Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chi dưới Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU

Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMUGiải Phẫu Y Khoa Vinh VMUGiải Phẫu Y Khoa Vinh VMUGiải Phẫu Y Khoa Vinh VMUGiải Phẫu Y Khoa Vinh VMUGiải Phẫu Y Khoa Vinh VMUGiải Phẫu Y Khoa Vinh VMUGiải Phẫu Y Khoa Vinh VMUGiải Phẫu Y Khoa Vinh VMUGiải Phẫu Y Khoa Vinh VMU

 • Be the first to comment

Chi dưới Giải Phẫu Y Khoa Vinh VMU

 1. 1. GI I PH UẢ ẪGI I PH UẢ Ẫ VÙNG CHI D IƯỚVÙNG CHI D IƯỚ
 2. 2. XƯƠNG CHI DƯỚI XƯƠNG CHẬU XƯƠNG ĐÙI XƯƠNG CỘT SỐNG ĐAI HÔNG: XƯƠNG CÙNG
 3. 3. XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: MẶT NGOÀI MẶT TRONG BỜ TRÊN BỜ DƯỚI BỜ TRƯỚC BỚSAU X. CÁNH CHẬU X.NGỒI X. M U
 4. 4. XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: GAI CHẬU TRƯỚC TRÊN GAI CHẬU TRƯỚC DƯỚI CỦ MU GAI CHẬU SAU TRÊN GAI CHẬU SAU DƯỚI KHUYẾT NGỒI LỚN GAI NGỒI KHUYẾT NGỒI BÉ Ụ NGỒI MÀO CHẬU GÒ CHẬU MU
 5. 5. XƯƠNG CHI DƯỚI CHỌC DÒ TỦY SỐNG CHỌC DÒ TỦY SỐNG
 6. 6. XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: 1.2.2- MẶT NGOÀI: DIỆN NGUYỆT HỐ Ổ CỐI KHUYẾT Ổ CỐI ĐƯỚNG MÔNG SAU ĐƯỜNG MÔNG TRÊN ĐƯỜNG MÔNG DƯỚI CỦ MU MÀO BỊT LỔ BỊT Ổ CỐIỔ CỐI
 7. 7. XƯƠNG CHI DƯỚI 1- XƯƠNG CHẦU: 1.2- MÔ TẢ: 1.2.2- MẶT TRONG: RÃNH BỊT ĐƯỜNG CUNG DIỆN TAI HỐ CHẬU
 8. 8. XƯƠNG CHI DƯỚI ĐƯỜNG KÍNH CHÉO ĐƯỜNG KÍNH LƯỠNG GAI EO TRÊN EO DƯỚI
 9. 9. KHUNG CHẬU EOTRÊN EOGIỮA EO DƯỚI
 10. 10. KHUNG CHẬU ĐƯỜNG KÍNH NGANG ĐƯỜNG KÍNH TRƯỚC SAU
 11. 11. XƯƠNG CHI DƯỚI
 12. 12. XƯƠNG CHI DƯỚI 2- XƯƠNG ĐÙI: 2.2- MÔ TẢ: 2.2.1- THÂN XƯƠNG: ĐẦU DƯỚI ĐẦU TRÊN THÂN ĐƯỜNG RÁP BỜ SAU ĐƯỜNG RÁP BỜ TRONG BỜ NGOÀI MẶT TRƯỚC MẶTNGOÀI MẶT TRONG MÉP NGOÀI MÉP TRONG
 13. 13. XƯƠNG CHI DƯỚI CHỎM MẤU CHUYỂN LỚN MẤU CHUYỂN BÉ ĐƯỜNG LƯỢC HỐ GIAN MẤU MÀO GIAN MẤU LỒI CỦ CƠ MÔNG CỔ ĐƯỜNG GIAN MẤU HỐ CHỎM ĐÙI 2- XƯƠNG ĐÙI: 2.2- MÔ TẢ: 2.2.2- ĐẦU TRÊN: MẶT SAU MẶT TRƯỚC
 14. 14. XƯƠNG CHI DƯỚI
 15. 15. XƯƠNG CHI DƯỚI 2- XƯƠNG ĐÙI: 2.2- MÔ TẢ: 2.2.3- ĐẦU DƯỚI: DIỆN BÁNH CHÈ CỦ TRÊN LỒI CẦU TRONG CỦ TRÊN LỒI CẦU NGOÀI LỒI CẦU TRONG LỒI CẦU NGOÀI HỐ GIAN LỒI CẦU CỦ CƠ KHÉP DIỆN KHOEO ĐƯỜNG RÁP MẶT SAUMẶT TRƯỚC
 16. 16. XƯƠNG CHI DƯỚI 3- XƯƠNG CẲNG CHÂN: ĐẦU TRÊN ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CHÀY XƯƠNG MÁC X. CHÀY X. MÁC MẶTTRONG MẶT SAU MẶTNGOÀI BỜ TRƯỚC BỜ TRONG BỜ GIAN CỐT BỜ NGOÀI BỜ TRƯỚC M ẶT TRO NG MẶT SAU MẶTNGOÀI THÂN THÂN
 17. 17. XƯƠNG CHI DƯỚI 3.1- XƯƠNG CHÀY: 3.1.2- MÔ TẢ: 3.1.2.1- ĐẦU TRÊN: LỒI CỦ CHÀY LỒI CỦ GERDY LỒI CẦU TRONG LỒI CẦU NGOÀI DIỆN KHỚP TRÊN TRONG DIỆN KHỚP TRÊN NGOÀI CỦ GIAN LỒI CẦU NGOÀI CỦ GIAN LỒI CẦU TRONG DIỆN KHỚP MÁC MẶT SAUMẶT TRƯỚC
 18. 18. XƯƠNG CHI DƯỚI 3.1- XƯƠNG CHÀY: 3.1.2- MÔ TẢ: 3.1.2.2- ĐẦU DƯỚI: MẶT TRƯỚC MẶT SAU KHUYẾT MÁC DIỆN KHỚP DƯỚI MẮT CÁ TRONG DIỆN KHỐP MẮT CÁ RÃNH NƠI BÁM CƠ CHÀY SAU- CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀI
 19. 19. XƯƠNG CHI DƯỚI 3.2- XƯƠNG MÁC: 3.2.2- MÔ TẢ: ĐẦU TRÊN ĐẦU DƯỚI THÂN BỜ TRƯỚC BỜ GIAN CỐT HỐ MẮT CÁ NGOÀI MẮT CÁ NGOÀI ĐỈNH CHỎM CỔ BỜ SAU
 20. 20. XƯƠNG CHI DƯỚI 4- XƯƠNG CỔ CHÂN: XƯƠNG GÓT XƯƠNG SÊN XƯƠNG GHE XƯƠNG HỘP XƯƠNG CHÊM NGOÀI XƯƠNG CHÊM GIŨA XƯƠNG CHÊM TRONG HÀNG SAU HÀNG TRƯỚC XƯƠNG ĐỐT BÀN XƯƠNG ĐỐT NGÓN
 21. 21. XƯƠNG CHI DƯỚI ? ? ? ? ? ? ? 1 ?? ?
 22. 22. CƠ CHI DƯỚICƠ CHI DƯỚI C VÙNG MÔNGƠC VÙNG MÔNGƠ NHÓM NG I-Ụ Ồ X NG MU-ƯƠ M U CHUY NẤ Ể NHÓM NG I-Ụ Ồ X NG MU-ƯƠ M U CHUY NẤ Ể NHÓM CH U-Ậ M U CHUY NẤ Ể NHÓM CH U-Ậ M U CHUY NẤ Ể 1- C b t trong 3- C sinh đôi trênơ ị ơ 2- C b t ngoài 4- C sinh đôi d iơ ị ơ ướ 5- C vuông đùiơ 1- C b t trong 3- C sinh đôi trênơ ị ơ 2- C b t ngoài 4- C sinh đôi d iơ ị ơ ướ 5- C vuông đùiơ 1- C mông l n 4- C hình lêơ ớ ơ 2- C mông nh 5- C căng m cơ ỡ ơ ạ 3- C mông bé đùiơ 1- C mông l n 4- C hình lêơ ớ ơ 2- C mông nh 5- C căng m cơ ỡ ơ ạ 3- C mông bé đùiơ
 23. 23. CƠ CHI DƯỚICƠ CHI DƯỚI MÔNG L NỚ 1- VÙNG MÔNG: 1.1- L P NÔNG:Ớ CĂNGMCĐÙIẠ MÔNG L NỚ NGUYÊN Y:Ủ DI N MÔNGỆ MÀO CH UẬ Đ NG MÔNG SAUƯỜ M T SAU X. CÙNGẶ DÂY CH NG CÙNG-Ằ NG IỤ Ồ BÁM TÂN: D I CH U CHÀYẢ Ậ Đ NG RÁPƯỜ NGUYÊN Y:Ủ MÀO CH UẬ BÁM TÂN: 1/3 TRÊN D I CH U CHÀYẢ Ậ MÔNG L NỚMÔNG L NỚ Đ NG TÁCỘ DU I, XOAYỖ NGOÀI ĐÙI CĂNG M C ĐÙIẠCĂNG M C ĐÙIẠ Đ NG TÁCỘ G P, D NGẤ Ạ XOAY NGOÀI XOAU TRONG ĐÙI
 24. 24. CƠ CHI DƯỚICƠ CHI DƯỚI 1- VÙNG MÔNG: 1.2- L P GI A:Ớ Ữ C HÌNH LÊƠC HÌNH LÊƠ NGUYÊN Y:Ủ M T TRONG S2, S3, S4Ặ KHUY T NG I TOẾ Ồ DÂY CH NG CÙNG-Ằ GAI NG IỒ BÁM TÂN: M U CHUY NẤ Ể L NỚ C MÔNG NHƠ ỠC MÔNG NHƠ Ỡ NGUYÊN Y:Ủ ¾ TR C MÀOƯỚ CH UẬ DI N MÔNGỆ Đ NG MÔNGƯỜ TR C, SAUƯỚ BÁM TÂN: M U CHUY NẤ Ể L NỚ Đ NG TÁCỘ D NG, XOAYẠ NGOÀI ĐÙI Đ NG TÁCỘ - D NG, G PẠ Ấ XOAY, NGOÀI ĐÙI - DU I, XOAYỖ NGOÀI ĐÙI
 25. 25. CƠ CHI DƯỚICƠ CHI DƯỚI 1- VÙNG MÔNG: 1.3- L P SÂU:Ớ C MÔNG BÉƠC MÔNG BÉƠ NGUYÊN Y:Ủ - DI N MÔNGỆ - Đ NG MÔNGƯỜ TR C, D IƯỚ ƯỚ BÁM TÂN: M U CHUY NẤ Ể L NỚ Đ NG TÁCỘ -D NGẠ -XOAY TRONG ĐÙI C VUÔNG ĐÙIƠC VUÔNG ĐÙIƠ NGUYÊN Y:Ủ NG IỤ Ồ BÁM TÂN: MÀO GIAN M UẤ Đ NG TÁCỘ - XOAY NGOÀI - KHÉP ĐÙI
 26. 26. CƠ CHI DƯỚICƠ CHI DƯỚI 1- VÙNG MÔNG: 1.3- L P SÂU:Ớ C B T TRONGƠ ỊC B T TRONGƠ Ị NGUYÊN Y:Ủ - L B T, MÀNG B TỖ Ị Ị - M T CH UẶ Ậ BÁM TÂN: M T TRONGẶ M U CHUY NẤ Ể L NỚ Đ NG TÁCỘ -DU IỖ -XOAYNGOÀI ĐÙI C SINH ĐÔIƠ TRÊN- D IƯỚ C SINH ĐÔIƠ TRÊN- D IƯỚ NGUYÊN Y:Ủ -GAI NG IỒ - KHUY T NG I BÉẾ Ồ - NG IỤ Ồ BÁM TÂN: M T TRONGẶ M U CHUY N L NẤ Ể Ớ Đ NG TÁCỘ - XOAY NGOÀI - DU I ĐÙIỖ
 27. 27. CƠ CHI DƯỚI2- VÙNG ĐÙI: 2.1- VÙNG ĐÙI TR C:ƯỚ C MAYƠC MAYƠ NGUYÊN Y:Ủ GAI CH U TR CẬ ƯỚ TRÊN BÁM TÂN: M T TRONG Đ UẶ Ầ TRÊN X. CHÀY C R NG NGOÀIƠ Ộ T Đ U ĐÙIỨ ẦT Đ U ĐÙIỨ Ầ C TH NG ĐÙIƠ Ẳ C R NG TRONGƠ Ộ Đ NG TÁCỘ -G PẤ -XOAY TRONG C NG CHÂNẲ C R NG GI AƠ Ộ Ữ DU I ĐÙIỖ
 28. 28. CƠ CHI DƯỚICƠ CHI DƯỚI 2- VÙNG ĐÙI: 2.1- VÙNG ĐÙI TR C:ƯỚ C CHU Ơ Ậ CTHTLNGLN Ơ Ắ Ư Ớ C TH T L NG- CH UƠ Ắ Ư ẬC TH T L NG- CH UƠ Ắ Ư Ậ D12 L1 L2 L3 L4 M U CHUY N NHẤ Ể Ỏ Đ NG TÁCỘ -G P ĐÙI VÀO THÂNẤ -NGHIÊNG NG IƯỜ
 29. 29. CƠ CHI DƯỚICƠ CHI DƯỚI2- VÙNG ĐÙI: 2.2- VÙNG ĐÙI TRONG: 2.2.1- L P NÔNG:Ớ C L CƠ ƯỢC L CƠ ƯỢ NGUYÊN Y:Ủ - MÀO L CƯỢ BÁM TÂN: Đ NG L CƯỜ ƯƠ Đ NG TÁCỘ -G P, KHÉPẤ -XOAY TRONG ĐÙI C THONƠC THONƠ NGUYÊN Y:Ủ - B D IỜ ƯƠ X. MU BÁM TÂN: L I C UỒ Ầ TRONG Đ NG TÁCỘ - G P, KHÉPẤ -XOAY TRONG C KHÉP DÀIƠC KHÉP DÀIƠ NGUYÊN Y:Ủ - B D I X. MUỜ ƯƠ BÁM TÂN: Đ NG RÁPƯỜ Đ NG TÁCỘ - G P, KHÉPẤ -XOAY TRONG
 30. 30. CƠ CHI DƯỚICƠ CHI DƯỚI2- VÙNG ĐÙI: 2.2- VÙNG ĐÙI TRONG: 2.2.2- L P GI A:Ớ Ữ 2.2.3- L P SÂU:Ớ C KHÉP NG NƠ ẮC KHÉP NG NƠ Ắ NGUYÊN Y:Ủ -NGÀNH D IƯỚ X. MU BÁM TÂN: MÉP TRONG Đ NG RÁPƯỜ Đ NG TÁCỘ -G P, KHÉPẤ -XOAY NGOÀI ĐÙI C KHÉP L NƠ ỚC KHÉP L NƠ Ớ NGUYÊN Y:Ủ -NGÀNH D IƯỚ X. MU BÁM TÂN: MÉP NGÒAI Đ NG RÁPƯỜ Đ NG TÁCỘ -G P, KHÉPẤ -XOAY TRONG ĐÙI
 31. 31. CƠ CHI DƯỚICƠ CHI DƯỚI 2- VÙNG ĐÙI: 2.3- VÙNG ĐÙI SAU: C BÁN GÂNƠC BÁN GÂNƠ C BÁNƠ MÀNG C BÁNƠ MÀNG NGUYÊN Y:Ủ - NG IỤ Ồ BÁM TÂN: M T TRONGẶ Đ U TRÊN X. CHÀYẦ Đ NG TÁCỘ -G P, DU IẤ Ỗ -XOAY TRONG C NG CHÂNẲ C NH Đ U ĐÙIƠ Ị ẦC NH Đ U ĐÙIƠ Ị Ầ NGUYÊN Y:Ủ - NG IỤ Ồ (Đ U DÀI)Ầ - Đ NG RÁPƯỜ ( Đ U NG N)Ầ Ắ BÁM TÂN: L I C U NGOÀIỒ Ầ X. CHÀY Đ NG TÁCỘ - G P, XOAY NGOÀIẤ C NG CHÂNẲ - DU I ĐÙIỖ
 32. 32. CƠ CHI DƯỚICƠ CHI DƯỚI 3- VÙNG C NG CHÂN:Ẳ 3.2- VÙNG C NG CHÂN SAU:Ẳ ( 7 CƠ) 3.2.1- L P NÔNG:Ớ (03 C )Ơ C B NG CHÂNƠ ỤC B NG CHÂNƠ Ụ NGUYÊN Y:Ủ -L I C U TRONGỒ Ầ -L I C U NGOÀIỒ Ầ BÁM TÂN: X NG GÓTƯƠ Đ NG TÁCỘ - G P C NG CHÂNẤ Ẳ -G P BÀN CHÂNẤ
 33. 33. CƠ CHI DƯỚICƠ CHI DƯỚI 3- VÙNG C NG CHÂN:Ẳ 3.2- VÙNG C NG CHÂN SAU:Ẳ 3.2.1- L P NÔNG:Ớ (03 C )Ơ C DÉPƠC DÉPƠ NGUYÊN Y:Ủ -CH M MÁCỎ -Đ NG C DÉPƯỜ Ơ BÁM TÂN: X NG GÓTƯƠ Đ NG TÁCỘ - G P C NG CHÂNẤ Ẳ -G P BÀN CHÂNẤ GÂN ACHILLE C GAN CHÂNƠC GAN CHÂNƠ NGUYÊN Y:Ủ -B D IỜ ƯỚ Đ NG RÁPƯỜ BÁM TÂN: X NG GÓTƯƠ Đ NG TÁCỘ -G P BÀN CHÂNẤ
 34. 34. CƠ CHI DƯỚICƠ CHI DƯỚI Đ NG M CH CHÀY SAUỘ Ạ Đ NG M CH CHÀY TR CỘ Ạ ƯỚ CUNG C DÉPƠ C CHÀY SAUƠC CHÀY SAUƠ C G P NGÓN CÁI DÀIƠ ẤC G P NGÓN CÁI DÀIƠ Ấ 3- VÙNG C NG CHÂN:Ẳ 3.2- VÙNG C NG CHÂN SAU:Ẳ 3.2.2- L P SÂU:Ớ (04 C )Ơ NGUYÊN Y:Ủ -1/3 GIŨA SAU X. CHÀY -X. MÁC, MÀNG GIAN C TỐ BÁM TÂN: - X. GHE, X. CHÊM - N N X. Đ T BÀN IỀ Ố Đ NG TÁCỘ -G P, NGHIÊNG TRONGẤ BÀN CHÂN NGUYÊN Y:Ủ -2/3 D I X. MÁCƯỚ -MÀNG GIAN C TỐ BÁM TÂN: Đ T XA NGÓN IỐ Đ NG TÁCỘ - G P NGÓN IẤ -NGHIÊNG TRONG -BÀN CHÂN
 35. 35. CƠ CHI DƯỚICƠ CHI DƯỚI C KHOEOƠC KHOEOƠ C G P CÁC NGÓN CHÂN DÀIƠ ẤC G P CÁC NGÓN CHÂN DÀIƠ Ấ 3- VÙNG C NG CHÂN:Ẳ 3.2- VÙNG C NG CHÂN SAU:Ẳ 3.2.2- L P SÂUỚ :( 04 C )Ơ NGUYÊN Y:Ủ -L I C U NGOÀI X. ĐÙIỒ Ầ BÁM TÂN: - Đ NG C DÉPƯỜ Ơ Đ NG TÁCỘ -G P, XOAY TRONGẤ C NG CHÂNẲ NGUYÊN Y:Ủ -1/3 GI A SAUỮ X. CHÀY BÁM TÂN: N N Đ T XAỀ Ố NGÓN II, III, IV, V Đ NG TÁCỘ - G P NGÓN II, III, IV, VẤ -G P, XOAY TRONGẤ BÀN CHÂN
 36. 36. CƠ CHI DƯỚICƠ CHI DƯỚI 3- VÙNG C NG CHÂN:Ẳ 3.1- VÙNG C NG CHÂN TR C:Ẳ ƯỚ (03 C )Ơ C CHÀY TR CƠ ƯỚC CHÀY TR CƠ ƯỚ NGUYÊN Y:Ủ -L I C U NGOÀIỒ Ầ X. CHÀY MÀNG GIAN C TỐ BÁM TÂN: - N N X. Đ T BÀNỀ Ố NGÓN I Đ NG TÁCỘ -DU I, NGHIÊNGỖ TRONG BÀN CHÂN C DU I CÁC NGÓN CHÂN DÀIƠ ỖC DU I CÁC NGÓN CHÂN DÀIƠ Ỗ NGUYÊN Y:Ủ - L I C U NGOÀI X. CHÀYỒ Ầ -¾ TRÊN TRONG X. MÁC -MÀNG GIAN C TỐ BÁM TÂN: N N X. Đ T GI A, XAỀ Ố Ữ NGÓN II, III, IV, V Đ NG TÁCỘ - DU I NGÓN II, III, IV, VỖ -DU I BÀN CHÂNỖ -NGHIÊNG NGOÀI BÀN CHÂN C DU I NGÓN CÁI DÀIƠ ỖC DU I NGÓN CÁI DÀIƠ Ỗ
 37. 37. CƠ CHI DƯỚICƠ CHI DƯỚI 3- VÙNG C NG CHÂN:Ẳ 3.1- VÙNG C NG CHÂN NGOÀI:Ẳ (02 C )Ơ C MÁC DÀIƠC MÁC DÀIƠ NGUYÊN Y:Ủ -CH M MÁC, M T NGOÀIỎ Ặ X. MÁC -VÁCH GIAN C TR C, SAUƠ ƯỚ BÁM TÂN: - N N X. Đ T BÀN NGÓN VỀ Ố - X. CHÊM TRONG C MÁC NG NƠ ẮC MÁC NG NƠ Ắ NGUYÊN Y:Ủ -2/3 D I NGOÀIƯỚ X. MÁC -VÁCH GIAN CƠ -TR C, SAUƯỚ BÁM TÂN: N N X. Đ T BÀNỀ Ố NGÓN V Đ NG TÁCỘ G P BÀN CHÂNẤ Đ NG TÁCỘ -G P, NGHIÊNGẤ NGOÀI BÀN CHÂN
 38. 38. C CHI D IƠ ƯỚC CHI D IƠ ƯỚ -PHAÀN GIÖÕA : DAØY, 5 TREÕ GAÂN GOÙT -> NGOÙN CHAÂN- PHAÀN NGOAØI : DAØY SAU, MOÛNG TRÖÔÙC - PHAÀN TRONG : MOÛNG SAU, DAØY TRÖÔÙC - 2 vaùch gian cô töø giôùi haïn caùc phaàn => 3 oâ - Goùp phaàn => voøm gan chaân 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN:
 39. 39. C CHI D IƠ ƯỚC CHI D IƠ ƯỚ PHAÀN GIÖÕA MAÏC GAN CHAÂN VAÙCH GIAN CÔ TRONGVAÙCH GIAN CÔ NGOAØI OÂÂ MOÂ CAÙI OÂÂ GIÖÕA OÂÂ MOÂ UÙT DUØ CHIA THAØNH OÂ, NHÖNG CÔ BAØN CHAÂN XEÁP THAØNH LÔÙP ROÕ => MOÂ TAÛ THEO LÔÙP 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN:
 40. 40. CÔ DAÏNG NGOÙN CAÙI CÔ GAÁP CAÙC NGOÙN CHAÂN NGAÉN CÔ DAÏNG NGOÙN UÙT 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: 4.1.1- L P NÔNG:Ớ C CHI D IƠ ƯỚC CHI D IƠ ƯỚ
 41. 41. C CHI D IƠ ƯỚC CHI D IƠ ƯỚ CÔ VUOÂNG GAN CHAÂN CAÙC CÔ GIUN GAÂN CÔ GAÁP CAÙC NGOÙN CHAÂN DAØI GAÂN CÔ GAÁP NGOÙN CHAÂN CAÙI DAØI 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: 4.1.2- L P GI A:Ớ Ữ
 42. 42. C CHI D IƠ ƯỚC CHI D IƠ ƯỚ CÔ KHEÙP NGOÙN CAÙI GAÂN CÔ GAÁP NGOÙN UÙT NGAÉN CÔ GAÁP NGOÙN CAÙI NGAÉN 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: 4.1.3- L P SÂU:Ớ
 43. 43. C CHI D IƠ ƯỚC CHI D IƠ ƯỚ GAÂN CÔ CHAØY SAU GAÂN CÔ MAÙC DAØI DC. GAN CHAÂN DAØI DC. GOÙT-HOÄP GAN CHAÂN 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: 4.1.3 L P SÂU:Ớ
 44. 44. C CHI D IƠ ƯỚC CHI D IƠ ƯỚ CÔ GIAN COÁT MU CAÙC CÔ GIAN COÁT MU CHAÂN (4) DAÏNG CAÙC NGOÙN CHAÂN CÔ GIAN COÁT GAN CAÙC CÔ GIAN COÁT GAN CHAÂN (3) KHEÙP CAÙC NGOÙN 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.1- VÙNG GAN CHÂN: 4.1.4- L P GIAN C T:Ớ Ố
 45. 45. GAÂN CÔ DUOÃI NGOÙN CAÙI DAØI CAÙC GAÂN TÖØ KHU CAÚNG CHAÂN TRÖÔÙC QUA MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI => MU CHAÂN GAÂN CÔ DUOÃI CAÙC NGOÙN DAØI GAÂN CÔ MAÙC BA MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI DÖÔÙI MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI TREÂN GAÂN CÔ CHAØY TRÖÔÙC C CHI D IƠ ƯỚC CHI D IƠ ƯỚ 4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.2- VÙNG MU CHÂN: 4.2.1- L P NÔNG:Ớ
 46. 46. MAËT TREÂN VAØ NGOAØI X. GOÙT CÔ DUOÃI CAÙC NGOÙN NGAÉN : XÖÔNG GOÙT -> GAÂN DUOÃI BOÙ 1 : CÔ DUOÃI NGOÙN CAÙI NGAÉN CÔ DUOÃI CAÙC NGOÙN NGAÉN MAÏC GIÖÕ GAÂN DUOÃI DÖÔÙI GAÂN DUOÃI CAÙC NGOÙN DAØIGAÂN DUOÃI NGOÙN CAÙI DAØI CÔ DUOÃI NGOÙN CAÙI NGAÉN C CHI D IƠ ƯỚC CHI D IƠ ƯỚ4- VÙNG BÀN CHÂN: 4.2- VÙNG MU CHÂN: 4.2.2- L P SÂU:Ớ
 47. 47. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚIĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: Đ NG M CHỘ Ạ CH B NGỦ Ụ Đ NG M CHỘ Ạ CH U TRONGẬ Đ NG M CHỘ Ạ CH U CHUNGẬ Đ NG M CHỘ Ạ CH U NGOÀIẬ L 4
 48. 48. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚIĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI DÂY CHẰNG BẸN ĐỈNH TRÁM KHOEO CÁCH NẾP KHOEO 3 cm ĐỘNG MẠCH ĐÙI ĐỘNG MẠCH KHOEO ĐỘNG MẠCH CẲNG CHÂN( CHÀY TRƯỚC- CHÀY SAU)
 49. 49. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚIĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI Đ NG M CHỘ Ạ ĐÙI 1- NHÁNH NÔNG 2- NHÁNH SÂU 1- ĐM MŨ CH U NÔNGẬ 3- ĐM THU NGỢ V NÔNGỊ 2- ĐM TH NẸ NGOÀI 1- ĐM ĐÙI SÂU 2- ĐM G IỐ XU NGỐ 1- ĐM MŨ ĐÙI NGOÀI 2- ĐM MŨ ĐÙI TRONG 3- ĐM XUYÊN
 50. 50. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚIĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN ( N-A-V-L) ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN ( N-A-V-L) TK ĐÙI ĐM ĐÙI TM ĐÙI BẠCH HUYẾT 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 1.1- ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN:
 51. 51. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚIĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 1.1- ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN: Đ NG M CHỘ Ạ TH NG V NÔNGƯƠ Ị Đ NG M CHỘ Ạ TH N NGOÀIẸ Đ NG M CH MŨỘ Ạ CH U NÔNGẬ
 52. 52. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚIĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 1.2- ĐOẠN TAM GIÁC ĐÙI: TAM GIÁC ĐÙITAM GIÁC ĐÙI CẠNH NGOÀI: BỜ TRONG CƠ MAY CẠNH TRONG: BỜ TRONG CƠ KHÉP DÀI ĐÁY: DÂY CHẰNG BẸN ĐỈNH: CƠ MAY BẮT CHÉO CƠ KHÉP DÀI
 53. 53. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚIĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 2- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 2.3- ĐOẠN TRONG ỐNG CƠ KHÉP: ĐỘNG MẠCH ĐÙI TĨNH MẠCH ĐÙI THẦN KINH HIỂN ỐNG CƠ KHÉPỐNG CƠ KHÉP MẶT TRƯỚC TRONG: CƠ MAY MẶT TRƯỚC NGOÀI: CƠ RỘNG TRONG MẶT SAU: CƠ KHÉP DÀI- KHÉP LỚN
 54. 54. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚIĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI Đ NG M CH ĐÙIỘ Ạ Đ NG M CH MŨỘ Ạ ĐÙI TRONG Đ NG M CH MŨỘ Ạ ĐÙI NGOÀI 1- Đ NG M CH ĐÙI SÂUỘ Ạ1- Đ NG M CH ĐÙI SÂUỘ Ạ 2- Đ NG M CHỘ Ạ G I XU NGỐ Ố 2- Đ NG M CHỘ Ạ G I XU NGỐ Ố Đ NG M CHỘ Ạ XUYÊN 1- ĐỘNG MẠCH ĐÙI: 1.3- PHÂN NHÁNH:
 55. 55. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚIĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI
 56. 56. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚIĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI TRÁM KHOEOTRÁM KHOEO TAM GIÁC TRÊN: - CẠNH NGOÀI LÀ CƠ NHỊ ĐẦU - CẠNH TRONG LÀ CƠ BÁN GÂN BÁN MÀNG TK CHÀY- TM KHOEO- ĐM KHOEO 2- ĐỘNG KHOEO: 2.1- VỊ TRÍ: TAM GIÁC D I:ƯỚ HAI Đ U C B NG CHÂNẦ Ơ Ụ
 57. 57. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚIĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI THẦN KINH CHÀY THẦN KINH MÁC CHUNG 2- ĐỘNG KHOEO: 2.1- VỊ TRÍ: THẦN KINH NGỒI ĐỘNG MẠCH KHOEO TĨNH MẠCH KHOEO VÙNG KHOEO (N- V- A) VÙNG KHOEO (N- V- A)
 58. 58. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚIĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 2- ĐỘNG KHOEO: 2.2- PHÂN NHÁNH: Đ NG M CHỘ Ạ G I TRÊNỐ Đ NG M CHỘ Ạ G I D IỐ ƯỚ Đ NG M CHỘ Ạ C B NG CHÂNƠ Ụ
 59. 59. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚIĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 3- CẲNG CHÂN: 3.1- CẲNG CHÂN SAU: Đ NG M CH KHOEOỘ Ạ Đ NG M CH CHÀY SAUỘ Ạ Đ NG M CH CHÀY TR CỘ Ạ ƯỚ CUNG C DÉPƠ Đ NG M CH MÁCỘ Ạ C CHÀY SAUƠ C G P NGÓN CÁI DÀIƠ Ấ
 60. 60. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚIĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 4- BÀN CHÂN: 4.1- GAN CHÂN Đ NG M CHỘ Ạ GAN CHÂN TRONG Đ NG M CHỘ Ạ GAN CHÂN TRONG Đ NG M CHỘ Ạ GAN CHÂN NGOÀI Đ NG M CHỘ Ạ GAN CHÂN NGOÀI ĐO N CH CHẠ Ế ĐO N CUNGẠ
 61. 61. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚIĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 4- BÀN CHÂN: 4.1- GAN CHÂN: Đ NG M CHỘ Ạ GAN Đ T BÀNỐ NHÁNH Đ NGỘ M CH XUYÊNẠ CUNG Đ NG M CHỘ ẠCUNG Đ NG M CHỘ Ạ
 62. 62. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚIĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 3- CẲNG CHÂN: 3.2- CẲNG CHÂN TRƯỚC: Đ NG M CH CHÀY TR CỘ Ạ ƯỚ C CHÀY TR CƠ ƯỚC DU I CÁC NGÓN CHÂN DÀIƠ Ỗ Đ NG M CH QU T NG CỘ Ạ Ặ ƯỢ CHÀY TR CƯỚ Đ NG M CH CHÀY TR CỘ Ạ ƯỚĐ NG M CH CHÀY TR CỘ Ạ ƯỚ
 63. 63. ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚIĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI Đ NG M CH CHÀY TR CỘ Ạ ƯỚ Đ NG M CHỘ Ạ C CHÂN TRONGỔĐ NG M CHỘ Ạ C CHÂN NGOÀIỔ Đ NG M CHỘ Ạ GAN CHÂN SÂU Đ NG M CHỘ Ạ MU Đ T BÀNỐ 4- BÀN CHÂN: 4.2- MU CHÂN:
 64. 64. Ñ NG M CHỘ Ạ MU CHAÂN TH N KINHẦ MAÙC SAÂU ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚIĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI 4- BÀN CHÂN: 4.2- MU CHÂN:
 65. 65. TĨNH MẠCH CHI DƯỚITĨNH MẠCH CHI DƯỚI TĨNH M CHẠ HI N L NỂ Ớ TĨNH M CHẠ HI N BÉỂ
 66. 66. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI MẶT SAU CHI DƯỚIMẶT SAU CHI DƯỚI THẦN KINH NGỒI L4, L5, S1, S2, S3 THẦN KINH NGỒI L4, L5, S1, S2, S3 THẦN KINH BÌ ĐÙI SAU S1, S2, S3 THẦN KINH BÌ ĐÙI SAU S1, S2, S3 THẦN KINH MÔNG DƯỚI L5, S1,S2 THẦN KINH MÔNG DƯỚI L5, S1,S2 THẦN KINH MÔNG TRÊN L4, L5, S1 THẦN KINH MÔNG TRÊN L4, L5, S1 THẦN KINH THẸNTHẦN KINH THẸN S2, S3, S4 VẬN ĐỘNG: - CƠ MÔNG NHỠ - CƠ MÔNG BÉ, - CƠ CĂNG MẠC ĐÙI VẬN ĐỘNG: - CƠ MÔNG LỚN ĐÁY CHẬU VÀ CƠ QUAN SINH DỤC NGOÀI CẢM GIÁC VÙNG SINH DỤC NGOÀI
 67. 67. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI L 4 L 5 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 1- THẦN KINH NGỒI: THẦN KINH NGỒITHẦN KINH NGỒI TK MÁC CHUNG TK CHÀY ĐÁM RỐI THẮT LUNGĐÁM RỐI THẮT LUNG
 68. 68. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: THẦN KINH NGỒITHẦN KINH NGỒI
 69. 69. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI
 70. 70. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.2- VÙNG ĐÙI SAU: VẬN ĐỘNG: - NHÓM CƠ Ụ NGỒI- CẲNG CHÂN - CƠ KHÉP LỚN
 71. 71. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI TRÁM KHOEOTRÁM KHOEO TAM GIÁC TRÊN: - CẠNH NGOÀI LÀ CƠ NHỊ ĐẦU - CẠNH TRONG LÀ CƠ BÁN GÂN BÁN MÀNG TK CHÀY- TM KHOEO- ĐM KHOEO TAM GIÁC D I:ƯỚ HAI Đ U C B NG CHÂNẦ Ơ Ụ 1- THẦN KINH NGỒI: 1.3- VÙNG KHOEO: A- THẦN KINH CHÀY:
 72. 72. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI THẦN KINH CHÀY THẦN KINH MÁC CHUNG 1- THẦN KINH NGỒI: 1.3- VÙNG KHOEO: A- THẦN KINH CHÀY: THẦN KINH BÌ BẮP CHÂN NGOÀI THẦN KINH BÌ BẮP CHÂN TRONG
 73. 73. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.4- VÙNG CẲNG CHÂN SAU: A- THẦN KINH CHÀY: NHÁNH VẬN ĐỘNG CƠ VÙNG CẲNG CHÂN SAU NHÁNH VẬN ĐỘNG CƠ VÙNG CẲNG CHÂN SAU CƠ GẤP NGÓN CÁI DÀI CƠ CHÀY SAU CƠ GẤP CÁC NGÓN CHÂN DÀI CƠ DÉP CƠ KHOEO
 74. 74. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: A- THẦN KINH CHÀY (SAU MẮT CÁ TRONG): ĐỘNG MẠCH CHÀY SAU THÀN KINH CHÀY
 75. 75. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.5- VÙNG BÀN CHÂN: 1.5.1- VÙNG GAN CHÂN: A- THẦN KINH CHÀY: THẦN KINH GAN CHÂN TRONGTHẦN KINH GAN CHÂN TRONG THẦN KINH GAN CHÂN NGOÀITHẦN KINH GAN CHÂN NGOÀI TK GAN NGÓN RIÊNG TK GAN NGÓN CHUNG NHÁNH SÂU VẬN ĐỘNG: - CƠ MÔ ÚT - 3 CƠ GIUN NGOÀI - CƠ KHÉP NGÓN CÁI - CƠ GIAN CỐT NHÁNH NÔNG CẢM GIÁC:: 1NGÓN ½ NGOÀI
 76. 76. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI
 77. 77. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.6- VÙNG BÀN CHÂN: 1.6.1- VÙNG GAN CHÂN: A- THẦN KINH CHÀY: TKGANCHÂNTRONG TKGANCHÂNNGOÀI
 78. 78. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI THẦN KINH CHÀY THẦN KINH MÁC CHUNG 1- THẦN KINH NGỒI: 1.3- VÙNG KHOEO: B- THẦN KINH MÁC CHUNG: THẦN KINH BÌ BẮP CHÂN NGOÀI THẦN KINH BÌ BẮP CHÂN TRONG
 79. 79. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI CHỎM MÁC TK MÁC NÔNG TK MÁC SÂU 1- THẦN KINH NGỒI: 1.4- VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC: B- THẦN KINH MÁC CHUNG:
 80. 80. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI THẦN KINH MÁC CHUNG THẦN KINH MÁC SÂUTHẦN KINH MÁC SÂU THẦN KINH MÁC NÔNGTHẦN KINH MÁC NÔNG VẬN ĐỘNG: CƠ MÁC DÀI, MÁC NGẮN CẢM GIÁC: 1/3 DƯỚI CẲNG CHÂN TRƯỚC VÀ MU CHÂN VẬN ĐỘNG: CƠ VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC CẢM GIÁC: KẼ NGÓN CHÂN 1, 2 1- THẦN KINH NGỒI: 1.4- VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC: B- THẦN KINH MÁC CHUNG:
 81. 81. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI
 82. 82. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.4- VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC: B- THẦN KINH MÁC CHUNG:
 83. 83. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI
 84. 84. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.4- VÙNG CẲNG CHÂN TRƯỚC: B- THẦN KINH MÁC CHUNG:
 85. 85. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.5- VÙNG BÀN CHÂN: 1.5.2- VÙNG MU CHÂN: B.1- THẦN KINH MÁC SÂU: THẦN KINH MÁC SÂUTHẦN KINH MÁC SÂU CẢM GIÁC KẼ NGÓN 1,2
 86. 86. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.5- VÙNG BÀN CHÂN: 1.5.2- VÙNG GAN CHÂN: B.2- THẦN KINH MÁC NÔNG: THẦN KINH BÌ MU CHÂN TRONG THẦN KINH BÌ MU CHÂN TRONG CẢM GIÁC 2 NGÓN ½ TRONG THẦN KINH BÌ MU CHÂN GIỮA THẦN KINH BÌ MU CHÂN GIỮA CẢM GIÁC NGÓN 3, 4 THẦN KINH HIỂNTHẦN KINH HIỂN CẢM GIÁC CẠNH TRONG MU CHÂN
 87. 87. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI 1- THẦN KINH NGỒI: 1.5- VÙNG BÀN CHÂN: TK MÁC NÔNG TK HIỂN TK BÌ MU CHÂN NGOÀI TK MÁC SÂU TK GAN CHÂN TRONG TKGAN CHÂN NGOÀI
 88. 88. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI
 89. 89. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI VÙNG ĐÙI TRƯỚCVÙNG ĐÙI TRƯỚC TK BÌ ĐÙI NGOÀI TK ĐÙI TK BỊT VẬN ĐỘNG -CƠ BỊT NGOÀI -CƠ THON -3 CƠ KHÉP -CẢM GIÁC: -MẶT TRONG ĐÙI
 90. 90. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI D 12 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 ĐÁM RỐI THẮT LUNGĐÁM RỐI THẮT LUNG THẦN KINH ĐÙITHẦN KINH ĐÙI 2- THẦN KINH ĐÙI:
 91. 91. L 2 L 3 L 4 L 5 THẦN KINH ĐÙI THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI 2- THẦN KINH ĐÙI:
 92. 92. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI THẦN KINH ĐÙI 1- NHÁNH CƠ 2- NHÁNH BÌ 3- THẦN KINH HIỂN CƠ LƯỢC CƠ MAY TỨ ĐẦU ĐÙI BÌ ĐÙI TRƯỚC GIỮA, TRƯỚC TRONG BÌ CẲNG CHÂN TRONG, NHÁNH DƯỚI BÁNH CHÈ
 93. 93. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN ( N-A-V-L) ĐOẠN SAU DÂY CHẰNG BẸN ( N-A-V-L) TK ĐÙI ĐM ĐÙI TM ĐÙI BẠCH HUYẾT 2- THẦN KINH ĐÙI:
 94. 94. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI 2- THẦN KINH ĐÙI:2- THẦN KINH ĐÙI: 2.3- ĐOẠN TRONGỐNG CƠ KHÉP: ĐỘNG MẠCH ĐÙI TĨNH MẠCH ĐÙI THẦN KINH HIỂN NHÁNH CHO CƠ RỘNG TRONG ỐNG CƠ KHÉPỐNG CƠ KHÉP MẶT TRƯỚC TRONG: CƠ MAY MẶT TRƯỚC NGOÀI: CƠ RỘNG TRONG MẶT SAU: CƠ KHÉP DÀI- KHÉP LỚN
 95. 95. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI 2- THẦN KINH ĐÙI:
 96. 96. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI THẦN KINH HIỂN
 97. 97. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI 3- THẦN KINH BỊT (L2, L3, L4): VẬN ĐỘNG CƠ: -KHÉP DÀI -KHÉP NGẮN -KHÉP LỚN -CƠ BỊT NGOÀI -CƠ THON CẢM GIÁC: MẶT TRONG ĐÙI
 98. 98. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI TKBÌĐÙINGOÀI TKBÌĐÙITRƯỚC GIỮA-TRONGTK BỊT
 99. 99. THẦN KINH CHI DƯỚITHẦN KINH CHI DƯỚI

×