล็ด น้อ ยหน่า ออก แต่ย ัง อยู่ใ นผล ทำา 58
 59. 59. ผลไม้ท ี่น ่า รู้จ ักหมาก betel nut or areca nut (betel vine คือ ใบพลู) 59
 60. 60. มัง คุด mangosteen ราชิน ีแ ห่ง ผลไม้ เกิดที่อ ิน โด กระท้อ น santol ไทยมีม านานแล้ว ทุเ รีย น durian ภาษามาเลย์แ ปลว่า 60
 61. 61. มะเฟือ ง carambola or star fruit ถิ่นกำา เนิด มาเลเซีย ต้อ งเฉือ นสัน ที่ม ร สฝาด ีออก ก่อ นหั่น เป็น รูป ดาว 61
 62. 62. มะม่ว งหิม พานต์cashew nutเกิด ที่บ ราซิลพระยารัช ฎานุประดิษ ฐ์ นำา เข้ามาพร้อ มยางพารา ปี2444ผลคือ ก้า นผลพองออก เมล็ดคือ ผล อยู่ใ น 62
 63. 63. ขนุน Jack fruit มาจากภาษาโปรตุเ กสjaca จากชือ มาเลย์ cizakka ทางเหนือ นำา ่ไปทำา ตำา ขนุน แกงขนุน อ่อ น 63
 64. 64. กล้ว ย banana ชาวต่า งประเทศส่ว นใหญ่ร ู้จ ัก แต่ก ล้ว ยหอม ของไทยมีท ั้งกล้ว ยนำ้า ว้า กล้ว ยไข่ กล้ว ยหัก มุกกล้ว ยเล็บ มือ นางเรานำา กล้ว ยมาเชือ ม เผา ปิง ทอด ่ ้ได้ส ารพัด 64
 65. 65. มะกรูด kaffir lime นำ้า ใช้ใ ส่แ กงบอน ยำาแสร้ง ว่า นำ้า พริก ผิว ใส่น ำ้า พริก เครื่อ งแกง ทั้ง ลูก ผ่า ครึ่ง ลอยในนำ้า พริก ขนมจีน 65
 66. 66. มะปราง มี มะปรางเปรี้ย ว มะปรางหวาน(เปลือ กมีย าง เช่น พัน ธุ์ ไข่ห ่า น ทองใหญ่) มะยงห่า ง(เปรี้ย ว) มะยงชิด (หวานใต้เ ปลือ ก เปลือ กไม่ม ย าง) ี 66
 67. 67. มะม่ว ง mango มาจากอิน เดีย และพม่าไทยรู้จ ัก ตั้ง แต่ส มัย พ่อ ขุน รามคำา แหง 67
 68. 68. มะขาม tamarind มีพ ัน ธุเ ปรี้ย ว และ ์หวาน เช่น หมื่น จง สีท อง นำ้า ผึง ไทยใช้ ้มะขามเปรี้ย วทำา มะขามเปีย ก 68
 69. 69. ภาคผนวก 69
 70. 70. แม่ค รัว หัว ป่า หรือ หัว ป่า ก์? หมายกำา หนดหล่อ พระพุท ธรูป วัด เสา ชิง ช้า พ.ศ.2351 (ร.1) “แต่เ ครื่อ งนำ้า ชานัน ้ ให้ส ง ให้ห ัว ป่า พ่อ ครัว ต้ม ถวาย ” ่ ท่า นผูห ญิง เปลี่ย น ภาสกรวงศ์ แต่ง ตำา รา ้ “แม่ค รัว หัว ป่า ก์” ภรรยาเจ้า พระยา ภาสกรวงศ์ เจ้า พระยาคิด คำา “หัว ป่า ก์” มาจาก “ปากะ-สุก (บาลี)” ปี 2451 ร.5 เสด็จ ทอดกฐิน แม่ค รัว หัว ป่า สิง ห์บ ร ี ทำา แกงมัส มัน แกงบอน แกงบวน ุ ่ ต้ม ปลาร้า หัว ตาล ขนมจีน นำ้า ยา ขนมปิง ้ สัง ขยา ทองหยิบ ฝอยทอง เม็ด ขนุน 70
 71. 71. นผูห ญิง เปลี่ย น ภาสกรวงศ์ และ เจ้า พระยาภาสกร ้ 71
 72. 72. ห่อ หมกในฟัก แกะแล้ว นึ่ง 72
 73. 73. แกงเลีย งกะทิ 73
 74. 74. ยำา ผัก กระสัง 74
 75. 75. ยำา ถั่ว พู 75
 76. 76. ขนมจีบ ไทย 76
 77. 77. ช่อ ม่ว ง 77
 78. 78. ขนมหวานขนมบุห ลัน ดั้น เมฆ 78
 79. 79. ขนมตะลุ่ม 79
 80. 80. ขนมเทีย นสลัด งา 80
 81. 81. ขนมชั้น กุห ลาบ 81
 82. 82. ขนมดอกโสน 82
 83. 83. ขนมมุก 83
 84. 84. ขนมขี้ม อด 84
 85. 85. ขนมมัศ กอด 85
 86. 86. ขนมหม้อ ตาล 86
 87. 87. ขนมหน้า นวล 87
 88. 88. ขนมเรไร หรือ รัง ไร 88
 89. 89. 89
 90. 90. ธงโภชนาการ 90
 91. 91. ธงโภชนาการ 91
 92. 92. สวัส ดีขอให้โ ชคดีค รับพลศรี คชาชีว ะ 92

×