Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Chapter 7 educational innovation
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Download to read offline

Unit1

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Unit1

 1. 1. INTRODUCTION DESIGN OF CONSTRUCTIVISTLEARNING ENVIRONMENT ดร.อิศรา ก้ านจักร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
 2. 2. INTRODUCTION DESIGN OF CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENTหน่ วยที่ 1 บทนาเกี่ยวกับทฤษฎีคอนสตรัคติวสต์ ิ •ปรัชญาเกี่ยวกับความรู้ •ความหมายของการเรี ยนรู้ •ความหมายของการเรี ยนรู้ตามแนวคอนสรัคติวิสต์ •การสร้ างความรู้ตามแนวคอนสรัคติวิสต์
 3. 3. INTRODUCTION DESIGN OF CONSTRUCTIVISTLEARNING ENVIRONMENT • บทนา • ปรั ชญาเกี่ยวกับความรู้ • ความหมายของการเรี ยนรู้ • ความหมายของการเรี ยนรู้ ตามแนวคอนสรั คติวสต์ ิ • การสร้ างความรู้ ตามแนวคอนสรั คติวิสต์
 4. 4. INTRODUCTION DESIGN OF CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENTLearning task 1 1. ให้ นกศึกษาจัดกลุมๆละ 5 คน ั ่ 2. ศึกษา บทความเรื่ อง -ปรัชญาแห่งความรู้ (Epistemology) : จากปรัชญาสูการปฏิบติ ่ ั -CONSTRUCTIVISM EPISTERMOLOGY 3. อภิปรายในกลุมและเตรียมนาเสนอในประเด็นต่อไปนี ้ ่ -Epistemology คืออะไร และมีความสาคัญอย่างไรกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ -ความแตกต่างระหว่าง Objectivism และ Constructivism -บทบาทของครูและการเรียนรู้ตาม CONSTRUCTIVISM EPISTERMOLOGY 4. ใช้ เวลาในการทากิจกรรม 10.30-11.30 5. นาเสนอเวลา 11.30 น.
 5. 5. INTRODUCTION DESIGN OF CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENT กระบวนทัศน์ของการจัดการเรียนรู ้เน้ นครู เป็ นศูนย์ กลาง เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์ กลางการสอน (Teaching) การเรี ยนรู้ (Learning) จดจาเนือหา ้ คิด และสร้ างความรู้
 6. 6. การเปลียนกระบวนท ัศน์ใหม่การจ ัดการเรียนรู ้ ่ จากครูถายทอด ่ ครู สือ ่ แหล่งเรียนรู ้ ภูมิปญญาท้องถิ่น ั เปลี่ยนกระบวนทัศน์ ผูเ้ รียน เทคโนโลยีรองศาสตราจารย์ ดร.สุ มาลี ชั ยเจริญและอาจารย์ อิศรา ก้ านจักร สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
 7. 7. INTRODUCTION DESIGN OF CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENTLearning task 2 1. ให้ นกศึกษาจัดกลุมๆละ 5 คน ั ่ 2. ศึกษา บทความเรื่อง -Designing instruction for Constructivism และหนังสือเทคโนโลยีการศึกษา หลักการ ทฤษฎีสการปฏิบติ ู่ ั 3. อภิปรายในกลุมและเตรียมนาเสนอในประเด็นต่อไปนี ้ ่ -three views of learning and instruction เกี่ยวกับความหมายของการเรี ยนรู้ บทบาท ของครู บทบาทของผู้เรี ยนและบทบาทของการออกแบบการสอนในแต่ละความหมายของการ เรียนรู้ -การสร้ างความรู้ตามแนวคิดของ Cognitive constructivism -การสร้ างความรู้ตามแนวคิดของ Social constructivism 4. ใช้ เวลาในการทากิจกรรม 13.30-14.30 5. นาเสนอเวลา 15.00 น.
 8. 8. INTRODUCTION DESIGN OF CONSTRUCTIVISTLEARNING ENVIRONMENTทฤษฎีการเรียนรู ้ : คอนสตรัคติวสต์ ิ Constructivism
 9. 9. INTRODUCTION DESIGN OF CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENT Epistemology Objectivism ConstructivismNature of knowledge ความรูเ้ ป็ นสิงที่คงที่ไม่ ่ ค ว า ม รู ้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ค ง ที่ เปลี่ยนแปลงได้ เปลี่ยนแปลงได้How we come to Passively receive Actively constructknow? Transmission Meaning and understanding
 10. 10. INTRODUCTION DESIGN OF CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENT การเรียนรู ้ Objectivism ConstructivismBehaviorismการเรียนรู ้ หมายถึง การเปลียนแปลงพฤติกรรม ่ การเรียนรู ้ เป็ น กระบวนการทีผูเ้ รียนสร้างสิงแทน ่ ่ซึ่งเป็ น ผลเนื่ อ งมาจากประสบการณ์ท่ีค นเรามี ความรู ข้ นภายใน (Internal representation) ้ึปฏิสม พัน ธ์ กับ สิ่ง แวดล้อ ม หรื อ เกิ ด จากการ ั และการตี ค วามหมายจากประสบการณ์ เป็ นฝึ กหัด กระบวนการที่เ กิ ด ขึ้น อย่ า งตื่ น ตัว ในการสร้า งCognitivism ความหมายและพัฒ นาขึ้น มาจากประสบการณ์การเรียนรู ้ หมายถึง การเปลียนแปลงความรูของ ่ ้ และยื น ยัน ว่ า สิ่ ง ที่ เ รารู ้ท ั้ง หมดมาจากการผู เ้ รี ย นทัง ทางด้า นปริ ม าณและด้า นคุ ณ ภาพ ้ ตีความหมายจากประสบการณ์เกี่ยวกับโลกของสามารถจัดรวบรวมเรียบเรียงสิงทีเ่ รียนรูเ้ หล่านัน ่ ้ มนุ ษ ย์ ความงอกงามของมโนทัศน์เกิดจากการให้เป็ นระเบียบ เพือให้สามารถเรียกกลับมาใช้ได้ ่ แบ่งปันแนวคิดที่หลากหลาย ในขณะเดียวกับที่ตามทีตองการ่ ้ เกิดการเปลียนแปลงสร้างสิงแทนความรูข้นภายใน ่ ่ ้ึ
 11. 11. Cognitive ConstructivismTraining Module 3: การพัฒนาสือการเรียนรู ้ ่ • แนวคิดของ Piaget • เน้ นผู้เรี ยนเป็ นผู้สร้ างความรู้โดยการลงมือกระทา คอนสตรั คติวสต์ ิ การสร้ างความรู้ Social Constructivism • มีรากฐานมาจาก Vygotsky • ปฎิสมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาด้านพุทธิปัญญา ั • ศักยภาพในการพัฒนาด้านพุทธิ ปัญญาอาจมีขอจากัดเกี่ยวกับ ้ ช่วงของการพัฒนาที่รียกว่า Zone of Proximal Development • ผูเ้ รี ยนสร้างความรู ้โดยผ่านทางการมีปฏิสมพันธ์ทางสังคมกับผูอื่น ั ้
 12. 12. INTRODUCTION DESIGN OF CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENTCognitive constructivism กระตุน ้ โครงสร้างทางปัญญา สถานการณ์ปญหา ั ผูเ้ รียนเสียความสมดุลทางปัญญา ข้อมูลใหม่ ผูเ้ รียนปรับความสมดุลทางปัญญาAssimilation Accommodation ผูเ้ รียน สร้างความรูข้ ึนมา ้
 13. 13. INTRODUCTION DESIGN OF CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENTSocial constructivism ปฏิสมพันธ์ ั โครงสร้างทางปัญญา ทางสังคม สร้างความรูข้ ึนมา ้ ภาษา วัฒนธรรม ผูเ้ รียน
 14. 14. Social constructivism: VygotskyTraining Module 3: การพัฒนาสือการเรียนรู ้ ่ “ ศักยภาพในการพัฒนาด้านพุทธิปญญาอาจมีขอจากัดเกี่ยวกับช่วงของ ั ้ การพัฒนาที่รียกว่า Zone of Proximal Development” ผูเ้ รียน: เรียนรูได้ดวยตนเอง ้ ้ Zone of proximal Development (zo-ped) ผูเ้ รียน: ต้องได้รบการช่วยเหลือ ั
 15. 15. INTRODUCTION DESIGN OF CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENTหลักการและองค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการเรียนรู ้ ตามแนวคอนสตรัคติสซึมิ 1. สถานการณ์ท่เี ป็ นปัญหา(PROBLEM BASE) 2. แหล่งความรู(้ DATA BANK) 3. ฐานความช่วยเหลือ(SCAFFOLDING) 4. ผูฝึกสอน(COACHING) ้ 5. การร่วมมือกันแก้ปญหา(COLLABORATION) ั
 16. 16. ั สถานการณ์ปญหา แหล่งการเรียนรู้ มัลติมเี ดีย สือบนเครือข่าย ่ ั การร่วมมือกันแก้ปญหา ชุดการสร้างความรู้ การโค้ช16 ฐานความช่วยเหลือ
 17. 17. INTRODUCTION DESIGN OF CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENT วิธการ ี สือ ่ (Method) (Media)ทฤษฎีการเรียนรูคอนสตรัคติวิสต์ ้ -สือสิ่งพิมพ์ ่ Learner -สื่อเทคโนโลยี (e-book, web base, multimedia, PPT) result -สื่อที่เป็ นกิจกรรม/กระบวนการ -สื่อบุคคล รวมถึงภูมิปญญา ั Learning ท้องถิ่น -สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -สื่อวัสดุอปกรณ์ ุ
 18. 18. INTRODUCTION DESIGN OF CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENThttp://cogtech.kku.ac.th/
 • ssuser06ca3f

  Nov. 13, 2015

Views

Total views

2,404

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

74

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×