Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา                          ดร.อิศรา ก้ านจักร...
เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา                             ดร.อิศรา ก้ ...
เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา                       ดร.อิศรา ก้ านจักร คณะศ...
เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา                           ดร.อิศรา ก้ านจ...
เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา                           ดร.อิศรา ก้ านจ...
เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา                         ดร.อิศรา ก้ านจักร ...
เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา                          ดร.อิศรา ก้ านจัก...
เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา                             ดร.อิศรา ก้...
เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา                            ดร.อิศรา ก้ าน...
เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา                              ดร.อิศรา ก...
เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา                            ดร.อิศรา ก้ าน...
เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา                            ดร.อิศรา ก้ า...
เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา                            ดร.อิศรา ก้ าน...
เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา                          ดร.อิศรา ก้ านจักร...
เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา                        ดร.อิศรา ก้ านจักร คณ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Unit 7
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

บทที่ 6

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

บทที่ 6

 1. 1. เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา ดร.อิศรา ก้ านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น บทที 6 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื อการเรียนรู ้โครงร่ างเนื อหาของบท คําสําคัญและ 1. ความรู ้ เบื องต้ นเกียวกับเทคโนโลยี สารสนเทศ ความคิดรวบยอด 2. ความหมายและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  สารสนเทศ 3. การสือสารด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ 4. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู ้  สิงแวดล้ อมทางการวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ เรียนรู ้ 1. ออกแบบและสร้ างเทคโนโลยีสารสนเทศเพือส่งเสริมการ  การเรี ยนบนเครือข่าย เรียนรูได้ ้  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 2. วิเคราะห์บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยี  โทรทัศน์ทางไกล สารสนเทศในการจัดการเรียนรู ้ ทีเน้ นผู ้ เรี ยนเป็ นสําคัญได้  E-learning 3. เลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศให้ เหมาะสมกับสภาพ  Social media บริบทการจัดการเรียนรู ้ ได้กิจกรรมการเรียนรู ้ 1. ให้ มโนทัศน์เชิงทฤษฎี หลั กการ เรือง เทคโนโลยี สารสนเทศเพือการศึกษา 2. นักศึกษาแบ่งเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 คน ศึกษาจาก สิงแวดล้ อมทางการเรี ยนรู ้ บนเครือข่าย http://ednet.kku.ac.th/~sumcha/web-230301/ โดย นักศึกษาศึกษาสถานการณ์ปัญหาบทที 6 วิเคราะห์ทํา ความเข้ าใจค้ นหาคําตอบจากเอกสารประกอบการสอน และแหล่งเรียนรู ้ บนเครือข่ายและร่วมกันสรุปคําตอบ และ นําเสนอในรูปแบบ Power point 3. ร่วมกันสรุปองค์ ความรู ้ และแลกเปลียนความคิดเห็น โดย ผู ้ สอนตั งประเด็น และอธิบายเพิมเติม
 2. 2. เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา ดร.อิศรา ก้ านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่นสถานการณ์ ปัญหา(Problem-based learning) ภายหลังที รั ฐบาลได้ จัด การปฏิ รูป การศึกษา ซึงมีหัว ใจสําคัญอยู่ ที "การยกระดับคุณภาพประชากรของประเทศให้ สูง ขึ น คือ ผู ้ เ รี ย นทุก คนมี ค วา สามารถเรี ย นรู ้ และพัฒ นา มตนเองได้ และถือว่าผู ้ เรียนมีความสําคัญทีสุ ด ทีต้ องส่งเสริ มและพัฒนาให้ เต็มตามศักยภาพ ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การประยุกต์ ความรู ้ และการแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเอง สามารถในการคิดวิเคราะห์ และริเริมสร้ างสรรค์ มีความสามารถในการแก้ ปัญหา ตลอดจนรู จักการทํางานเป็ น้หมู่คณะ" มีก ารนํา เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใช้ เพื อเพิ มประสิท ธิ ภาพการเรี ย นรู ้ ทีผู ้ เรี ย นสามารถเข้ า ถึง ได้ อย่ างหลากหลาย สามารถเรี ย นได้ ทุก ทีทุกเวลา เพือทีจะทํ าให้ ผู ้ เ รี ย นเกิ ดความรู ้ ความเข้ าใจ และเหมาะสมกับยุคแห่งข้ อมูลสารสนเทศทีมีอยู่อย่างมากมาย รวมไปถึงการทํ าให้ ก ารเรี ยนรู ้ นั นเกิ ด ประสิท ธิ ภ าพสูง สุด ทั งยัง เพื อเป็ นการเตรี ย มพัฒ นาผู ้ เ รี ยน ให้ มีคุณลั กษณะทีเหมาะสมกับสั งคมยุคโลกาภิวัตน์ ในฐานะทีท่านจะเป็ นครูพันธ์ ใหม่ ท่านจะต้ องปฏิบัติภารกิจต่อไปนีภารกิจ 1. วิ เ คราะห์ บ ทบาทและความสํ า คั ญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ การพัฒ นาการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 2. วิเคราะห์ หาวิธีการทีจะประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู ้ ทีเน้ นผู ้ เรียนเป็ นสําคัญ 3. ให้ ท่า นพิจ ารณาเลือ กใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือเพิ มประสิทธิ ภ าพการจัด การเรียนรู ้ ตามบริบทของโรงเรียนทีกําหนดให้ ต่อไปนี พร้ อมทั งให้ เหตุผลประกอบการอธิบาย โรงเรี ย นบ้ านหนองงูเห่ า เป็ นโรงเรี ย นทีอยู่ ห่ า งไกลในถิ นธุ ระกัน ดาล โรงเรี ย นมีคอมพิวเตอร์ สามเครือง มีโทรทัศน์ ไม่มีสั ญญาณโทรศัพท์ โรงเรี ยนมัธ ยมไฮโซเบตง เป็ นโรงเรี ย นทีตั งอยู่ใ นเมือ ง มีค วามพร้ อ มทางด้ า นสือเทคโนโลยี มีห้องคอมพิวเตอร์ มีระบบอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสูง แต่ครู มีไม่เพียงพอเนืองจากย้ ายหนีเหตุการณ์ความไม่สงบ
 3. 3. เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา ดร.อิศรา ก้ านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ความรูพื นฐานเกี ยวกั บ ้ ความหมายและความสําคั ญ เทคโนโลยี สารสนเทศ ของเทคโนโลยี สารสนเทศ สาระสําคัญ ในบทที 7 การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจั ดการเรี ยนรู ้-การเรียนบนเครื อข่ าย-หนังสื ออิเล็ กทรอนิ กส์-วีดิท ั ศน์ตามอั ธยาศั ย-ห้ องสมุ ดอิเล็ กทรอนิ กส์
 4. 4. เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา ดร.อิศรา ก้ านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่นความรู ้ พื นฐานเกี ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ปั จจุบันสั งคมของมนุษย์มีการเปลียนแปลงความเป็ นอยู่ างรวดเร็ ว กล่าวกันว่าได้ ไปอย่เกิ ด การเปลียนแปลงในลัก ษณะที เรี ยกว่ า การปฏิ วัติ ม าแล้ ว สองครั ง ครั งแรกเกิ ด จากการทีมนุษย์รู้ จักใช้ ระบบชลประทานเพือการเพาะปลูก สังคมความเป็ นอยู่ของมนุษย์ จึงเปลียนจากการเร่ร่อนมาเป็ นการตั งหลั กแหล่งเพือทําการเกษตร ต่อมาเมือประมาณร้ อยกว่าปี ทีแล้ ว ก่อนสงครามโลกครั งที1 หลังจากทีเจมส์วัตต์ ประดิษฐ์ เครื องจักรไอนํ า มนุษย์ รู้ จักนําเอาเครื องจักรมาช่วยในอุตสาหกรรมการผลิต และช่วยในการสร้ างยานพาหนะเพืองานคมนาคมขนส่ง ผลทีตามมาทําให้ เกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม สังคมความเป็ นอยู่ของมนุษย์ จึงเปลียนจากสังคมเกษตรมาเป็ นสังคมเมือง และเกิดรวมกันเป็ นเมืองอุตสาหกรรมต่างๆ กิจวัตรในชีวิตประจําวันของมนุษย์เกียวข้ องกับเทคโนโลยีมากขึ น จนดูเหมือนว่าเทคโนโลยีเป็ นปั จจัยทีสําคัญอย่างหนึงของมนุษ ย์ ซึงทํ าให้ มนุษย์ ได้ รับ ความสะดวกสบายและประสบความสําเร็ จ ในงานด้ า นต่าง ๆเช่น เทคโนโลยีทางด้ านอวกาศ ทางด้ านการผลิต ทางด้ า นอุต สาหกรรม และทางด้ านพาณิ ชกรรม ความก้ าวหน้ าทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทําให้ มีการพัฒนาคิดค้ นสิงอํานวยความสะดวกสบายต่ อ การดํ า ชี วิ ต เป็ นอัน มาก เทคโนโลยี ไ ด้ เข้ า มาเสริ ม ปั จจัย พื นฐานการดํารงชีวิตได้ เป็ นอย่างดี เทคโนโลยีทําให้ การสร้ างทีพักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสิน ค้ า และให้ บริ การต่ า ง ๆ เพื อตอบสนองความต้ อ งการของมนุษย์ ม ากขึ น เทคโนโลยี ทํา ให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้ าได้ เป็ นจํานวนมากมีราคาถูกลง สินค้ าได้ คุณภาพ เทคโนโลยีทําให้ มีการติดต่อสือสารกันได้ สะดวก การเดินทางเชือมโยงถึงกันทําให้ ประชากรในโลกติดต่อรับฟั งข่าวสารกันได้ ตลอดเวลา สําหรับการสร้ างเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการในปั จจุบันนี ส่วนใหญ่ มักจะสร้ างโดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นหลักเนืองจากคอมพิวเตอร์ มีความสามารถและมีประสิทธิ ภาพในการจัดการเก็บข้ อมูลมากกว่าอุปกรณ์ อย่างอืน รวมทั งยังสามารถคํานวณประมวลผลข้ อมูลได้อย่างรวดเร็วถูกต้ องแม่นยําแต่ทีจริงแล้ วการสร้ างระบบสารสนเทศนั นไม่จําเป็ นต้ องสร้ างมาจากระบบคอมพิวเตอร์ เพียงอย่างเดียวเราสามารถใช้ อุปกรณ์ ชนิดอืนสร้ างระบบสารสนเทศได้ แต่เนื องจากคอมพิ ว เตอร์ ส ามารถทํ า งานและจัด การข้ อ มูลได้ ดี ก ว่ า อุป กรณ์ ช นิ ด อื น จึ ง ทํ า ให้คอมพิวเตอร์ กลายเป็ นอุปกรณ์สําคัญในการสร้ างระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ ต่ อการพัฒนาประเทศให้ เจริ ญก้ าวหน้ าเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นเรื องที เกี ยวข้ องกับ วิ ถี ค วามเป็ นอยู่ข องสัง คมสมัย ใหม่อ ยู่ ม าก เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงกับโลกครั งใหญ่ ทั งในอดีตปั จจุบันและอนาคต หรื อ กล่าว
 5. 5. เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา ดร.อิศรา ก้ านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่นได้ ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อทุกสิงทุกอย่างทั งทางการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจ สังคมการเมือง การศึกษาและอืน ๆเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสือสารในรู ป แบบต่ าง ๆเพื อให้ บ รรลุวัตถุประสงค์ ลักษณะ เด่ นที สํา คัญของเทคโนโลยี สารสนเทศคื อ ช่ ว ยเพิ มผลผลิต ลดต้ น ทุน และเพิ มประสิท ธิ ภ าพการทํ า งานการประกอบการทางด้ า นเศรษฐกิ จ การค้ า และการอุต สาหกรรม จํ า เป็ นต้ อ งหาวิ ธี ใ นการเพิ มผลผลิตลดต้ นทุนและเพิมประสิทธิ ภาพในการทํางาน คอมพิวเตอร์ และระบบสือสารช่วยทําให้เกิดระบบอัตโนมัติ เราสามารถฝากถอนเงินสดผ่านเครืองเอทีเอ็มได้ ตลอดเวลา ธนาคารสามารถให้ บริ ก ารได้ ดี ขึ น ทํ าให้ การบริ ก ารโดยผู ้ บริ ห ารทีมีป ระสบการณ์ นั นให้ เหลือเพี ยงมัธยมศึกษาตอนปลายความหมายและความสําคัญเทคโนโลยีสารสนเทศความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ เป็ นหนึงในเครื องมื อ หลาย ๆ ตัว ทีผู ้ บ ริ ห ารใช้ สํา หรั บจัดการกับการเปลียนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิงในปั จจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศเปรี ยบเสมือนการทีเชือมส่ว นต่า ง ๆ ขององค์ กร และ องค์ ก รต่า ง ๆ เข้ า ด้ วยกัน ระบบสารสนเทศอิง การใช้คอมพิวเตอร์ จึงเป็ นการใช้ เทคโนโลยีฮาร์ ดแวร์ เทคโนโลยีซอฟต์ แวร์ เทคโนโลยีการเก็บ และเทคโนโลยีสือสารทางไกล สารสนเทศ หมายถึง ข้ อมูลข่าวสาร ความรู ้ ต่าง ๆ ทีได้ รับการสรุ ป คํานวณ จัดเรี ยงหรื อ ประมวลแล้ ว จากข้ อ มูลต่ า ง ๆ ที เกี ยวข้ อ งอย่ า งเป็ นระบบตามหลัก วิ ช าการ จนได้ เ ป็ นข้ อความรู ้ เพือนํามาเผยแพร่และใช้ ประโยชน์ในงานด้ านต่าง ๆ เทคโนโลยี หมายถึ ง การประยุก ต์ เ อาความรู ้ ทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ ใ ห้ เ กิ ดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์ ความรู ้ ต่าง ๆ ก็เพือให้ เข้ าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ ของสิงต่าง ๆและหาทางนํามาประยุกต์ให้ เกิดประโยชน์ เทคโนโลยีจึงเป็ นค้ าทีมีความหมายกว้ างไกล เป็ นคําทีเราได้ พบเห็นและได้ ยินอยู่ตลอดมา เมื อรวมคํ า ว่ า เทคโนโลยี กับ สารสนเทศเข้ า ด้ ว ยกัน เมื อรวมคํ า ว่ า เทคโนโลยี กับสารสนเทศเข้ าด้ วยกัน จึงหมายถึงเทคโนโลยีทีใช้ จัดการสารสนเทศ เป็ นเทคโนโลยีทีเกียวข้ องตั งแต่ การรวบรวมการจัดเก็บ ข้ อ มูล การประมวลผล การพิ มพ์ การสร้ างรายงาน การสือสารข้ อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีททําให้ เกิดระบบการให้ บริ การ การใช้ ีและการดูแลข้ อมูล
 6. 6. เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา ดร.อิศรา ก้ านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่นความสําคัญของสารสนเทศ สารสนเทศแท้ จริงแล้ วย่อมมีความสําคัญต่อทุกสิงทีเกียวข้ อง เช่น ด้ านการเมือง การปกครอง ด้ านการศึกษา ด้ าน เศรษฐกิจ ด้ านสั งคม ฯลฯ ในลั กษณะดังต่อไปนี 1. ทํ า ให้ ผู ้ บริ โ ภคสารสนเทศเกิ ด ความรู ้ (Knowledge) และความเข้ าใจ(Understanding) ในเรืองดังกล่าว ข้ างต้ น 2. เมือเรารู ้ และเข้ าใจในเรืองทีเกียวข้ องแล้ ว สารสนเทศจะช่วยให้ เราสามารถตัดสินใจ(Decision Making) ใน เรืองต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม 3. นอกจากนั นสารสนเทศ ยัง สามารถทํ า ให้ เ ราสามารถแก้ ไ ขปัญ หา (SolvingProblem) ทีเกิดขึ นได้ อย่าง ถูกต้ อง แม่นยํา และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเกิดขึ น ความสํ าคัญของเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร มี 6 ประการ (Souter1999: 409) ได้ แก่ ประการแรก การสือสารถือเป็ นสิงจําเป็ นในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ สิงสําคัญทีมีส่วนในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ประกอบด้ วย Communications media,การสือสารโทรคมนาคม (Telecoms), และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ประการทีสอง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์ หลักทีมากไปกว่าโทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ เช่น แฟกซ์, อินเทอร์ เน็ต, อีเมล์ ทําให้ สารสนเทศเผยแพร่ หรื อกระจายออกไปในทีต่าง ๆ ได้ สะดวก ประการทีสาม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมีผลให้ งานด้ านต่าง ๆ มีราคาถูกลง ประการที สี เครื อ ข่ า ยสือสาร (Communication networks) ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากเครือข่ายภายนอก เนืองจากจํานวนการใช้ เครือข่าย จํานวนผู ้ เชือมต่อ และจํานวนผู ้ ทีมีศักยภาพในการเข้ าเชือมต่อกับเครือข่ายนับวันจะเพิมสู งขึ น ประการทีห้ า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารทําให้ ฮาร์ ดแวร์ คอมพิวเตอร์ และต้ นทุนการใช้ ICT มีราคาถูกลงมาก ประการทีหก เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้ เกิดการวางแผนการดําเนินการระยะยาวขึ นอีกทั งยังทําให้ วิถีการตัดสินใจ หรือเลือกทางเลือกได้ ละเอียดขึ น จะเห็ น ได้ ว่ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี บ ทบาทที สํ า คั ญ ในทุ ก วงการ มี ผ ลต่ อ การเปลี ยนแปลงโลกด้ า นความเป็ นอยู่ สัง คม เศรษฐกิ จ การศึ ก ษา การแพทย์ เกษตรกรรมอุตสาหกรรม การเมือง ตลอดจนการวิจัยและการพัฒนาต่าง ๆ
 7. 7. เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา ดร.อิศรา ก้ านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่นการสื อสารด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี ก ารสื อสาร (Communication Technology) มี ก ารพัฒ นารู ป แบบให้สามารถติดต่อสือสาร ถึงกันได้ ง่าย และอุปกรณ์ทีใช้ ในการติดต่อสือสารมีหลายรู ปแบบให้ เลือกได้ ตามความเหมาะสมกับการใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่างๆ ได้ เพิมคุณสมบัติให้สามารถเชื อมโยงถึ ง กั น ได้ การเพิ มคุ ณ ค่ า ของระบบคอมพิ ว เตอร์ มี ม ากขึ นเมื อมี ก ารนํ าเทคโนโลยีการสือสารมาประยุกต์เข้ าด้ วยระบบกันทีเรียกว่า “เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ” อินเตอร์ เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดยักษ์ ทีเชือมต่อกันทัวโลก โดยมีมาตรฐานการรับส่ง ข้ อมูลระหว่างกันเป็ นหนึงเดียว ซึงคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื องสามารถรับส่งข้ อ มูล ในรู ป แบบต่ าง ๆ ได้ ห ลายรู ป แบบ เช่ น ตัวอัก ษร, ภาพกราฟิ ก และ เสีย งได้ รวมทั งสามารถค้ นหาข้ อมูลจากทีต่าง ๆ ได้ อย่างรวดเร็ว ในยุคสั งคมข่าวสาร ข้ อมูลดังทุกวันนี การสือสารรู ปแบบต่าง ๆ ถูกพัฒนาขึ นให้ คนเราสือสารถึง กัน ง่ า ยที สุด และสะดวกที สุด การสือสารถึง กัน ด้ ว ยคํ า พูด ผ่า นทางโทรศัพ ท์ ย่ อ มไม่เพี ย งพออี ก ต่ อ ไปเราต้ อ งการมากกว่ า นั นเช่ น ภาพ เสี ย ง และ ข้ อความ ตั ว อั ก ษรรวมทั งข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึงอินเตอร์ เน็ตสามารถเข้ ามาตอบสนองได้ ในจุดนี เมื อเราเชื อมต่ อ เครื อ ข่ า ยของอินเตอร์ เน็ต เราสามารถติดต่อกับเพือนของเราในสหรัฐเมริ กาผ่านอิเล็กทรอนิกส์เมล์, ข้ ามไปค้ นหา ข้ อมูลทียุโรปแล้ วกอปปี ไฟล์ ไ ปที ออสเตรเลี ย ได้ จากเครื องคอมพิว เตอร์ ทีบ้ านทีมหาวิ ทยาลัยหรื อ ทีทํางานของเราโดยใช้ เวลาทั งหมดภายในไม่กีนาทีทําให้ การติดต่อสือสารนั นเป็ นไปอย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนอกจากนี ค่าใช้ จ่ายก็ยังถูกกว่าวิธีอืนเมือเทียบกับการติดต่อทางโทรศัพท์, การส่งโทรสารและการส่งข้ อมูลผ่านโมเด็มโดยตรงกับปลายทางแล้ วการใช้ งานผ่านอินเตอร์ เน็ตมีค่าใช้ จ่ายถูกกว่าหลายเท่า นีเป็ นเหตุผลหลั กทีว่าทําไมเราต้ องใช้ อินเตอร์ เน็ตซึงนับเป็ นการปฏิ วัติ สังคมข่าวสารครั ง ใหญ่ทีสุ ดในยุคของเรา ประโยชน์ของอินเตอร์ เน็ต มีดังนี ในด้ านการศึกษาเราสามารถต่อเข้ ากับอินเตอร์ เน็ตเพือค้ นคว้ าหาข้ อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลทางวิชาการจากทีต่าง ๆ ซึงในกรณีนี อินเตอร์ เน็ตจะทําหน้ าทีเหมือนห้ องสมุดขนาดยักษ์
 8. 8. เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา ดร.อิศรา ก้ านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่นส่ง ข้ อมูลทีเราต้ อการมาให้ ถึงบนจอคอมพิวเตอร์ ของเราในเวลาไม่กีวินาทีจากแหล่งข้ อมูลทัวโลกไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลด้ านวิทยาศาสตร์, วิศวกรรม, ศิลปกรรม, สังคมศาสตร์, กฎหมายและอืนๆ นักศึกษา มหาวิทยาลั ยสามารถติดต่อกับมหาวิทยาลั ย อืน ๆเพือค้ นหาข้ อมูลทีกําลังศึกษาอยู่ได้ ทั งข้ อมูลทีเป็ นตัวอักษร ภาพและเสียงหรือแม้ แต่มัลติมเี ดียต่าง ๆ , ในด้ า นการรั บ ส่ง ข่ า วสาร ผู ้ ใช้ ที ต่ อ เข้ าอิ น เตอร์ เ น็ ต สามารถรั บ ส่ง ข้ อ มู ลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กับผู ้ ใช้ คนอืน ๆ ทัว โลกในเวลาอันรวดเร็วได้ โดยมีค่าใช้ จ่ายตํามากเมือเที ย บกับการส่ง จดหมายหรื อ ส่ง ข้ อ มูลวิ ธี อืน ๆ นอกจากนั นยัง อาจส่ง ข้ อ มูลคอมพิ วเตอร์ ใ นรูปแบบ ต่าง ๆ เช่น แฟม ข้ อมูล รูปภาพ จนไปถึงข้ อมูลทีเป็ นภาพและเสียงได้ อีกด้ วย ้ ในด้ า นธุรกิ จและการค้ า อิน เตอร์ เ น็ ตมี บ ริ ก าร ในรู ป แบบของการซื อขายสิน ค้ าผ่ า นคอมพิวเตอร์ เราสามารถเลือกดูสินค้าพร้ อมทั งคุณสมบัติต่าง ๆ ผ่านจอคอมพิวเตอร์ ของเราแล้ วสั งซื อและจ่ายเงินด้ วยบัตรเครดิตได้ ทันทีซึงนับว่าสะดวกและรวดเร็ วมากนอกจากนี ผู ้ ทีใช้ ทีเป็ นบริษัทหรือองค์ กรต่าง ๆก็สามารถเปิ ดให้ บริ การและสนับสนุนลูกค้ าของคนผ่านอินเตอร์ เน็ตได้เช่น การตอบ คําถาม, ให้ คําแนะนํารวมถึงการให้ ข่าวสาร ใหม่ ๆ แก่ลู กค้ าได้ ในด้ านการบันเทิงเราสามารถเข้ าไปเลือกอ่านหนังสือวารสารต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์ เนตได้ ค้ นหาข้ อมูลเกียวกับ ภาพยนตร์ ดนตรี และอืน ๆ อีกมากมาย ซึงปั จ จุบันเราสามารถทําเป็ นภาพ เคลือนไหวและมีเสียงประกอบได้ อีกด้ วย(อ้ างอิง http://www.np.co.th/intro/intro_1.htm) เราสามารถสรุปได้ ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เป็ นเทคโนโลยีทุกรู ปแบบทีนํามาประยุกต์ในการประมวลผล การจัดเก็บ การสือสาร และการส่งผ่านสารสนเทศด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยทีระบบทางกายภาพประกอบด้ วยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ติดต่อสือสาร และระบบเครื อ ข่า ย ขณะที ระบบนามธรรมเกียวข้ อ งกับการจัด รู ป แบบของการมี ปฏิ สัม พัน ธ์ ด้ า นสารสนเทศทั งภายในและภายนอกระบบให้ สามารถดําเนินการร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารกับการเรี ยนรู ้ จากความเปลียนแปลงนิยามของการเรี ยนรู ้ ทีหมายถึงการทีบุคคลมีความเข้ าใจ รับรู ้ปั ญหาหรือเรืองราวทีได้ ประสบมา ทีมีความเกียวข้ องกับการการเพิมพูนทักษะ ความรู ้ ความเข้ า ใจ และพัฒ นาบุค คลนั น ๆ เช่น การเรี ย นรู ้ด้ วยตนเอง การเรี ย นรู ้ จากประสบการณ์ ก ารทํางาน การเรียนรู ้ ยุคใหม่ต้องมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกั บ สภาพสัง คม ในปั จ จุ บัน การเรี ย นรู ้ มุ่ งหวัง ที จะให้ เ กิ ด องค์ ค วามรู ้ แก่ตัว ผู ้ เ รี ย นโดยมุ่ ง จัด การเรี ย นรู ้ ให้ ผู ้ เ รี ย นเป็ นศูน ย์ ก ลางการเรียนรู ้ ไม่ใช่แค่การตีกรอบให้ ผู ้ เรี ยนอยู่เฉพาะแต่ใน
 9. 9. เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา ดร.อิศรา ก้ านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่นส่วนทีเป็ นความต้ องการของครูผู ้ สอนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้ ผู ้ เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้มากขึ นด้ วย เปาหมายทางการศึกษาของประเทศทีพัฒนาแล้ วอยู่ทีการให้ การศึกษาแก่ประชาชน ้เข้ าสู่โลกแห่งเทคโนโลยี โดยเน้ นปั จจัยสําคัญอยู่ทีความรอบรู ้ ขอคนในชาติ การเรี ยนรู ้ ของคนในชาติกับการสร้ างสังคมเป็ นสิงทีต้ องให้ เกิดขึ นกับคนในชาติ การเรี ยนรู ้ ต้องรวดเร็ ว ใช้ เวลาน้ อ ย ต้ น ทุนตํ า และทีสํา คัญ ความรู ้ จะมี บ ทบาทที สํา คัญมากขึ นเรื อย ๆ ควบคู่ กับการใช้เทคโนโลยีเพือการเรียนรู ้ การปฏิ รูปการศึก ษา มุ่ งเน้ นให้ ผู ้ เรี ยนเป็ นศูนย์ กลางการเรี ยน แทนทีครู จะเป็ นผู ้ มีบทบาทสํา คัญเพี ยงอย่ างเดี ยว ส่วนหนึงของการปฏิ รูป การศึก ษา คื อการสร้ างโอกาสให้ แ ก่ผู ้ เรียนเข้ าถึงแหล่งข้ อมูล แหล่งความรู ้ ได้ มากและสะดวกขึ น ดังนั นการปฏิ รูปการศึกษาจึงต้ องใช้ ระบบเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตเข้ ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู ้ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทําให้ เกิดระบบการเรี ยนการสอนทางไกล ซึงผู ้ เรี ยนและผู ้ สอนสามารถตอบโต้ กันได้ แม้ ว่าจะอยู่ห่างกัน ผู ้ เรียนสามารถส่งการบ้ านทางอินเทอร์ เน็ตได้ ครูสามารถตรวจงานให้ คะแนนได้ แม้ กระทังการชี แนะด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรื อใช้ ระบบกระดานข่าว (Bulletin Board System) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายมีบทบาทสําคัญยิงในการเรียนรู ้ มหาวิทยาลัยชั นนําของต่างประเทศ เช่น ญีปุ ่ น ฮ่องกง สิงค์ โปร์ ให้ ความสําคัญอย่างยิงกับการใช้ เทคโนโลยีทางการศึกษา การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารสามารถใช้ ในด้ านการศึกษา จะช่วยพัฒนาการเรียนรู ้ และอํานวยความสะดวกในด้ านการสอนและแหล่งการเรี ยนรู ้ ได้ ตลอดเวลา ไม่มี ข้ อ จํ า กั ด ในด้ า นสถานที การสอนโดยใช้ ร ะบบสารสนเทศจะจัด การเรี ย นรู ้ ได้ ต ามความแตกต่างของผู ้ เรียน ระบบการเรียนรู ้ ทีใช้ ในด้ านการศึกษามีหลายระบบ เช่น E-learning, e –Book, e – Library และ e – Classroom การจัดการเรี ย นรู ้ โ ดยใช้ เ ทคโนโลยี และสารสนเทศในการเรี ย นรู ้ เป็ นการเปิ ดโอกาสทางการศึกษาทีทําให้ คุณเรี ยนรู ้ โดยไม่มีข้อจํากัดในประเด็นต่าง ๆ เพียงแต่ผู ้ เรี ยนรู ้ ต้องศึ กษาวิธีการเพือเข้ าสู่ระบบทีต้ องการให้ ถูกต้ องการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนรู ้ ในโลกปั จ จุบันพบว่ าความต้ อ งการเกี ยวกับตัวผู ้ เรี ยนเพิ มมากขึ น เพราะว่ าทีผ่านมาอาจจะมี การตอบสนองต่ อ การเรี ย นแบบท่ อ งจํา มามากแล้ ว แต่ใ นปั จ จุบัน ในสภาพชี วิต จริ งต้ องการบุคคลในสังคมทีมี ความสามารถในการใช้ ทักษะการให้ เหตุผลในระดับทีสูงขึ นในการ
 10. 10. เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา ดร.อิศรา ก้ านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่นแก้ ปัญหาทีซับซ้ อน ซึงพบว่าความสามารถในทักษะดังกล่า วทีจะนํา มาใช้ ใ นการแก้ ปัญหาไม่ค่อยปรากฏให้ เห็น หรื อมี อยู่น้ อยมาก ในปั จ จุบันจะพบว่า ทุก ๆ คนไม่ว่ าจะเป็ นผู ้ ทีทํา งานในโรงงานประกอบเครืองจักรตามสายพานหรือทํางานทีต้ องร่วมกันคิดเป็ นทีม ต่างล้ วนจําเป็ นต้ องมี ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หาด้ วยกัน ทั งหมด ซึ งนันหมายความว่ า แนวความคิ ด เกี ยวกั บ การจั ดการศึก ษาต้ อ งเปลียนไป ดังที Driscoll (1994) กล่าวว่า อาจจะต้องเปลี ยนจากแนวคิ ดที ว่ าผู้เรี ยนเป็ นภาชนะที ว่างเปล่าที รอรับการเติ มให้เต็ม มาคิ ดว่า ผู้เรี ยนเป็ นสิ งมี ชีวิตที มี ความตื นตัวกระฉับกระเฉงและค้นหาความหมายของสิ งต่างๆ ซึ งขณะนี ผู้เรี ยนจะถู กมองว่าเป็ นผู้ทีมี ส่ว นร่ วมอย่างตื นตั วในการเรี ยนรู้ คิ ดค้นหาวิ ธีที จะวิ เคราะห์ ตั งคําถาม อธิ บายและทํ าความเข้าใจต่อสิ งแวดล้อมที เปลี ยนแปลงตลอดเวลา ดัง นั น ในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื อการเรี ยนการสอน ผู ้ สอนควรจะศึกษาเทคนิค วิธีการ เทคโนโลยีต่างๆ ทีจะนํามาใช้ เพือช่วยให้ ผู ้ เรี ยนได้ รับความรู ้ ใหม่ ซึงแต่เดิมมักเป็ นการสอนให้ ผู ้ เรียนเรียนโดยเน้ นการท่องจํา และปรับเปลียนมาสู่การใช้ เทคนิควิธีการทีจะช่ ว ยผู ้ เ รี ย นได้ รั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได้ แก่ การใช้ เทคนิ ค ช่ ว ยการจํ า เช่ นMnemonics เป็ นต้ น รวมทั งการจัดการสอนทีเน้ นครูเป็ นศูนย์ กลางอาจนําไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ได้ เช่นกัน อย่างไรก็ตามสิงทีสําคัญและเป็ นความต้ องการของการศึกษาในขณะนี คือ การสอนทีผู ้ เรี ยนควรได้ รับคือ ทัก ษะการคิดในระดับ สูง (Higher-order thinking skills) ได้ แก่ การคิ ดวิเคราะห์ สั งเคราะห์ ตลอดจนการแก้ ปัญหา และการถ่ายโอน (Transfer) โดยเน้ นการใช้ วิธีการต่าง ๆ อาทิ สถานการณ์ จํ าลอง การค้ น พบ การแก้ ปัญหา และการเรี ยนแบบร่ วมมือ สํา หรั บผู ้ เรียนจะได้ รับประสบการณ์การแก้ ปัญหาทีสอดคล้ องกับสภาพชีวิตจริง สําหรับการนํ าเทคโนโลยี สารสนเทศมาบูรณาการในการจัด การเรี ย นรู ้ ผู ้ เขี ยนจะขอนําเสนอใน รูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี คือ 1. สิ งแวดล้ อมทางการเรี ยนรู ้ เป็ นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู ้ ทีนําทฤษฎีการเรียนรู ้ มาเป็ นพื นฐานการออกแบบร่ วมกับสือหรื อเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงหลอมรวมทั งสองสิ งเข้ าไว้ ด้ วยกั น ทีประกอบด้ วยสถานการณ์ ปัญหาทีกระตุ ้ นให้ ผู ้ เรียนเรียนรู ้ แหล่งการเรี ยนรู ้ ชนิดต่างๆที จั ด เตรี ย มไว้ สํ า หรั บ ให้ ผู ้ เรี ย นค้ นหาคํ า ต อบ มี ฐ า นกา รช่ ว ยเห ลื อ ไ ว้ คอ ยสนั บ สนุ น ผู ้ เรี ย นในกรณี ที ไม่ ส ามารถแก้ ปั ญหาได้ ตลอดจนการเรี ย นรู ้ แบบร่ ว มมื อกันแก้ ปั ญหาที สนับสนุน ให้ ผู ้ เ รี ย น
 11. 11. เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา ดร.อิศรา ก้ านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่นขยายมุมมองแนวคิดต่างๆ สิงแวดล้ อมทางการเรี ยนรู ้ ในปั จจุบันสามารถแยกตามคุณลักษณะของสือได้ 3 รูปแบบ คือ (1) สิงแวดล้ อมทางการเรียนรู ้ บนเครื อข่าย (2) มัลติมีเดียทีพัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (3) ชุดการสร้ างความรู ้ ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ 2. การเรี ยนรู ้ แบบออนไลน์ (E-learning) การเรียนรู ้ แบบออนไลน์ หรือ E-learning การเรียนรู ้ แบบออนไลน์เป็ นการศึกษา เรี ยนรู ้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet) เป็ นการเรี ยนรู ้ ด้วยตัวเอง ผู ้ เรี ยนจะได้ เรี ยนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื อหาของบทเรี ยนซึงประกอบด้ วย ข้ อความ รู ป ภาพ เสีย ง วิ ดีโอและมัลติ มีเดี ยอืนๆ จะถูกส่งไปยังผู ้ เรี ย นผ่า นเว็ บเบราว์ เซอร์ ( Web Browser) โดยผู ้ เ รี ยน ผู ้ สอน และเพือนร่ ว มชั นเรี ย นทุก คน สามารถติดต่ อปรึกษา แลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างกันได้ เช่นเดียวกับการเรี ยนในชั นเรี ยนปกติ โดยอาศัยเครื องมือการติดต่อสือสารทีทันสมัย สําหรับทุกคนทีสามารถเรี ยนรู ้ ได้ ทุกเวลา และทุกสถานที(Learn for all : anyone, anywhere and anytime) ซึงการให้ บริ การการเรี ยนแบบออนไลน์ มีองค์ ประกอบทีสําคัญ 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนจะต้ องได้ รับการออกแบบเป็ นอย่า งดี เพราะเมื อนํามาประกอบเข้ าด้ วยกันแล้ วระบบทั งหมดจะต้ องทํางานประสานกันได้ อย่างลงตัวดังนี 1) เนื อหาของบทเรียน 2) ระบบบริหารการเรียน ทําหน้ าทีเป็ นศูนย์กลาง กําหนดลําดับของเนื อหาในบทเรี ยนเราเรี ยกระบบนี ว่าระบบบริ หารการเรี ยน (E-Learning Management System: LMS) ดังนั นระบบบริ ห ารการเรี ย นจึงเป็ นส่ว นที เอื ออํ านวยให้ ผู ้ เ รี ยนได้ ศึก ษาเรี ย นรู ้ ได้ ด้ ว ยตนเองจนจบหลั กสู ตร 3) การติดต่อ สือสาร การเรี ยนแบบ E-learning นํารู ปแบบการติด ต่อสือสารแบบ 2ทาง มาใช้ ประกอบในการเรียน โดยเครืองมือทีใช้ ในการติดต่อสือสารอาจแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทคือ ประเภทReal-time ได้ แก่ Chat (message, voice), White board/Text slide, Real-timeAnnotations, Interactive poll, Conferencing และอืนๆ ส่วนอีกแบบคือ ประเภท Non real-time ได้ แก่ Web-board, E-mail 3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books) เป็ นคําที ใช้ ในการอธิ บายตัวอักษรทีมีลักษณะคล้ ายคลึงกับหนังสือ อยู่ในรู ปแบบดิจิตัล โดยแสดงให้ เห็นบนจอคอมพิวเตอร์ เป็ นหนังสือถูกนํ ามาจัดพิ มพ์ ในรู ปแบบดิจิ ตอล ไม่บังคับการพิมพ์ และการเข้ าเล่ม แผ่นซีดีรอมสามารถจัดเก็บข้ อมูลได้ จํานวนมากในรู ปแบบของตัวอักษร ทั งลั กษณะภาพดิจิตอล ภาพอนิเมชัน วิดีโอ ภาพเลือนไหวต่อเนือง คําพูด เสียงดนตรีและเสียงอืนๆ ทีประกอบตัว อัก ษรเหล่านั น มูลค่า ของการจํา ลองลงบนแผ่นจานข้ อมูลเสีย ง(Optical disc) เพียงแค่เป็ นเศษส่วน ของการจัดพิมพ์และการห่อหนังสือในขณะทีมีความจําเป็ น
 12. 12. เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา ดร.อิศรา ก้ านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่นทีจะต้ องมีฮาร์ ดแวร์ ในการอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ และขณะนี มีราคาหลายระดับ ลักษณะของซอฟต์ แ วร์ ที เพิ มเป็ นแบบไฮเปอร์ มี เดี ย (Hypermedia) สามารถแสดงผลของการค้ น หาตัวอักษรได้ เชือมต่อกับไฮเปอร์ เท็กซ์ มีคําแนะนําที สามารถอธิบายศัพท์เป็ นระบบออนไลน์ และอาจมีหมายเหตุตรงขอบ เป็ นต้ น 4. ห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library) มาจากคําว่า Electronic Library หรือห้ องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง แหล่งความรู ้ ทีบันทึกข้ อมูลไว้ ในเครืองคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและให้ บริการสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อผ่านเครื อ ข่ายอิ นเทอร์ เน็ ต ในลักษณะผสมผสานการทํางานของระบบห้ องสมุดอัตโนมัติห้อ งสมุดดิจิตอลและห้ อง (นํ าทิพย์วิภาวิน, 2545) ในปั จจุบันสัง คมไทยเราอยู่ในยุคข่าวสาร ทําให้ มีการกระจายข้ อมูลข่าวสารได้ อย่า งดังนั นห้ องสมุดจึงต้ องเปลียนแปลงระบบการทํางานด้ านต่างๆ โดยเฉพาะงานด้ านบริ การจะมีบทบาทที เด่ น ชัด ความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารจึง เป็ นแรงผลัก ดัน ให้ ห้ อ งสมุ ด เปลี ยนการให้ บริ การงานห้ องสมุดมาเป็ นระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีของห้ องห้ องสมุดอิเล็กทรอนิ กส์ มีดังนี (วาสนา อภิญญาวงศ์ 2538) 1. การจั ด การเอกสารอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เพื อประโยชน์ ใ นการรวบรวมและจั ด เก็ บสารสนเทศ และสะดวกในการบริ การส่งสารสนเทศแก่ผู ้ ใช้ ทรัยพากรสารสนเทศของห้ องสมุดเสมื อ นจํ า เป็ นต้ อ งอยู่ ใ นรู ป ของอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื อสะดวกในการจัด เก็ บ และสื บ ค้ น ข้ อ มู ลตลอดจนการส่ ง ข้ อ มู ลระยะไกล เป็ นการเปลี ยนรู ป แบบสิงพิ ม พ์ แ บบเดิ ม ให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของอิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ทีเครื องคอมพิว เตอร์ สามารถอ่ านได้ ทํ า ได้ โ ดยการจัด เก็บ ในรู ปดิ จิ ตัล ได้ แ ก่ซีดีรอม หรือจัดเก็บในฮาร์ ดดิสต์ 2. ระบบเครือข่าย เพือเชือมโยงเครือข่ายของห้ องสมุดกับผู ้ ใช้ และแหล่งสารสนเทศอืนๆ ทําให้ ผู ้ ใช้ สามารถติดต่อกับห้ องสมุดและแหล่งสารสนเทศ อืน ๆได้ ทัวโลก 3. การส่งเอกสารสารสนเทศแก่ผู ้ ใช้ เพือให้ ผู ้ ใช้ ได้ รับสารสนเทศทีต้ องการโดยไม่ต้องมายังห้ องสมุด มี 4 วิธีการคือ ทางไปรษณีย์, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, โทรสาร และทางอินเตอร์ 5. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ เป็ นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในขั นตอนต่างๆของแผนการจัดการเรียนรู ้ ทียึดหลั กการบูรณาการทีเน้ นผู ้ เป็ นสําคัญโดยใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาสางเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู ้ ของผู ้ เรี ยน ซึงมีกรอบแ วคิดในการจัดการเรี ยนรู ้ นดังนี
 13. 13. เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา ดร.อิศรา ก้ านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น กรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้  เชือมโยงความรู้เดิ มกั บความรู้ ตั งประเด็ นคําถาม สํารวจ ค้ นหา เสาะแสวงหาความรู้  มอบหมายภารกิ จการเรียนรู้ ทดลอง  เปิ ดโอกาสให้ผ ู้เรียนสืบค้นสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้  เปิ ดโอกาสให้ผ ู ้เรียนแลกเปลียนความรู้ระหว่างกั น  นําความรู้ทีได้ร ั บมาสร้างเป็ นผลงาน  ผู ้เรียนนําเสนอผลงานหรือความรู้ทีได้  ร่วมกั นสรุปบทเรียนกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู ้ ทีบูรณาการICT (สุ มาลี ชัยเจริญ, 2548) จากกรอบแนวคิดในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรี ยนรู ้ แสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ ระหว่ างวิธี การจัด การเรี ยนรู ้ (Method) ร่ วมกับ สือ(Media) ซึงในทีนี ก็คื อเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต วีดิทัศน์ ฯลฯ การการเลือกวิธีการจะต้ องอยู่ บ นพื นฐานของการเรี ย นรู ้ ที เน้ น ผู ้ เรี ย นเป็ นสํา คัญและเลือ กใช้ สือให้ สนองต่อ การั บรู ้ ของ รผู ้ เรียน ดังกรอบแนวคิดข้ างต้ น ในขั นแรกทีเป็ นการเชือมโยงความรู ้ เดิมกับความรู ้ ใหม่ผู ้ สอนอาจกระตุ ้ นให้ ผู ้ เรี ยนใส่ใจหรื อกระตุ ้ น ประสบการณ์ เดิม โดยใช้ สือพวกวีดิ ทัศน์ และตั งคําถามทีให้ผู ้ เรี ย นสามารถเรี ย กกลั บ ประสบการณ์ เ ดิ ม เหล่ า นั นมาใช้ ในการเรี ย นรู ้ สิ งใหม่ ขั นจั ดประสบการณ์ เรี ยนรู ้ ตั งแต่ขั นที เทคโนโลยีสารสนเทศทีสามารถสนับสนุนการแสวงหาและ 2-5ค้ นพบความรู ้ เช่น อินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น ในการสร้ างและนําเสนอผลงานผู ้ สอนอาจให้ ผู ้ เรี ยนใช้โปรแกรมประยุก ต์ คอมพิว เตอร์ เช่น MSWord MSPower point เป็ นต้ น และอาจใช้ Socialmedia ในการแลกเปลียนแนวคิด ติดต่อสือสารระหว่างผู ้ เรียนอืนๆได้ อีกด้ วย
 14. 14. เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา ดร.อิศรา ก้ านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่นแหล่ งเรี ยนรู ้ อ่านเพิ มเติมครรชิด มาลัยวงค์. (2538). ก้ าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์ : สาระของคอมพิวเตอร์ ที ข้ าราชการต้ องรู .้ กรุงเทพฯ: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ.ทักษิ ณา สวนานนท์. (2543). พจนานุกรมศัพท์ คอมพิวเตอร์ ใน Thai Software Dictionary version 3.1. กรุงเทพฯ : ไทยซอร์ ฟแวร์ เอ็นเตอร์ ไพรส.ทักษิ ณา สวนานนท์ และฐานิศรา เกียรติบารมี. (2546). พจนานกรมศัพท์ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต. (พิมพ์ครั งที10). กรุงเทพฯ: วี.ทีซ.ี คอมมิวนิเคชัน.Jimba,S.W. (1999). Information technology and underdevelopment the Third World. Library Review.คําถามสะท้ อนความคิด  ท่านคิดว่าเทคโนโลยีสารสนเทศทีสอดคล้ องกับสาระการเรี ยนรู ้ วิชาเอกของท่านคือนวัตกรรมใด เพราะอะไร  ท่านคิด ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถลดข้ อ จํากัดด้ านการ เรียนการสอนของครูและนักเรียนอย่างไร  ท่า นคิด ว่ าเทคโนโลยี สารสนเทศลักษณะใดที มีค วามเหมาะสมกับ การเรี ย นรู ้ ใ นยุค ปั จจุบัน เพราะอะไรกิจกรรมแนะนําให้ ท่ านลองเสนอแผนการจัด การเรี ยนรู ้ หรื อออกแบบสือการเรี ยนรู ้ ทีใช้เทคโนโลยี สารสนเทศไปเป็ นพื นฐานเพื อใช้ ในการเรี ยนรู ้ ในสาระวิ ชาทีท่านรับผิดชอบ โดยนวัตกรรมทีสร้ า งนั นจะต้ องส่งเสริ มกระบวนการคิ ดการแสวงหาความรู ้ และสนับสนุนเปาหมายรายวิชาตามหลั กสู ตร ้บรรณานุกรมนํ าทิพย์วิภาวิน. (2545). e-library. กรุงเทพฯ : เอส อาร์ พริ นติ ง แมสโปรดักส์.วาสนา อภิ ญญาวงศ์ .(2538). “Virtual Library” ข่าวสารห้ องสมุดในจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 11, 3-4 (พฤษภาคม – สิงหาคม): 26-29.
 15. 15. เอกสารประกอบการสอนวิชา 230301 เทคโนโลยีและสือการศึกษา ดร.อิศรา ก้ านจักร คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่นสมเด็จพระเทพกับงานไอทีเฉลิมพระเกียรติ. (2538). เทคโนโลยีสารสนเทศก้ าวไกล เศรษฐกิจไทยมั นคง. กรุงเทพฯสุมาลี ชัยเจริ ญ. (2548). เอกสารประกอบการอบรมการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรี ยนรู ้. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น เอกสารอัดสําเนาSouter, D. (1999). The role information and communication technologies democratic development. The Journal of Policy, Regulation and Strategy for Telecommunications Information and Media, 1,5, 405-417.Driscoll, M. P. (1994). Psychology of learning for instruction. Boston: Allyn and Bacon.

Views

Total views

1,667

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

60

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×