Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

GIẢI PHẪU 12 ĐÔI DÂY THẦN KINH SỌ

GIẢI PHẪU

 • Be the first to comment

GIẢI PHẪU 12 ĐÔI DÂY THẦN KINH SỌ

 1. 1. 12 đôi dây sọ Chia 3 loại: -Cảm giác đơn thuần: I, II, VIII -Vận động đơn thuần: III, IV, VI, XI, XII -Hỗn hợp: V, VII, IX, X I II III, IV, VI VII V VIII IX X XI XII Đặc điểm chung: -Thóat ra từ não chui qua các lỗ ở nền sọ -Chi phối vùng đầu-mặt
 2. 2. Thaàn kinh ngoaïi bieân - 12 ñoâi daây soï Dây số I: khứu giác Niêm mạc mũi à Mảnh ngang xương sàngHành khứu
 3. 3. Dây số II: Thị giác Nhãn cầu Võng mạc Tk thị giác Giao thị Dải thị Thể gối ngoài Tia thị vỏ thị giác
 4. 4. Cơ nâng mi trên Cơ chéo dưới Hạch mi Cơ thẳng dưới Sợi đối giao cảm Cơ thẳng trên Khe ổ mắt trên Trung não Cầu não Dây số III: vận nhãn Cơ thẳng trong
 5. 5. Khe ổ mắt trên Cơ chéo trên Dây số IV: Ròng rọc
 6. 6. Dây số V: Sinh ba Cơ thái dương Cơ chân bướm trong Cơ chân bướm ngoài Cơ cắn V3 Bụng trước cơ nhị thân Khe ổ mắt trên Hạch sinh ba Tk lưỡi Tk huyệt răng trên Tk huyệt răng dưới Tk mắt V1 Tk V Cảm giác Tk hàm trên V2 Tk hàm dưới V3 lỗ bầu dục lỗ tròn
 7. 7. Tk XII Tk löôõi(V3) loã traâm chuõm Tk tai sau (VII) Nhaùnh buïng sau cô Nhi thaân, traâm moùng Tk XI Reã treân quai coå Nhaùnh cô giaùp moùng Thöøng nhó(VII) noái vôùi Tk löô Tk tai-thaùi döông(V3) Tk haøm moùng (vaän ñoäng V3) Tk huyeät raên döôùi(V3) Tk maù (caûm giaùc (nhaùnh tröôùc V3) IX Nhaùnh thaùi döông saâu( Nhaùnh tröôùc V3)
 8. 8. Nhaùnh tröôùc V3: maù, caén, chaân böôùm,thaùi döông saâu Nhaùnh sau V3: Tai-Td,Löôõi, huyeät raêng döôùi Tk V1: nhaùnh traùn, leä, muõi mi Nhaùnh goø maù(V2)
 9. 9. Dây số VI: vận nhãn ngoài Cơ thẳng ngoài Khe ổ mắt trên
 10. 10. Dây số VII: Thần kinh mặt lỗ tai trong lỗ trâm chũm Hạch chân bướm kh.cái Hạch gối Tuyến lệ Hạch dưới hàm Sợi đối GC Tuyến dưới lưỡi Nhánh vận động cho cơ diễn tả nét mặt Tuyến dưới hàm Thái dương Gò má má Hàm dưới cổ
 11. 11. Dây số VIII: Tiền đình-ốc tai ốc tai Tk ốc tai Tk tiền đình lỗ ống tai trongống bán khuyên Tiền đình Hạch tiền đình
 12. 12. ĐM cảnh chung Xoang cảnh Dây số IX: Thiệt hầu lỗ Tm cảnh Tuyến mang tai Sợi đối giao cảm Cảm giác & vị giác 1/3 sau lưỡi Hạch trên Hạch dưới Cơ hầu
 13. 13. Dây số X: Lang thang lỗ Tm cảnh Nhánh hầu Xoang cảnh Nhánh thanh quản Phổi Tim Gan Lách Ruột non Dạ dày Thận Ruột già
 14. 14. Dây số XI: Phụ Cơ ức đòn chũm Cơ thang Vùng C1-C5 lỗ lớn xương chẩm rễ gai rễ sọ Hành nãoTk X lỗ Tm cảnh
 15. 15. Dây số XII: Hạ thiệt ống hạ thiệt Hành não

×